Görevde Kayıtsızlık Göstermek Görevi Savsaklamak Disiplinsizliği

Görevde Kayıtsızlık Göstermek Görevi Savsaklamak Disiplinsizliği

01-09-2020
Görevde Kayıtsızlık Göstermek Görevi Savsaklamak Disiplinsizliği

Görevde Kayıtsızlık Göstermek Görevi Savsaklamak Disiplinsizliği

Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek, disiplinsizliği 7068 sayılı sayılı kanunda yer alan ve polis memurları ile jandarma genel komutanlığı bünyesinde çalışan rütbeli personel tarafından işlenecek bir disiplin suçudur. Nitekim bu disiplin suçundan ötürü 7068 sayılı kanunun Disiplin cezası verilecek fiiller başlıklı 8. maddesine göre Aylıktan kesme cezası verilecek olup cezası Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek suçunu işleyen kişiler Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası ile tecziye edilebilecektir. 

Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek disiplin suçu sebebiyle Üç günlüğe kadar aylıktan kesme disiplin cezası ile tecziye edilen polis memurları veya jandarma personeli bu disiplin cezasına karşı tebliğinden itibaren 60 gün içinde açacağı iptal davası ile iptalini sağlayabilecektir. 

Görevde Kayıtsızlık Göstermek Görevi Savsaklamak Danıştay Kararları

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/19128
K. 2019/5836
T. 8.11.2019

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

İSTEMİN KONUSU : Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 25/06/2014 tarih ve E:2014/64, K:2014/902 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6. maddesi uyarınca "1 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de, aynı suçtan cezası bulunduğundan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 14. maddesinin uygulanarak bir derece üst ceza olan "4 ay kısa süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına, ancak öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/5. maddesi gereğince brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesine ilişkin Samsun Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun 05/12/2013 tarih ve 2013/201 Sayılı kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 25/06/2014 tarih ve E:2014/64, K:2014/902 Sayılı kararında; davacının, görevde kayıtsızlık göstermek ve görevi savsaklamak suretiyle üzerinde cep telefonu bulunan bir adayın Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına girmesine sebep olduğu açık olduğundan, söz konusu fiiline uyan 1 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılarak 2007 yılında aldığı disiplin cezası da gözetilmek suretiyle hakkında tekerrüre ilişkin hükümlerine uygulanmasında hukuka aykırılık bulunmamakta ise de, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 14.maddesinde tekerrürün oluşması halinde bir üst cezanın verileceği kurala bağlanmayıp bir "derece" ağır cezanın uygulanacağının kurala bağlandığı hususu ile davacının fiilinin karşılığı cezanın Tüzüğün 5/A-6 maddesi uyarınca 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezası olduğu hususu birlikte gözetildiğinde, Tüzüğün 5. maddesinde bu cezanın bir derece ağır cezasının 5/B maddesindeki 4-10 günlüğe kadar aylık kesimi cezası olduğundan, davacının bu ceza ile cezalandırılması gerekirken hakkında tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle bir üst ceza olan 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılarak öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği derecenin son kademesinde olması nedeniyle de bu cezanın 1/4 oranında aylıktan kesme cezası şeklinde uygulanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; alt ve üst ceza uygulamalarının Emniyet Teşkiyatı Disiplin Tüzüğü'nün ilgili maddesindeki alt ve üst ceza olarak değil de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 31/01/1996 tarih ve 961 Sayılı Genelge ekinde yer alan çizelgede belirtilen şekilde uygulandığı, bir günlük aylıktan kesim cezasının bir derece ağır cezasının 4 ay kısa süreli durdurma cezası olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Disiplin cezasına konu edilen fiilin yaşandığı olayda, davacıyla birlikte sınava girecek erkek adayların üst aramalarını yapmakla görevli ikinci bir polis memurunun daha görevli olduğu, sınav binasına telefonla giriş yapan şahsın üst aramasının hangi polis memuru tarafından yapıldığının tespit edilemediği göz önünde bulundurulduğunda, davacının fiilinin sübuta erdiği hususu kesin olarak ortaya konulmamakla birlikte, davacının Mahkeme kararının fiilinin subüta erdiğine ilişkin kısmına karşı temyiz isteminde bulunmaması ve temyize gelen davalı idare aleyhine olacak şekilde kararın bozulmasının usulen mümkün olmaması karşısında, uyuşmazlığın sadece tekerrür hükümlerinin uygulanmasına yönelik kısım yönünden incelenmesi ve dava konusu işlemde tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacı, 24/03/2013 tarihinde yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında Atakum A. Kahveci Ortaokulunda üst aramalarını yapmak üzere görevli iken görevde kayıtsızlık göstermek ve görevi savsaklamak suretiyle bir kişinin sınava cep telefonuyla giriş yapmasına neden olduğundan bahisle, Samsun Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu'nun 05/12/2013 tarih ve 2013/201 Sayılı kararıyla, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6 maddesi uyarınca "1 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de daha önce aynı suçtan cezası bulunduğundan Tüzüğün 14. maddesi uygulanarak 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına, ancak öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde olması nedeniyle brüt aylığının 1/4 oranında kesilmesi cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6 maddesinde, "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek" fiili üç günlüğe kadar aylık kesimi cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar arasında sayılmıştır.

Anılan Tüzüğün 14.maddesinde, "Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem, tutum veya davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yenilenmesinde bir derece ağır ceza uygulanır." hükmüne yer verilmiş; Ek 3. maddesinde ise 14. ve 15. madde hükümlerinin uygulanmasında, bir cezanın üst ve alt kademelerinin, ağır ya da aşağı derecede ceza sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünde disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylık kesimi, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma olarak hafiften ağıra doğru sıralanmış olup, Tüzüğün 14. ve 15. maddeleri uyarınca bir derece hafif veya bir derece ağır ceza bu sıralama dikkate alınarak uygulanmaktadır.

"Aylık kesimi cezası" kendi içinde derecelendirilerek "üç günlüğe kadar", "4-10 günlüğe kadar", "11-15 günlüğe kadar" olarak üçe ayrılmıştır. Tüzüğün 14. maddesindeki şartların oluşması halinde "üç günlüğe kadar aylık kesimi" gerektiren fiil için bir derece ağır ceza "kısa süreli durdurma" cezası olup, "aylık kesimi" cezasının kendi içindeki "üç günlüğe kadar", "4-10 günlüğe kadar" ve "11-15 günlüğe kadar" aylık kesimi cezalarının birbirinin bir derece hafif ya da bir derece ağır cezası olarak kabul edilmesi, Tüzüğün Ek 3. maddesi hükmü karşısında mümkün değildir.

Bu durumda, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 14. maddesinin doğru uygulanmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, bozma kararımız üzerine yeniden verilecek kararda davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığını ileri sürdüğü parasal haklarının tazminine karar verilmesi talebinin de karara bağlanacağı açıktır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne

kazancı.com

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/6724
K. 2019/2145
T. 21.3.2019

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

İSTEMİN KONUSU : Batman İdare Mahkemesi'nin 07/04/2016 tarih ve E:2015/1766, K:2016/457 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Polis memuru olarak görev yapan davacının, İstanbul İli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde, "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 07/07/2015 tarih ve 2015/312 Sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali ile kesilen aylık tutarının yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Batman İdare Mahkemesince verilen 07/04/2016 tarih ve E:2015/1766, K:2016/457 Sayılı kararda; soruşturma kapsamında alınan ifadelerden, görevlendirmeye dair gerekli işlemlerin yapılması yönünde davacıya herhangi bir bilgi ve talimat verilmediği, kendisine söz konusu görevlendirme ile ilgili herhangi bir bilgi ve talimat verilmeyen davacının bu görevlendirme ile ilgili Personel Bilgi Sisteminde "Dış Görevlendirme" modülüne bilgi girişi yapmasının fiilen imkansız olduğu, davacının üzerine atılı fiilin sübuta ermediği sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline, davacının hukuka aykırılığına karar verilen işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Ankara İline ekip gönderilmesi hususunda POL-NET sistemi üzerinden dış görevlendirme modülüne görevle ilgili veri girişinin yapılması ve 15/12/2013-19/12/2013 tarihleri arasındaki günlük görev listelerinde personelin dış görevlendirmesinin işlenmesi için İdari Büro Amirliğine bilgi vermesi gerekirken kayıt için gerekli bilgileri vermediğinden hakkında isnat edilen fiilin sübuta erdiği, bu nedenle mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan dört polis memurunun aynı şubede görevli başkomiser A.İ.'nin talimatı ile il dışı görevlendirme onayı alınmadan 15/12/2013-19/12/2013 tarihleri arasında Ankara'ya gittiği, herhangi bir işlem yapmadan talimatla geri döndükleri, dört personelle ilgili şube kayıtlarında görevlendirme yapıldığına dair hiçbir belge bulunmadığı, bürolarda çalışır şekilde kayıtlarının mevcut olduğu, belirtilen tarihlerde senelik izin, idari izin veya görevli olduklarına dair bir belgenin olmadığı; Ankara'ya gönderilen ekip personelinin kimlikleri, gidiş-dönüş tarihleri, görevlendirileceği il, görevlendirme sebebi ve görevlendirme araç bilgilerinin personel bilgi sistemine girişinin yapılması gerekirken yapılmadığı ve personel görev listelerinde de bu görevlendirmenin belirtilmediği iddiası üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Tarassut Büro Amirliği İdari Kısmında polis memuru olarak görev yapan davacının, Ankara'ya gönderilen personelin görev durumunu görev listesine yazmadığı ve Pol-Net üzerinden dış görevlendirme modülüne veri girişinin yapılması ve personelin görevlendirme yazısının ilgili birimlere gönderilmesi için İdari Büro Amirliğine Ankara'ya gönderilen ekip personelinin kimlik bilgileri, gidiş-dönüş tarihleri, görevlendirildikleri il, görevlendirme sebebi ve görevlendirme araç bilgileri hakkında bilgi vermesi gerekirken vermediği tespitlerine yer verilmiştir.

Soruşturma sonucunda, davacının yukarıda anılan eylemleriyle "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak" fiilinin işlediğinden bahisle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 07/07/2015 tarih ve 2015/312 Sayılı kararı ile Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5/A-6. maddesi uyarınca "3 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 5. maddesinin 6. fıkrasında; "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek" eyleminin üç günlüğe kadar aylık kesimi cezasını gerektireceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Tarassut Büro Amirliği İdari Kısmında polis memuru olarak görev yapan davacının, Ankara'ya gitmek üzere görevlendirilen dört personelin kimlikleri, gidiş dönüş tarihleri, görevlendirildikleri il, görevlendirme sebebi ve görevlendirme araç bilgilerinin Personel Bilgi Sistemi "Dış Görevlendirme" modülüne eksiksiz girilerek POL-NET üzerinden veri girişlerinin yapılması ve il dışı görevlendirmede personelin görevlendirme yazısının İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne ve KOM Dairesi Başkanlığına taranarak kaydedilmesi ve gönderilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, İdari Büro Amirliğine konu hakkında bilgi vermesi gerekirken vermemek ve 15/12/2013 tarihinde Ankara'ya gönderilen ve 19/12/2013 tarihinde İstanbul'a dönen dört personelin, belirtilen tarihler arasında Ankara'ya gönderildiklerine ve dönüşlerine ilişkin görev durumunu görev listesine yazmamak suretiyle hakkında isnat edilen "görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak" fiilinin sübuta erdiği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne;

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin temyize konu Batman İdare Mahkemesi'nin 07/04/2016 tarih ve E:2015/1766, K:2016/457 Sayılı kararının BOZULMASINA

kazancı.com

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık