DİSİPLİN SUÇUNDA TEKERRÜR

DİSİPLİN SUÇUNDA TEKERRÜR

30-09-2019
DİSİPLİN SUÇUNDA TEKERRÜR

DİSİPLİN SUÇUNDA TEKERRÜR

Disiplin suçunda tekerrür Devlet memurları kanununun 125'inci maddesinin 2'inci fıkrası "disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe (tekrarlanmasında, ikincisinde) bir derece ağır ceza uygulanır. " şeklinde düzenlenmiş olup tekerrür dolayısıyla hakkında soruşturma yürütülen memura iki halde fiilin gerektirdiği cezanın bir derece ağır olan disiplin cezası verilmektedir. Tekerrür uygulaması takdire bağlı değildir. Tekerrürün şartları varsa uygulanması zorunludur. Disiplin cezalarının özlük dosyasında silinmesini gerektiren süreler; uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıldır. Örneğin usulsuz müracaat veya şikayette bulunmak fiilinden dolayı 25.02.2016 tarihinde uyarma cezası alan memurun aynı fiili 5 yıl içerisinde tekrar işlemesi halinde kınama cezası verilmelidir. Aynı derece cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Burada da üçüncü uygulamanın disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesini gerektiren süre içinde olması gerekmektedir. Örneğin görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmaktan 25.02.2016 tarihinde uyarma cezası alan daha sonra usulsüz müracaat veya şikayette bulunmaktan 25.02.2017 tarihinde uyarma cezası alan ve üçüncü fiil 25.02.2021 tarihinden önce olmak şartıyla uyarma cezası gerektiren kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek eyleminden dolayı bir üst disiplin cezası olan kınama cezası verilir. Her iki tekerrür halinde de tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının 657 sayılı devlet memurları kanununun 135'inci maddesinin 2'nci fıkrası anlamında kesinleşmiş olması gerekir. Dolayısıyla disiplin cezasına itiraz edilmemesi durumundas 7. günü takip eden günden itiraz edilmesi halinde ise itirazın reddini takip eden günden itibaren işleyeceği yeni disiplin suçu (disiplin suçu hakkında yeterli bilgi için disiplin suçu nedir adlı makalemizi okuyabilirsiniz) için bu ilk disiplin suçu tekerrüre esas alınacaktır. Tekerrür uygulamalarında tekerrüre esas alınan disiplin ceza ya da cezalarının 657 sayılı devlet memurları kanununun 125/3 maddesi gereğince bir alt disiplin cezasına indirilmiş olması tekerrüre esas alınmasına engel olmaz. Anılan kanunda cezanın tekerrürü değil fiil veya halin tekerrüründen bahsedilmiştir. Ve yine önceki cezanın Af kanunları ile affedilmiş olması da tekerrürün uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Tekerrür uygulaması yapılırken fiil veya halin gerektirdiği disiplin cezasının ancak bir derece ağır olan disiplin cezası verilir. Tekerrür dolayısıyla bir derece ağır ceza verildikten sonra bir kez daha tekerrüre esas disiplin suçu işlendiği takdirde fiilin gerçekte karşılığı olan disiplin cezasının iki üstü disiplin cezası değil yine bir derece ağır olan ceza verilir. Disiplin hukukunda tekerrrürün tekerrürü diye bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin personele görev sırasında amire saygısız davranmak kınama cezası verilmiş, yine amire sonradan saygısız davranmış bu sefer bir üst ceza olan aylıktan kesme disiplin cezası verilmiş, akabinde personel yine amire saygısız davranmış, bu durumda personele yine aylıktan kesme disiplin cezası verilebilir. Aylıktan kesme disiplin cezasının bir üst disiplin cezası olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilemez, tekerrürün tekerrürü olmaz. Kadro derecesinin son kademesinde olan memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde memurlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanamamaktadır. Bu durumda cezayı gerektiren bir eylemin söz konusu olması halinde brüt aylıklatının 1/4-1/2 sinin kesilmesi cezası uygulanmakta ve disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi süresi içinde (kademe ilerlemesi için 10 yıl) aynı cezayı gerektiren aynı neviden bir eylemin olması (tekerrür) durumunda ise devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmaktadır. 

Disiplin Cezalarında Tekerrür Nasıl Uygulanır

Disiplin cezalarında tekerrür uygulanması durumunda bir derece daha ağır disiplin cezası verilmesi gündeme gelir.

Disiplin Tekerrür Danıştay Kararı

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2019/1871
K. 2019/6007
T. 18.9.2019
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: ... Orman Bölge Müdürlüğü, ... Orman İşletme Müdürlüğü emrinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.06.2016 tarihli ve 3 Sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararda; davacının, soruşturma raporunda yer alan, 22.01.2016 tarihinde ... ve .... ile birlikte kamyonetle kaçak orman emvali nakletme eylemi ile görevini kötüye kullanma suçunu işlediği ve korumakla görevli olduğu ormandan menfaat sağladığı, kaçak orman emvali nakletme suçu işlediği, kamyon yakalandıktan sonra kamyonu kurtarmak için usulsüz nakliye tezkeresi düzenlediği, firma yetkilisine mal sahibi olarak nakliye tezkeresi imzalatmak için yoğun çaba sarfettiği, bu davranışları sebebiyle disiplin hukuku açısından suç teşkil eden fiil ve davranışlar içerisine girdiği yönündeki fiillerinin sübuta erdiği, söz konusu fiillerin 657 Sayılı Kanun'un 125/D-(c) maddesi kapsamında olduğu, öte yandan, davacının 21.09.2010 tarihli işlemle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(c) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı dikkate alınarak tekerrür hükümlerinin uygulanması sonucu devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına yönelik dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; soruşturmacı tarafından davacıya isnat edilen fiilin 657 Sayılı Kanun'un 125/D-(c) ve (f) maddesi kapsamına girdiği ve söz konusu fiilin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiğinin tespit edilmesi karşısında öncelikli olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için gerekli olan yetkili Disiplin Kurulu kararının alınması amacıyla dosyanın yetkili Disiplin Kuruluna gönderilmesi, kademe ilerlemesi durdurulması cezasının yetkili Disiplin Kurulunca kabul edilmesi halinde tekerrür hükümleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmek üzere önce görüş bildirmek amacıyla atamaya yetkili amire ve daha sonra atamaya yetkili amir tarafından Devlet memurluğundan çıkarma cezasının teklif edilmesi halinde ise dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerekirken, soruşturma raporunda öngörülen teklif üzerine davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerektiği ve eylemin tekerrürü söz konusu olduğundan, aynı Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılması için dosyanın doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilerek karara bağlanması nedeniyle, Kanun'da belirtilen usullere uygun olarak verilmiş bir cezanın varlığından söz edilemeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(c) maddesi kapsamına girdiği, davacının 2005 ve 2010 yıllarında da aynı madde kapsamına giren eylemi nediyle cezalandırıldığı, davacının aynı eylemi sonucu tekerrür hükümleri uygulanarak cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiş
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
KARAR : HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

Memura Aynı Suçtan İki Defa Ceza Verilemez

Ceza Muhakemesinde uygulanan aynı eylem nedeniyle aynı memurun iki defa cezalandırılması yasağını ortaya koyan non bis in idem ilkesi disiplin hukukunda da uygulaması bulunan bir ilkedir. Bu durumda aynı suçtan dolayı kişi hakkında iki defa disiplin cezası verilemeyecektir. Ancak bunun tekerrür ile karıştırılmaması gerekir. Tekerrürde aynı suç değil önceden işlenen bir disiplinsizliğin sonradan tekrarı gündeme gelmektedir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık