Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali

Emniyet genel müdürlüğü yüksek disiplin kurulu kararının iptali davasında önemli olan idarenin gerçekleştirmiş olduğu ve disiplin cezasının tecziyesi ile sonuçlanan işlemin hukuka aykırı olduğunun gerekçeli savunmalarla ortaya konulmasıdır. Nitekim yeni kanun olan 7068 sayılı kanun ile hem jandarma personeli hem emniyet genel müdürlüğü polis memurları hem de bekçiler bu kanun gereği disiplin cezaları ile cezalandırılabilmektedir. Zira disiplin suçları bu kanunda düzenlenmiş ve hangi disiplin suçuna hangi cezanın verileceği de belirlenmiştir. Bu bakımdan idari dava avukatı ya da memur davalarına bakan avukatlar bu tür Emniyet genel müdürlüğü yüksek disiplin kurulu kararının iptali davalarında dosya içeriği fiillerin müvekkili tarafından işlenip işlenmediğinin ve bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğinin incelenmesi isnat edilen fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda fiilin işlendiği tarih esas alınarak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi varılacak sonuca göre de dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi gerektiği konusunda idare mahkemesini yönlendirmelidir.

İdare mahkemesince davacı hakkında disiplin cezası tesis edilmesine neden olan dosya içeriği fiillerin davacı tarafından işlenip işlenmediğinin ve bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğinin başka bir ifadeyle öncelikle fiilin sübuta erip ermediğinin incelenmesi isnat edilen fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda fiilin işlendiği tarih esas alınarak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi gerekir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararnın İptali Kime Açılır

Emniyet Genel Müdürlüğü ydk kararının iptali davasında davalar Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı açılacaktır. Anlaşılacağı üzere emniyet genel müdürlüğü ydk kararının iptali davasında davalı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü gösterilecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının iptali Davası Hangi Mahkemede Açılır

Emniyet genel müdürlüğü ydk kararının iptali davasında görevli mahkeme idare mahkemesidir. Emniyet genel müdürlüğü ydk kararı idari bir işlem olduğundan ve idari işlemin iptali davalarında görevli mahkemeler idare mahkemesi olduğundan mütevellit davalar idare mahkemesinde açılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararı İptali Davası Nerede Açılır

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK kararı iptali davasında yetkili mahkeme davacının son görev yaptığı yerin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Örneğin Van'da çalışan polis memuru ydk kararı ile meslekten çıkarma kararı ile tecziye edilmiş ise bu dava Van İdare Mahkemesinde açılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararı İptali Davasında Yürütme Durdurma Talep Edilir mi

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK kararının iptali davasında yürütme durdurma da talep edilebilir. Yürütme durdurma talebine ilişkin talepler için ayrı bir dava açılmasına gerek yoktur. Nİtekim yürütme durdurma talebi idari işlemin iptali davası ile birlikte talep edilebilir. Yürütme durdurma talebi ve yürütme durdurma talebinin reddine ilişkin karara itiraz için harç yatırılması zorunludur. Yürütme durdurma talebi mahkeme tarafından kabul edilir ise kişinin tekrar göreve dönüşü sağlanır. Ancak reddi durumunda red kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde Bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında Duruşma Nasıl Olur

Emniyet genel müdürlüğü ydk kararınn iptali davasında duruşma da talep edilebilir. İdari davalarda duruşma talep edilmeden duruşma yapılmaz. Mahkeme duruşma talebi olmadan kendiliğinden duruşma yapmaz. Duruşma talep eden taraf duruşma harcını da yatırmalıdır. Duruşmalarda zabıt katibi olmadığından duruşma tutanağı düzenlenmez. Taraflar savunmalarını yapar ve huzurda hakimler tarafından dinlenir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında Zamanaşımı

Emniyet genel müdürlüğü ydk kararının iptali davasında kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekir. Süreyi geçirdikten sonra açılan davalarda itiraz olmasa dahi mahkeme kendiliğinden süre aşımından red kararı verebilecektir. Sürelerin hesabı önemlidir ve bu davaların alanında uzman bir idari dava avukatı vasıtası ile takibi tavsiye edilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında Yoksun Kalınan Parasal Haklar

Emniyet genel müdürlüğü ydk kararının iptali davasında yoksun kalınan parasal haklar da istenebilir. Nitekim polis memuru mesletken çıkarılma kararından sonra davanın kazanılmasına kadar geçen sürede işsiz ve maaşsız kalacağından yoksun kalınan parasal hakların da davada faizleriyle birlikte istenmesi gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında Avukata Vekelet Nasıl Verilir

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK kararının iptali davasında avukata vekalet vermek için öncelikle avukatın bilgilerinin alınması ve bu bilgilerle notere gidilmesi gerekir. Noterde avukatın bilgileri verildikten sonra avukat adına genel dava vekaletnamesi çıkartılır ve altı hem kişi hem de noter tarafından onaylanır ve mühürlenir. Bu işlemlerden sonra vekaletname avukata teslim edilir ve avukat vekaletnameyi davaya sunar ve davanın tüm aşamalarını takip edebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında Harç ve Masraflar

Emniyet Genel Müdürlüğü YDK Kararının İptali Davasında harç ve masrafların davanın açılması sırasında davacı tarafından yatırılması şarttır. Harç ve masrafların yatırılmaması ya da eksik olması davanın reddedilmesine sebebiyet verecektir. Mahkeme eksik harç ve masraf görürse bunun tamamlanması için davacıya süre verir. Davacı verilen süre içersinde harcı yatırmak zorundadır. Harç ve masraflar davanın kazanılması ile birlikte davacıya iade edilecektir.

 

Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/...
K. 2020/..

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran    :

Vekili                                                 : 

Davacı                                              :

Vekili                                                 :

ÖZET : ... İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, "görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama göstermek" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 13. maddesi uyarınca "4 ay kısa süreli durdurma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

Güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olmaları nedeniyle uyulması zorunlu süreler olduğundan, disiplin cezasını gerektiren fiil tespit edilip söz konusu fiilin işlenip işlenmediğinin ortaya konulması ve fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımı süresinin geçirildiğinin tespit edilmesi durumunda zamanaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmemesi gerekmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince; davacı hakkında disiplin cezası tesis edilmesine neden olan dosya içeriği fiillerin davacı tarafından işlenip işlenmediğinin ve bu fiillerin 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektirip gerektirmediğinin, başka bir ifadeyle öncelikle, fiilin sübûta erip ermediğinin incelenmesi, isnat edilen fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, fiilin işlendiği tarih esas alınarak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi, varılacak sonuca göre de dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.Bu itibarla, davacının 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiilinin sübûta erip ermediği irdelenmeden doğrudan ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesi'nin 23/10/... tarih ve E:..., K:... Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, "görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama göstermek" suçunu işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilâtı Disiplin Tüzüğü'nün 13. maddesi uyarınca "4 ay kısa süreli durdurma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 22/10/... tarih ve .../339 Sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesi'nin 23/10/... tarih ve E:.../14, K:.../2461 Sayılı kararında; soruşturma konusu 14 ve 17 numaralı tahkikat evraklarının davacıya 29/07/... tarihinde zimmetlendiği, daha sonra bu evrakların da içinde bulunduğu evrakların komiser yardımcısı M.T.'ye zimmetlendiği ve bu evrakların da son olarak polis memuru K.G.'ye 09/03/...tarihinde zimmetlendiği, buna göre davacının soruşturma konusu evrakları devrettiği tarih soruşturma evraklarından anlaşılmamış olsa da, davacının evrakları devrettiği komiser yardımcısı M.T.'nin, polis memuru K.G.'ye 09/03/... tarihinde soruşturma konusu olan 14 ve 17 numaralı tahkikat evraklarını devrettiğinin savunma dilekçesi ekinde gönderilen tahkikat evraklarından anlaşıldığı belirtilmiş ve bu haliyle davacının soruşturma konusu edilen 14 ve 17 numaralı tahkikat evraklarını en geç ...tarihinde devrettiği kabul edilmiş olsa dahi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin son fıkrası hükümleri uyarınca en son 09/03/... tarihinde davacıya disiplin cezası verilebilmesi mümkün iken bu süre geçirildikten sonra 22/10/... tarihinde davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının Sahtecilik Büro Amirliği'ne gelen evrakların ikmal edilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu halde gereğini yapmadığı, bu nedenle "görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama göstermek" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 13. maddesi gereğince "4 ay kısa süreli durdurma" cezası ile tecziyesine karar verildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulüyle usul ve yasaya aykırı olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

...İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, "görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama göstermek" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilâtı Disiplin Tüzüğü'nün 13. maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun 22/10/... tarih ve .../339 Sayılı işlemi ile karar verilmiştir.

Bunun üzerine, söz konusu cezanın iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde,

"Bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a- ) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b- ) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmü yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi, kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu nedenle, disiplin cezası verilebilmesi için öncelikle isnat edilen kusurlu halin veya fiilin tespiti gerekmektedir. Kusurlu halin veya fiilin tespitinden kasıt ise, disiplin cezasına konu edilen fiil veya halin zamanı, yeri, şekli gibi tüm unsurlarının ortaya konulması, böylelikle fiilin kim tarafından, ne zaman, nerede ve ne şekilde işlendiğinin net ve açık bir şekilde belirlenmesidir.

Öte yandan, yukarıda metnine yer verilen hükümle düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olmaları nedeniyle uyulması zorunlu süreler olduğundan, disiplin cezasını gerektiren fiil tespit edilip söz konusu fiilin işlenip işlenmediğinin ortaya konulması ve fiilin işlendiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımı süresinin geçirildiğinin tespit edilmesi durumunda zamanaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmemesi gerekmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince; davacı hakkında disiplin cezası tesis edilmesine neden olan dosya içeriği fiillerin davacı tarafından işlenip işlenmediğinin ve bu fiillerin 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektirip gerektirmediğinin, başka bir ifadeyle öncelikle, fiilin sübûta erip ermediğinin incelenmesi, isnat edilen fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, fiilin işlendiği tarih esas alınarak ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespit edilmesi, varılacak sonuca göre de dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, davacının 4 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiilinin sübûta erip ermediği irdelenmeden doğrudan ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne;

karar; kazancı.com