Eczacılar ve Eczaneler Hakkında İdari Cezalar Nelerdir?

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında İdari Cezalar Nelerdir?

20-10-2019
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında İdari Cezalar Nelerdir?

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında İdari Cezalar Nelerdir?

Eczacılık 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır. Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şartı ilgili kanunda düzenleme altına alınmıştır. Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özellikleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dâir usûl ve esasları ise Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte düzenlemiştir.

Eczacı Olmak İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinde; 
A) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak,
B) Başka memleketlerde sanatını icradan menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu Cumhurbaşkanınca kabul edilmiş olmak;
C) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak;
Ç) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmak, halleri ezcacılık yapmaya mani haller olarak düzenlenmiştir.

Eczacılar İlk Yerleştirme Kurasına İtiraz Edebilir mi?

Eczane açmak isteyen eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından ilân edilen yerler için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yönetmelikte belirtilen belgeleri eklemek suretiyle elektronik ortamda en fazla yirmi beş tercih olmak üzere başvurularını yaparlar. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna Eczane açmak isteyen eczacı tarafından yedi gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem yapılır. Kurumun verdiği karar bireysel idari işlem olduğundan dolayı kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde idari işlemin iptali için dava açılabilir. 

İkinci Eczacı Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

28 Mart 2019 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6'ncı maddesi ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikle; yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekliliği de yine anılan yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu kapsamda İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve işe başlangıçları il sağlık müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Yönetmelikte belirlenen kriterlere haiz olan ancak ikinci eczacı çalışmaktan imtina eden eczacı öncelikle il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık