EGM Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

EGM Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

EGM Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

EGM Disiplin Kurulu Süreci Nasıl İşler

İdare Hukuku- Emniyet genel müdürlüğü personeli hakkında yapılan disiplin soruşturması kapsamında kişinin disiplin kurulu süreci EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK te düzenlenmiştir. Bu yönetmelik Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurullarının tümü hakkında uygulanmaktadır. 

EGM Disiplin Kurullarının Toplanma, Görüşme, Karar Verme ve Çalışma Usulleri Nasıldır

Emniyet genel müdürlüğü bünyesinde yer alan tüm disiplin kurulları disiplin kurulu başkanının başkanlığında ve başkanın çağrısı üzerine belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Başkan, toplantının ilgililere duyurulması, çalışmalarının düzenli yürütülmesi ile toplantı gündeminin belirlenmesinden sorumludur. 

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurulları başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

EGM Disiplin Kurullarında Görüşme Usulü Nasıl Yapılır

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurullarında raportörün açıklaması dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır ve sonuç Başkan tarafından açıklanır. Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurulları görüşülmekte olan soruşturma dosyasında eksik gördüğü hususları tamamlatır ve bu amaçla ilgili kişi ve mercilerden bilgi isteyebilir. Kurul gerekli gördüğü takdirde soruşturmanın genişletilmesine de karar verebilir. Soruşturma dosyasında eksik görülen hususların giderilmesi ve bu amaçla ilgili kişi ya da mercilerden bilgi istenmesi ile soruşturmanın genişletilmesine ilişkin kararlar ara karar ile alınır. Ara kararları onaya tabi değildir.

EGM Disiplin Kurullarında Karar Nasıl Verilir

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurullarında kararlar açık oyla ve oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser kalınamaz.Başkan, oylamaya, kurulun oluşmasına göre en son üyeden başlar ve oyunu bütün üyelerden sonra kullanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu üstün sayılır.

EGM Disiplin Kurullarında Kararın Tebliği

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurullarında kararlar kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmelidir. Ayrıca persoenlin siciline işlenmek üzere, aynı süre içinde Bakanlığa (Emniyet Genel Müdürlüğüne) gönderilir. Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurulları Kararları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

EGM Disiplin Kurullarına Kimler Katılmaz

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurulları üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, haklarındaki disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlara ait işlerin görüşülüp karara bağlanmasında kurula katılamazlar. Disiplin Kurulu Başkan veya üyelerinin izinli veya istirahatli olmaları halinde vekilleri kurula katılırlar.

EGM Disiplin Kurullarında Savunma Alınma Zorunluluğu

Emniyet Teşkilatı bünyesinde kurulan ve bu teşkilatta görevli her sınıf ve derecedeki personel için disiplin soruşturma dosyalarını karara bağlamaya yetkili Disiplin Kurullarında ilgili memurun savunması alınmadan karar verilemez. Disiplin Kurulu Başkanı veya onun adına, görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından, savunma yapılmasına ilişkin yazıda gösterilecek ve 7 günden az 15 günden çok olmayan süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

EGM Meslekten Çıkarma Cezasına İtiraz Edilir mi

EGM meslekten çıkarma cezasına ilişkin olarak polis memuru disiplin kurulu kararına karşı idare mahkemelerinde idari işlemin iptali davası açabilir. Dava 60 gün içinde açılmak zorundadır. Aksi durumda meslekten çıkarma cezası kesinleşmiş olur. 60 günlük süre iş günü değil bilakis tam tam gündür. Tatil süreleri de bu güne dahildir. Ancak sürenin bitimi tatil gününe denk gelirse tatilin bittiği günün mesai saati bitimine kadar süre uzayacaktır.