Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar İçin Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar İçin Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlananlar İçin Karar

Kararın Özeti; Müvekkil, dış kaynaktan muvazzaf subay temini için seçim sınavlarında başarılı olmasına rağmen, güvenlik soruşturması FETÖ/PDY ile ilişkili pansiyonda kaldığı gerekçesiyle olumsuz sonuçlandırılmış, tarafımızca ilgili atanmama işleminin iptali için dava açılmış ilk derece mahkemesince Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir.

T.C. 10. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2018 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İSTEYEN DAVACI :

DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı

İSTEMİN ÖZETİ : Dış kaynaktan muvazzaf subay seçim sınavlarında başarılı olan muvazzaf subay adayı davacı tarafından güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirildiğinden bahisle adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu muvazzaf subaylığa atanmasına engel bir durumun bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren 10. İdare Mahkemesi tarafından işin gereği görüşüldü.

Dava, dış kaynaktan muvazzaf subay seçim sınavlarında başarılı olan muvazzaf subay adayı davacı tarafından güvenlik soruşturması olumsuz değerlendirildiğinden bahisle adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin idari işlemin iptali istemiyle açılmıştır. ...

...

Dava dosyasının incelenmesinde dava konusu işlemin nedeni olarak davacının FETÖ/PDY bağlısı ............adlı pansiyonda ..............tarihleri arasında kaldığı ve pansiyonun ........... tarihinde KHK ile kapatıldığı açıklanmıştır. Her ne kadar davalı idarece işlemin dayanağı olarak yukarıda bahsi geçen durum belirtilmiş ise de davacının barınma ihtiyacı sebebiyle ilgili yerde kaldığı, FETÖ/PDY örgütü ile davacı arasında güvenliği zedeleyecek olumsuz bir durumun bulunduğunun ortaya konulmadığı, davacı hakkında terör örgütü ile ilişkisini ortaya koyabilecek, güvenilir teyit edilebilir ön yargıdan uzak somut emarelerin elde edilmediği açık bir şekilde ortada olduğundan ve güvenlik soruşturmasının bu gerekçelerle olumsuz sonuçlandırılamayacağından adaylık işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan dış kaynaktan muvazzaf subay temini seçim aşaması sınavlarında başarılı olan davacının atamasının yapılmaması nedeniyle dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere ../10/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

İlgili Etiketler: