Vatandaşlık Başvurusu Reddi Kararının İptali Davası

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Kararının İptali Davası

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Kararının İptali Davası

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Kararının İptali Davası

İdare Hukukunda bir dava türü olan Vatandaşlık başvurusu reddi kararının iptali davasına geçmeden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuru yapılma şartlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Nitekim  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda bu hususlar düzenlenmiştir. Türk vatandaşı olmak istyen kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Başvuru için aranan şartlar başlıklı 11. madesindeki koşulları taşıması şarttır. 

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. 

Türk Vatandaşlığına Başvuru Nasıl Yapılır

Türk vatandaşlığının kazanılması ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılır.

Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına tebliğ olunur.

Vatandaşlık Verilmeme Sebepleri Nelerdir?

Vatandaşık verilmeme sebepleri- vatandaşlığa engel haller nelerdir;
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda bulunması gereken şartlar şunlardır;

 • Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar ile ilgili olarak araştırma yapılmakta ve kendileri ile ailelerinin Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekmektedir. Bu bakımdan 5901 sayılı kanununun 11. maddesi (g) fıkrası gereği yapılan araştırma, soruşturma ve geçerlilik süresi yine bu kanun gereği düzenlenmiş olan TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in 72. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce de arşiv araştırması yapılır. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde kamu görevlileri aracılığı ile soruşturma yaptırılabilir.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında 28 inci madde uyarınca yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yapılan soruşturma sonucunda evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığına dair olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak soruşturma işlemine devam edilir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usulleri ilgili kurumlarla birlikte Bakanlıkça belirlenir.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak veya kaybetmek isteyen kişi hakkında yapılan araştırma ve soruşturma bir yıl geçerlidir, ancak gerekli görülen hallerde bu süre beklenmeksizin yeniden araştırma ve soruşturma yaptırılabilir.
 • İlgili kurumlarca yapılan araştırma sonucunda Anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu, bu faaliyetlerde bulunanlarla işbirliği yaptığı veya bunları maddi olarak desteklediği, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde veya dışında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğu, isyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı veya bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş, zamanaşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi, altı aydan fazla hapis cezası alanlar Türk vatandaşlığını kazanamaz.

Yukarıda yer vermiş olduğumuz bilgiler çerçevesinde Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar hakkında istihbarı nitelikte bilgiler edinilebilmekte ve başvuru yapan yabancıların başvuruları reddolunabilmektedir. İşte bu araştırmaların temelini 5901 sayılı kanun gereği hazırlanan yönetmelik oluşturmakta olup başvurcular hakkında güvenlik soruşturması yapılabilmektedir. 

Yapılacak olan Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usullerine göre belirlenecek olan hususlar çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı şahsın isithbari mahiyette elde edilecek olan bilgilerinde problem çıkması ile birlikte bu talebi reddolunacaktır. 

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Vatandaşlık başvurusu reddedilirse idari yargıda dava açılması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu reddolan yabancı şahıs reddolma işlemini öğrendiği ya da kendisine yazılı bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren 60 gün içerisinde bu işleme karşı dava açmalıdır. Aksi durumda 60 günlük süreyi geçiren vatandaşlık başvurusu yapan kişi 60 gün sonra dava açar ise dava süre aşımı nedeniyle reddolacaktır.

Vatandaşlık başvurusunun reddi sonucu açılacak davaların yabancılar hukuku avukat, vatandaşlık için avukat, yabancılar hukuku avukat, yabancı avukatı ile çalışmaları tavsiye olunur. Nitekim bu konu uzmanlık gerektiren bir alandır ve idari dava avukatı vasıtasıyla takibi davaların süreci bakımından oldukça faydalı olacaktır. 

Vatandaşlık hakkında daha detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık İtirazı Davası Hangi Mahkemede Açılır

Vatandaşlık itirazı davası idari bir işlemdir. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda görevli mahkeme 2577 sayılı kanununa istinaden idare mahkemeleri olacağından davanın açılacağı mahkeme idare mahkemesi olacaktır. 

Vatandaşlık İtirazı Davasında Zamanaşımı

Vatandaşlık itirazı davasında dava açmak süreye tabi kılınmıştır. İdari davalar idari işlemin tebliğini izleyen günden itibaren hesaplanacak 60 gün içinde açılmalıdır. Bu bakımdan vatandaşlık verilmemesi durumunda açılacak davada dava açma süresi vatanadaşlığa geçirilme talebinin reddine ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren hesaplanacak 60 gün içinde açılacaktır. Nitekim davalarda süre aşımının geçirilmiş olması red sebebidir ve idare mahkemesi süre aşımından dolayı davayı itiraz olmadan dahi reddedebilir zira re'sen araştırma ilkesi mevcuttur.

Vatandaşlık İtirazı Davası Kime Karşı Açılır

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bulundukları ilde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığına yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilir. Bu bakımdan açılacak vatandaşlık talebinin reddi davası idare mahkemesinde İçişleri Bakanlığına Karşı açılacağından davalı taraf Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olacaktır.

Vatandaşlık İtirazı Davası Nerede Açılır

Vatadaşlık başvurusunun reddi davasında yetkili mahkeme red kararı veren makamın bulunduğu yer mahkemesidir.  Red Kararı İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğinden mütevellit davalarda yetkili mahkeme Ankara idare mahkemesi olacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Davası İlk Derece Mahkemesi Kararı

T.C.
ANKARA
8. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO                 :
2021/...
KARAR NO              : 2022/...

DAVACI                   : ...
VEKİLİ  
                : Av. Bilgehan UTKU

DAVALI                    : İçişleri Bakanlığı/ANKARA
VEKİLİ                     : I. Huk. Müş. Yrd. V. ...-Aynı yerde
DAVANIN ÖZETİ         : Afganistan İslam Cumhuriyet vatandaşı olup Özbek uyruklu olan davacı tarafından, 5901 sayılı Kanunun 11'nci maddesi uyarınca Türk Vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 21/04/2021 tarih ve 2021/20 sayılı işlemin; 14 yıldır Türkiye'de ikamet ettiği, olumsuz bir yanının bulunmadığı, takdir yetkisinin sınırlarının aşıldığı, Türk vatandaşı olan çocuğunun bulunduğu, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ     : Kanunda sayılan şartların tamamen taşınmış olması vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye bir hak bahşetmeyeceği, idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, Vatandaşlık Başvuru İnceleme ve Değerlendirme mülakat formunda şartları taşımadığına ilişkin tespitlere yer verildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 8. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Afganistan İslam Cumhuriyet vatandaşı olup Özbek uyruklu olan davacı tarafından, 5901 sayılı Kanunun 11'nci maddesi uyarınca Türk Vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 21/04/2021 tarih ve 2021/20 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun "Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması" başlıklı 10. maddesinde; "Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz." hükmüne, "Başvuru için aranılan şartlar" başlıklı 11.maddesinde, "Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, d) İyi ahlak sahibi olmak, e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır" hükmüne, "Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında usul ve esaslar" başlıklı 19.maddesinde ise; "Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir. (2) 12 nci madde uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma işlemleri Bakanlıkça yürütülür." hükmüne yer verilmiştir.

06.04.2010 tarihli ve 27544 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin " Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kazanılması" başlıklı 14. maddesinde, "(1) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur: a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması. b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması. c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması. ç) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması." hükmü, "Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması" başlıklı 15.maddesinde ise, "(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir: a) Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak. c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak. ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak. d) Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak. e) Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek. f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak. g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak. (2) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, birinci fıkrada sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir." hükmü bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Afganistan İslam Cumhuriyet vatandaşı olup Özbek uyruklu olan davacı tarafından, 5901 sayılı Kanunun 11'nci maddesi uyarınca Türk Vatandaşlığına alınma istemiyle yapılan başvurunun reddine dair 21/04/2021 tarih ve 2021/20 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının Vatandaşlık Tahkikat Formunda "geçmiş yıllarda ilimizde FETÖ/PDY terör örgütü mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla ilişki ve irtibatının olduğu" tespitine yer verildiği, davacı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ile
MİT Başkanlığınca olumlu görüş verildiği, Mahkememizin 19/11/2021 tarih ve 21/01/2021 tarihli ara kararları ile davacı hakkında tespit edilen hususla ilgili olarak adli/idari soruşturmanın bulunup bulunmadığının sorulduğu, ara karar cevapları ve eklerinden davacı hakkında adli/idari soruşturmanın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacının vatandaşlığa kabulüne engel teşkil edecek tespit hakkında adli/idari soruşturmanın bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT Başkanlığınca olumlu görüş verildiği, Türkiye'de uzun yıllardır ikamet ettiği, Türk vatandaşı çocuğunun
bulunduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının Türk vatandaşlığına alınması talebinin reddi yönünde tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin sebep yönünden iptaline karar verilmiş olup, davacının doğrudan vatandaşlığa alınması sonucunu doğurmadığı, idarece diğer şartlar yönünden değerlendirme yapılabileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle,
1-Dava konusu işlemin iptaline,

Vatandaşlık Başvurusu İptali BİM Kararı Vatandaşlık Davası

T.C.
ANKARA 
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
10. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO            : 2020/...
KARAR NO        : 2020/....
İSTİNAF İSTEMİNDE 
BULUNAN (DAVACI)    : ...

VEKİLİ    : ...

KARŞI TARAF (DAVALI)    : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA

VEKİLİ                 :...

İSTEMİN ÖZETİ    : Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile evli olduğundan bahisle Türk vatandaşlığına geçme talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 15.10.2018 tarih ve 2018/362 sayılı işlemin iptali  istemiyle açılan davada; Türk Vatandaşlığı'na alma yetkisinin Devletin egemenlik yetkisine özgü olmasından ötürü, davalı idarenin bu hususta takdir yetkisinin geniş olduğu ve davacı hakkında yapılan arşiv araştırması sonucunda kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı olduğunun bildirildiği, bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, mevzuat hükümleri uyarınca davalı idareye tanınan takdir hakkı birlikte değerlendirildiğinde, davacının Türk Vatandaşlığının kazanılması yönünde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen 15/10/2019 gün ve E: 2018/2362, K: 2019/2022 sayılı kararın, davacı vekili tarafından; vatandaşlığa kabul konusundaki takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, müvekkilinin eşinin banka hesabı nedeniyle tesis edilen işlemin hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek kaldırılması  istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Hükümranlık yetkisi kapsamında MİT müsteşarlığınca eşinin Asya Bankta hesabı olduğu tespit edilen davacının vatandaşlığa alınmamasında hukuka aykırılık olmadığı, bu nedenle mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, istinaf isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10.İdari Dava Dairesi'nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca davacı vekilinin talebi üzerine duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin esasına geçildi:
Dava; Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu olan davacı tarafından, Türk vatandaşı ile evli olduğundan bahisle Türk vatandaşlığına geçme talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 15.10.2018 tarih ve 2018/362 sayılı işlemin iptali  istemiyle istemiyle açılmıştır.
 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 10. maddesinde, ''Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.'' hükmü, aynı Kanunun "Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması" başlıklı 16. maddesinde; 
             "(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
             a) Aile birliği içinde yaşama,
             b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
             c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
             şartları aranır. 
            (2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
             (3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler." düzenlemesi yer almıştır. 
Aynı Kanunun 19. maddesinde, ''Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir. (..)'' hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; Suriye uyruklu olan davacının 03/10/1993 tarihinde Türk Vatandaşı ... ile evlendiği, bu evlilikten doğan beş çocukları olduğu, davacının evlenme yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanmak için yaptığı başvuru sonucu yapılan tahkikatta evlilik birliği içinde yaşadığının ve evliliğinin ciddi olduğunun tespit edildiği hakkındaki İl Emniyet Tahkikat, EGM Arşiv, MİT Arşiv sonuçları ile Komisyon görüşünün olumlu olduğu, ancak eşi hakkındaki Bank Asya'da hesabı olduğu yolundaki bilgi nedeniyle talebinin reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında Türk Vatandaşı ile evlendiği tarihten itibaren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16.maddesinde belirtilen şartlara uygun bir yaşam sürdüğü ve evlilik birliği ile bağdaşmayacak hiçbir faaliyette bulunmadığı ve hakkındaki tahkikat, arşiv ve komisyon görüşlerinin olumlu olduğu, anlaşılan davacının, eşi ile ilgili istihbari bilgi nedeniyle Türk Vatandaşlığına alınmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık, bir işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, davacı istinaf isteminin KABULÜNE

Vatandaşlık Başvurusu İptali Danıştay Kararı

Vatandaşlık Davası

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2015/2640
K. 2019/404
T. 15.1.2019

TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA İSTEMLİ YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ ( Dava Konusu İşlemin Davacı Tarafa 15.01.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği Hususunun Gerek Duyuru Belgesi Gerekse de Evrak Kaydına İlişkin İnternet Çıktısı İle Sabit Olduğu Görülmekle Dava Konusu İşlemin 15.01.2015 Tarihinde Davacı Tarafa Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından 20.02.2015 Tarihinde Açılan Davanın Kanuni Süresi İçinde Açıldığı/Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği )
• DUYURU BELGESİ İLE TEBLİĞ ( Türk Vatandaşlığına Alınma İstemli Yapılan Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali - "Duyuru Belgesi" Başlıklı İşlemi İle Tebliğ Edildiği Görülmekle Birlikte Duyuru Belgesinde Farklı Tarihlerin Yer Aldığı Ancak Dava Konusu İşlemin Davacı Tarafa 15.01.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği Hususunun Gerek Duyuru Belgesi Gerekse de Evrak Kaydına İlişkin İnternet Çıktısı İle Sabit Olduğu Görülmekle Dava Konusu İşlemin 15.01.2015 Tarihinde Davacı Tarafa Tebliğ Edildiği Anlaşıldığından 20.02.2015 Tarihinde Açılan Davanın Kanuni Süresi İçinde Açıldığı )
• TEBLİĞ BELGESİNDE FARKLI TARİHLERİN YER ALMASI ( Dava Konusu İşlemin Tebliğ Tarihine İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmesi İçin Söz Konusu İşlemin Davacıya Tebliğ Edildiği Tarihi Açık Net ve Anlaşılır Olarak Gösterir Bilgi ve Belgeler İle Evrak Kayıt Defterinin Anılan Uyuşmazlığın Çözümü İçin Gerekli Olan Kısmının Fotokopisinin Davalı İdare Tarafından Gönderilmesi Neticesinde Dava Konusu İşlemin Davacı Tarafa 15.01.2015 Tarihinde Tebliğ Edildiği Hususunun Gerek Duyuru Belgesi Gerekse de Evrak Kaydına İlişkin İnternet Çıktısı İle Sabit Olduğu Görülmekle 20.02.2015 Tarihinde Açılan Davanın Kanuni Süresi İçinde Açıldığının Kabul Edileceği )
5901/m.10,11
2577/m.7,10
ÖZET : Gürcistan uyruklu olan davacı tarafından, Türk Vatandaşlığına alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü işlemi ile tebliğ edilen İçişleri Bakanlığı işleminin iptali istenilmiştir.

Dava konusu işlemin davacıya Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Duyuru Belgesi" başlıklı işlemi ile tebliğ edildiği görülmekle birlikte, duyuru belgesinde farklı tarihlerin yer aldığı; belgenin üst tarafında 15.01.2015 tarihinin yazıldığı; aynı şekilde alt kısmında da 15.01.2015 ( 15/01/2014 tarihi elle düzeltilerek 2015 olarak değiştirilmiş. ) tarihinde e-imza ile imzalandığının tasdik edildiği; öte yandan, belgenin üzerinde elle 15/01/2014 tarihinin yazılı olduğunun görüldüğü, dava konusu işlemin tebliğ tarihine ilişkin olarak ( 2014-2015 ) ortaya çıkan çelişkinin giderilmesi için söz konusu işlemin davacıya tebliğ edildiği tarihi açık, net ve anlaşılır olarak gösterir bilgi ve belgeler ile evrak kayıt defterinin anılan uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan kısmının fotokopisinin davalı idare tarafından gönderilmesinin istendiği, ara kararına cevaben idarece gönderilen 05.12.2018 tarihli dilekçe ve ekleri incelendiğinde; dava konusu işlemin davacı tarafa 15/01/2015 tarihinde tebliğ edildiği hususunun gerek duyuru belgesi, gerekse de evrak kaydına ilişkin internet çıktısı ile sabit olduğu görülmektedir. Bu durumda, dava konusu işlemin 15/01/2015 tarihinde davacı tarafa tebliğ edildiği anlaşıldığından, 20/02/2015 tarihinde açılan iş bu davanın kanuni süresi içinde açıldığı sonucuna varılmaktadır.İdare Mahkemesince, davanın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU : Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 09/04/2015 tarih ve E:2015/328, K:2015/485 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Gürcistan uyruklu olan davacı tarafından, Türk Vatandaşlığına alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 15/01/2015 tarih ve 1323 Sayılı Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü işlemi ile tebliğ edilen 27/09/2013 tarih ve 92460 Sayılı İçişleri Bakanlığı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 09/04/2015 tarih ve E:2015/328, K:2015/485 Sayılı kararda; davacının, Türk Vatandaşlığına alınması istemiyle davalı idareye yapmış olduğu başvurunun, 27/09/2013 tarih ve 1323 Sayılı işlem ile reddedildiği, bu işlemin davacıya 15/01/2014 tarihinde tebliğ edildiği, bu işleme karşı tebliğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde yani en son ( 60. gün hafta sonu tatiline geldiği için izleyen gün ) 17/03/2014 tarihinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 20/02/2015 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı, davacının, 27/09/2013 tarih ve 1323 Sayılı işlemin gerekçesini öğrenmeye yönelik olarak yapmış olduğu 20/01/2015 tarihli başvurusunun, yeni bir vatandaşlık başvurusu veya dava açma süresi içerisinde yapılan itiraz başvurusu olmadığı, bu sebeple dava açma süresini yeniden başlatmasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından, dava konusu işlemin müvekkiline 15/01/2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu sebeple 20/02/2015 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının Türk vatandaşlığına alınma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, öte yandan, yasal süresi içinde açılmayan davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, 12/09/2018 tarihli ara kararı cevabının geldiği görülerek, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Gürcistan uyruklu olan davacı tarafından, 01/06/2012 tarihinde 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığına alınma talebiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.

Davacının Türk vatandaşlığına alınma talebi, 5901 Sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca dava konusu 27/09/2013 tarih ve 92460 Sayılı İçişleri Bakanlığı işlemi ile reddedilmiştir.

Söz konusu işlem davacıya Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Duyuru Belgesi" başlıklı 15/01/2015 tarih ve 1323 Sayılı işlemi ile tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine 20/01/2015 tarihli dilekçeyle davacı vekili tarafından, tebliğ edilen evrakta başvurunun reddine ilişkin kararın bulunmadığı, söz konusu işleme karşı idari yargıda dava açılacağı için anılan kararın gönderilmesi istemiyle davalı idareye başvuruda bulunulmuştur.

Anılan yazıya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 02/02/2015 tarih ve 9892 Sayılı cevap yazısında; vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin karar yazısının mahkeme kararı olmadan gönderilemeyeceği belirtilmiştir.

Bunun üzerine 20/02/2015 tarihinde bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün, vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı günü izleyen günden başlayacağı; "İdari makamların sükutu" başlıklı 10. maddesinde, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, ilgilinin bu cevabı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak, bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçmeyeceği, dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta; Dairemizin 12/09/2018 tarih ve E:2015/2640 Sayılı ara kararıyla; dava konusu işlemin davacıya Antalya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün "Duyuru Belgesi" başlıklı işlemi ile tebliğ edildiği görülmekle birlikte, duyuru belgesinde farklı tarihlerin yer aldığı; belgenin üst tarafında 15/01/2015 tarihinin yazıldığı; aynı şekilde alt kısmında da A. Ferit Aras tarafından 15/01/2015 ( 15/01/2014 tarihi elle düzeltilerek 2015 olarak değiştirilmiş. ) tarihinde e-imza ile imzalandığının tasdik edildiği; öte yandan, belgenin üzerinde elle 15/01/2014 tarihinin yazılı olduğunun görüldüğü, dava konusu işlemin tebliğ tarihine ilişkin olarak ( 2014-2015 ) ortaya çıkan çelişkinin giderilmesi için söz konusu işlemin davacıya tebliğ edildiği tarihi açık, net ve anlaşılır olarak gösterir bilgi ve belgeler ile evrak kayıt defterinin anılan uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan kısmının fotokopisinin davalı idare tarafından gönderilmesinin istendiği, ara kararına cevaben idarece gönderilen 05/12/2018 tarihli dilekçe ve ekleri incelendiğinde; dava konusu işlemin davacı tarafa 15/01/2015 tarihinde tebliğ edildiği hususunun gerek duyuru belgesi, gerekse de evrak kaydına ilişkin internet çıktısı ile sabit olduğu görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu işlemin 15/01/2015 tarihinde davacı tarafa tebliğ edildiği anlaşıldığından, 20/02/2015 tarihinde açılan iş bu davanın kanuni süresi içinde açıldığı sonucuna varılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davanın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacı tarafın temyiz isteminin kabulüne,

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2013/...
K. 2016/...
T. 29.3.2016

• TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMEYE İLİŞKİN TALEBİN REDDİ NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( İstihbarat Raporlarında Davacının Suriye İstihbaratı Adına Çalıştığı ve Milli Güvenliği Tehdit Eden Biri Olduğunun Belirtildiği - İstihbarat Raporu Nedeniyle Vatandaşlığa Kabul Edilmemenin Hükümranlık Hakkıyla İlgili Olduğunun Kabulü )
• MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLEME ( Türk Vatandaşlığına Kabul Etme Konusunun Devletin Hükümranlık Yetkisine Dair Olduğu Gözetileceği - Davalı İdarece Takdir Yetkisi Çerçevesinde Davacı Hakkındaki Kayıtların Değerlendirilmesi Sonucu Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• DAVACI HAKKINDAKİ OLUMSUZ YÖNDEKİ MİT RAPORLARI ( Türk Vatandaşlığına Kabul Etme Konusunun Devletin Hükümranlık Yetkisine Dair Olduğu Gözetileceği - Davalı İdarece Takdir Yetkisi Çerçevesinde Davacı Hakkındaki Kayıtların Değerlendirilmesi Sonucu Tesis Edilen Davaya Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• DEVLETİN HÜKÜMRANLIK YETKİSİ ( Davacı Hakkında Olumsuz Yönde MİT Raporları Nedeniyle Türk Vatandaşlığına Alınmamasının Devletin Hükümranlık Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Davalı İdarenin Takdir Hakkı Kapsamının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Davacı Hakkında Geçmiş Kayıtlar/Kamu Güvenliği )
• İDARENİN TAKDİR HAKKI BULUNDUĞU ( MİT Raporlarında Davacı Hakkında Milli Güvenlik ve Kamu Düzenini Olumsuz Etkileyecek Mahiyette Kayıtlar Bulunduğu - Türk Vatandaşlığına Alınmaması Yönündeki İdari İşlemin Hukuka Uygun Olduğu/MİT Tarafından Yapılan Arşiv Araştırması/Kamu Düzeni/Hükümranlık Hakkı/Kamu Güvenliği )
5901/m.16
ÖZET : Dava, evlilik ile türk vatandaşlığına geçme hakkındaki talebin idarece reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açılmıştır.Yerel mahkeme davayı kabul etmiştir.Eldeki davada, MİT tarafından yapılan arşiv araştırması sonucu Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan yazılarında, davacının, PKK-KONGRE-GEL paralelinde faaliyet yürüttüğü, Suriye istihbaratına çalıştığının ifade edilmesi üzerine, bu hususların vatandaşlık talebinde dikkate alınarak davacının evlenme yoluyla Tük vatandaşlığına alınma istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolunda işlem tesis edildiği, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Davalı idarece Türk vatandaşlığına alınma talebi üzerine davacı hakkında yapılan inceleme ve araştırma sonunda, davacı hakkındaki geçmiş kayıtların değerlendirilmesi üzerine kamu düzenini bozucu nitelikte, terör örgütü ve bir başka ülke istihbaratı ile bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunun tespiti sebebiyle başvurunun reddedildiği görülmektedir.Bu durumda, Türk vatandaşlığına kabul etme konusunun Devletin hükümranlık yetkisine dair olduğu gözetildiğinde, davalı idarece takdir yetkisi çerçevesinde davacı hakkındaki geçmiş kayıtların değerlendirilmesi sonucu tesis edilen davaya konu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesince davaya konu işlemin iptali yolunda verilen 12.2.2013 tarih ve E:2012/965, K:2013/165 Sayılı kararın 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle davaya konu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Suriye uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yaptığı başvurunun, 'Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı olmamak şartını taşımadığından bahisle reddine dair 14.11.2011 tarih ve 101671 Sayılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesince, her ne kadar davalı idarece sunulan savunma dilekçesinde, davacının durumunun kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı görülmesi sebebiyle Türk vatandaşlığına geçme talebinin uygun bulunmadığı ileri sürülmüş ise de, bu durumu kanıtlayıcı somut bir bilgi veya belge sunulamadığı; öte yandan, davacının 1991 yılından itibaren Türk vatandaşı ile evli olduğu, uzun yıllar Sağlık Bakanlığında sözleşmeli olarak doktorluk yaptığı, Türk vatandaşı olan altı ( 6 ) çocuğunun bulunduğu, kendisine süresiz ikamet izni verildiği, herhangi bir sabıkasının veya suç kaydının olmadığı, Mersin Valiliği tarafından hakkında yapılan soruşturma sonucunda da hakkında olumsuz bir kanaat belirtilmediği görüldüğünden, davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Temyiz Başvurusunun reddine...

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE
E. 2014/...
K. 2019/...
T. 14.10.2019

• EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Hakkında Yapılan Arşiv Araştırması Sonucunda MİT Müsteşarlığı Yazısıyla Davacının “Rus Diasporasının Etkinlikleri Kapsamında Türkiye'de Görevli RF İstihbarat Servisi Mensuplarıyla Temaslarda Bulunduğu” İstihbar Olunduğu - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
• ARŞİV ARAŞTIRMASI ( Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Alınma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi - Davacının “Rus Diasporasının Etkinlikleri Kapsamında Türkiye'de Görevli RF İstihbarat Servisi Mensuplarıyla Temaslarda Bulunduğu” İstihbar Olunduğu/5901 S. Kanun'un 16. Md. 1. Fıkrasının ( C ) Bendinde Yer Alan Şart Sağlanmadığı/İşlemin İptali Kararının Doğru Görülmediği )
• İSTİHBARAT SERVİSİ MENSUPLARIYLA TEMASTA BULUNMA ( Davacının 5901 S. Kanun'un 16. Md. 1. Fıkrasının ( C ) Bendinde Yer Alan "Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Bir Hali Bulunmama" Şartını Taşımadığı - Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Alınma Talebinin Reddi İşleminin İptali İstemi )
5901/m.10,16
İSTEMİN KONUSU : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2014 tarih ve E:2013/622, K:2014/105 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Rusya vatandaşı olan ve 23/03/2008 tarihinde Türk vatandaşıyla evlenen davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınma talebiyle yapmış olduğu başvurusunun 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca reddedilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 27/02/2013 tarih ve 43 Sayılı işleminin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 31/01/2014 tarih ve E:2013/622, K:2014/105 Sayılı kararıyla; davacının başvurusunun reddedilme gerekçesine yönelik olarak Mahkemelerince verilen ara kararına cevaben gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; davacı hakkında MİT Müsteşarlığı yazısı ile sakınca kaydı olduğu ve bunun "Rus diasporasının etkinlikleri kapsamında Türkiye'de görevli RF istihbarat servisi mensuplarıyla temaslarda bulunulduğu, Ankara'daki Türk-Rus Kültür Derneği'nin eski başkanı olduğu ve halen söz konusu derneğin yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu" na yönelik olduğu anlaşılmakla birlikte; sakıncalı kaydını doğrulayabilecek herhangi bir somut bilgi ve belge ya da ilgili yerlerle bağlantıya yönelik şüphelenilecek tespitlerin ortaya konulamadığı, öte yandan davacının evlilik birliği içinde 22/10/2013 tarihinde çocuğunun olduğu dikkate alındığında; anılan kayıt dışında davacının Türk vatandaşlığı kazanması için aranılan koşullara sahip olmadığı yolunda başkaca herhangi bir kanuni gerekçe sunulamadığı görüldüğünden, davacının başvurusunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının talebi üzerine Kanun'da aranan şartları taşıyıp taşımadığına yönelik olarak yapılan arşiv araştırması neticesinde elde edilen bilgiler üzerine vatandaşlığı kazanması konusunda olumlu kanaat oluşmadığı, ayrıca 5901 Sayılı Kanun'un 10. maddesinde, Kanun'da aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamayacağı düzenlemesine yer verildiği, kaldı ki davacının Türk vatandaşlığını bütün koşulları yerine getirerek kazanmasının söz konusu olmadığı, öte yandan, evleme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmanın, Kanun'da aranan tüm şartları aynı anda taşımayı zorunlu kıldığı, bu şartların yokluğu halinde Türk vatandaşlığının kazanılmasının mümkün olmadığı belirtilerek dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı vekili tarafından, hukuki bir delile ve maddi bir kanıta dayanmayan bir sonuca göre müvekkilinin başvurusunun reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu, müvekkilinin çalışmış olduğu derneğin yasal olarak kurulan ve devlet tarafından denetlenen bir kültür derneği olduğu, bu haliyle yaptığı faaliyetlerin yasal sınırlarda olduğu ve aksi yönde bir delilin olmadığı, öte yandan takdir yetkisinin sınırsız ve keyfi kullanılmasının hukuk devleti gerekleri ile bağdaşmayacağı ileri sürülerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

temyiz başvurusunun reddine...

kararlar; kazancı.com

Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Davası

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2013/7128
Karar No : 2016/1898

Temyiz Eden (Davalı) : - ANKARA
Vekili : 1. Hukuk Müşaviri V. Dr. Hasan Hüseyin Can (Aynı yerde)
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

Sahrayıcedid Mah. Halk Sk. Golden Plaza A Blok No:27 D:19 Kadıköy/İSTANBUL
İstemin_Özeti : Moldova uyruklu davacı tarafından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 13.7.2012 tarihli ve 84910 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Ankara 5. İdare Mahkemesince, davacı hakkında 1995 yılında Fuhuşla Mücadele Tüzüğüne aykırılık nedeniyle işlem yapıldığından bahisle dava konusu işlem tesis edildiği, davacının evlendikten sonraki dönemde herhangi bir suç kaydına rastlanmadığı, idarece yapılan soruşturma sonucu düzenlenen değerlendirme formunda, davacının aile birliği içerisinde yaşadığı, evliliğinin ciddi olduğu şeklinde kanaat belirtildiği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 5. İdare Mahkemesinin 3/7/2013 tarih ve E:2012/1409, K:2013/1045 sayılı kararının ONANMASINA

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE

Esas No : 2013/4955

Karar No : 2016/1463

Temyiz Eden (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacılar) : 

Vekili :

İstemin_Özeti : Ukrayna uyruklu ...'ın 5683 Kanun'un 19. maddesi uyarınca alınan sınırdışı işlemi tamamlanıncaya kadar 5683 sayılı Kanun'un 23. maddesi ve 14 Eylül 2010 tarih ve 67 sayılı Genelge gereğince azami doksan (90) güne kadar muhafaza altına alınmasına ilişkin 31/5/2012 tarih ve 2012/21660 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacı tarafından formalite evlilik yaptığından bahisle 18/7/2012 tarih ve 22243-140211 sayılı sınırdışı edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin E:2012/1217 sayılı dosyası ile açılan davada, "evlilikler batıl olsa dahi hakim kararı ile sona ermesi gerektiği, dolayısıyla mahkeme dışında hiçbir kişi, kurum veya kuruluşun evliliğin formalite veya batıl olduğuna dair karar verme yetkisi bulunmadığı, hukuken geçerli olan ve Anayasa, Uluslararası Sözleşme ve Kanunla güvence altına alınan evlilik ve aile birliğini fiilen sona erdirme sonucu doğuracak olan dava konusu işlemin davacının sınırdışı edilmesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle 9/11/2012 tarihinde sınırdışı edilme işleminin yürütmesinin durdurulduğu görülmüş olup, bu durumda dayanağı kalmayan sınırdışı edilmek üzere doksan (90) gün süreyle muhafaza edilmeye ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 27/2/2013 tarih ve E:2012/1066, K:2013/350 sayılı kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 27/2/2013 tarih ve E:2012/1066, K:2013/350 sayılı kararının ONANMASINA 17/3/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
 

Ankara 12. İdare Mahkemesi
E:2012/967,
K:2012/2748

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Vekili:

Dava, Kırgızistan uyruklu olan ve Türk vatandaşıyla evlenen davacının, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yaptığı başvurunun, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımadığından bahisle reddine ilişkin 22/12/2011 tarih ve 123620 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 12. İdare Mahkemesince, somut delillere dayanmayan, davacının evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunduğu gerekçesi ile davacının vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

konu hakkında değişik karar ve ilave açıklamalar için vatandaşlık başvurusu reddi ve mahkeme yoluyla vatandaşlık başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz