Güvenlik Soruşturması ve Uzman Erbaşlık

Güvenlik Soruşturması ve Uzman Erbaşlık

Güvenlik Soruşturması ve Uzman Erbaşlık

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE UZMAN ERBAŞLIK

Uzman erbaşlık için müracaat eden kişi başvurusu kabul edildikten sonra sınav için ilgili kurumun belirlediği yerde hazır bulunur ve yazılı sınavı geçtikten sonra sırasıyla fiziki yeterlilik testleri ile mülakata tabi tutulur. Bu aşamaları geçen kişiler "uzman erbaş olur komando olur " şeklinde hastane raporunu da aldıktan sonra atama için ilgili kurumun kendilerine bildirimde bulunmasını beklerler. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelen uzman erbaş adaylarına başvurdukları kurumdan olumsuz yanıtların gelmesiyle kişinin işlemleri son bulur ve kişi ancak mahkeme kararı ile atama işlemlerine devam edebilir. Dava açma süresi olumsuz mesajların kendilerine iletilmesinden itibaren 60 gündür. Davalar yürütmenin durdurulması istemi ile açılır. Nitekim, iyi yapılan savunmalar ile ilk derece mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararı verirse kişinin ataması dava devam ederken dahi yapılabilmektedir. Burada önemli olan kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesine yol açacak durumun dava süreci içerisinde tam olarak tespit edilebilmesidir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 4045 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanmış olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğindeki hükümler ışığında yapılır. Kişi hakkında elde edilen istihbarı bilgiler, güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına yol açacak cinsten ise kişinin adaylık işlemleri heyet veya kurul kararı ile sonlandırılacaktır. Uzman Erbaş Yönetmeliğininin ikinci bölüm 6'ncı maddesinin (g) fıkrası güvenlik soruşturması ile ilgilidir. İlgili 6'ıncı maddenin (g) ve devamı fıkraları;

"g) İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

ğ) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ı)Ayrıca;

1) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak." şeklinde düzenlenmiştir. 

Görüleceği üzere uzman erbaş olmak için aranan şartlar, kanunun deyimiyle personelde aranacak nitelikler Uzman Erbaş Yönetmeliğinde tahdidi olarak belirtilmiştir.  

İlgili Etiketler: