Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

04-08-2020
Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

Ölüm belgesi düzenlenmesinde aile hekiminin görevi bakımından nöbet talimatları düzenlenmesi gerektiği ve bu nöbet talimatlarında hangi hekimlerin bulunacağı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna istinaden aile hekiminin nöbet talimatına aykırı davrandığı gerekçesiyle ihtar ceza puanı ile cezalandırılması sonucu açılan aile hekimi ihtar puanı iptal davasında ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar Danıştay tarafından bozulmuştur.

T.C.
DANIŞTAY
2. DAİRE
E. 2016/13383
K. 2020/739
T. 11.2.2020

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

İSTEMİN KONUSU : Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 29/04/2016 günlü, E:2015/1649, K:2016/671 Sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ... ili, ...ilçesi, 06 numaralı Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacının, 22/03/2015 tarihindeki defin ruhsatı düzenleme nöbetine gitmediğinden bahisle 5 ihtar puanı ile tecziyesine yönelik işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 30/07/2015 günlü, 10663 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Balıkesir İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; idarelerce tesis edilmiş olan işlemlerin "hukuka uygunluk" karinesinden yararlandıkları, bu nedenle de ilgililerce yerine getirilmesinin zorunlu olduğu, benzer hususlarda daha önceden yargı yerlerince iptal kararı verilmiş olmasının ya da kamu görevlisinin verilen görevi hukuka aykırı bulması gibi gerekçelerin idari işlemlerin gereklerinin yerine getirilmesine mani olmayacağı, aksi bir yorumun kamu yararı ve kamu düzeninin bozulması neticesini doğuracağı, uyuşmazlıkta davacının 22/03/2015 tarihinde ölüm belgesi düzenlemekle görevlendirilmesine ilişkin işlemin belirtilen tarihte meri olduğu, nöbet görevinin davacıya bildirildiği, fiil tarihi itibarıyla defin ruhsatı nöbetinin "mevzuatla verilmemiş" bir görev olarak kabulü sonucunu doğurabilecek hukuki bir neden bulunmadığı, bu suretle davacının, mesai saati dışında defin ruhsatı nöbeti ile görevlendirildiği halde bu görevini ifa etmeyerek "mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilini işlediğinin sabit olduğu sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, defin ruhsatı düzenleme nöbet görevinin belediye tabiplerinde olması nedeniyle, mevzuata göre aile hekimine verilemeyecek bir görevden ötürü ihtar puanı cezası verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz istemin reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 06 numaralı Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan davacı, ölüm belgesi düzenleme icap nöbeti ile görevlendirilmesine rağmen 22/03/2015 tarihinde nöbete gitmeyerek "Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak" fiilini işlediğinden bahisle 5 ihtar puanı ile cezalandırılmıştır. Davacı tarafından, bu işleme karşı yapılan itirazın, davalı idarece 30/07/2015 günlü, 10663 Sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

24/04/1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 8. maddesinde, "Her kazada ve icabı takdirinde nahiye merkezlerinde bir veya mütaaddit Hükümet tabipleri istihdam olunur. Hükümet tabipleri doğrudan doğruya vilayet sıhhiye müdürünün emri altında olup memur oldukları mahallerin sıhhi umur ve muamelelerinden mesuldür ve kaymakamın sıhhi hususatta sıhhi müşaviridir. Hükümet tabiplerinin maiyyetlerinde sıhhi işlerde kendilerine muavenette bulunmak üzere küçük sıhhat memurları istihdam edilir.", 216. maddesinde, "Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir.", 218. maddesinde, "Bütün hastane ve sair sıhhi müesseselerde ölenlere ait defin ruhsatiyeleri o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verilir ve usulü dairesinde resmi tabipler tarafından tasdik edilir. Kendine ait hususi mezarlığı olan müesseselerdeki ölülerin ismi ve hüviyeti sebebi vefatiyle birlikte yirmidört saat zarfında belediye dairesine bildirilir.", 219. maddesinde ise, "Tabip bulunmayan yerlerde ölülerin muayeneleri küçük sıhhat memurları veya bu iş için yetiştirilmiş veya tavzif edilmiş memurin tarafından icra ve ruhsatnameleri verilir. Bunların bulunmadığı yerlerde defin ruhsatiyesi ya jandarma karakol kumandanları veya köy muhtarları tarafından ita olunur. Her şehir, kasaba veya köyde ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek olanlar en büyük mülkiye memuru tarafından tayin ve ilan olunur." hükümlerine yer verilmiştir.

Dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükteki şekliyle, anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4/1. maddesinde, ".....ç) Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi ---- e) Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,.....Ölüm belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren Ek-2'deki belgeyi, ğ) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi, h) Hükümet tabibi: Toplum sağlığı merkezi hekimini veya aile hekimini....ifade eder", hükmüne yer verilmiş; aynı Yönetmeliğin "Ölüm Belgesi Verilmesi" başlıklı 16. maddesinde ise; "(1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir. (2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi elektronik ortamda da yapılabilir. (3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir. 

(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir." düzenlemeleri yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin, ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verileceği, toplum sağlığı merkezlerince oluşturulacak bu nöbet listesinin ise mahalli mülki amir tarafından onaylanacağı anlaşılmakta olup, dava konusu Altıeylül Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen 01/03/2015 - 31/03/2015 tarihlerini kapsayan ölüm belgesi düzenleme icap nöbet listesinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususunun değerlendirilmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, bu yönde herhangi bir inceleme yapılmaksızın davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Balıkesir İdare Mahkemesince verilen 29/04/2016 günlü, E:2015/1649, K:2016/671 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili Bloglar







DİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık