Disiplin Cezasının Zamanaşımına Uğraması Örnek Karar

Disiplin Cezasının Zamanaşımına Uğraması Örnek Karar

11-12-2019
Disiplin Cezasının Zamanaşımına Uğraması Örnek Karar

Disiplin Cezasının Zamanaşımına Uğraması Örnek Karar

Disiplin cezası zamanaşımı- Memur disiplin suçları ile memur disiplin cezaları 657 sayılı devlet memurları kanununda düzenlenmiştir. Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller ilgili kanunun 125. maddesinde düzenlenmiş iken en önemli usuli işlemlerden olan memur disiplin cezalarında zamanaşımı 127. maddede düzenlenmiştir. 127. maddeye göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Bu sürelere uyulmadan disiplin cezası verilmesi verilen disiplin cezasının usulen iptaline sebep olacak ve idare mahkemesinde açılan dava mahkemece kabul edilerek kişinin almış olduğu disiplin cezası ortadan kaldırılacaktır.

Memur Disiplin Soruşturması

Memur disiplin soruşturması- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun;
Zamanaşımı başlıklı 127. maddesi
Devlet memurları kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."

Görüleceği üzere DİSİPLİN SORUŞTURMASI nın yapılmasına ve başlanmasına ilişkin hususlar da iki kıstas bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına ilişkin ikincisi ise Memurluktan çıkarma cezasına ilişkindir.

Memur Disiplin Soruşturması Süresi

Memur disiplin soruşturması süresi, memur disiplin soruşturması ne kadar sürer gibi sorularla oldukça fazla karşılaşmaktayız.

 • Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları için;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren UYARMA, KINAMA, AYLIKTAN KESME ve KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezalarında BİR AY İÇİNDE disiplin soruşturmasına başlanmadığı taktirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 • Memurluktan çıkarma cezası için;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren MEMURLUKTAN ÇIKARMA cezasında 6 AY içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı taktirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Yukarıda ifade ettiğimiz hususlar çerçevesinde DİSİPLİN SORUŞTURMASININ SONA ERME SÜRESİ ÖNEMLİDİR.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı ne zaman başlar- Nitekim disiplin soruşturmalarına başlama süresi kanunda belirtilmiş iken disiplin soruşturmasının belirli bir süresi bulunmamaktadır. Ancak kanun disiplin soruşturma süresini düzenlememiş ise de ceza verme süresini açıkça belirtmiştir. Zira 657 sayılı kanunun 127 son fıkrasında Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar amir hükmü yer almaktadır. Buna göre disiplin cezasının işlendiğinin öğrenilmesinden sonra disiplin soruşturmasına 1 veya 6 aylık süreler içerisinde başlanacak ancak disiplin soruşturması bitirme süresi belirtilmemişse de ilgili maddeye göre fiilin işlenmesinden itiberen 2 yıl içinde disiplin cezası verilmesi gerekecektir. Anlaşılacağı üzere disiplin soruşturmasının usulüne uygun bir şekilde ve belirli sürelerle yapılmasını kısıtlamamak için bir süre belirlemeyen kanun koyucu ceza verme zamanaşımını düzenleyerek disiplin soruşturmasının makul bir sürede bitirilmesini istemiştir.

Ancak burada önemli olan husus şudur. Disiplin soruşturmasına başladıktan sonra 2 yıllık süre içerisinde ceza verilmeyecek fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza verilecektir.

Örneğin uyarma cezasını gerektiren bir disiplin suçu 01.01.2018 tarihinde işlendi ve aynı tarihte öğrenildi diyelim. Bu disiplin suçu için disiplin soruşturması en geç 01.02.2018 tarihinde başlamalı, disiplin soruşturması devam etmeli ancak en geç 01.01.2020 tarihinde kişiye uyarma cezası verilmelidir. Buradan da görüleceği üzere disiplin soruşturması 01.02.2018 tarihinde başlamış ve 01.01.2020  ye kadar devam etmiş olabilir ancak cezanın kesin ama kesin bir şekilde 01.01.2020 de verilmesi şarttır. Aksi durum ceza zamanaşımı gereği ve ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ceza verilemeyecektir. 
Amirin disiplin soruşturmasına başlama tarihi öğrenme tarihi iken ceza verme yetkisi fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıldır. Buradan çıkarılacak sonuç ise her halükarda disiplin suçunun işlenmesinden itibaren 2 yıl geçmiş ise artık ceza verilemeyecektir. Bundan sonra öğrenme tarihi süreleri işlemeye başlatmaz. 
Örneğin 01.01.2017 tarihinde işlenen bir disiplin suçu 01.01.2020 tarihinde öğrenilmiş ise artık disiplin soruşturmasına başlanamayacağı gibi disiplin cezası da verilemeyecektir.

"ÖZET : Dava, İlköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında soruşturma başlatılan davacının, üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına dair işlemin iptali ile işlem nedeniyle yapılan kesintinin ödenmesine karar verilmesi istemine ilişkindir.
Davacı hakkında soruşturma açılmasına konu tutanağın 16.10.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince bizzat tutulmuş olduğu, idarenin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine rağmen Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmekle; en geç 16.11.2012 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
İSTEMİN KONUSU : Van 1. İdare Mahkemesi'nin 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Dava, Muş ili, Merkez ilçesi, ... İlköğretim okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak hakkında soruşturma başlatılan davacının, 4357 Sayılı Kanun'un 7/b maddesi uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27/05/2013 tarihli ve 771 Sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yapılan kesintinin yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Van 1. İdare Mahkemesince verilen 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 kararda; dava konusu olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda, davacı ve diğer öğretmenlerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere sınıf defterlerinin doldurulmadığının anlaşıldığı, bu bağlamda değerlendirildiğinde davacının üzerine atılı fiilin gerçekleştiği dosyada bulunan ifade tutanakları ve dosya münderecatıyla sabit olduğundan, fiiline uygun tesis edilen disiplin cezası işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, vazifesini yapmadığı hususunun subuta ermediği, başka bir okula ataması yapıldığından sınıf defterlerini tutanakla teslim edemediği, okuldan ayrıldıktan bir hafta sonra denetimin yapıldığı, hakkında 4357 Sayılı Kanuna göre değil de, 1702 Sayılı Kanuna göre ceza verilebileceği, cezanın alt sınırdan verilmesi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacı müdür yetkili öğretmen olduğundan okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğuna haiz olduğu, 4. sınıflarda etkin bir şekilde ders işlenmediğinin ve sınıf defterlerinin doldurulmadığının açık olduğu, 657 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlardan olan Milli Eğitim Bakanlığında çalışan memurların disiplin hukukuna ilişkin konularda, hem 657 Sayılı Kanun'a, hem de 1702 ve 4357 Sayılı Kanun'un disiplin hükümlerine tabi olduğundan, davanın reddi yolundaki kararın hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Dava konusu işlemin hangi Kanuna göre tesis edildiğinin belli olmadığı, idarece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4357 Sayılı Kanun ve 1702 Sayılı Kanun uyarınca ceza verildiğinin belirtildiği, idare iradesini açıkca ortaya koymadığından bu haliyle işlemin hukuki denetime açık olmadığı ayrıca soruşturma zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilmiş olan soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Davacının Muş ili, Merkez ilçesi , ... okulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptığı dönemde, 16.10.2012 tarihinde İl Milli Eğitim Denetmenliğince rehberlik ve denetim amacıyla okula gidildiğinde, görev yapan dört ücretli öğretmenin sınıf defterlerini doldurmadığı tespit edildiğinden tutanak tutulup, disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 663.07/24 Sayılı rapor ile getirilen teklif üzerine davacının 4357 Sayılı Kanun'un 7/b maddesi uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
İLGİLİ MEVZUAT:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "zamanaşımı" başlıklı 127. maddesinde,
"Bu Kanunun 125. maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a ) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, ( ... ) başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar." hükmüne yer verilmiştir.
Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.
Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.
Yukarıda açık metnine yer verilen aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını ifade eden mevzuat hükmü karşısında, belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açıktır.
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 19/a maddesinde; disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Olayda; davacı hakkında soruşturma açılmasına konu tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince bizzat tutulmuş olduğu, idarenin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine rağmen Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmektedir.
Bu durumda; en geç 16.11.2012 tarihine kadar usulüne uygun bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin KABULÜNE," Danıştay 12. Dairesi 2015/...E,2019/...K

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık