Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

17-03-2020
Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Yüksek disiplin kurulu kararına itiraz- Yüksek Disiplin Kurulu; kapsamı, amacı ve toplanması ile vereceği kararlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği çıkartılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan asker kişilerin subayların ve astsubayların, uzman jandarmaların, uzman erbaşların, sözleşmeli erbaş ve erlerin hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili cezalandırılmalarına ilişkin karar verme yetkisi ve görevi Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kuruluna aittir.

Yüksek disiplin kurullarının görev ve yetkileri

General ve amiralleri, Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, General ve amiraller hariç subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erleri ise mensup oldukları kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkilidir.

Yüksek disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yerine getirebilmesine yönelik olarak yapılacak toplantı, yazışma, kararların ilgililere duyurulması, yazılı savunma alınması, kayıt, arşivleme ve raportörlük gibi her türlü sekreterya hizmetleri yetkili komutanlığın personel başkanlığı tarafından yerine getirilmelidir.

Disiplin cezalarının takibi

Disiplin cezaları ve disiplin cezaları dışındaki idari yaptırımlara ilişkin bilgi ve belgeler, disiplin amiri tarafından ilgilinin şahsi dosyasına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır. Personel hakkında verilen cezalar ile ceza puanlarının; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yetkili personel başkanlıkları ile personelin disiplin amirleri tarafından takip edilmesine yönelik tedbirler alınır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası işlemlerinin başlatılması

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir. Genelkurmay Başkanının eldeki bilgi ve belgelere ya da gerekli görmesi üzerine yaptırdığı disiplin soruşturması sonucuna göre hakkında bu cezanın verilmesine kanaat getirdiği personelin dosyaları bir karar verilmek üzere doğrudan yetkili yüksek disiplin kuruluna sevk edilir.

Disiplin amirlerinin teklifi

Disiplin amirleri, kanunlarla kendilerine verilmiş yetkiler çerçevesinde, maiyetinin Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek bir disiplinsizlik içinde olup olmadıklarını tespit etmekten ve bu kapsamda her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesinden sorumludur. Maiyetinden birinin Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği kapsamında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden birini teşkil edebilecek bir fiilini veya durumunu herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen disiplin soruşturması yapar.

Disiplin amirleri gerekli görmeleri halinde disiplin soruşturmasının yapılmasını üst disiplin amirlerinden de talep edebilir. Disiplin soruşturması sonucunda disiplin soruşturma sonuç raporu tanzim edilir ve yüksek disiplin kurulu dosyasına eklenir. Disiplin amirleri, soruşturma sonucunda personelinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren bir disiplinsizliği gerçekleştirdiği kanaatine varması halinde personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine dair hazırlık işlemlerini başlatır.Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği kapsamına giren personel hakkında disiplin amirlerinin teklifi ile Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hazırlık işlemlerinin başlatılabilmesi için, disiplin amirlerinden en az ikisinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunması gerekir. Ancak disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek personel hakkındaki teklifin ilk iki disiplin amiri tarafından yapılması esas olmakla birlikte bu durum, diğer disiplin amirleri tarafından ayırma işleminin başlatılmasına engel teşkil etmez. Ayırma cezası verilmesi teklif edilmesi gereken bir personel hakkında işlem yapılmadığının disiplin amirleri dışındaki amirler tarafından tespit edilmesi halinde, bu durum üst disiplin amirlerine ve yetkili komutanlığa bildirilir.

Disiplin amirlerinin teklifte bulunabilmesi için, işlem başlatılacak personel ile belirli bir süre beraber çalışma şartı aranmaz. Disiplin amirleri Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğindeki usul ve esaslar çerçevesinde her zaman Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunabilir. Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine ilişkin işlem başlatılacak personel hakkındaki yüksek disiplin kurulu dosyası; kuvvet komutanlıklarında asgari tugay ve eşiti, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti komutanlıkların nezaretinde, süreci başlatan disiplin amiri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğindeki içeriğe uygun olarak hazırlanır.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirecek durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren, bir ay içinde yetkili komutanlığa gönderilir. Yüksek disiplin kurulu dosyasının gönderilmesine ilişkin engel hallerin bulunması durumunda bu süre engel hallerin ortadan kalkmasıyla başlar. Savunma için verilen süreler bir aylık süreye dahil edilmez. 

Yüksek disiplin kurulu dosyalarında kullanılacak belgeler

Yüksek disiplin kurulu dosyalarının hazırlanmasında kullanılacak belge örnekleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından personel bilgi sistemlerinde elektronik olarak bulundurulur. Söz konusu belgelerin doldurulmasında hataları ve zaman kaybını engellemek maksadıyla, personel bilgi sistemindeki kimlik bilgileri, ceza durumu gibi mevcut bilgilerin doğrudan bu belgelere aktarılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Yüksek disiplin kurulu kararı

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen asker kişi hakkında;
Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi,
Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı, kararlarından biri verilir. Yüksek disiplin kurulu kararı, karar tarihini izleyen 10 iş günü içinde gerekçeli olarak yetkili komutanlığın personel başkanlıklarınca, adli müşavirlikler veya hukuk müşavirlikleri ile koordineli olarak hazırlanır. Gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu veya oluşmadığını gösteren hususlar ile kararın oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. Personelin o ana kadar olumlu mesleki ve disiplin safahatının bulunması, disiplinsizliği oluşturan eylem ya da durumla ilgili olarak ceza yargılamasına kovuşturmasına göre mahkûm olması ya da olmaması, asker kişi hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Yüksek Disiplin Kurulu Yargı denetimi

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına karşı İdare Mahkemesine iptal davası açılabilir. Dava kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Aksi durumda 60 günlük sürenin geçmiş olması davanın süre aşımından reddine sebebiyet verecektir. Dava açma süresi; general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığı yüksek disiplin kurulu tarafından verilen kararın Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği kapsamına giren diğer personel hakkında ise, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından onaylanmış ilgili yüksek disiplin kurulu kararının personele tebliğinden itibaren başlar. Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Yüksek disiplin kurulu itiraz, disiplin kurulu itiraz konuları uzmanlık gerektiren hukuki müesseseler olmakta olup bu konularda savunmaların yapılması ve bu savunmaların gerekçelendirilmesi büyük öneme haizdir. 

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası Kime Karşı Açılır

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası kişinin görev yaptığı kuruma karşı açılmakatadır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından açılacak bir dava olduğundan mütevellit Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında davalı Milli Savunma Bakanlığı olacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası Hangi Mahkemede Açılır

Yüksek disiplin kurulu kararı bir idari işlemdir. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda görevli mahkeme 2577 sayılı kanuna göre idari yargı mercileri olacağından Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası idare mahkemesinde açılacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası Nerede Açılır

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında yetkili mahkeme 2577 sayılı kanuna göre belirlenmektedir. Burada disiplin cezalarına ilişkin davalarda yetkili mahkemenin disiplin cezası verilen kişinin çalıştığı yer mahkemesi olacaktır. Nitekim Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası rütbeli personelin çalıştığı yer nöbetçi idare mahkemesinde açılır. Örneğin Konya'da çalışan ancak Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile meslekten çıkartılan rütbeli personel Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasını Konya nöbetçi idare mahkemesinde açaaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Harç ve Masraflar

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası açıldığı sırada mahkeme veznesine harç ve masraflar da yatırılmalıdır. Harç ve masraf yatırılmadan açılan idari davada mahkeme harç ve masrafların tamamlanması için davacıya süre verir. Bu süre içerisinde harç ve masrafların yatırılmaması durumunda ne yazık ki dava reddedilecektir. Unutulmamalıdır ki harç ve masraflar davanın kazanılmasından sonra davalı idareden alınacak ve kişi zarara uğramayacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Duruşma Yapılır mı

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında dava açarken taraflar duruşma talep etmezse mahkeme kendiliğinden duruşma yapmaz. İdare mahkemesinde duruşma ihtiyari olup asıl olan dosya üzerinden inceleme yapılmasıdır. İdare hukukunda sözlü değil yazılı yargılama esastır. Ancak taraflardan birisi duruşma talep etmiş ise mahkeme duruşma yapmak zorundadır. Duruşmada söylenenler zapta geçirilmez. Mahkeme sadece iddia ve savunmaları dinelmekle yetinir. İdare mahkemesinde zabıt katibi de yoktur. Duruşma talep eden taraf duruşma harcını da yatırmak zorundadır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Yürütme Durdurma Talep Edilir mi

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında davacı yürütme durdurma da talep edebilir. Yürütme durdurma harcının da yatırılması zorunludur. Yürütme durdurma talebi reddolursa davacı bu karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde bölge idare mahkemesinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz için de harç yatırılması şarttır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Yoksun Kalınan Parasal Hakların İadesi

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında davacı davanın kazanılmasından sonra boşta kalınan süre içerisindeki parasal haklarının iadesi için davada bunu da talep edebilir. Dava kazanıldıktan sonra mahkeme yoksun kalınan parasal hakların da iadesine karar verirse davacı faiziyle birlikte bu parasal haklara kavuşacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Zamanaşımı

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında dava Yüksek Disiplin Kurulu Kararının tebliğinden itibare 60 gün içinde açılmalıdır. 60 gün hak düşürücü bir süredir. Bundan dolayıdır ki 60 günün geçmesinden sonra ne yazık ki bir daha dava açılamayacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Tanık Dinlenir mi

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davası idari işlemin iptali için açılan ve idare mahkemesinde görülen bir dava türü olduğundan mütevellit idari davada tanık dinlenmesi mümkün değildir. Ancak disiplin soruşturmasında tanıkların ifadelerinin alınması oldukça önemlidir.

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında Avukata Nasıl Vekalet Veririm

Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasında avukat ile anlaşan kişi avukatın bilgileri ile birlikte notere gider ve idari dava avukatının bilgileri noter ile paylaşılır. Noter avukat adına genel dava vekaletnamesi düzenler ve altını vekalet verene imzalatır. Vekalet veren kişi vekaletin bir örneğini anlaşmış olduğu idari dava avukatına teslim eder. İdari dava avukatı Yüksek Disiplin Kurulu Kararına İtiraz Davasını bu vekaletname ile açacağı gibi tüm dava sürecini de yine bu vekalet ile takip edebilecektir.

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme- Yüksek disiplin kurulu kararına itiraz kişinin geleceğini ve memuriyet hayatının devamını etklemesi bakımından çok ama çok önemlidir. İdarenin bir parçası olan kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilere karşı alınmış olan olumsuz kararlar neticesinde ne yazık ki kurumları ile ilişikleri kesilebilmekte ve mesleklerini kaybedebilmektedirler. Bunun önüne geçebilmek için verilmiş olan yüksek disiplin kurulu kararlarının idari yargı denetimini yaptırmalı yani iptal davası açılmalı ve yapılacak gerekçeli savunmalar ile kişinin kurumuna geri dönüşü sağlanmalıdır. Asker kişiler uzun süre hizmet ettikleri canla başla çalıştıkları kurumlarından ne yazık ki hiç istemeyen durumlar neticesinde uzak kalabilmekte ve gelecekleri belirsizliğe bürünebilmektedir. Bunun önüne geçmek için açılacak olan iptal davalarının yani yüksek disiplin kurulu kararına itiraz için idari yargıda açılması gereken idari işlemin iptali davasının bu konularda uzman idari dava avukatları vasıtasıyla takip ettirilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık