İdare Hukukunda Duruşma

İdare Hukukunda Duruşma

İdare Hukukunda Duruşma

İDARE HUKUKUNDA DURUŞMA

İdare hukukunda duruşma 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17'nci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan idari işlemin iptali davaları ve yirmibeşbin Türk Lirasını aşan tam yargı davaları ile tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı yirmibeşbin Türk Lirasını aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılması kanun gereği zorunludur. Görüleceği üzere Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal davalarında taraflardan birinin istemi üzerine duruşma yapılması zorunlu olup, davanın niteliği gereği parasal bir sınır da bulunması gerekli değildir. Duruşma talebi dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir. Duruşma talebinde bulunulmasına karşın duruşma yapılmadan karar verilmesi bozma sebebidir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.  Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır. Duruşmaları başkan yönetir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.  Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler. Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde, bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar öncelikle incelenir. Duruşmaların yetkili ve görevli mahkemelerde yapılması gerekir. Duruşma yapılmasından sonra yetki sebebiyle davanın reddedilmesi sonucu dava dosyasının yetkili idare mahkemesine gönderilmesi durumunda duruşmanın tekrar yapılması zorunludur. 

İdare Mahkemesi Duruşmalı Dava

İdare mahkemesi duruşmalı dava- İdari yargı sözlü değil yazılı yargılama usulüne tabidir. Duruşma kural değil ihtiyaridir ve talebe bağlıdır. Genelde duruşmalı açılmak istenen idari davalarda duruşma isteyen taraf ya dava dilekçesinde ya da savunmaya cevap dilekçesinde bunu talep edebilecektir. Uygulamada genelde duruşma isteyen taraf duruşma talebini dilekçesinin en üst sağ tarafına iliştirmekte ve bununla yetinmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki mahkemeler taleple bağlıdır ve dilekçelerde talep ve sonuç kısmı bulunmaktadır. İşte bu talep ve sonuç kusmında yer almayan taleplerin hiçbir geçerliliği yoktur ve buraya yazılmayan taleplerin yerine getirilmesi bozma sebebidiri. Duruşma talep eden tarafın bu durumun görülmesi için dilekçesinin görülebilr bir yerine üst sağ köşesine bunu yazmasının yanında talep sonuç kısmına duruşma talep edildiği de eklenmelidir. Bu durumda idare mahkemesi taraflara bir duruşma günü verecek ve o gün duruşmasını icra edecektir. İdari yargıda duruşma esnasında başkan ve üyeler hazır bulunur ancak zabıt katibi yoktur. Kişi savunmasını sözlü olarak yapar ancak bu durum tutanak altına alınmaz. Başkan ve üyeler tarafları duruşmada dinler gerekirse not alırlar ancak zabıt katibi olmadığından söylenenlerin kayıt altına alınması gibi bir usul bulunmamaktadır. Bu yüzden genelde idare mahkemelerinde çok spesifik ve önemli bir husus olmadığı durumlarda duruşma yapılması gerekli değildir. Hem süreyi uzatır hem de tutanak altına alınıp tekrar incelenmesi mümkün olmadığından ötürü sözlü ifade etmek yerine yazılı ifade ile davanın yürütülmesi gerekli olduğu durumlarda yapılmasına gerek yoktur. Ancak tarafların izah etmesi gereken ve bunu huzurda açıklaması gereken bir durum bulunduğunda duruşma yapılaması yararlı olabilecektir. İdari mahkemelerde duruşma olur mu sorusunun cevabı burada kısaca açıklanmıştır.

İdare Hukuku Avukatı Değerlendirme

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere idare hukukunda yazılı yargılama esas olup duruşma ihtiyaridir ve taraflar duruşma taleplerini dava, cevap ve savunmalarında talep edebilirler. Peki idare mahkemesi duruşma nasıl yapılır. İdare mahkemesinde duruşmalar açık olarak yapılır. Ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, görevli daire veya mahkemenin kararı ile, duruşmanın bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması gerekir.. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir ve duruşmayı idare mahkemesi başkanı yönetir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir, eğer taraflardan hiç biri gelmezse duruşma açılmaz ve incelemeye evrak üzerinden devam edilir. Danıştayda görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra savcı yazılı düşüncesini açıklar. Bundan sonra taraflara son olarak ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir ancak bu durum Danıştaydaki duruşmalar içindir ve unutulmamalıdır. Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirtilmesini istedikleri takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirmek zorundadırlar.

İlgili Etiketler: