Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak

Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak

Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak

Amirlerine Maiyetindekilere ve İş Sahiplerine Fiili Tecavüzde Bulunmak

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak disiplin suçu 657 sayılı kanunun 125. maddesinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almaktadır. Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak disiplinsizliğinin cezası anlaşılacağı üzere Devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası onaylandıktan sonra ve Bakan onayı sonrası kişiye tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıda iptal davası açılmalıdır. Karara karşı iptal davası açılmadan başka bir üst mercie başvurulması durumu değiştirmeyecek hatta sürenin geçmesine bile sebep olabilecektir. Bundan mütevellit yapılması gereken kararın tebliğinden itibaren gecikmeksizin iptal davası açmak ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak olumsuzluğunu ortadan kaldırmaktır. Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak disiplinsizliği sebebiyle devlet memurluğundan çıkarma cezası verilemesine ilişkin işlemin iptali için açılacak iptal davasının alanında uzman memur davalarına bakan avukatlar vasıtasıyla takip ettirilmesi önemle tavsiye olunmaktadır.

Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak Danıştay Kararları

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2019/1652
K. 2019/5170
T. 20.6.2019

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Vekili:


İSTEMİN KONUSU : Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 28/09/2018 tarih ve E:2018/605, K:2018/3136 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesinde Elazığ Koçkale Tank Çiftliğinde koruma - güvenlik görevlisi olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(f) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 20.01.2017 tarihli ve 4764 Sayılı işlemin iptali ile ödenmeyen maaşlarıyla diğer sosyal haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 27/10/2017 tarih ve E:2017/190 ,K:2017/783 Sayılı kararda; İdari soruşturma esnasında alınan ifadeler ve kamera kayıtları incelendiğinde; davacının aynı yerde beraber çalıştığı C.Ç. ile önce sözlü sonrasında fiziksel boyutta bir kavga yaşadığının sabit olduğu, yaşanan kavga esnasında davacının fırlattığı bardağın C.Ç.'ye isabet edip etmediği ayrıntısının kamera kayıtlarından gözükmediği gibi bu anı gören herhangi bir kişinin de bulunmadığı, dolayısıyla davacının bardağı fırlatmak suretiyle kavgayı başlattığı ve bu nedenle meşru savunma hakkından yararlanamayacağı yönündeki davalı idare iddiasının her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulamadığının anlaşıldığı, diğer taraftan; davacının kavga gününden bir gün önce idareye vermiş olduğu şikayet dilekçesinde C.Ç.'nin kendisine "..ellerimi burada yıkayacağım, şerefsizlik yapma, emekli ol s..r git, yarın bütün işleri ve saat okumalarını sana kurdurtacağım, telefonla karı kız peşinde koşuyorsun..." ertesi gün ve olayın hemen öncesinde ise "... O dilekçedekileri sana yalatacağım, şerefsizlik yapma. S..r git emekli ol" dediğini iddia ettiği, bu durumda davacının haksız tahrik hükümlerinden yararlanabilme ihtimalinin söz konusu olabileceği, fakat mukakkik tarafından bu konuda herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığının görüldüğü, dolayısıyla davacıya isnat edilen fiilin tüm boyutlarıyla şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından bu fiil neticesinde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal haklarının davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince; kamera kayıtlarının ve ifade tutanaklarının incelenmesinden, davacının özel güvenlik görevlisi C.Ç.'ye cam bardak fırlatarak başlayan kavga neticesinde bu personelin yararlanmasına sebep olduğu açık olduğundan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(f) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 27/10/2017 gün ve E:2017/190, K:2017/783 Sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, olayın karşı tarafı C.Ç.'ye aynı eyleminden uyarı cezası dahi verilmediği, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, Elazığ C. Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede C.Ç.'nin davacıyı bıçakla yaralamaktan hakkında dava açıldığı, ceza yargılaması sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiği, olayın bir gün öncesinde ve olay günü C.Ç.'nin davacıya ettiği hakaretlerin haksız tahrik nedeniyle en azından cezada indirim yapılmasını gerektirdiği, olaydan bir gün önce C.Ç. hakkında idareye vermiş olduğu dilekçenin gereği yapılmamasından ötürü bu olayın yaşandığını, BİM kararında C.Ç.'nin elinde bir cisim bulunmadığı belirtilmekteyse de, ceza soruşturması sırasında bizzat C.Ç.'nin elinde bıçak olduğunu ve davacıya bıçakla saldırmış olduğunu ikrar ettiği, BİM'nin kararında "kamera görüntüsü ve tanık olmaması nedeniyle cam bardağın C.Ç.'ye isabet edip etmediğinin belirlenemediği belirtip sonrasında C.Ç.'nin cam bardağın fırlatılması neticesi yaralandığını söyleyerek kendisiyle çeliştiğini, silahlı olan bir insana karşı kendisini savunmak amacıyla boş bir şişeyi eline aldığını ancak kullanmadığını ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu disiplin cezasının soruşturma raporu sonucu tespiti ile ve 657 Sayılı Kanun'a uygun olarak verildiğinden, hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Dosyanın incelenmesinden, davacının fiilinin karşı tarafın haksız tahriki sonucu gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(f) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığından, temyiz istemi kabul edilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dava dosyasının, 01.12.2016 tarih ve 38 Sayılı İdari Soruşturma Raporu'nun, kamera kayıtlarının ve ifade tutanaklarının incelenmesinden; davacının Elazığ ili Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bünyesinde silahsız güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, 24.08.2016 Çarşamba günü sabah saat 08:05 sularında mutfak lavabosunda ellerini yıkamakta olan ve davacı ile aynı birimde çalışan güvenlik görevlisi C.Ç.'ye "ellerini burada değil de tuvalet lavabosunda yıkaması gerektiğini" söylediği, bunun üzerine C.Ç ile aralarında tartışma çıktığı, tartışma esnasında C.Ç.'nin davacıya, "..ellerimi burada yıkayacağım, şerefsizlik yapma, emekli ol s...r git, yarın bütün işleri ve saat okumalarını sana kurdurtacağım, telefonla karı kız peşinde koşuyorsun..." demek suretiyle hakaret ettiği, bu hakarete ilişkin ifadelerin davacının C.Ç. hakkında aynı gün idareye vermiş olduğu şikayet dilekçesinde de belirtildiği, şikayet dilekçesinden haberi olan C.Ç.'nin ertesi gün davacıya "... O dilekçedekileri sana yalatacam, şerefsizlik yapma s..r git emekli ol" demesi üzerine tartışmaya başladıkları, kamera kayıtlarının izlenmesinden davacının elindeki bardağı karşıya doğru fırlattığı fakat bardağın karşı tarafa isabet edip etmediğinin görülemediği, bardağın fırlatılma anında orada davacı ve C.Ç.'den başka kimsenin olmadığı, dolayısıyla bardağın isabet edip etmediğini olayın tarafları haricinde görenin de olmadığı, bardak fırlatıldıktan sonra tarafların kavgaya tutuştuğu, iki tarafın da birbirine vurduğu, bağrışmalar üzerine gelenlerin kavgayı ayırdığı, kavga ayrıldıktan sonra davacının eline bir şişe aldığı fakat bu şişeyi kırmadığı, sadece elinde tuttuğu, bu duruma ilişkin olarak ifade tutanağında "C.Ç. mutfağa gidip bıçak almış, elinde bıçak vardı ben de bana saldırır diyerek elime şişeyi aldım fakat şişeyi kırmadım, şişeyle karşı tarafa saldırmadım..." şeklinde beyanda bulunduğu, kavganın tarafları haricinde olayın başlangıç anına şahitlik eden kimsenin bulunmadığı, sonrasında C.Ç.'nin ve davacının kavgaya ilişkin rapor aldıkları ve birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldukları, şikayete ilişkin Elazığ C. Başsavcılığı'nın 2017/11948 soruşturma numaralı dosyası üzerinden Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yaralama suçundan dava açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(f) maddesinde; "Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak" fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, aynı Kanun'un 125/E-(k) maddesinden sonra gelen 3. paragrafında ise, ''Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Haksız tahrik ve karşılıklı hakaret halinde cezanın hafifletilebilmesi ve yerine göre tamamen kaldırılması Modern Ceza Hukuku'nca kabul edilen müesseseler olup, 5237 Sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca haksız tahrik halinde verilecek cezanın 3/4'üne kadarlık kısmı indirilebilmekte, 129/3. maddesi uyarınca da karşılıklı hakarette olayın mahiyetine göre taraflardan birine veya her iki tarafa verilecek olan ceza 1/3 'üne kadar indirilebileceği gibi hiç ceza verilmemesi de söz konusu olabilmektedir.

İdare Hukukunun kodifiye edilmemiş ve pek çok hukuki boşluğu barındıran yapısı gereği Memur Disiplin Hukuku'nda hukuki boşluk bulunan hallerde, başta Ceza Hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarındaki mevzuat hükümleri İdare Hukukunun niteliğine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanacaktır.

Nitekim, "bir suç için bir ceza verilir ilkesi", "şüpheden sanık yararlanır ilkesi", "lehe olan kanunun uygulanması ilkesi" gibi Ceza Hukukuna ait olan ve Memur Disiplin Hukuku mevzuatında düzenlemesi bulunmayan müesseseler bakımından doktrin ve idari yargı, bu müesseselerin Memur Disiplin Hukuku bakımından da geçerli olduğunu benimsemiş ve bu müesseseler İdare Hukukunun niteliğine göre uygulana gelmiştir.

Sonuç olarak, Memur Disiplin Hukuku uygulamasında haksız tahrik ve karşılıklı hakaret hallerinin söz konusu olduğu durumlarda, olayın özelliğine göre faile daha hafif bir ceza verilmesi veya hiç ceza verilmemesi hususlarının cezayı verecek olan idare tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre işlem tesis edilmesi İdare Hukuku'nun niteliğine uygun düşecektir.

24.08.2016 tarihinde kavga olayının bir gün öncesinde davacıyla C.Ç. arasında yaşanan tartışma sırasındaki hakaret içeren bir kısım ifadenin tanık ifadelerinde de belirtildiği, davacının aynı gün idareye bu konuda şikayet dilekçesi verdiği hususuyla birlikte, kavga olayının karşı tarafı C.Ç.'nin İşletme Müdürü V.Ç.'nin amcasının oğlu olduğu, soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi E.G., F.A.B. ve K.P.'nin ifadelerinde V.Ç.'nin ayrımcılık yaptığını, C.Ç.'nin hakkında çok sayıda tutanak olmasına rağmen işlem yapılmadığını, başka personellerle de sıkıntı yaşadığını belirttikleri görülmektedir.

Ayrıca davacı ve C.Ç.'nin birbirlerinden şikayetçi olmaları sonucunda Elazığ C. Başsavcılığı'nın 2017/11948 soruşturma numaralı dosyası üzerinden "kavgada müşteki şüpheli davacının çay bardağını C.Ç.'ye vurarak yaraladığı, müşteki şüpheli C.'nin de adli emanete kayıtlı bıçaklardan bir tanesi ile davacıyı yaraladığı, müşteki şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları ikrar ettikleri" gerekçesiyle Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yaralama suçundan dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonunda verilecek cezanın, davacının işlediği iddia edilen eylemin haksız tahrikle gerçekleştiği hususu göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmesi gerekirken, bu hususlar gözetilmeden verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

kazancı.com

Memurun işyeri dışında kavga etmesi, Memurun amirine fiili saldırısı, Memurun kavga etmesi idari soruşturma sonuç ne olur, Memurun memura vurması, Amir memur kavgası hakkında bilgi almak için memur davalarına bakan avukatlardan bilgi alınması önemle tavsiye olunur.