DİSİPLİN SORUŞTURMASI

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

30-09-2019
DİSİPLİN SORUŞTURMASI

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Disiplin soruşturması- Disiplin soruşturmacısını disiplin amiri tayin eder. Buradaki önemli noktalardan biri disiplin amiri disipline aykırı fiilin mağduru olması halinde idare hukukunun objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri gereğince disiplin soruşturmasını yürütemez, soruşturmacı atayamaz. Bu durumda soruşturmacıyı disiplin amirinin sıralı amiri atar.

Memur Disiplin Soruşturması Aşamaları

Memur disiplin soruşturması hakkında bilinmesi gerekenler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

Disiplin soruşturması için soruşturmacı görevlendirirken dikkat edilecek hususlar;

Disiplin suçu sonucunda disiplin soruşturmacısı, disiplin amirleri veya atamaya yetkili amir tarafından atanabilir. Disiplin soruşturmacısı atayacak disiplin amiri disipline aykırı fiil veya fiilin işlendiği sırada görevli olan disiplin amiridir. Memur veya sivil memur geçici görevlendirme ile başka bir yerde görev alıyorsa görevlendirildiği yerdeki amiri disiplin amiridir.

Disiplin suçu sonucunda soruşturmacı atayacak disiplin amiri, kendisine eşdeğer görevdeki bir kişiyi soruşturmacı olarak atayamaz. Soruşturmacı atayacak disiplin amiri kısım amiri ise başka bir kısım amirini soruşturmacı olarak atayamayacaktır.

Soruşturma konusu açıkça belirtilmelidir. Soruşturmacının kim olduğu ve kim hakkında soruşturma yapılacağı soruşturma yapılacak yer soruşturma tarihi ve soruşturma yapılacak olay ayrıntılı bir şekilde belirtilerek görevlendirme yapılmalı ve ona göre soruşturmacı atanmalıdır. Ayrıntılı bir şekilde hazırlanan görevlendirme yazısının soruşturmacıya tebliğ edilmesi de gerekir. Soruşturmacı atayacak amirin, meydana gelen olayla ilgili görüşlerini soruşturmacıya bildirmesi kanuna aykırıdır. Örneğin memurun işlediği disiplin suçunun ne olduğu bu eylemin hangi disiplin cezasını gerektirdiği hususlarda yönlendirme yapılması açıkça kanuna aykırıdır. Soruşturmacı atayacak amir hiçbir şekilde kanaatini bildiremez, yönlendirme yapamaz.

Disiplin suçu sonucunda disiplin amiri veya atamaya yetkili amir tarafından atanacak olan soruşturmacı, hakkında soruşturma yapılacak olan memura görev ve kıdem yönünden eşit veya üstü olması gerekmektedir. Kıdem bakımından ast olan bir soruşturmacı atanamaz.

Soruşturma konusu fiilin mağduru konumunda olan veya soruşturulan kişi ile husumeti bulunan kişinin soruşturmacı olarak atanması kanuna aykırılık yaratır. Atanmış ise durumun derhal disiplin amirine bildirilmesi gerekir. Bu durumda disiplin amiri yeni bir soruşturmacı atamalıdır. Memur disiplin soruşturması, asker disiplin soruşturması, subay disiplin soruşturması, uzman disiplin soruşturması, astsubay disiplin soruşturması kapsamında yapılan soruşturmalar neticesinde verilecek disiplin cezları hakkında iptal davası açılması sırasında uzman disiplin avukatı ile çalışılması tavsiye olunur.

Disiplin Soruşturması Adli Soruşturma veya Kovuşturmadan Bağımsız mıdır? (TSK Disiplin Kanunu Madde 5)
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 5. maddesi; herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez. Görüleceği üzere disiplin soruşturması veya tahkikat adli soruşturma veya kovuşturmadan bağımsızdır. 

Madde ile Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Hukuku sistemine ceza ve disiplin hukukunun birbirinden ayrı ve bağımsız olduğu genel ilkesinin getirilmesi amaçlanmıştır. Maddede, herhangi bir fiilden dolayı hakkında kovuşturma veya soruşturma yapılan bir personel hakkında, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılabileceği, yapılan disiplin soruşturması sonucunda gerek görülürse disiplin cezası verilebileceği ve verilen disiplin cezasının yerine getirilebileceği esasa bağlanmıştır. Zira, bir fiilin ceza hukuku kapsamında suç teşkil etmesi ayrı bir şey, disiplin hukuku bakımından ilgili idarenin tedbir alması gereken bir hal olarak nitelendirilmesi ayrı bir şeydir. Bu kapsamda örneğin yüz kızartıcı bir suçtan hakkında soruşturma yürütülen veya dava açılmış bir personel hakkında disiplin amirleri tarafından disiplin cezası verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer bulmuş olan disiplin kanunu sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görevini en iyi şekilde yerine getirmesini sağlayacak düzenelemelere yer verilmiş, hayati önemi haiz bu kutsal mesleğin yerine getirilmesinde personelin kurallara riayet etmesi amaçlanmıştır. Nitekim ülke güvenliğinin sağlanması için var olan personelin kurallara riayet etmesi ile bağlılık duyguları pekişecek ve vazife en iyi şekilde yapılacaktır. 

Disiplin Soruşturmasının Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasından Bağımsızlığının Sonuçları Nelerdir?

Disiplin soruşturmasının ceza soruşturması ve kovuşturmasından bağımsızlığının sonuçlarından birisi disiplin soruşturması yapılırken ceza soruşturması ve kovuşturmasının beklenilmemesidir. Bu durumda disiplinsizlik işlemiş bir askeri personel hakkında disiplin soruşturması yapılırken aynı zamanda ceza soruşturması veya kovuşturması da yapılabilecektir. Disiplin soruşturması sonucunda asker kişiye verilecek disiplin cezası için ceza soruşturması veya kovuşturması beklenmeyeceğinden hemen disiplin cezası verilebilir. Ancak ceza soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verilmesi ya da kovuşturma sonrasında beraat kararı verilmesi durumlarında disiplin soruşturmasının da sonucu bu durumlardan etkilenecektir. Ceza Davasının disiplin kovuşturmasından önce beraatle sonuçlanması durumlarından bir tanesi suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması durumudur. Ceza mahkemesinin bu kararı idari yargıyı ve idareyi bağlar. Ancak suçun manevi unsuru hariç unsur eksikliğinden ötürü beraat kararı verilmiş ise bu durumda beraat kararı disiplin cezasını etkilemez. Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle yani delil yetersizliği sebebiyle verilen beraat kararı disiplin kovuşturmasını etkilemez. Ancak disiplin soruşturması sonucunda şüphe devam ediyorsa fiilin şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilememiş demektir ki şüpheden sanık yararlanır ilkesi devreye girecektir. Failin kast veya taksirinin bulunmaması sebebiyle beraat kararı verilmiş ise bu durum disiplin cezası verilmesine engel olacaktır. Disiplinsizliğin varlığına sebep olacak kast veya taksirin meydana gelmemiş olması durumunda sonuç olarak disiplinsizlik de meydana gelmemiş olacaktır. Kusurun bulunmaması halinde disiplinsizlikler oluşmayacaktır. Olayda suçun sanık tarafından işlendiği sabit olsa da hukuka uygunluk sebebi bulunması durumunda kişi ceza yargılaması sonucunda beraat alacak bu durumda kişiye disiplin cezası da verilemeyecektir. Hukuka aykırılık, hukuka uygunluk sebebi bulunduğundan ortadan kalmıştır. Şikayete tabi bir suçtan ötürü kişi hakkında şikayet yokluğundan dolayı ceza verilmemiş ya da takipsizlik kararı verilmiş olması kişiye disiplin cezası verilmesine engel değildir. 

Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı Var mıdır?

Disiplin soruşturmasında savunma hakkı- Öncelikle disiplin soruşturmasında savunma hakkı Anayasamızın 129'uncu maddesinde düzenlenmiş olup disiplin soruşturmasında savunma alınmaksızın devlet memuruna ceza verilemeyeceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte özel bir kanun olan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda da savunma hakkı ile ilgili düzenlemeye gidilmiş ve 40'ıncı madde ile disiplin hukukunda savunma hakkı düzenlemesine yer verilmiştir.

Madde ile disiplin hukukuna ilişkin işlemlerde savunma hakkına ilişkin esaslar belirtilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında savunma almanın imkansız olduğu veya gerekmediği durumlar haricinde disiplin cezalarının verilmesinden önce mutlaka savunma alınması zorunluluğu belirtilmiştir.

Disiplin Hukukunda Savunma Nasıl Alınır?

Maddenin ikinci fıkrasında savunma alınması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre savunma hakkının daha etkin kullanılması amacıyla disiplin amiri tarafından disiplinsizlik yapan personele verilecek savunma istek yazısında isnat olunan hususlar ve savunmanın ne kadar sürede verileceği somut bir şekilde bildirilecektir. 

MEMURUN SAVUNMA HAKKI NEDİR?

Memurun savunma hakkı- Anayasamızın 129'uncu maddesi "Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez." şeklinde düzenlenmiş olup memurun savunması alınmaksızın disiplin cezası ile cezalandırılamayacağı belirtilmiştir. Usulüne uygun olarak yazı ile memura savunma hakkı tanınmadan verilen disiplin cezaları hem disiplin kurulları hem idarei yargı tarafından iptal edilmektedir. 

Savunma istem yazısı fiilin öğrenildiği zaman ve disiplin soruşturmasının başlangıcında değil, disipline aykırı fiil tam olarak ortaya çıkarıldıktan sonra, soruşturmanın belirli bir aşamaya gelip olgunlaşmasından sonra soruşturma raporu teslim alındıktan sonra tebliğ edilmelidir. Savunma istem yazısında memura isnat edilen fiil ve haller açıkça yer, zaman kişi olay belirtilmek suretiyle yazılmalıdır. 7 günden az olmamak üzere makul yani savunma hazırlamaya yeterli bir süre verilmelidir. Verilen süre içinde savunma yapılmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağına ilişkin ihtar yapılmalıdır. 

Savunma süresi savunma istem yazısının tebliğ edildiği günün ertesi günü başlar. Memurun savunma istem yazısını tebliğ etmek istememesi halinde bu durum tutanak altına alınır. Bu durumda tutanak tebliğ yerine geçer. Tebliğ edileceği zaman kanuni izinlerini kullanan memurun yani izinde olan memurun izin bitimi beklenir. Aynı şekilde savunma yazısının tebliğinden sonra savunması için verilen sürede memurun kanuni izinlerini kullanması halinde savunma süresi işlemez. Savunma yazısını tebliğ etmek ve savunmasını vermek için izinlerini bitirmesi beklenir. Memur belirlenen süreler içerisinde savunmasını vermediyse bu tutanak altına alınır. 

Savunma verecek memurun işlediği suça ilişkin bilgi ve belgeleri, soruşturma raporunu inclelemesine izin verilir. Memur gerek görürse avukatı aracılığı ile de savunma yapabilir.

Disiplin Soruşturmasında Savunma Verme Süresi Ne Kadardır?

Savunma için verilecek süre asgari üç iş günü olacaktır. Bu süre on iş gününden fazla olamayacaktır. Bu süre aralığında olmak üzere savunma için verilecek süre olayın niteliği göz önüne alınarak amir tarafından belirlenecektir. Verilen süre sonunda savunmasını vermeyen personelin bu hakkından vazgeçtiği kabul edilmelidir. Savunma için verilen süre on iş gününden az ise savunması istenen personel on iş gününü aşmayacak şekilde yeni bir savunma süresi isteyebilecektir. Ancak ilave süre talebinin disiplin amiri tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir. Yani disiplin amiri ilave süre talebini reddedebilir.

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

Disiplin soruşturma raporu- Disiplin soruşturması tamamlandığında disiplin soruşturmacısının bir disiplin soruşturma raporu hazırlaması zorunludur. Raporun düzenlenmesi usulü ile ilgili kanunumuzda yasal bir düzenleme mevcut değildir. Ancak disiplin soruşturma raporunun şu hususları taşıması gerekmektedir.

Disiplin soruşturma raporunda soruşturmacı atanma yazısının tarih ve sayı numarası,

Disiplin soruşturmacısının isnat edilen fiili öğrenme tarihi ve soruşturmaya başlanılma tarihi,

Disiplin soruşturmasının konusu,

Şikayetçi veya mağdurun açık kimliği,

Hakkında disiplin soruşturması yapılan memur veya sivil memurun kimliği,

Hakkında disiplin soruşturması yapılan memur veya sivil memurun sendika bilgisi,

Hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun ifadesi,

Hakkında disiplin soruşturması yapılan kişinin lehine veya aleyhine olan deliller,

İddia edilen olayın yer zaman konu bakımından incelenmesi ve tahlili,

Sonuç.

Disiplin soruşturma raporunun sonuç kısmında soruşturmaya konu olaylar ve deliller ayrı ayrı tahlil edilmeli, elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılmalı, suçun var olduğu kanaatine ulaşılırsa fiilin gerektirdiği disiplin cezası madde ve bent gösterilmek suretiyle hazırlanmalıdır. Dosyada bulunan tüm ifade bilgi belgenin sağ üst köşesi numaralandırılarak soruşturma evrakı dizi pusulası hazırlanarak üst yazıyla disiplin amirine sunulmalıdır. Disiplin amiri ise dosyayı disiplin kuruluna gönderirken aynı özen ve dikkati göstermelidir.

Burada önemli olan husus disiplin amirinin soruşturma raporu ile bağlı olmamasıdır. Gerekçelerini açıklamak şartıyla disiplin cezası vermeyebilir. Ya da başka bir disiplin cezası gerektirdiğini düşünüyor ise ona göre işlem yapabilir. Çok önemli bir husus ise bir belge veya evraka dayanılmadan somut olmayan, soyut iddialarla disiplin cezası verilemez.

DİSİPLİN SORUŞTURMACISININ GÖREVLERİ

Disiplin suçunun işlenmesinden sonra disiplin amiri veya atamaya yetkili amir tarafından soruşturmacı yani disiplin soruşturmacısı atanır. Soruşturma için gerekli olan talimatı alan soruşturmacılar;

Önce varsa ihbar veya şikayette bulunan kişiye müracaat edilir.

Müracaat altındaki imzanın kendisine ait olup olmadığı öğrenilir. İddiaların açıklanması ve soruşturma açısından büyük öneme haiz bilgilerin verilip delillerin gösterilmesi istenir

İhbarda bulunan veya şikayetçi yoksa meydana gelen olay ile ilgili her türlü belge incelenir. Kusurun özellikleri belirlenir delil teşkil eden belgelerin onaylı örnekleri alınır.

Disiplin soruşturması açısından gerekli görüldüğü taktirde ve olayların aydınlatılmasının uzman kişilerin görüşlerine ihtiyacı varsa bilirkişiye başvurulabilir ya da olay mahallinde keşif yapılabilir.

Memurun disiplin soruşturmasına ilişkin olan suç aynı zamanda ceza hukuku açısından suç teşkil eden bir fiil ise ve adli soruşturma yapılmış ise bu sebeple alınan ifadeler raporlar uzman raporları ya da bilirkişi raporları iddianame kovuşturmaya yer olmadığına dair karar duruşma tutanakları mahkeme hükmü gibi delil özelliği taşıyan tüm belgelerin onaylı örnekleri dosyaya sunulur.

İlgili kurum veya kuruluşlardan bilgi alınması gerektiğinde dosya ve münderecatının temini için üst yazılar yazdırılır.

Memur veya sivil memur tarafından işlenen disiplin suçu sonucunda mağdur, ihbar eden veya varsa görgü tanıklarının ifadeleri alınır. Bu ifadelerin çalakalem değil ayrıntılı bir şekilde alınması hem hukuka uygunluk bakımından hem de olayın aydınlatılması bakımından elzemdir.

Soruşturma esnasında olaya tanık olanlardan alınacak tüm ifadelerin beyanların yazılı olmasına dikkat edilir. Alınan ifadelerde ifadeyi verenin açık kimliği ifadeyi alanın açık kimliği imzalar tarih saat ve yer unsurlarının bulunmasına özen gösterilir.

Soruşturması yapılan memur veya sivil memurun şahsi dosyası geçmiş safahatı başarı belgeleri önceden varsa disiplin cezaları ile sendikalı olup olmadığına dair bilgilerin soruşturma dosyasında bulunması gerekir.

Soruşturmanın devamı sırasında ve sonunda hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olan memurun veya sivil memurun ifadesi alınır. Bu ifade savunma yerine geçmemektedir. Burada soruşturmaya maruz kalmış olan kişinin bilgi ve düşüncelerine başvurulur. Memur veya sivil memur ifade verip vermemekte serbesttir. Memur veya sivil memur ifade vermek istemez ise zorla ifadesi alınamaz. Susma hakkını kullanabilir. Memurun veya sivil memurun ifade vermek istemediğine dair ifade tutanağı memur veya sivil memura imzalatılmalıdır. Memur veya sivil memur bu tutanağı imzalamaktan imtina ediyor ise orada bulunan personel yardımıyla durum bir tutanağa işlenir ve imza altına alınır. Memur veya sivil memurun ifadesinin alınması hiçbir zaman savunma yerine geçmemektedir. İfade alındıktan sonra ifadenin savunma yerine geçtiği ileri sürülüp memura savunma hakkı tanınmaması açıkça yapılan işlemi hukuka aykırı hale getirir.

Soruşturmacı yalnız atandığı soruşturma için görevlidir. Disiplin soruşturmacısı, atandığı olayın faili tarafından başka bir disiplin suçu işlendiği durumda o disiplin suçu ile ilgili de soruşturma yapamaz. Bu durumu disiplin amirine yazılı olarak bildirir. Kendisine yine yazılı olarak ek soruşturma izni verildiği taktirde yeni durum ile ilgili de soruşturma yapabilir. Suçun hukuki niteliğinin değişmediği durumlarda yeniden soruşturma izni alınmasına gerek yoktur.

Soruşturma tamamlandıktan sonra soruşturma dosyasında bulunmak üzere memur vaka kanaat raporu düzenlenir. Bu raporun Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 18/4 üncü maddesi uyarınca hazırlanması gerekir. Raporda yer alan değerlendirmelerin yoruma açık olmayacak şekilde ve net bir şekilde yer alması gerekmektedir. Memur vaka kanaat raporunda disiplin amirinin kanaatinin de yer alması gerekmektedir. Burada disiplin amiri kanatini soruşturmanın tamamlanmasından sonra soruşturma dosyası kendisine teslim edildiğinde ekler.

Soruşturmacı en son olarak soruşturma raporu hazırlar. Soruşturma raporunu hazırlayan soruşturmacı hazırladığı soruşturma raporunu kendisini görevlendiren disiplin amiri veya atamaya yetkili amire teslim eder.

DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA KARAR

Disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde karara bağlar. Burada yer alan soruşturmanın tamamlanması soruşturmacı tarafından memur hakkında soruşturmanın yapılıp disiplin amiri tarafından memurun savunmasının alınmasını ve memurun savunmasını vermesi ya da savunma hakkının kullanılmaması anlamına gelmektedir. Memur savunmasını verdikten ya da savunma hakkını kullanmaması durumunda disiplin amirinin 15 gün içinde karar vermesi gerekmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya Yüksek Disiplin Kuruluna tediinden itibaren azami 6 ay içinde kurulca karara bağlanır. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacaktır. Disiplin amiri isnat edilen fiil kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektirse bile disiplin soruşturması sonucunda sübuta ermediği ya da disiplin cezası zamanaşımının dolduğu kanaatine ulaştığı takdirde disiplin cezası verilmesine yer olmadığı yönünde bir karar verebilir. Dolayısıyla bu durumda disiplin amirinin ya da atamaya yetkili amirin disiplin dosyasını ilgili kurullara göndermelerine gerek yoktur. Ancak bu durumda disiplin amirinin ceza vermeme ya da dosyayı ilgili kuruma göndermelerini gerekçeli olarak yazı ile ortaya koymaları gerekmektedir. 

Aylıktan kesme cezası tayininde alt ve üst sınırlar arasında amir takdir hakkına sahiptir. Memurun işlediği bir eylem ile kanunun birden çok kuralını çiğneyen kimseye o kurallardan en ağır cezayı kapsayan cezanın verilmesi gerekmektedir. Bir eylemden bir fiilden dolayı iki ayrı ceza verilemez. Ayrıca tamamen birbirinden farklı hükümler içeren iki kanunda sayılan eylemleri işleyenlere iki ayrı suç nedeniyle de birleştirilerek tek ceza verilemez.

Disiplin Soruşturmasında Karar Yazısı Nasıl Olmalıdır?

Disiplin amiri soruşturmacı atayıp soruşturmacının disiplin soruşturma raporu hazırlamasından sonra disiplin suçuna sebebiyet veren fiilin uyarma, kınama, ve aylıktan kesme cezalarından birisini gerektirmesi halinde bir kararla bu disiplin cezalarından birisini verir. 

Disiplin amirinin ceza yazısında bulunması gerekenler ise şunlardır;

Memurun disiplin cezasını gerektiren fiil belirtilir.

Disiplin amirinin sadece savunmayı yeterli bulmadığını belirtmesi hukuka aykırı olup memurun savunmasında belirttiği tüm hususlara ve mazeretlerine ilişkin gerekçeleriyle birlikte neden uygun görüp görmediğine dair değerlendirme yapması gerekmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun fiilin karşılığı olan disiplin cezasına uygun madde ve bendi belirtilir. Uygulamada disiplin amirlerinin Askeri Ceza Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa göre disiplin cezaları verdiği görülmektedir. Ancak TSK'da görevli sivil memurlar disiplin hukuku yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğundan disiplin cezalarının da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilmesi gerekmektedir. Bu duruma aykırı verilen disiplin cezaları usule uygun olmayacak ve İdare Mahkemesinde iptali gerekecektir. 

Ceza yazısında bulunması gereken ve çoğu ceza yazısında bulunmayan ve hukuka aykırılık teşkil eden en önemli durumlardan bir tanesi verilen cezaya karşı başvurulabilecek kanun yolları ve sürelerinin açıkça yazılmaması durumudur. TC Anayasasının 40'ıncı maddesi gereğince disiplin kararlarında disiplin cezası verilen memura kanun yolları ve sürelerinin bildirilmesi gerektiği yer almaktadır.

Memurun geçmişine göre bir alt ceza ile cezalandırılamayacağı konusunda bir değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza verildiği belirtilir.

Karar yazısında disiplin cezası verilen memura;

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kurulunda görüşülmek üzere tebliğden itibaren 7 gün içinde tebliğ eden birime itiraz edebileceği gibi, 60 gün iinde doğrudan idari yargıya başvurabileceği,

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmek üzere kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde tebliğ eden birime itiraz edebileceği gibi 60 gün içinde doğrudan idari yargıya başvurabileceği,

Devlet memurlarluğundan çıkarma cezasına karşı itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargıya başvurabileceği belirtilir.

Disiplin soruşturmacısı suçun kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirdiği yönünde soruşturma raporu düzenlemiş ve disiplin amiri de aynı kanaatte ise hazırlanan soruşturma dosyası ilgili teklifle Genelkurmay Personel İşlem Daire Başkanlığına gönderilir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık