FETÖ OKULU SEBEBİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELENLER İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

FETÖ OKULU SEBEBİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELENLER İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

30-09-2019
FETÖ OKULU SEBEBİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMSUZ GELENLER İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

FETÖ OKULU SEBEBİYLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI  OLUMSUZ GELENLER İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Kararın Özeti;

Kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturması okuduğu lisenin FETÖ bağlantısı olduğu sebebiyle olumsuz sonuçlandırılmış, tarafımızca açılan davada bu durumun güvenlik soruşturmasını olumsuz olarak sonuçlandırmayacağına karar verilerek Güvenlik Soruşturmasının Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

DOSYA NO                                                  : 2018/

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)                                     :
...


VEKİLİ                                                         : AV. BİLGEHAN UTKU
                                                                      Korkutreis Mah. Sezenler Cad. No:9/13 Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI)                             : JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI / ANKARA
VEKİLİ                                                          : AV. ESRA KOÇ / Aynı yerde

İSTEMİN ÖZETİ                                            : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip başarılı olan davacı tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                                   :    Davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması sonucunda tespit edilen hususlar çerçevesinde ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edildiği, kamu hizmetinin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için kamu hizmetini yürütecek olanların bir takım özelliklere sahip olması tabii olduğu gibi statüye alındıktan sonra kamu gücünü kullanması sakıncalı sayılan kişilerin kurum bünyesinden çıkartılmasının doğal olduğu, haksız ve mesnetsiz açılmış olan davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce davacının yürütmeyi durdurma istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Dava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip başarılı olan davacı tarafından güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; '' Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21/2/2014-6526/17 md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.'' hükmüne yer verilmiştir.
20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği'nin 'Personelde aranacak nitelikler' başlıklı 6. maddesinde, "Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: (...) g) icra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak. (...)" hükmü yer almaktadır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nin  9. maddesinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönerge uyarınca yapılır." hükmüne, 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar' başlıklı 11. maddesinde, "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:
a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,
b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,
c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.
d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
e)Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,
f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden,  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2017/10.dönem Sözleşmeli Uzman Erbaş alımının sınava ilişkin bütün aşamaları geçip başarılı olan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesi üzerine atamasının yapılmadığı, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır. 
Olayda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesinin gerekçesinin ...-... yılları arasında FETÖ/PDY bağlantı bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünün gösterilmesi üzerine hangi eğitim kurumunda eğitim gördüğü ve bu eğitim kurumunun hangi KHK hükmü kapsamında kapatılıp kapatılmadığı hususu ile davacının FETÖ/PDY terör örgütünü üyeliği veya irtibatı veya iltisakı bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılmasına yönelik olarak mahkememizin ... tarihli ara kararıyla davalı idareden ve Emniyet Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge sorulduğu ara kararına cevaben gelen bilgi ve belgelerle birlikte davacının sunduğu bilgi ve belgelere göre davacının eğitim gördüğü ... İli ... İlçesinde bulunan ... Lisesi her ne kadar 667 sayılı KHK hükümlerinin ekli (II) sayılı listede bu okula yer verilerek kapatılmış ise de; daha sonra 673 sayılı KHK hükmüyle 667 sayılı KHK ekli (II) listeden çıkarılmak suretiyle eğitim faaliyetinde bulunulmasına izin verildiği, bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan ara kararına gelen cevaba göre gerek davacı gerekse aile bireyleri hakkında FETÖ veri havuzunda davacı ve kardeşleri dahil 1.derece yakınları hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı yönünde cevap verildiği görülmektedir.
Bu durumda, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasının dayanağının ortadan kalktığı ve bunun dışında davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek herhangi bir bilgi ve belgenin dava dosyasına sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin  davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Öte yandan dava konusu işlemin adaylığın sona ermesine ilişkin olması ve bu hali ile telafisi imkansız zararlara sebep olabilecek olması nedeni ile yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına...

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık