İdari Davada Tanık/ Şahit Dinlenir mi?

İdari Davada Tanık/ Şahit Dinlenir mi?

İdari Davada Tanık/ Şahit Dinlenir mi?

İdari Davada Tanık/ Şahit Dinlenir mi?

İdari yargıda tanık, şahit dinlenir mi? Sorusuna cevap vermeden önce İdari Yargıda duruşma yapılıp yapılmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki idari yargı yazılı yargılama usulüne tabidir. Yazılı yargılama usulüne tabi olduğu için duruşma yapılması tarafların talebi ile gerçekleştirilmektedir. Tarafların duruşma yapılmasına ilişkin bir talebi yoksa mahkeme işin esasını dosya üzerinden inceler ve buna göre karar verir. Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılan iptal ve tam yargı davalarında taraflarından birinin talebi üzerine duruşma yapılması zorunludur. Duruşmanın görevli ve yetkili mahkemede yapılması gerekir. Duruşma yapıldıktan sonra yetki yönünden dava reddedilmişse dosyanın yetkili idari yargı merciine gönderilmesi durumunda tekrardan duruşma yapılması gereklidir. İlk derece mahkemelerinde duruşma talep edilmiş ise mahkeme bu talebi kabul etmek zorunda ise de temyiz ve istinaf aşamalarında duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare mahkemesinin kararına bağlıdır. Anlaşılacağı üzere istinaf aşamasında duruşma talep edilmişse dahi mahkeme bu talebi reddedebilir. Ayrıca Danıştay veya mahkemeler hiçbir koşula bağlı olmaksızın re'sen duruşma kararı alabilirler. Burada önemli olan tarafların duruşma talep etmek istemeleri durumunda bunu ne zaman talep edecekleri hususudur. Nitekim duruşma talebi dava dilekçesi ile cevap ve savunma dilekçelerinde yapılabilir. Duruşma talebinin yargı yerince gözden kaçırılmaması için duruşma talebinin dilekçesinin üstünde de belirtilmesi taraflar açısından yararlı olacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus duruşma talebinin dilekçenin talep sonuç kısmında bulunması gerekliliğidir. Duruşmalar açık olarak yapılır. Duruşmalarda zabıt katibi olmaz. Anlaşılacağı üzere idari yargıda duruşmalardas taraflara söz verildikten sonra tarafların açıklamaları mahkeme başkanı ve iki mahkeme üyesi tarafından dinlenir zabıt tutulmaz. 

İdari Davada Duruşmalarda Tanık/ Şahit Dinlenmez.

İdari yargıda duruşmalarda tanık, şahit dinlenmez. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda buna ilişkin bir düzenleme olmadığı gibi 31. maddesindeki HMK'ya yapılan göndermede de buna ilişkin hükümlere atıfta bulunulmamıştır. Bu sebeple idari yargıda şahit dinlenmez. Duruşmalarda sadece taraflara söz verilir ve taraflar dinlenir. Taraflar haricinde kimse dinlenmeyeceği gibi yukarıda da belirttiğimiz üzere duruşma tutanağı bulunmaz ve duruşmadaki ifadeler zabıt katibi olmadığı için kayıt altına alınmaz. 

İlgili Etiketler: