Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

02-11-2020
Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi güvenlik belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ihtiva eder. Kişi güvenlik belgesi sahibi olan kişiler Türk Havacılık Uzay Sanayii TAİ, Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlarda gizli gizlilik dereceli bilgilerin bulunduğu yerlerde çalışma fırsatı elde edip projelerde görev alabilir. Kişi güvenlik belgesine Milli güvenlik belgesi de denilmektedir.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmesi

Kuruluşlar tarafından Kişi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyeceğine ilişkin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kişilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla beş yıl süreyle geçerli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.

Beş yıl sonunda yenilenmesi talep edilecek Kişi Güvenlik Belgesi için altı ay önceden yenileme talebinde bulunulur. Yenilemede de ilk başvuru gibi bütün işlemler aynen tekrar edilir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca, yenileme süreci başlatılan, süresi dolan Kişi Güvenlik Belgesi için altı aya kadar süre uzatımı verilebilir.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmemesi Nedir?

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda kişinin gizli gizlilik derecesine haiz olan birimlerde çalışmasının önüne geçilmektedir.Yukarıda yer verdiğimiz şirketlerde; Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAİ), Roketsan, Aselsan, Havelsan gibi kuruluşlarda çalışan personele kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda, bu personel saymış olduğumuz kurumların gizli gizlilik dereceli birimlerinde istihdam edilemeyecek, eğer çalışıyorlarsa tasnif dışı birimlere yönlendirileceklerdir. Hatta bazen sözleşmelerinin feshedilmesi ya da iş akitlerinin sonlandırılması gibi istenmeyen durumlar ile de karşılaşılabilinmektedir. 

Kişi Güvenlik Belgesi Verilemeyecek Durumlar Nelerdir?

Kişi güvenlik belgesi verilmeyecek durumlar;

Aşağıda belirtilen fiillerle ilgili olarak haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenler veya haklarında bu fiillerle ilgili mahrumiyet kararı verilmiş bulunanlara,

Devletin her türlü bölünmez bütünlüğünü bozmak, Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyeti yok etmek, devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sınıflar üzerinde egemenlik sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair yoldan kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak gibi faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, teşkilat ve benzeri teşekküllerden herhangi birine üye olan veya bunlarla sıkı iş birliği içinde olanlara, bunları destekleyenlere veya sempatizanı olanlara ile 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlara,

Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketlerine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlara,

Uyuşturucu maddeler ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak veya uyuşturucu kullanmak, yalancı tanıklık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, ihtilas, irtikâp rüşvet, sahtekârlık, kaçakçılık, inancı kötüye kullanmak, cinsi sapıklık ve fuhşiyata tahrik gibi suçları işlemiş olanlara,

Görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlara

Yabancı uyruklu olanlara,

Sır saklayamamak, akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumda olanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez.

Ancak bu fiillerle aynı nitelikteki Savunma sanayii güvenliği ile ilgili diğer durumlarda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı takdir yetkisini kullanabilir. 

Millî Savunma Bakanlığından gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii
konuları ile ilgisi olan her kişi için "Kişi Güvenlik Belgesi" ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez.

Kişi Güvenlik Belgesi Verilmemesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Kişi güvenlik belgesi verilmemesi durumunda kişi 60 günlük idari dava açma süresi içerisinde dava açmalı ve kararı iptal ettirmelidir. Kişi güvenlik belgesi verilmemesine ilişkin karar bir idari işlemdir. Bu idari işlem ortadan kaldırılıp iptali sağlanmadan kişinin gizli gizlilik dereceli birimlerde çalışması yasa gereği mümkün değildir. Bu bakımdan iptal davalarının alanında uzman idari dava avukatı vasıtasıyla açılması tavsiye olunur.

Kişi Güvenlik Belgesi Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu mu

Kişi güvenlik belgesinin reddine ilişkin davalarda avukat tutmak ve avukat vasıtasıyla davanın takibini yaptırmak zorunlu değildir. Ancak bu tür idari davalar kendine özgü önemli idari davalar olduğundan mütevellit alanında uzman bir idari dava avukatı ya da güvenlik soruşturması avukatı ile davanın takibinin yaptırılması tavsiye olunur. Zira hem 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa hem de diğer özel ve genel kanunlara hakim olunması buna ilişkin gerekçeli savunmaların yapılması şarttır.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Avukata Nasıl Vekalet Veririm

Avukata vekalet verirken noterden düzenleme şeklinde bir vekalet çıkartılması gerekmektedir. Avukat ile anlaşan kişi avukatın bilgilerini notere verir ve noterden avukat adına genel dava vekaletnamesi çıkartır. Bu genel dava vekaletnamesi ile avukat davayı açmaya ve takip etmeye yetkili kılınmış olacaktır. Vekaletname olmaksızın davanın takip ettirilmesi mümkün değildir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır

Kişi güvenlik belgesi iptali davalarında avukatlık ücretinin sabit bir tarifesi bulunmamaktadır. Aslında böyle bir tarife hiçbir davada mevcut değildir. Her ne kadar avukatlık asgari ücret tarifesinde bir ücret yazıyor olsa da anlaşılacağı üzere bu ücret asgari ücret olup avukat bu ücretin altında vekalet ücreti alamaz. Üst sınır için ise herhangi bir şart mevcut olmayıp taraflar aralarında bunu serbestçe kararklaştırmalıdırlar. Buna göre kendi aralarında kararlaştırdırkları avukatlık ücretine göre avukat anlaşmaya göre ya davanın tümünü ya da bir kısmını takip edecektir.

Kişi Güvenlik Belgesi Davası İptal Kararı

T.C.
ANKARA
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO                      : 2020/....
KARAR NO                    : 2021/....

DAVACI                              :...

VEKILI                            : Av. Bilgehan UTKU
                                         Eti Mah. Toros Sok. 39/9 Çankaya / ANKARA

DAVALI                            : Milli Savunma Bakanlıgı / ANKARA

VEKILI                             :Av. ...

DAVANIN ÖZETI : Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S.'inde çalısan davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan 23.07.2020 günlü itirazın zımnen reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugundan bahisle iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI : Kisi Güvenlik Belgesi verilmesi konusunda davacı için yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının anılan personel için olumsuz sonuçlandıgı ve bu belgenin verilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulundugu, takdir yetkisinin hizmetin özelligi ve hassasiyeti dikkate alınarak kullanıldıgı, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü: 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenligi Kanunu'nun "Tanımlar" baslıklı 3/d maddesinde; "Bilmesi gereken kisi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi geregi ögrenme ve kullanma sorumlulugu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz
"Kisi Güvenlik Belgesi"ne sahip kisi", 3/e maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulundugu yer ve tesislere giris iznini saglayan belge" olarak tanımlanmıstır.

Anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Savunma Sanayii Güvenligi Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeligin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlasmalarda yer verilen ve dogrudan satın alma, müsterek proje programlarına katılım, tesvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında arastırma, gelistirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kisilerle bu konularda çalısan sahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliginin ve korunmasının
saglanmasına iliskin usul ve esasları düzenlemektir." seklinde belirtilmis, 19. maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi asagıdaki esaslara göre düzenlenir. A) Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...)" düzenlemesi yer almıstır.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenligi Yönergesinin "Kisi Güvenlik Belgeleri" baslıklı 5. bölümünün 1/a maddesinde, Kisi Güvenlik
Belgesi; kisinin, görevi geregi bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini saglayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulundugu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldügü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giris iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluslarda çalısan, kurulus ve proje güvenliginin saglanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması sonucunda durumu uygun bulunan kisiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir" düzenlemesine, 3/a maddesinde; "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmesi, A. Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla bes yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...) kuralına, "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" baslıklı 4. maddesinde; "a. Durumları asagıdaki bentlere uyanlara Kisi Güvenlik Belgesi verilmez. 

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmis, seçenek yaptırımlara çevrilmis veya affa ugramıs olsa bile; cinsel dokunulmazlıga karsı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlıgına karsı suçlar, Devletin güvenligine karsı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yagma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyusturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylastırma, imal ve ticaretini yapma, fuhus, ihaleye fesat karıstırma, edimin
ifasına fesat karıstırma, zimmet, irtikâp, rüsvet, görevi kötüye kullanma, göreve iliskin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlıgı degerlerini aklama, kaçakçılık, suç islemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Islenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar,

(2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında sorusturma veya kovusturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak degerlendirme sonucunda kisi üvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler,
(3) 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslıgından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar,

(4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmus olanlar,

(5) Sır saklayamamak, akıl hastalıgı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenligi tehlikeye düsürecek durumları tespit edilenler,

(6) Atatürk Ilke ve Inkılâplarına aykırı davranısta bulunanlar. b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında degerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kisiler hakkında Bakan onayı alınır." kuralına yer verilmistir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S. isimli sirkette gizlilik gerektiren projelerde çalısabilmesi için hakkında "kisi güvenlik belgesi" düzenlemesi istemi ile Milli Savunma Bakanlıgına yapılan basvurunun olumsuz sonuçlanması üzerine bu islem ve bu isleme yapılan itirazın dava konusu islemle reddedilmesi isleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Dava konusu uyusmazlıkta, yapılan güvenlik sorusturması kapsamında elde edilen bilgi notunda, davacıya iliskin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte davacının kardesinin esine iliskin tespitlere yer verildigi, davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olması sonucunu doguracak ve kisi güvenlik belgesi düzenlemesine engel olacak bir islem ya da hakkında açılmıs bir kamu davası sonucunda verilmis bir mahkumiyet kararının olduguna iliskin davalı idarece herhangi bir bilgiye yer verilmedigi, Mahkememizce yapılan UYAP sorgusunda davacı hakkında yapılan herhangi bir ceza sorusturması ve kovusturmasının olmadıgı, davacının kardesinin esi
açısından yapılan tespitlerin, Anayasa'nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumlulugunun sahsiligi ilkesi geregi, davacının sorumlu tutulamayacagı anlasılmakta olup, davacı hakkında herhangi bir tespit olmadan sadece kardesinin esi hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik sorusturmasının olumsuz oldugundan bahisle davacı hakkında kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Nitekim Ankara Bölge Idare Mahkemesi 10. Idari Dava Dairesi'nin 08.09.2020 tarih ve E-2020/1407, K-2020/1130 sayılı kararı da bu yöndedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, 

Kişi Güvenlik Belgesi Yürütme Durdurma Kararı 

T.C.
ANKARA
8. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2020/...

ISTEYEN (DAVACI) :...
VEKILI                  :                 
Av. Bilgehan UTKU
                                                 Eti Mah. Toros Sok. 39/9 Çankaya / ANKARA

KARSI TARAF (DAVALI)      : Milli Savunma Bakanlıgı / ANKARA
VEKILI                                   :                Av. ...

ISTEMIN ÖZETI : Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S.'inde çalısan davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan 23.07.2020 günlü itirazın zımnen reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugundan bahisle iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir. 
SAVUNMA ÖZETI : Kisi Güvenlik Belgesi verilmesi konusunda davacı için yaptırılan güvenlik sorusturması ve arsiv arastırmasının anılan personel için olumsuz sonuçlandıgı ve bu belgenin verilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulundugu, takdir yetkisinin hizmetin özelligi ve hassasiyeti dikkate alınarak kullanıldıgı, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek haksız açılan davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Karar veren Ankara 8. Idare Mahkemesi'nce isin geregi görüsüldü: Dava, davacı tarafından, kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islem ile bu isleme yapılan itirazın reddine iliskin islemin hukuka aykırı oldugun bahisle iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmıstır. 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenligi Kanunu'nun "Tanımlar" baslıklı 3/d maddesinde; "Bilmesi gereken kisi; gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi, ancak görevi geregi ögrenme ve kullanma sorumlulugu bulunan ve gerekli gizlilik derecesini haiz "Kisi Güvenlik Belgesi"ne sahip kisi", 3/e maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulundugu yer ve tesislere giris iznini saglayan belge" olarak tanımlanmıstır. Anılan Kanun'a dayanılarak çıkarılan ve 04/06/2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Savunma Sanayii Güvenligi Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeligin amacı, savunma sanayii kapsamında yapılan andlasmalarda yer verilen ve dogrudan satın alma, müsterek proje programlarına katılım, tesvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında arastırma, gelistirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kisilerle bu konularda çalısan sahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliginin ve korunmasının saglanmasına iliskin usul ve esasları düzenlemektir." seklinde belirtilmis, 19. maddesinde ise; "Kisi Güvenlik Belgesi asagıdaki esaslara göre düzenlenir. A) Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilmeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla 5 yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...)" düzenlemesi yer almıstır.

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak çıkarılan Savunma Sanayii Güvenligi Yönergesinin "Kisi Güvenlik Belgeleri" baslıklı 5. bölümünün 1/a maddesinde, Kisi Güvenlik Belgesi; kisinin, görevi geregi bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini saglayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulundugu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldügü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giris iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluslarda çalısan, kurulus ve proje güvenliginin saglanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması sonucunda durumu uygun bulunan kisiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir" düzenlemesine, 3/a maddesinde; "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmesi, A. Kuruluslar tarafından Kisi Güvenlik Belgesi talep edilen personel için, 5202 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi geregince, güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının talebi üzerine, mevzuata uygun olarak Millî Istihbarat Teskilâtı Müstesarlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yaptırılır. Sonuç, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Güvenlik sorusturması ve arsiv arastırması sonucu uygun olanlar ile hakkında olumsuzluk bulunan personel için Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilip edilemeyecegine iliskin hukuki mütalaa sonrası uygun bulunan kisilere, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından istenilen gizlilik derecesinde, en fazla bes yıl süreyle geçerli Kisi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.(...) kuralına, "Kisi Güvenlik Belgesi Verilmeyecek Haller" baslıklı 4. maddesinde; "a. Durumları asagıdaki bentlere uyanlara Kisi Güvenlik Belgesi verilmez.

(1) Kasıtlı bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alanlarla, cezası ya da mahkûmiyeti ertelenmis, seçenek yaptırımlara çevrilmis veya affa ugramıs olsa bile; cinsel dokunulmazlıga karsı suçlar, her türlü sahtecilik, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlıgına karsı suçlar, Devletin güvenligine karsı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk suçları ile hırsızlık, yagma, nitelikli mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, uyusturucu veya uyarıcı madde kullanma, kullanmak amacıyla
bulundurma, kabul etme, satın alma, kullanılmasını kolaylastırma, imal ve ticaretini yapma, fuhus, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, zimmet, irtikâp, rüsvet, görevi kötüye kullanma, göreve iliskin sırrın açıklanması, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suçtan kaynaklanan mal varlıgı degerlerini aklama, kaçakçılık, suç islemek amacıyla örgüt kurma, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine Islenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından mahkûm olanlar, (2) Yukarıdaki bentte sayılan suçlar nedeniyle haklarında sorusturma veya kovusturma yürütülenlerle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmis olanlardan; mevcut bilgi, belge delil, görev safahatı gibi hususlar da dikkate alınarak yapılacak degerlendirme sonucunda kisi güvenlik belgesi verilmesi sakıncalı görülenler, (3) 5901 sayılı Türk Vatandaslıgı Kanununda belirtilen mavi kart uygulaması kapsamında olanların hakları saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaslıgından çıkanlar veya çıkarılanlarla yabancı uyruklu olanlar, (4) Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlarla, görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmus olanlar, (5) Sır saklayamamak, akıl hastalıgı, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenligi tehlikeye düsürecek durumları tespit edilenler, (6) Atatürk Ilke ve Inkılâplarına aykırı davranısta bulunanlar. b. Durumları (1) ve (2) numaralı bentler kapsamında degerlendirilen ve haklarındaki tereddütler giderilemeyen kisiler hakkında Bakan onayı alınır." kuralına yer verilmistir. Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından Türk Havacılık Uzay Sanayii A.S. isimli sirkette gizlilik gerektiren projelerde çalısabilmesi için hakkında "kisi güvenlik belgesi" düzenlemesi istemi ile Milli Savunma Bakanlıgına yapılan basvurunun olumsuz
sonuçlanması üzerine bu islem ve bu isleme yapılan itirazın dava konusu islemle reddedilmesi isleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldıgı anlasılmaktadır. 

Dava konusu uyusmazlıkta, yapılan güvenlik sorusturması kapsamında elde edilen bilgi notunda, davacıya iliskin herhangi bir bilgiye yer verilmemekle birlikte davacının kardesinin esine iliskin tespitlere yer verildigi, davacı hakkında güvenlik sorusturmasının olumsuz olması sonucunu doguracak ve kisi güvenlik belgesi düzenlemesine engel olacak bir islem ya da hakkında açılmıs bir kamu davası sonucunda verilmis bir mahkumiyet kararının olduguna iliskin davalı idarece herhangi bir bilgiye yer verilmedigi, Mahkememizce yapılan UYAP sorgusunda davacı hakkında yapılan herhangi bir ceza sorusturması ve kovusturmasının olmadıgı, davacının kardesinin esi açısından yapılan tespitlerin, Anayasa'nın 38. maddesinde de yer alan ceza sorumlulugunun sahsiligi ilkesi geregi, davacının sorumlu tutulamayacagı anlasılmakta olup, davacı hakkında herhangi bir tespit olmadan sadece kardesinin esi hakkındaki tespitlere dayanılarak güvenlik sorusturmasının olumsuz oldugundan bahisle davacı hakkında kisi güvenlik belgesi düzenlenmemesine iliskin islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır. Nitekim Ankara Bölge Idare Mahkemesi 10. Idari Dava Dairesi'nin 08.09.2020 tarih ve E-2020/1407, K-2020/1130 sayılı kararı da bu yöndedir.

Öte yandan dava konusu islemin uygulanması halinde belirlenen projeler kapsamında görev alamayacagından davacı açısından telafisi güç veya imkansız zarar dogacagı açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemlerin uygulanması
halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebligini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/01/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Kişi Güvenlik Belgesi İptali Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY
10. DAİRE

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Haklarında Savcılık Soruşturması Veya Yargılanması Devam Edenlere Verilemeyeceği - Reddine İlişkin İdarenin İşleminde Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİĞİ ( Kanunda ve Yönergede Belirtilen Kişi Güvenlik Belgesinin Haklarında Savcılık Soruşturması Veya Yargılanması Devam Edenlere Verilemeyeceği )
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI ( Kişi Güvenlik Belgesi Verilmesi İstemiyle Yapılan Başvuru Üzerine Yapılan - Talep Eden Kişi Hakkında Ceza Yargılamasının Devam Ettiğinin Tespit Edilmesi/Reddinin Mevzuata Uygun Olduğu )

ÖZET : Kişi güvenlik belgesi verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda "..." suçlarından dolayı ceza yargılamasının devam ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle reddine ilişkin davalı idarenin işleminin iptali istemiyle açılan davada, davacının başvurusu reddedilmiştir.

Davacı anılan suçlamayla açılan davada daha sonra beraat etmiş ise de, Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde, "haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenlere" kişi güvenlik belgesi verilemeyeceğinin öngörüldüğünden, işlemde işlem tarihi itibariyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : ... ... A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan davacının, 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereğince kişi güvenlik belgesi verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda "..." suçlarından dolayı ceza yargılamasının devam ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle reddine ilişkin davalı idarenin 10/02/20.. gün ve 3550-930-.. sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 13. İdare Mahkemesince, davacı anılan suçlamayla açılan davada ... tarihinde beraat etmiş ise de, Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde, "haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenlere" kişi güvenlik belgesi verilemeyeceğinin öngörüldüğü, bu nedenle, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde işlem tarihi itibariyle mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

sayılı kararının bozulmasına, 27.12.20.. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık