Güvenlik Soruşturması Dernek/ Parti/ Vakıf Üyeliği Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Dernek/ Parti/ Vakıf Üyeliği Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

18-10-2019
Güvenlik Soruşturması Dernek/ Parti/ Vakıf Üyeliği Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Dernek/ Parti/ Vakıf Üyeliği Sebebiyle Olumsuz Gelenler Hakkında Emsal Karar

Kararın Özeti; Güvenlik soruşturması dernek üyeliği sebebiyle olumsuz gelen kişinin açmış olduğu davada bahse konu derneğin OHAL KHK' ları ile kapatılan ve FETÖ/PDY ile ilişkili olabileceği değerlendirilen dernekler arasında yer almadığı, güvenlik soruşturmasının olumsuz kaynaklanmasına yol açan istihbari bilginin soyut emarelere dayandığı gerekçeleriyle yürütme durdurulmuş ve kişinin ataması yapılmıştır. Güvenlik soruşturması hakkında daha fazla bilgi almak için hukuk büromuzla irtibata geçebilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması İstihbari Bilgi Emsal Karar

T.C.
ANKARA
9. IDARE MAHKEMESI

ESAS NO    : 2019/...
YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI
ISTEYEN (DAVACI) :
...
VEKILI                                                                                 : AV. BILGEHAN UTKU
                                                                                               Eti Mahallesi Toros Sokak 39/9 Çankaya/ANKARA
KARSI TARAF (DAVALI)                                                     : MILLI SAVUNMA BAKANLIGI
VEKILI                                                                                  : AV. ...
ISTEMIN ÖZETI : Uzman erbas alımı kapsamında basvuru yapan davacı tarafından, Uzman Erbas Yönetmeliginin 6.maddesindeki kosulları tasımadıgından bahisle, adaylık islemlerinin sonlandırılmasına iliskin Milli Savunma Bakanlıgı Personel Temin Dairesi Baskanlıgı'nca 07.05.2019 tarihinde CIMER üzerinden tesis edilen islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETI :Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, Aday Degerlendirme Kurulunca güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirildigi ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 9. Idare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması istemi hakkında isin geregi görüsüldü:
Dava; uzman erbas alımı kapsamında basvuru yapan davacı tarafından, Uzman Erbas Yönetmeliginin 6.maddesindeki kosulları tasımadıgından bahisle, adaylık islemlerinin sonlandırılmasına iliskin Milli Savunma Bakanlıgı Personel Temin Dairesi Baskanlıgı'nca 07.05.2019 tarihinde CIMER üzerinden tesis edilen islemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıstır. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; ''Danıstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari islemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan degisikligi, geçici veya sürekli görevlendirmelere iliskin idari islemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari islemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari islemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı oldugu ve islemin uygulanması halinde dogacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler oldugunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine basvuruldugu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.'' hükmü yer almaktadır. 4045 sayılı Güvenlik Sorusturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Degisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinde; "Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması; kamu kurum ve kuruluslarında, yetkili olmayan kisilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devlet güvenliginin, ulusal varlıgın ve bütünlügün, iç ve dıs menfaatlerin zarar görebilecegi veya tehlikeye düsebilecegi bilgi ve belgelerin bulundugu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teskilatlarında çalıstırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalısacak personel hakkında yapılır.

Devletin güvenligini, ulusun varlıgını ve bütünlügünü iç ve dıs menfaatlerinin zarar görebilecegi veya tehlikeye düsebilecegi bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik sorusturmasının ve arsiv arastırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler oldugu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulacak yönetmelik ile düzenlenir." hükmüne yer verilmistir. Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması Yönetmeligi'nin "Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasını yapacak makamlar" baslıklı 7. maddesinde; "Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Milli Istihbarat Teskilatı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. ..." hükmüne, yer verilmistir. Olayda, uzman erbaslık açısından güvenlik sorusturmasının olumsuz olarak degerlendirilmesinin davacının 2013 yılında ...'ye (... Dernegi) ait e-posta adresine üyelik basvurusu yapan sahıslar arasında oldugu istihbari bilgisinden kaynaklandıgı görüldügünden; Mahkememizin 08.08.2019 tarihli ara kararı ile Emniyet Genel Müdürlügü, ...Il Emniyet Müdürlügü'nden davacının terör örgütleriyle irtibat iltisakı olup olmadıgı, Içisleri Bakanlıgı Sivil Toplumla Iliskiler Genel Müdürlügü'nden ...'nin faaliyetleri hakkında bilgi istenilmesi üzerine ...Il Emniyet Müdürlügü'nün Mahkememiz kayıtlarına 09.09.2019 tarihinde giren cevabi yazısında adı geçen hakkında bilgi belgeye rastlanılmadıgı, Emniyet Genel Müdürlügü TEM Dairesinin Mahkememiz kayıtlarına 24.09.2019 tarihinde giren cevabi yazısında adı geçen hakkında bilgi belgeye rastlanılmadıgı, Emniyet Genel Müdürlügü Istihbarat Dairesinin Mahkememiz kayıtlarına 19.09.2019 tarihinde giren cevabi yazısında dava konusu islem dayanagı olan istihbari bilginin gönderildigi, Istanbul Valiligi Il Sivil Toplumla Iliskiler Müdürlügü'nün Mahkememiz kayıtlarına 09.09.2019 tarihinde giren cevabi yazısında "Arsiv kayıtları ve Dernekler Bilgi Sistemi(DERBIS) üzerinde yapılan incelemede; ... yılında Ankara ilinde kurulup ... tarihinde Ilimize nakil olan ... kütük numarasına kayıtlı "... DERNEGI"(...) 'nin tüzügünde dernek amacının "..." seklinde ifade edildigi, bahse konu dernegin OHAL KHK' ları ile kapatılan ve FETÖ/PDY ile iliskili olabilecegi degerlendirilen dernekler arasında yer almadıgı," bilgilerinin gönderildigi; Mahkememizde bakılan E... sayılı davada, 26.09.2018 tarihli ara karar ile Emniyet Genel Müdürlügü'nden, ... kısaltmasıyla yer alan olusumun açılımının ne oldugu, ne gibi faaliyetlerinin oldugu, yasadısı faaliyetleri bulunup bulunmadıgı, güvenlik açısından hangi kategoride yer aldıgının açıklanması istenilmis, 05.11.2018 tarihinde kayda giren 26.10.2018 tarih ve ... sayılı cevabi yazıda " ... kısaltmasıyla yer alan olusumun açılımının '...' isimli olusum oldugu ve milli güvenlige tehdit olusturacak yasadısı bir terör örgütü olduguna dair" kayda rastlanılmadıgının bildirildigi; E:2018... dosyada Mahkememizin 12.10.2018 tarihli ara kararı ile ... faaliyetlerinin sorulması üzerine Emniyet Genel Müdürlügü tarafından sunulan bilgi notunda özetle "..." bilgisinin yer aldıgı, toplumsal bir olusum olması nedeniyle istihbari kayıtlarının tutuldugu, bunun dısında baskaca herhangi bir bilgi veya belgenin mevcut olmadıgı görülmüstür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda asağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel sartlar: ... 8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik sorusturması ve/veya arsiv arastırması yapılmıs olmak." kosulu aranmakta ise de; davacının ... yılında ...'ye (... Dernegi) ait e-posta adresine üyelik basvurusu yapan sahıslar arasında oldugu istihbari bilgisi esas alınarak islem tesis edildigi, fakat bu olusumun niteligi, legal olup olmadıgı gibi konular hakkında herhangi bir arastırmanın yapılmadıgı ve Mahkememize bu hususlarla ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunulmadıgı; Güvenlik Sorusturması Komisyonu tarafından degerlendirme yapılırken hangi hukuki ve nesnel kriterlerin uygulandıgı hususunun da izah edilemedigi görülmektedir. Hal böyle olunca; davacının güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucunun olumsuz kabul edilme gerekçesine yer verilmedigi ve ara kararına cevaben bu hususta soyut istihbari bilgi dısında herhangi bir bilgi ve belge sunulmadıgı da göz önüne alındıgında, herhangi bir somut veriye dayanılmadan tesis edildigi sonucuna varılan dava konusu islemde hukuka uyarlık görülmemistir. Diger taraftan, dava konusu islemin, davacının Anayasa ile teminat altına alınan çalısma ve kamu hizmetine girme haklarını engelledigi dikkate alındıgında, uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç zararlar dogabilecegi de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren (7) gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 09/10/2019 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık