Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

30-09-2019
Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar
Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar
Ceza yargılaması sonucunda şikayete tabi suçlarda müştekinin şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava şartı olan şikayet unsurunun ortadan kalkması durumunda düşme kararı verilecek ve yargılamaya son verilecektir. Suçun şikayete tabi bir suç olması ve şikayetçinin de yargılamanın devamı esnasında şikayetten vazgeçmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerektiğinden kişi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayacak ve masumiyet karinesi gereği kişi hiç suç işlememiş gibi işlem görecektir. Danıştay kararında da görüleceği üzere kişi hakkında basit yaralamadan dolayı ceza davası açılmış, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçu şikayete tabi olduğundan ve şikayetçinin de yargılama esnasında şikayetinden vazgeçmesi durumunda dava şartı ortadan kalmış olacak ve ceza mahkemesi tarafından düşme kararı verilecektir. Düşme kararının memur olmaya engel bir durum yaratmamasından dolayı kişi hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz olma durumu da ortadan kalkacaktır.
 
T.C.
DANIŞTAY 5. DAİRESİ
 
Esas :20../...
 
Karar :20../...
 
DAVACI :...
 
DAVALI :...
 
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olan davacı tarafından, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin ... tarihli yazıyla bildirilen Personel Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; olayda, davacı hakkında basit yaralama suçundan dolayı İstanbul .. Asliye Ceza Mahkemesinin E:... esasına kayden açılan dava sonucunda, anılan Mahkemenin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla, anılan suçun şikayete tabi bir suç olması ve şikayetçinin de yargılamanın devamı esnasında şikayetten vazgeçmiş olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildiği, dolayısıyla da davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından söz edilemeyeceği, zira şikayete tabi suçlarda şikayet unsurunun dava şartı olduğu, bu unsurun bulunmaması halinde ilgilisi hakkında herhangi bir dava açılamayacağı gibi açılmış bir davada da sonradan şikayetten vazgeçilmesi halinde davanın düşürülmesine karar verileceğinden tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara .. İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:...; K:...sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti                : İstemin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : ...
Düşüncesi                       : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara .. İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:...; K:... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına...

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık