İdari Davalarda Ek Beyanda Bulunulur mu?

İdari Davalarda Ek Beyanda Bulunulur mu?

30-09-2019
İdari Davalarda Ek Beyanda Bulunulur mu?

İdari Davalarda Ek Beyanda Bulunulur mu?

İdari davalarda ister davacı yan olsun isterse davalı taraf olsun davanın her aşamasında dava dosyasına ek bilgi ve belge sunabileceği gibi ek beyan dilekçesi de verilebilir. Bu durum davanın her aşamasında gerçekleştirilebilecek bir unsurdur. Nitekim adil yargılanma hakkı gereği davanın her aşamasında tarafların mahkemeye ek beyanlarda bulunması ve buna ilişkin beyan dilekçesi sunmaları son derece olağandır. Tarafların adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından bir tanesi olan savunma hakkını tam olarak kullanabilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 21. maddesine uygun şekilde bahsolunan dilekçenin davacıya tebliği ile dilekçe ekindeki raporu inceleyebilme imkanı tanınması suretiyle raporda yer alan hususlara karşı cevap verebilme olanağı sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerektiği Danıştay içtihatlarında da mevcuttur. Örneğin dava dosyasına sonradan ibraz edilecek bir belgenin dosyaya girebilmesi koşulu; sonradan ibraz edilen belgelerin vaktinde ibraz edilmelerine imkan bulunulmadığına mahkeme tarafından kanaat getirilmesine bağlıdır. Ayrıca sonradan ibraz edilen belgeler mahkeme tarafından kabul edildikten sonra bunların karşı tarafa gönderilmesi, adil yargılanma ve savunma hakkı gereği elzemdir. Aksi durum karşı tarafın adil yargılanma ve savunma hakkının ihlalini doğuracak ve kararın bozulmasına sebebiyet verecektir. Önemli olan husus mahkemenin bir konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ve davaya yön vermek maksatlı olarak hem davacı hem de davalı tarafın yargılamanın devam ettiği süre boyunca ek beyanlarını sunabilmelerinin hukuki olarak uygun olması durumudur. Taraflar mahkemenin dikkatini çekmek ve haklılıklarını göstermek amacıyla yargılama aşamasının her safhasında ek beyan dilekçelerini mahkemeye sunabilirler. Örneğin Ankara'da görülen bir davada ek beyan dilekçesi göndermek isteyen bir kişi Ankara dışında ikamet ediyor ya da bulunuyorsa bulunduğu yer nöbetçi idare mahkemesinden davanın görüldüğü idare mahkemesine gönderilmek üzere beyan dilekçesini bulunduğu yer idare mahkemesine teslim edebilir. Bu durumda muhabere yoluyla dosyalar bulunulan yer nöbetçi idare mahkemesi tarafından davanın görüldüğü yer idare mahkemesine gönderilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise beyan dilekçesinin verildiği tarihin davanın görüldüğü mahkemeye ulaşma anı değil, bulunulan yerdeki nöbetçi idare mahkemesine ek beyanın teslimi tarihidir. Nitekim bu durum dilekçeler teatisinde de geçerli olup dilekçenin verildiği tarih dilekçelerin esas mahkemeye ulaşıtırlması için nöbetçi idare mahkemesine teslimi tarihidir. İş bu nedenle idare mahkemelerinde davacı ve davalı taraflar davanın devam ettiği süre içinde her zaman beyan dilekçesi verip adil yargılanma ve savunma haklarını kullanabilirler. 

İdari Yargıda Hangi İnceleme Usulü Geçerlidir?

İdari yargıda re'sen inceleme usulü geçerlidir. Anlaşılacağı üzere mahkeme kendiliğinden olayı incelemeye kendiliğinden delilleri toplamaya yetkilidir. Bu sebeple taraflar davanın her aşamasında cevap veya cevaba cevap ya da savunma niteliğinde olmamakla birlikte ek bilig, ek beyan ve belgeleri idare mahkemesine sunabilirler.

İdari Yargıda Ek Beyan Dilekçesi Örneği

Ankara... İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına

Dosya No:

Beyanda Bulunan Davacı:

Vekili:

Davalı:

Vekili:

Konu:  Davanın içeriğine ilişkin birtakım beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar: Davalı idarenin Sayın Başkanlığınıza sunmuş olduğu soruşturma dosyası içerikleri hakkında elimizde bulunan belgeler ışığında yapılacak inceleme neticesinde de görüleceği üzere müvekkilin disiplin soruşturmasında ele alınan hususların somut güvenilir ve teyit edilebilir olması, her türlü şüpheden uzak ve teyide muhtaç olmaması gerekmektedir. İş bu sebeple belgelerin asıllarını Sayın Başkanlığınıza sunuyoruz.

Beyanda Bulunan Davacı veya vekili adı soyadı ve imzası

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık