OYAK Maluliyet Yardımı

OYAK Maluliyet Yardımı

OYAK Maluliyet Yardımı

OYAK Maluliyet Yardımı

Oyak maluliyet yardımı- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sosyal yardımları sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Kuruluş döneminde kurum mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu belirtilmiş ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılarak İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile kurumun mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olarak yeniden düzenlenmiştir. Tüzel kişiliğe sahip OYAK Kurumu 31 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kanuna göre kurumun üyeleri daimi ve geçici üyeler olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Kurumu daimi üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir. Uzman erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı,Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilatında,Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilümüm maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kuruma daimi üye olabilirler. Kurumun daimi üyeleri, personelin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığında göreve başladığı anda zorunlu olarak kurumun üyesi olmakta ve gönüllü olarak üye olma hakkı bulunanlar ise usulüne göre kuruma başvurusu durumunda daimi üyelikleri başlamaktadır. Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar ve yedek astsubaylar ise Kurumun geçici üyeleridir. 

Kanuna göre daimi ve geçici üyelere tanınan haklar, bunlardan ilk aidatın kesildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Kurum üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına kanunda belirtilen yardımları yapmaktadır. Bu kapsamda daimi üyelere bir defaya mahsus toptan olarak; Emeklilik yardımı, Malüliyet yardımı ve Ölüm yardımı yapmaktadır. Geçici üyelere ise; aidat kesildiği süre içerisinde Malüliyet yardımı ve Ölüm yardımı yapılmaktadır. Daimi üyelerin en az 10 yıl süreyle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra, herhangi bir sebeple görevli bulunduğu görevden ayrılarak üyeliğin  sona ermesi durumunda emeklilik yardımından faydalanabilmektedir. 

Oyak Tam Maluliyet Yardımı 

Oyak tam maluliyet yardımı- Tam ve daimi malüllük, daimi ya da geçici üye olup olmasına bakılmaksızın üyenin ister vazife sebebiyle isterse vazife haricinde herhangi bir kaza, hastalık ve engellilik neticesinde "bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum" olduğu sağlık kurulu heyet raporu ile tespit edildiği takdirde tam ve daimi malül sayılır ve tam malulüyet yardımı alabilir. Geçici üyelerin yani yedek subay ve yedek astsubayların tam ya da kısmi maluliyet yardımı daha önce de ifade ettiğimiz gibi üyeliğinin devam ettiği süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar tam ve daimi malullük kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak vücudun yarısının felci, iki kol veya iki bacağın, iki elin, iki ayağın ve iki gözün, bir kol ile bir bacağın, bir el ile bir ayağın tamamiyle kaybı, tedavisi mümkün olmayan daimi hastalıklarla tedavisi mümkün olmayan sağlık kurulu raporu ile tespit edilip vazifesine devam etmesinin imkan olmadığı kabul edilen başka hastalıklar tam ve daimi hali olarak kabul edilirler. Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimi malüliyet yardımı, malüliyet halinin tesbitinden bir sene sonra üyeye ödenecektir. Görüleceği üzere üyenin tam ve daimi maluliyet yardımı alabilmesi için üyelik süresi ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, üyenin yetkili sağlık kuruluşundan "bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum" olduğuna dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. 

Oyak Kısmi Maluliyet Yardımı

Oyak kısmi maluliyet yardımı- Kısmi malullük, üyenin herhangi bir kaza sebebiyle daimi ve fakat kısmi bir malüliyete uğradığı durumdur. Üyenin uğramış olduğu kısmi maluliyet durumu "Ordu Yardımlaşma Kurumu Malüliyet Tablosu"na göre değerlendirilerek bu hesaplar çerçevesinde kısmi maluliyet yardımı ödenir. Maluliyet Tablosunda belirtilen uzvun veya uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade etmektedir. Bu sebeple tabloda düzenleme altına alınan uzvun kısmi olarak görevini yerine getirmesi durumunda maluliyet yardımı yapılmamaktadır. 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Malüliyet Tablosu

                                                                                     Sigorta bedelinin % si
                                                                                          Sağ         Sol
                                                                                      ----------     ----------    
 Kolun veya elin tamamen kaybı                                           60         50
 Omuz hareketinin tamamen kaybı                                       25         20
 Dirsek hareketinin tamamen kaybı                                      20         15
 Bilek hareketinin tamamen kaybı                                          20         15
 Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı             30         25
 Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayrı
 bir parmağın tamamen kaybı                                               25         20
 Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayrı
 bir parmağın tamamen kaybı                                               20         15
 Baş ve şahadet parmaklarından gayrı üç parma-
 ğın tamamen kaybı                                                               25         20
 Yalnız başparmağın tamamen kaybı                                    20         15
 Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı                         15         10
 Yalnız orta parmağın tamamen kaybı                                  10         8
 Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı                              8         7
 Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı                                  7         6
 Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı                           50
 Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı                         40
 Bir ayağın tamamen kaybı                                                           40
 Bir ayağın (Bütün parmaklar dahil) kısmen kesilmesi                  30
 Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı                                      30
 Bir dizin hareketinin tamamen kaybı                                            20
 Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı                                  15
 Bir ayak başparmağının tamamen kaybı                                       8
 Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması                                            30
 Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması                                              20
 Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması                                   20
 Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması                   15
 Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudre-
 tinin yarı yarıya kaybı                                                                   25
 Her iki kulağın tamamen sağırlığı                                                40
 Bir kulağın tamamen sağırlığı                                                     10
 Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması                                            25
 Alt çenenin tamamen kaybı                                                         30
 Bir ayak parmağının tamamen kaybı                                          10 şeklindedir. 

Kasten ortaya çıkan engellilikler, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının sebebiyle meydana gelen malullükler için yalnız üyeye kısmı maluliyet yardımı ödenmemekte malüliyetin meydana geldiği tarihe kadar birikmiş emekli yardım tutarı ödenmektedir. Aynı şekilde sırf ihtiyarlık sebebiyle çalışmamak veya güçten düşmek maluliyet sayılmayacağı ve 65 yaşından sonra meydana gelen maluliyet hallerinde herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Aynı kazada farklı uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen malüliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek yardım miktarı son olarak alınan maaş tutarının 12 mislini geçememektedir. 

OYAK Maluliyet Başvuru Süresi

Oyak maluliyet başvuru süresi- Maluliyete sebep veren durumun tespitinden itibaren bir yıl ve her halde malüliyet sebep olan olayın meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl içinde üyenin kendisi ya da vekili tarafından kuruma yazı ile maluliyet yardımı talep etmek zorundadır. Sürenin geçirilmesi durumunda maluliyet yardım hakkı sona erer. 

Oyak Maluliyet Başvuru Reddine İtiraz 

Oyak maluliyet başvuru reddine itiraz- 31 Ocak 1961 tarih ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile kurulan OYAK yapmış olduğu her işlem gibi Maluliyet Yardımına yönelik başvurular sonucunda vermiş olduğu kararlar da idari işlem sayıldığından, üyenin kanunda belirtilen süreler içerisinde maluliyet yardımı ile ilgili başvurusunun kurum tarafından reddedilmesi ya da yapılan başvuruya 60 gün içerisinde cevap vermeyerek zımnen reddedilmesi durumunda idari yargı merciilerinde idari işlemin iptali davası açılabilir. İdari yargı merciilerinde açılacak iptal davalarında dava açma süresi önem arzettiğinden dolayı kararın ilgiliye tebliğinden itibaren ya da zımnen reddi durumunda kuruma başvurulduğu tarihten itibaren 60 günün dolmasından sonra dava açma süresi olan 60 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. Dava açma süresinin geçirilmesi durumunda dava usulden reddedilecek ve mağduriyetlere sebebiyet verecektir. İdari yargı diğer yargı organlarına nazaran farklı usul ve esaslara tabi olduğundan sürecin sağlıklı yürütülmesi amacıyla idari yargı avukatı ya da idare hukuku avukatından yardım almak yerinde olacaktır.