Estetik Ameliyatlarda Doktor Hatası Örnek Karar

Estetik Ameliyatlarda Doktor Hatası Örnek Karar

Estetik Ameliyatlarda Doktor Hatası Örnek Karar

Estetik Ameliyatlarda Doktor Hatası Örnek Karar

Estetik ameliyatlarda doktor hatası- Estetik ameliyatlarda tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek hekim ile hasta arasında vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesi kurulmuş olduğundan doktor hastanın istediği estetik operasyonun sonucundan sorumludur. Vekalet sözleşmesine göre hekim edim sonucundan sorumlu değilken açıkça ifade etmek gerekirse vekalet sözleşmelerinde sonuç garantisi verilmez iken eser sözleşmeleri gereği hekim yapacağı estetik ameliyatın hastanın istediği şekilde gerçekleşmemesinden sorumludur. Bu yüzden estetik ameliyatlarda hastanın istediği bir estetik cerrahi gerçekleştirilmez ise hekimin tazimnat yükümlüsü olması kaçınılmazdır. Biz bu düşünceye katılmasak da yargıtay içtihatlarında bu şekilde kararlar verilmekte ve hekimin eser sözleşmelerinde tedavi garantisi verdiği yönünde ifadelere yer verilmektedir. 

"Dava dilekçesinde 105.000.00 TL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı vekili geldi. Aleyhine temyiz olunan davalılar vekilleri geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için ...günü saat 14.00'e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili; davacının büyük ve sarkık meme şikayeti ile davalı ...... Hastanesine giderek plastik ve rekonstrüktif cerrahi estetik alanında uzman davalı Dr.'na estetik amaçlı ameliyat olduğunu, meme uçlarının yerlerinin değiştirilmesine doktorun istemi üzerine müsaade ettiğini, ancak bu ameliyatın hangi riskleri taşıdığının davalı tarafından anlatılmamış olduğunu, enfeksiyon ve yanlış operasyon sonucu meme uçlarını kaybettiğini ve memenin görünümünün tamamen estetikten yoksun, bakılamaz bir hal aldığını, bu durumdan davacının son derecede etkilendiğini, buna sebep olan davalıların sorumlu bulunduklarını ileri sürerek, 100.000 TL.manevi ve 5.000 TL.maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili; davacının ileri derecede büyük ve sarkık göğüslerinin neden olduğu bel, boyun ve sırt ağrıları nedeniyle Hastaneye başvurduğunu, operasyonların risklerinin açıklandığını, hasta ile birlikte ve onun rızası ile meme başının serbestleştirilip yeni yerine taşınması tekniği ile küçültme yapılmasına karar verildiğini, operasyondan sonra yapılacak işlemler anlatılıp çıkartılan davacının haftada iki kez olmak üzere kontrole çağrılmasına rağmen kontrole gelmediğini, komplikasyonda davalı doktorun kusurundan kaynaklanmış bir durum olmadığını, yanlar arasındaki ilişkinin eser değil, tedavi amaçlı müdahale olduğunu belirterek, kusursuz olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı Özel Hastane vekili; davacının müvekkili şirketin işlettiği hastaneye her iki memede ileri derecede büyüklüğe bağlı boyun ve sırt ağrısı şikayeti ile başvurduğunu, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı talebi ile başvuruda bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, cerrahi müdahaleden sonra gerekli muayene, tetkik ve tedaviden kaçınmış olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, tanık beyanları ile davacının operasyon hakkında önceden bilgilendirildiği ve operasyon sonrası kontrollerini aksattığı, verilen takipsizlik kararı ile Adli Tıp 3.İhtisas Kurulu raporundan ise davalı Doktorun eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu anlaşılmakla davalı doktor ve çalıştığı hastane hakkında açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Yanlar arasında davacının memelerinin küçültülmesi yanında, meme başları da taşınmak suretiyle estetik bir görünüm kazandırılmasının da amaçlandığı, dolayısıyla, ameliyatı da plastik ve rekonsrüktif cerrahi uzmanı davalı Doktorun gerçekleştirdiği, böylece taraflar arasında eser sözleşmesi kurulduğu anlaşılmaktadır.
Eser yüklenicinin sanat ve beceriyi gerektiren, bir emek sarfı ile gerçekleştirilen sonuçtur. Yüklenicinin eseri iş sahibinin yararına olacak şekilde ve ona hiçbir zarar vermeden meydana getirmesi, davalı yüklenicinin hem sadakat hem de özen borcunu kapsar. Burada belli bir sonucun ortaya çıkması amaçlanır. Meydana getirilen eserin iş sahibinin beklentisini karşılamaması halinde sözleşmedeki yarar dengesi iş sahibi aleyhine bozulmuş olur. Bu bakımdan eserin fen ve sanat kurallarına uygun, iş sahibinin beklentilerini karşılar özellikleri taşıması aranır. Aksi halde eserin ayıplı olduğu kabul edilir. Ayıplı eseri meydana getiren yüklenici ise ortaya çıkan ayıp ve eksiklerden ayıba karşı tekeffül borcu nedeniyle sorumludur.
Yüklenici hangi yöntemi kullanırsa kullansın eserin ayıpsız olarak ortaya çıkması gerekir.
Dosya içeriğinden, davalı doktor ile görüşen davacının ameliyatın türü hakkında bilgilendirildiği ve ikinci birameliyat olmamak adına ilk ameliyatta meme küçültme yanında estetik açıdan meme başının da taşınmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak operasyon için davacının kızının oluru alınmış ise de, davacıya ameliyatın risklerinin anlatıldığı ve kabul ettiğine dair bir bilgi ve belge sunulmamış, dinlenen davalı tanıkları kendilerine benzer ameliyatlarda davalı Doktorun bilgi verdiğini beyan etmişler ise de bu beyanlar davacının da bilgilendirildiğini kabule yeterli görülmemiştir. Kaldı ki bu ameliyat sonrası davacının meme uçlarının nakledildiği yere yapışmaması nedeniyle zaten eser ayıplı hale gelmiştir.
O halde, mahkemece hukuki yorumda yardımcı olabilecek bir hukukçunun da bulunduğu bilirkişi kurulundan maddi tazminata ilişkin rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulmak gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 3. Hukuk Dairesi - 15.03.2012, 177/6939"

Özel Hastane Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Özel hastane tazminat davası görevli mahkeme- Tıbbi hata, malpraktis dolayısı ile hastalar zarar görebilmekte ve haklarını dava yolu ile talep edebilmektedirler. Ancak açılacak davaların türü bakımından hangi mahkemenin davayı inceleyeceği hususu da değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bakımdan özel hastanede tıbbi müdahalede bulunulmuş ve tıbbi hata dolayısı ile zarar görmüş bir hastanın özel hastane tazminat davası Tüketici Mahkemesinde açılacaktır. Nitekim görevli mahkeme tüketici mahkemesi olacaktır. Çünkü hatalı tıbbi müdahale özel hastanede yapılmış bir tıbbi müdahaledir. Örneğin burun estetiği doktor hatası davasında estetik ameliyat özel bir hastanede gerçekleştirilmiş ise bu durumda özel hastane tazminat davası tüketici mahkemesinde açılacaktır. Özel hastane tazminat davalarında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir.