İdare Hukukunda Tazminat Davaları

İdare Hukukunda Tazminat Davaları

30-09-2019
İdare Hukukunda Tazminat Davaları

İdare Hukukunda Tazminat Davaları (Tam Yargı Davası)

İdare hukukunda tazminat davaları, tam yargı davası, idarenin hizmet kusuru- İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal edilenler tarafından açılan davalara tam yargı davası denilmektedir. İdare hukukunda açılan iptal davasına sadece idari işlemler konu olurken, tam yargı davasına idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmeler konu olabilir. Tam yargı davası iptal davasına göre daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu sebepten dolayı iptal davaları yalnızca idari işlemlere karşı açılabilir. İptal davasının konusunu sadece ve sadece idari işlemler oluşturur. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi tam yargı davalarının konusu daha kapsamlı olup idari işlem ve eylemlere karşı da tam yargı davası açılabilir. İptal davası açılabilmesi için davayı açan kişinin menfaatinin ihlal edilmesi yeterli iken tam yargı davalarında bir kişisel hakkın ihlal edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden tam yargı davaları özel niteliktedir. İptal davasının doğurduğu hukuki sonuçtan yalnız davanın tarafı yararlanmaz, iptal edilen kararla ilgili olarak herkes yararlanır. Tam yargı davalarında ise hukuki sonuç sadece davanın taraflarını bağlar. Tam yargı davalarında en çok karşımıza çıkan tam yargı davası çeşidi tazminat davalarıdır. Haksız fiil olarak nitelendirilebilecek bir kısım idari eylemlerden kaynaklı davalar tazminat davalarına örnek olarak verilebilir. Nitekim hukuk büromuzun uzmanlık alanlarından olan tıp hukuku alanında idarenin tazminat sorumluluğu bulunduğu durumlarda idari yargıda tam yargı davası açılarak kişilerin maddi ve manevi tazminat zararları karşılanmaktadır. Tam yargı davalarında idarenin hukuki sorumluluğu altında açılan ve tıp hukukunda çokça karşımıza çıkan Yanlış Tedavi (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat davası olarak açılacak olan bu davaları, tam yargı davalarınının çeşitlerinden olan tazminat davalarına örnek olarak verilebilir. Subjektif hakları ihlal edilen yani zarar gören kişiler zararının tazmini için tam yargı davası açabilirler. Biraz önce vermiş olduğumuz örnekte de belirttiğimiz gibi zarar maddi olabiliceği gibi manevi de olabilir. İdari tazminat davası

Tam Yargı Davalarında Dava Konusu

Tam yargı davalarında dava konusunu idari işlem, idari eylem veya idari sözleşmeler oluşturmaktadır. Ortada tazminatı gerektirecek bir durum yoksa tam yargı davası açılamayacaktır. Tam yargı davası özel hukuktaki tazminat davasının dengi niteliğinde olup idarenin eylemleri nedeniyle zarara uğrayan kişilerin zararlarını karşılamak için açtıkları davalardandır.

İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları

İdari işlemlerden kaynaklanan tam yargı davaları- Bir idari işlem nedeniyle hakları ihlal edilenler doğrudan doğruya tam yargı davası açabilecekleri gibi iptal davası ve tam yargı davasını birlikte de açabilirler. Ya da önce iptal davası açarak ilgili davanın sonuçlanmasından sonra, o davada karar verilmesinden sonra kararın tebliği ile birlikte tam yargı davası açabilirler. İdari işlemlerden dolayı hakkı ihlal edilen kişiler tarafından açılacak tam yargı davalarında, idari işlemin kesin yürütülebilir bir işlem olması zorunludur. Aksi durumda bu niteliği bulunmayan idari işlemler tam yargı davasının konusunu oluşturamazlar.

İdari Yargılama Usulu Kanununun 12'nci maddesinde tam yargı davasına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup kişi;

 • Doğrudan doğruya zararının karşılanması için tam yargı davası açabilir.
 • Kişi kendisini zarara uğratan işlemin iptali ile tam yargı davasını birlikte açabilir.
 • Önce iptal davası açıp işlemin iptalini sağladıktan sonra iptal edilen işlemden kayanklı olan zararın giderilmesi için tam yargı davası açabilir.

İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları

İdari eylemlerden doğan tam yargı davaları- İdari eylemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başkaca suretle öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus idari işlemler nedeniyle hakları ihlal edilme durumunda açılacak tam yargı yani tazminat davası ile idari eylemler sonucunda hakları ihlal edilme durumunda açılacak tam yargı davalarının birbirine karıştırılmaması durumudu. Nitekim İdari Yargılama Usulu Kanununun 12'inci maddesinde idari işlemlerden kaynaklanan tam yargı davaları düzenlenmiş 13'üncü maddesinde ise idari eylemlerden doğan tam yargı davaları düzenlenmiştir. 

İdari işlemlerden kaynaklanan zararların giderilmesi için idareye başvuru yapmadan  tam yargı davası açılabilirken idari eylemlerden kaynaklanan tam yargı davalarında önce idareye başvuru yapılması zorunludur. İdari eylemlerden kaynaklanan zararlar için idareye yapılan başvurunun reddedildiği tarihten ya da red kararı gelmemiş ise zımnen ret edildiği sürenin bitimi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açmak gerekecektir. Özetle idari eylemlerden haksızlığa uğrayan kişiler tam yargı davası açabilmek için bir ön karara gerek duymaktadırlar. İdari eylemler idari işlemlerin uygulanma aşamalarından farklıdır. İdareye başvurmadan idari eylemden kaynaklı zararın giderilmesi için tam yargı davası açılırsa mahkeme dava dilekçesini idari merci tecavüzü (idare hukukunda ilk inceleme) nedeniyle idari merciye gönderir.

İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması

İptal ve tam yargı davalarının birlikte açılması hususu İdari Yargılama Usulü kanununda düzenlenmiştir. Kişi önce iptal davası açıp sonrasında tam yargı davası açabileceği gibi iptal davası ile tam yargı davasını da birlikte açabilir. Bu durumda hem idari işlemin iptalini hem de idari işlemin uygulanmsı sebebiyle kişinin mahrum kalmış olduğu parasl hakların faizyle birlikte talep edilebilmesi sağlanmış olacaktır. İdare mahkemesi de vereceği kararda idari işlemin ipatline yönelik olarak karar vermiş ise aynı kararda davacının mahrum kalmış olduğu parasal hakların faiziyle birlikte iadesine de karar verecektir. Verilen kararın davalı idare tarafından 30 gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tam Yargı Davasında Zamanaşımı

Burada dikkat edilmesi gereken süre aşımına ilişkin kanun maddeleridir. Nitekim hangi yolun tercih edileceği hususu kişinin takdirinde olmakla birlikte, tercih edilen yolların takibinin noksansız yapılması hayati önemi haizdir. Zira süre aşımından dolayı davanın usulden reddi gündeme gelebilir ki kişi zararını karşılayamadığı gibi davalı idareye vekalet ücreti de ödemek zorunda kalabilir.

Kişi iptal davası açtıktan sonra idari işlemin iptali kararı verilmeden, dava derdest yani hala görülmekte iken dahi tam yargı davası açabilir. İptal davasının bir üst derece mahkemesinde istinafta ya da temyizde olması kişinin tam yargı davası açmasına engel değildir.

İptal davası sonrasında tam yargı davası açılmamış olması bir daha açılmayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim idari işlemin iptali davası istinaf ve temyiz aşamasında ise bu aşamalardan sonra da tam yargı davası açılabilmektedir. Her aşamanın sonunda tam yargı davası açma süresi tekrar işlemeye başlayacak, kararın kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde tam yargı davası açılabilecektir. Kişi bu 60 günlük süre içerisinde tam yargı davası açmamış ancak iptal davasına konu olan husus bir üst derece mahkemesine gönderilmiş ve üst derece mahkemesinin kararı kişiye tebliğ edilmiş ise bu tebliğ ile birlikte dava açma süresi tekrar işlemeye başlayacak ve 60 günlük süre içerisinde dava açılabilinecektir. İdari işlemlere karşı önce iptal davası açıp kararın iptalini sağladıktan sonra tam yargı davası açma durumu diğer durumlara göre daha sağlam temellere dayanmaktadır. Nitekim uğranılan haksızlığın giderilmesi daha kolaylaşır. Böylece kişi tam yargı davasını sağlam bir temele dayandırmış olur. 

Tam yargı davası zamanaşımı- Tam yargı davası açılmadan önce tabi kişi sadece tam yargı davası açacak ortada iptali gereken bir işlem yoksa önce idareye tam yargı davası açmadan önce başvuru yapması gerekir. Bu süre olayın meydana gelmesinden itibaren 1 yıldır. Örneğin idare 01.01.2001 tarihinde yapmış olduğu hukuka aykırı eylem ile kişiye zarar vermiş ise kişi bu zararın meydana geldiği tarih olan 01.01.2001 den itibaren 01.01.2002 yılına kadar idareye bu zararın karşılanması için başvurmak zorundadır. Kişi zararın meydana geldiğini bilmiyor ise öğrendiği tarihten itibaren yazılı başvuruda bulunmak zorunda olup bu süre her halükarda 5 yılı geçemez. Örneğin kişi 01.01.2001 yılında zarara uğramış ancak bu zararın meydana geldiğini bilmiyor ise bu durumda 01.01.2006 yılına kadar bu davasını açabilecektir. Nitekim bu süreler içerisinde öğrenince yine 1 yıl içinde idareye başvurması şarttır. İdare kendisine olumsuz bir yanıt verirse bu olumsuz yanıtın kendisine ulaşmasından itibaren 60 gün içinde tam yargı davasını açmak zorundadır. Aksi durumda süre aşımı nedeniyle davası reddolacaktır. 

İdare Hukukunda Tazminat Davası Tam Yargı Davası Kime Karşı Açılır

Tam Yargı Davasıda davalı sıfatı her zaman zarar veren kurum olacaktır. Tam yargı davasının kişiye karşı açılması mümkün değildir. Her zaman idari birim davalı olarak gösterilmek zorundadır. Örneğin kamu hastanesinde tedavi gören bir kişi hekimin kusurlu tıbbi müdahalesi ile zarar görmüş ya da belediyenin hizmet aracının bir kişinin evine verdiği zararda davalı olarak ne tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren hekim ne de belediye çalışanı gösterilecektir. Davalı somut olaya göre ya sağlık bakanlığı ya da ilgili belediye olacaktır.

Tam Yargı Davası Hangi Mahkemede Açılır

Tam yargı davasında görevli mahkeme idare mahkemesidir. Tam yargı davası idare hukukundaki tazminat davasının bir görünümü niteliğinde olduğundan mütevellit tam yargı davalarının görüleceği mahkeme de idare mahkemesi olacaktır. Görevli olmayan adli yargı mahkemelerinde açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mahkemesine açılacak davalarda, idareye başvurma şartı aranmayacaktır.

Tam Yargı Davası Nerede Açılır

Tam yargı davası nerede açılır- Tam yargı davalarında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Kanunumuzda özel düzenlemeler ile açıkça başka yargı yerlerinin görevi içine girmeyen tam yargı davalarında genel görevli mahkeme idare mahkemeleridir. Eğer dava başka mahkemenin görevine giriyor ise tam yargı davasının açıldığı mahkemede görevsizlik kararı verilecek ve dava dosyası görevli mahkemeye gönderilecektir. 

Tam yargı davasının nerede açılacağı hususu kanuni tanımıyla yetkili mahkemenin tespiti 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre tam yargı davaları;

İdari sözleşmelerden doğanlar dışında kalan tam yargı davalarında yetkili mahkeme, sırasıyla: 

 • Zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili,
 • Zarar, bayındırlık ve ulaştırma gibi bir hizmetten veya idarenin herhangi bir eyleminden doğmuş ise, hizmetin görüldüğü veya eylemin yapıldığı yer, 
 • Diğer hallerde davacının ikametgahının bulunduğu yer

mahkemesidir.

Tam Yargı Davasında Harç ve Masraflar

Tam yargı davasında davacı davasını açtıktan sonra buna ilişkin olarak harç ve masrafları da mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Davacı tam yargı davasını açmış ancak harç ve masrafları yatırmamış ise mahkeme çıkartacağı bir tebligat ile harç ve masrafların tamamlanması için davacıya süre verir. Bu süre içerisinde de dava harç ve masrafları yatırılmaz ise davanın reddedileceği bildirir. Davacı kendisine verilen sürede harç ve masrafları tamamlanmaz ise dava mahkeme tarafından reddedilir. Harç ve masraflar her ne kadar davacı tarafından yatırılmış olsa da davanın kazanılmasından sonra harç ve masraflar faiziyle birlikte davalıdan alınıp davacıya verilecektir. 

Tam yargı davalarında harçlar dava konusu değer üzerinden hesaplanır. Örneğin tam yargı davasında harca esas değer 500.000,00 TL olarak gösterilmiş ise 500.000,00 TL üzerinden harç hesaplanır ve davacının bu harcı yatırması şarttır. Ancak cismani zarar ve manevi zararların hesaplanmasında maddi zararlar için hesaplanacak harçtan farklı bir hesaplama yapılır ve cismani zararlarda harç diğer maddi zararlardaki harçlardan daha düşüktür.

Tam Yargı Davasında İddia ve Savunmalar

Tam Yargı Davasında iddia ve savunmaların iyi bir şekilde yapılması iddiaların ve savunmaların gerekçeli olması davanın kazanılması bakımından elzemdir. Özel hukukta olduğu gibi idare hukukunda da iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağı mevcut olduğundan davacı verdiği dava dilekçesi ile savunmaya cevap dilekçelerinde iddia ve savunmalarını genişletemeyecektir. Davacı tam yargı davasına konu olmuş olayın kendisine ne kadar zarar vermiş olduğunu mahkemeye iyi bir şekilde açıklamalı, maddi zararının ve manevi zararının ne kadar olduğu hususunda mahkemeyi etkilemelidir. Bu sebepten ötürüdür ki iddaların ve savunmaların profesyonel bir şekilde yapılması, zarar kalemlerinin tek tek ortaya konulması ile bu zarar kalemlerine ilişkin delillerin sunulması davanın kazanılması için şarttır. 

Tam Yargı Davasından Önce İdareye Başvurulur mu

Tam Yargı Davasında davanın açılmasından önce zararı veren idareye başvuru yapmak kanun gereğidir. Zarar veren İdari eylemin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halde idari eylemin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak zararının giderilmesi istenmelidir. Tam yargı davalarında idari merci tecavüzü yapmamaya dikkat edilmelidir.

Tam Yargı Davasında Duruşma Nasıl Yapılır

Tam yargı davalarında duruşma ihtiyaridir. Tam yargı davasında taraflar duruşma talep etmeden mahkeme kendiliğinden duruşma yapamaz duruşma yapmaya da karar veremez. Ancak tam yargı davalarında tarafların duruşma istemiş olmaları bunun mahkeme tarafından kesin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Tam yargı davalarında taraflardan biri duruşma istemiş ise duruşma talebinin kabul edilmesi tam yargı davasındaki tazminat miktarının belirli bir limiti aşmasına bağlıdır. Anlaşılacağı üzere tam yargı davasında duruşma ancak tarafların talebi ve dava değerinin belirli bir miktarın üzerinde olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde kabul edilecektir. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

Tam yargı davasında Duruşmalar açık olarak yapılır. Duruşmaları başkan yönetir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinle-nir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır. Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Tam yargı davalarında tek duruşma yapılır ve bu duruşma haricinde başka duruşma tertiplenmez. Tam yargı davalarında yapılan duruşmalarda duruşma zaptı düzenlenmez. Nitekim tam yargı davalarında yapılan duruşmalarda zabıt katibi de bulunmaz ve tarafların konuşmaları zapt altına alınmaz. 

Tam Yargı Davasında Tanık Dinlenir mi

Tam yargı davasında tanık dinlenmesi mümkün değildir. Tanıkların tam yargı davasında dinlenmesi mümkün olmadığından mütevellit buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulması hatta tanıkların beyanlarının yazılı olarak mahkemeye sunulmasında fayda vardır.

Tam Yargı Davası Ne Kadar Sürer

Tam yargı davasının süresine ilişkin olarak kanunumuzda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada idare mahkemeleri dosya hakkında yapılan tüm aşamaların tamamalanmasından ve artık araştırılması ve incelenmesi gereken bir durumun bulunmamasından sonra kararlarını vermektedir. Bu araştırma ve inceleme bazen uzun sürse de dosyanın tekemmül etmesi için mahkemeye delillere ulaşması için yardım edilmeli, işlemlerin hızlandırılması için ilgili birimlerle temas halinde bulunulmalıdır. 

Tam Yargı Davasında Deliller Nelerdir

Tam yargı davası olan idare hukukundaki tazminat davalarında deliller oldukça önemli bir yer tutar. Zira adli yargıda yapılan duruşmalarda tanık, yemin gibi delillere başvurma imkanı bulunmasına karşın tam yargı davası niteliğindeki tazminat davalarında yapılan duruşmalarda tanık ve yemin deliline başvurma olanağı bulunmadığından diğer hukuki deliller ile yetinilmesi gerekecektir. Bu bakımdan tam yargı davalarında idari dava avukatlarından faydalanılması davanın yönetim ve takibinin alanında uzman profesyonel bir idari dava avukatına emanet edilmesi tarafımızca tavsiye edilmektedir. Tam yargı davalarında tanık ve yemin delili hariç diğer hukuka uygun delillere dayanılıp zarar kalemleri ispat edilebilecektir. Tam yargı davasında delillerin tespiti Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun olarak yapılacaktır. 

Tam Yargı Davasında İdarenin Sorumluluk Şartları Nelerdir

Tam yargı davasında davalı idarenin sorumluluğundan bahsedilebilmesi için ortada bir zararın olması, zararın idari işlem ya da idari eylemden kaynaklanması ve zarar ile idari işlem ya da idari eylem arasında uygun bir sebep sonuç ilişkisi (illiyet bağı) bulunması şarttır.

Tam Yargı Davalarında Zarar

-Maddi Zarar

 • Ölüm nedeniyle oluşan maddi zarar
 • Bedensel zararlar
 • Mala ilişkin zararlar

-Manevi Zarar

Tam Yargı Davalarında Kusur

-Hizmet Kusuru

 • Hizmetin Kötü İşlemesi
 • Hizmetin Geç İşlemesi
 • Hizmetin Hiç İşlememesi

Tam Yargı Davalarında Hukuka Aykırılık

Tam Yargı Davalarında Uygun İlliyet Bağı

-İlliyet Bağını Kesen Durumlar

 • Mücbir Sebep
 • Beklenmeyen Hal
 • Zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusuru

Tam Yargı Davalarında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

Tam Yargı Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu

Tam yargı davasında avukat tutmak zorunlu olmasa da tam yargı davalarının idare hukukundaki çeşitliliği ve tazminat davası niteliğinde olması ile özel hukuktaki usul ve esaslara tabi olmaması gibi nedenler bu davaların uzman bir idari dava avukatı vasıtasıyla takibini gerektirir niteliktedir. Her vatandaş Anayasanın kendisine verdiği hak arama hürriyeti kapsamında idari yargıda tek başına tam yargı davası açma hakkına sahiptir. Bu hak hiçbir erk tarafından engellenemez. Ancak unutulmamalıdır ki dava açmak, davayı kazanmak anlamına gelmemektedir. Her işte olduğu gibi tam yargı davalarında da profesyonel bir ele ihtiyaç vardır. Davanın sonunda elde edilme olasılığı olan tazminatın zarar veren idareden alınma ihtimalini arttıran bu profesyonel hizmetin değeri her geçen gün artmaktadır. Zira başarı olasılığını arttıran unsur iddia ve savunmaların gerekçeli ve hukuka uygun olarak yapılmasından geçmektedir. 

Tam Yargı Davasında Avukata Nasıl Vekalet Verilir

Tam yargı davasında avukat ile anlaşıldıktan sonra avukatın bilgileri ile birlikte herhangi bir notere gidilir. Burada avukatın bilgileri paylaşılarak avukat adına genel dava vekaletnamesi verilmek istendiği ilgili noter çalışanına bildirilir. Çalışan, idari dava avukatı olan tazminat davası avukatının bilgileri ile vekaletname çıkartır ve bu vekaletin altı vekalet verecek kişi tarafından imzalanır. Sonrasında noterin imzası alınır ve vekaletname mühürlenir. Vekaletnameye ilişkin ücret noter veznesine yatırıldıktan sonra vekaletnamenin aslı avukata verilir. İdari dava avukatı ya da tazminat davası avukatı, adına düzenlenmiş olan vekaletname ile birlikte tam yargı davasını açar ve davanın tüm sürecini bu vekaletname ile takip edebilir.

Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği

... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ 
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
                                                          

 

DAVACI      :...

VEKİLİ        : ..

DAVALI     : ...          
    
KONU        :
Müvekkil, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının koordinesinde yapılan 2018 yılı birinci dönem ... Sınavını kazanmış ancak ... İl Emniyet Müdürlüğüne atanacakken ... bahisle işlemleri sonlandırılmıştır. Tarafımızca ... İdare Mahkemesinde açılan davada ...E.,...K sayılı karar ile lehimize hüküm kurulmuş, davalı idare tarafından yapılan itiraz da ... Bölge İdare Mahkemesinin ...E., ...K sayılı kararı ile reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. İş bu sebeple müvekkilin işlemlerinin iptal edildiği tarih ...'dan göreve başladığı tarih olan ... tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ... TL mahrum kaldığı ve kendisine ödenmeyen parasal hakların iade edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HARCA ESAS DEĞER    : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik   ... TL. 

YAZILI BİLDİRİM
TARİHİ                       : ...
AÇIKLAMALAR        :....
          
HUKUKİ DELİLLER    :
İşlem dosyası, bilirkişi incelemesi.

HUKUKİ NEDENLER    : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan ve Sayın Başkanlığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle;

Müvekkil, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının koordinesinde yapılan 2018 yılı birinci dönem ... Sınavını kazanmış ancak ... İl Emniyet Müdürlüğüne atanacakken ... bahisle işlemleri sonlandırılmıştır. Tarafımızca ... İdare Mahkemesinde açılan davada ...E.,...K sayılı karar ile lehimize hüküm kurulmuş, davalı idare tarafından yapılan itiraz da ... Bölge İdare Mahkemesinin ...E., ...K sayılı kararı ile reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. İş bu sebeple müvekkilin işlemlerinin iptal edildiği tarih ...'dan göreve başladığı tarih olan ... tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ... TL mahrum kaldığı ve kendisine ödenmeyen parasal hakların iade edilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına,

KARAR VERİLMESİNİ  arz ve talep ederim. 

İdari Dava Avukatı Tam Yargı Davası Değerlendirmesi

İdari dava avukatı- İdare hukukunda davalar idari işlemin iptali ve tam yargı davalarıdır. Tam yargı davası hukuk davalarında gördüğümüz tazminat davalarının idare hukukundaki görünümü olup usul bakımından tereddütsüz bir şekilde 2577 sayılı İYUK a tabidir.İdare hukukunda tazminat davası olan tam yargı davalarında İYUK da yapılan düzenlemeler ile belirsiz alacak davası olarak dava açılabilmekte ve sonradan ıslah ile dava değeri arttırılabilmektedir. Ancak bu durum tabi ki maddi tazminat davaları için geçerli olup tam yargı davası şeklinde açılan manevi tazminat davaları için geçerli değildir. Nitekim manvi tazminatın bölünmezlik ilkesi gereği belirsiz alacak ya da kısmı dava şeklinde açılması mümkün değildir. Bu sebeple idari dava avukatının bu tür manevi tazminat davası niteliğinde açacağı tam yargı davalarında bu durumu gözden kaçırmaması hak mahrumiyetleri açısından son derece önemlidir.

Tam yargı davalarında maddi tazminat davası şartları ile manevi tazminat davası şartlarının iyi tespit edilmesi şarttır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık