Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

30-09-2019
Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

Aylıktan Kesme Cezası Nedir?

Aylıktan kesme cezası ile subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ceza verilmesini gerektiren disiplinsizlik halleri düzenlenmiştir.

Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Disiplinsizlikler Nelerdir?

Amire Saygısızlık Disiplinsizliği

Hizmete ilişkin hallerde veya hizmette amire gösterilmesi gerekn saygıyı kasıtlı olarak göstermemek veya amirin yapmış olduğu tenkit veya ikazları saygı ile kabul etmemeye amire saygısızlık denir. Amir; makam ve memuriyet itibari ile emretmek salahiyetini haiz kimsedir. Maiyet ise amirin emri altında bulunanları ifade eder. Hizmet; kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması yazılmış olan hususlarda amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir. İşte bu durumda amire saygısızlık disiplinsizliğini gerçekleşebilmesinin ilk koşulu hizmette veya hizmete ilişkin hallerin gerçekleşmesi durumudur. amire saygısızlık disiplinsizliğinin faili maiyet durumunda olan ast, mağduru ise amirdir. Amire saygısızlık disiplinsizliği iki şekilde işlenmektedir. Birincisi, hizmette gösterilmesi gereken saygıyı göstermemek, İkincisi ise amirin yapmış olduğu ikaz veya tenkitleri saygı ile kabul edip dinlememektir. Bütün amire saygısızlık disiplinsizliğinin oluşup oluşmadığı hususunda somut olayın özellikleri göz önünde bulundurulmalı her olay kendi içerisinde ele alınmalıdır. Örnek olarak, saygısızlık unsurunu gösteren fiilin gerçekten saygısızlık unsuru olarak mı görüldüğü yoksa eleştirilere cevap niteliğinde olup olmadığı sitemden öteye geçip geçmediği hususlarında net bir araştırma yapılmalı buna göre fiilin amire saygısızlık disiplinsizliğini oluşturup oluşturmadığına kanaat edilmelidir. Amire saygısızlık disiplinsizliğinde her ne kadar fail maiyet olmuş olsa da suçun manevi unsuru kasttır. 

Yalan Söylemek Disiplinsizliği

Hizmete ilişkin ya da görevle ilgili konu ve durumlarda amirlerine veya bilgi vermekle yükümlü olduğu kişi veya makamlara kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunma yalan söylemek disiplinsizliğini oluşturmaktadır. Yalan söyleme disiplinsizliğinin meydana gelmesi için tanımdan da görüleceği üzere yalan söyleme fiilinin hizmete ilişkin ya da görevle ilgili olması zorunludur. Hizmet dışında bir fiil sebebiyle yalan söylemek uyarı cezasını gerektiren bir disiplinsizliği oluşturmaktadır. Ancak yalan söyleyerek resmi bir belge düzenlenmiş ise bu durumda Askeri Ceza Kanunundaki "sahtecilik" suçunun oluştuğu gözden uzak tutulmamalıdır. Yalan söylemek disiplinsizliğinin maddi unsuru yalan söylemek, yalan beyanda bulunmaktır. Manevi unsur ise kasttır. Kişi bilerek ve isteyerek yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmalıdır. 

Hizmetle İlgisi Olmayan Emir Vermek Disiplinsizliği

Maiyetine hizmetle ilgisi olmayan emir vermek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Emir, askeri hizmetle alakalı olduğu halde kanuna aykırı olabilir. Amirin kendi ihtiyacının karşılanması hususunda verdiği emir hizmetle ilgili değildir. Bu disiplinsizlik kasten işlenen bir disiplinsizliktir. Eğer amir verdiği emrin hizmetle ilişkili olduğu kanaatine varıp emir vermiş ise bu emrin askeri hizmete ilişkin olmaması hizmetle ilişkisi olmayan emir vermek disiplinsizliğini oluşturmaz. 

Maiyetinin Gözetiminde İhmal Göstermek Disiplinsizliği

Maiyetinin ve emri altındakilerin kontrol, gözetim ve denetiminde ihmal göstermek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliğinin faili her seviye ve rütbedeki amirdir. Bu disiplinsizliğin maddi unsuru astların denetim, kontrol ve gözetim görevinin ihmal edilmesidir. Maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliğinin manevi unsuru kast veya taksirdir. Bu disiplinsizliğin oluşması için amirin kast veya taksirinin olması yeterlidir. Önemle belirtmek gerekir ki; maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek disiplinsizliği sonucunda bir zarar meydana gelmesi durumunda eylem aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağından suç sebebiyle kişinin cezalandırılması da gündeme gelebilir. Bu durumda disiplin soruşturmasının bağımsızlığı ilkesi gereği fiilin suç oluşturması disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmemektedir. 

Ayrımcılık Yapmak Disiplinsizliği

Görevdeyken siyasi düşünce, dil, ırk, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak işlem tesis etmek ve bu nedenle görev yerinde huzursuzluğa neden olmak ayrımcılık yapmak disiplinsizliğini oluşturmaktadır. Bu disiplinsizliğin maddi unsuru tanımda saymış olduğumuz sebeplerden bir veya birkaçının kullanılarak ayrım yapmaktır. Fakat kişinin bu disiplinsizlikten dolayı cezlandırılabilmesi için ayrımcılık yapılmasının huzursuzluğa neden olması gerekir. Ayrımcılık yapmak disiplinsizliğinin manevi unsuru kasttır. Ceza için bilerek ve istenerek ayrımcılık yapılması gerekir. 

Yasak Edilen Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Resmi üniforma ile kumarhane, genelev, bar, meyhane vesair benzeri yerlere gidilmesi bu disiplinsizliği meydana getirir. Bu disiplinsizliğin meydana gelebilmesi için kişinin üniformalı olması şarttır. Bu disiplinsizliğin manevi unsuru kasttır. Tanımda sayılan yerlere bilerek ve isteyerek girilmesi, bu disiplinsizliği oluşturacağı gibi hangi amaç ve saikle girildiğinin önemi yoktur.

Kayırma Talep Etmek Disiplinsizliği

Özlük hakları ile ilgili ya da başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik ve ayrıcalık talep etmek disiplinsizliğidir. Bu disiplinsizliğin oluşması için ayrıcalık tanınmış olması gerekmez. Maddi unsurun gerçekleşmesi açısından ayrıcalık tanınması konusunda başkaları aracılığıyla talebin yetkili makamlara iletilmesi yeterlidir. 

Maiyetinden Hediye Kabul Etmek Disiplinsizliği

Maiyetinde çalışan personel tarafından verilen ve makul bir seviyenin üstünde maddi değeri olan bir hediyeyi kişisel menfaat elde etmek amacıyla kabul etmek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Bu disiplinsizliğin maddi unsuru, hediye kabul etmektir. Disiplinsizliğin oluşması için verilen hediyenin değerinin makul bir seviyenin üzerinde olması ve menfaat temini amacıyla kabul edilmesi şarttır. Buradaki hediye rüşvet değildir. Rüşvet alan kamu görevlisi ile rüşvet veren kişi arasında bir işin yapılması veya yapılmaması hususunda bir anlaşma mevcuttur. Ancak hediye kabulünde önceden yapılmış bir anlaşma mevcut değildir. Burada hediyenin maddi değerinin makul bir seviyenin üstünde olup olmadığı disiplin amiri tarafından değerlendirilir. OLayın araştırılmasına gerek görülürse disiplin soruşturmacısı görevlendirilmek suretiyle disiplin soruşturması da yapılabilir. 

Hizmetteyken Siyasi İçerikli Konuşmak Disiplinsizliği

Mesai içerisinde veya hizmete ilişkin durumlarda siyasi içerikli konuşmalar yapmak bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Disiplinsizliğin maddi unsurunu siyasi içerikli konuşmalar yapmak oluşturur. Manevi unsuru ise, özel bir kastın bulunmasıdır. Nitekim siyasi içerikli konuşma siyasi amaçla yapılmalı, konuşmalar siyaset yapmak amacına yönelik olmalıdır.

Yasaklanmış Faaliyetlere Katılmak Disiplinsizliği

Yetkili makamlarca yasaklanmış olan toplantı, gösteri, yürüyüş vesair faaliyetlere iştirak etmek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. 

İzinsiz Olarak Garnizonu Terk Etmek Disiplinsizliği

İzinli olmadığı halde görev yaptığı garnizon hudutlarını terkeden kişi izinsiz olarak garnizonu terk etmek disiplinsizliğini işlemiş olur. Bu disiplinsizliğin maddi unsuru, asker kişinin görev yaptığı garnizonu amirinden izin almaksızın terk etmesidir. Manevi unsuru ise Kasttır. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise amire ulaşılamaması nedeniyle izin alınamamış olması kastı ortadan kaldırmaktadır. 

Ulaşım Güvenliğini İhlal Etmek Disiplinsizliği

İzin, istirahat, hava değişimi gibi nedenlerle görev yerine gidiş ve dönüşlerde terörle mücadele kapsamında emredilen yol güzergahının dışına çıkmak belirlenen günler dışında seyahat etmek ya da bu tür güzergahlar için yapılmış olan planlamaya aykırı seyahat etmek bu disiplinsizliği oluşturmaktadır. Bu disiplinsizliğin faili subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler olabilir. Manevi unsur ise kasttır. Fakat seyahat emrinin ilgiliye tebliğ edilmemiş olması halinde kasttan sözedilemez.

Memur Davalarına Bakan Avukatlar Değerlendirme

Memur davaları kendine has özelliğe sahip davalardır. Hele ki disiplin hukuku başlı başına bir uzmanlık gerektirmektedir. Disiplin hukukuna, 657 sayılı kanunda yer alan disiplin cezalarına vakıf olmakla birlikte işleyişin de bilinmesi şarttır. Nitekim hangi disiplinsizliğe hangi cezanın verileceği hususu büyük önemi haizdir. Ya da uygulamada en çok problemin yaşandığı disiplin soruşturmasının kim tarafından nasıl yapıldığı hususları dava yönetimi bakımından oldukça önemlidir. Kilit hususlara vakıf olunması davanın seyrini değiştirecek ve lehe hükümlerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. Nitekim aylıktan kesme cezasının iptali ile kişi büyük bir haksızlıktan kurtulacak ve maddi açıdan zarara uğramayacaktır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması
Diş Hekimi Güvenlik Soruşturması

Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmuş ve T.C....

Devamı
Subay Güvenlik Soruşturması
Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik sor...

Devamı
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi
Uzman Erbaşlık Hakkında Hukuki Bilgi

Uzman erbaşların ataması, sözleşme fesihleri, uzma...

Devamı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı
Sözleşmeli Personelin Hukuksal Yapısı

Sözleşmeli Personel, 657 sayılı Devlet Memurları K...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık