GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN SÖZLEŞMELİ AŞÇININ ATAMASI YAPILDI

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN SÖZLEŞMELİ AŞÇININ ATAMASI YAPILDI

30-09-2019
GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN SÖZLEŞMELİ AŞÇININ ATAMASI YAPILDI

Kararın Özeti; ........ Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü'ne sözleşmeli aşçı olarak çalıştırılmak için atanan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeni ile ataması iptal edilmiş, davacı tarafından idari işlemin iptali için başvurulan İlk Derece Mahkemesince idari işlem iptal edilmiş, davalı idare kararı temyiz etmiş ancak Danıştay İlk Derece Mahkemesi kararını onaylayarak sözleşmeli aşçının ataması yapılmıştır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELEN SÖZLEŞMELİ AŞÇININ ATAMASI YAPILDI

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : ……

Karar No : …..

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : ........ Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü'ne sözleşmeli aşçı olarak çalıştırılmak için atanan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz olması nedeni ile atamasının iptaline ilişkin ….. tarih ve …… sayılı işlemin, davacı hakkında işlem tarihi itibariyle …. ... Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ……….. sayılı basit yaralamaya ilişkin ve davacının da müşteki olduğu davanın bulunduğu, ancak verilmiş bir hüküm olmadığı gibi herhangi bir sınırlayıcı tedbire de yer verilmediği, iş bu dava devam ederken adı geçen mahkemece verilen kararda, davacının basit yaralamadan suçlu bulunduğu ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, davacı hakkında ayrıca bir yükümlülük ve sınırlama da getirilmediği, davacının üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmış olmakla birlikte ortada bir mahkumiyetin varlığından söz edilemeyeceği, kaldı ki söz konusu suçun ve açıklanmayan hükmün memuriyete engel durumlardan olmadığı, adli kovuşturma içeriğine göre yaşanan karşılıklı ve çok sayıda kişinin katıldığı kavga dikkate alındığında, basit yaralamaya ilişkin davacı eyleminin çalışacağı infaz kurumunun niteliği ile bağdaşmayacağı yolundaki iddianın da yersiz olduğu, bu yargılamanın "güvenlik soruşturması olumlu çıkma" şartına yönelik mevzuattaki engel hallere uymadığı, bu itibarla dava konusu işlemde sebep ve konu yönlerinden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçeleri ile dava konusu işlemin iptali yolunda Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen …. tarihli ve …….E, ……K sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm gerekçesi kanuna uygun olup bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığından davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanmasına,

Şeklinde karar verilmiş olup ........ Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü'ne sözleşmeli aşçı olarak çalıştırılmak için atanan davacının davası kabul edilmiş ve ataması yapılmıştır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık