Kendisinden İstifade Edilememe

Kendisinden İstifade Edilememe

27-12-2020
Kendisinden İstifade Edilememe

Kendisinden İstifade Edilememe

Kendisinden istifade edilememe nedeniyle uzman erbaşların uzman çavuşların sözleşmeleri feshedilmekte ve bu işlemlere karşı dava açılabilmektedir. Uzman erbaşların sözleşme feshi işlemi sebebi kendisinden istifade edilememe olarak gösterilebilir. Bu bir idari işlemdir. İdari işlemlerin hepsinin bir gerekçesi yani sebebi olması ve bu sebebin de hukuka uygun olması şarttır. Uzman erbaş uzman çavuş kendisinden istifade edilememe sebebiyle sözleşmesi feshedilmiş ise işlemi yapan Milli Savunma Bakanlığı ya da Jandarma Genel Komutanlığı, kendisinden istifade edilememe sebebini açık bir şekilde göstermelidir. 

Kendisinden istifade edilemeyen ve sözleşmesi feshedilen uzman erbaş Anayasal hakkı olan dava açma hakkını kullanıp hakkını aramalıdır. Bu davalar uzmanlık gerektiren davalar olduğundan mütevellit idari dava avukatı ve askeri ceza avukatından destek alınması tavsiye olunur. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzla iletişime geçiniz.

Kendisinden istifade edilememe sebepleri uzman erbaş yönetmeliğinde açık bir şekilde gösterilmiştir. Uzman erbaş yönetmeliğinin 13. maddesinde bu sebepler sayılmıştır.

Görevde Başarısız Olma, Kendilerinden İstifade Edilmeme Halleri ve Sözleşmenin Feshedilmesi Sebepleri 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar yedekte er kaynağına alınır.

Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların,Tugay, bağımsız tugay, tümen, bölge (ve eşidi) komutanlarınca veya eşidi kurum amirlerince; ordu, kolorduya (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birlikler için personel başkanlarınca veya yetki verilen komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığınca sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir.

Sözleşmenin feshedildiği, ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve ilgili amirine, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da ilgili birlik komutanlığına bildirilir. Kendisine tebliği müteakip, yapılacak devir-teslim ve diğer işlemlerin sonunda ilişik kesme ile fesih tamamlanır.

Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da, daha sonra Uzman erbaş yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında da fesih işlemi yapılır.

Kendisinden İstifade Edilemeyip Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Dava Açmalıdır.

Kendisinden istifade edileyemeyen ve sözleşmesi feshedilen uzman erbaş derhal idari işlemin iptali davasını açmalıdır. Dava açma süresi 60 gündür. 60 gün içinde açılacak davada yürütme durdurma da talep edilmelidir. Yürütme durdurma ayrı bir dava değildir Yürütme durdurma iptal davası ile birlikte istenir. Ayrıca tek başına talep edilemez. Yürütme durdurma kararı alınırsa kişi kurumun talebi üzerine tekrar görevli olduğu yere gönderilir. Bu esnada dava esastan görülmeye devam eder. Esas karar da olumlu geldiğinde kişi çalışmaya devam eder. Uzman bir idari dava avukatından konu hakkında destek alınması kişinin dava süreci bakımından oldukça önemlidir. 

Kendisinden İstifade Edilmeme Sebebi Açık Bir Şekilde Belirli Olmalıdır.

Uzman erbaş veya uzman çavuşun uzman onbaşının ilişiği kendisinden istifade edilememe gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmiş ise bu durumda idare kendisinden istifade edilmeme sebebini iyi bir şekilde ortaya koymalı, keyfiyete mahal vermemelidir. Bu bakımdan idari dava avukatının konu hakkında iyi bir şekilde gerekçeli savunmalarda bulunması şarttır.

Kendisinden İstifade Edilmeme Hukuki Değerlendirme

Kendisinden istifade edilememe nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerden ya da Jandarma Genel Komutanlığından ilişiği kesilerek sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar, uzman çavuşların özellikle yapılan idari işlemde gerekçeli savunmalarda bulunması önemlidir ve idare bu gibi işlemleri gerçekleştirmeden önce kendisinden istifade edilmeme sebeplerini açıkça belirtmeli ve hukuka aykırı işlem yapmaktan kaçınmalıdır. Nitekim uzman erbaşlar ya da uzman çavuş sözleşme fesih işlemi ile kişi mesleğinden olmakta ve ekonomik geleceği ile aile yaşantısı tehlikeye girmektedir. 

İdare uzman erbaşların ve uzman çavuşların sözleşmelerinin feshedilmesi işleminde özellikle son çare olarak bu durumu kullanmalı ve kişileri mağdur etmemelidir. Olması gereken ölçülülük ilkesi ve ortantılılık ilkeleri ışığında olaya yaklaşmak ve ceza verilecekse dahi bu ilkelere bağlı kalınarak önlem alınmasıdır. Silahlı Kuvvetlerden İlişik kesilmesi Ultima Ratio ilkesi (Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi haricinde daha hafif önlemlere başvurulması ancak bu alternatif önlemler alınsa da kamu yararı dengesinin sağlanmasının mümkün olmaması durumunda son çare olarak ilişiğin kesilmesi.) olarak adlandırdığımız SON ÇARE olmalıdır.

Kendisinden İstifade Edilememe İptal Davası Zamanaşımı

Kendisinden istifade edilmeme nedeniyle işlemleri sonlandırılan uzman erbaşlar uzman çavuşlar bu yöndeki kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari mahkemelerde dava açmalıdır. Nitekim 60 günlük bu süre hak düşürücü süredir ve bu sürelerin geçmesi ile birlikte bir daha dava açılması mümkün değildir. Kişi bu işleme karşı süresi içersinde dava açmaz ise ne yazık ki bu hakkını kaybettiğinden dolayı işsiz kalma durumu kesinleşmiş olacak ve büyük ekonomik sıkıntılar içerisine girebilecektir.

Kendisinden İstifade Edilememe İptal Davası Kime Karşı Açılır

Kendisinden istifade edilmeyeceği sebebiyle ilişiği kesilen uzman çavuş ya da uzman erbaş yukarıda da dile getirdiğimiz üzere bu davayı 60 gün içerisinde hangi kuruma bağlı olarak çalışıyor ise o kuruma karşı dava açmalıdır. Örneğin kara kuvvetleri komutanlığında çalışan bir uzman çavuş davayı milli savunma bakanlığına karşı açacak iken jandarma genel komutanlığında çalışan bir jandarma uzman erbaş bu davayı jandarma genel komutanlığına karşı açacaktır. 

Kendisinden İstifade Edilememe İptal Davası Nerede Açılır

Kendisinden istifade edilemem nedeniyle ilişiği kesilen uzman çavuş iptal davasını idare mahkemesinde ve en son görev yaptığı daha doğru ifade ile ilişiğinin kesildiği yerdeki idare mahkemesinde açmalıdır. Örneğin Malatya'da çalışan ve burada ilişiği kesilen uzman çavuş bu davayı Malatya Nöbetçi İdare mahkemesinde açacaktır.

Kendisinden İstifade Edilememe iptal Davasında Yürütme Durdurma İstenir mi

Kendisinden istifade edilememe sebebiyle ilişiği kesilen uzman çavuş açacağı iptal davasında yürütme durdurma da talep edebilir. Mahkeme yürütme durdurma talebini ilk önce inceler ve yürütme durdurma kararını verir. Yürütme durdurma talebinin reddine ilişkin mahkeme kararında ise kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Bölge İdare mahkemesine itiraz edilmez ve red kararının kaldırılması talep edilmez ise süre sonunda karar kesinleşir.

Kendisinden İstifade Edilememe İptal Davasında Harçlar

Kendisinden istifade edilememe iptal davasında harçların ödenmesi şarttır. İdari davaların açılması sırasında başvuru harcı ve karar harcının yatırılması zorunludur. Yine davanın açılması sırasında posta ve sair masraflar için de masraf ücreti yatırılır. Yürütme durdurma istenmiş ise yürütme durdurma harcının da yatırılması gerekir. Harçlar yatırılmadan dava açılmış ise mahkeme harç tamamlama müzekkeresi gönderir ve süre verir. Bu süreler içerisinde harç yine yatırılmazsa dava reddolunur.

Kendisinden İstifade Edilememe Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu

Kendisinden istifade edilememe davasında avukat tutmak zorunlu olmasa da kişinin iş geleceğinin etkilenmesi ve davanın önemi bakımından avukat ile takip ettirilmesi ve özellikle idari dava avukatı ya da askeri dava avukatlarından konu hakkında profesyonel yardım alınması tavsiye olunur. 

Kendisinden İstifade Edilememe Davasında Avukata Nasıl Vekalet Veririm

Kendisinden istifade edilememe davasında kişi avukat ile anlaşmış ise avukatın bilgilerini alarak notere başvurur. Burada bilgilerin notere verilmesi ve genel dava vekaletnamesi çıkartılmak istendiği iletilir. Çıkartılan genel dava vekaletnamesi avukata verilri ve avukat bu vekaletname ile birlikte mahkemeye başvurur ve tüm dava sürecini bu vekalet ile yürütür.

Kendisinden İstifade Edilememe Davasında Yoksun Kalınan Haklar da Talep Edilmelidir

Kendisinden istifade edilememe davasında yoksun kalınan parasal hakların da iade edilmesi son derece önemlidir. Zira kendisininden istifade edilememe gerekçesi ile çıkartılan personel talep etmiş ise ve davayı kazanmış ise çıkartılma tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarını yani maaşlarını faiziyle birlikte alacaktır. Burada bu türden bir davada yoksun kalınan parasal hakların iadesi ile birlikte kişinin ekonomik bakımdan mağduriyeti de gidderilmiş olacaktır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık