DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

30-09-2019
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlere verilebilecek disiplin cezalarının özellikleri ile yerine getirilme şekilleri TSK disiplin Kanunu'nun "disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri" başlıklı 12'nci maddesinde düzenlenmiştir.

Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Şekilleri

Bu maddenin 1'inci fıkrasında en hafif şekildeki disiplinsizliklere verilen uyarma cezasının esasları tespit edilmiş oup uyarma cezası personele daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. 

Maddenin 2'nci fıkrasında Kınama cezsının niteliklerine yer verilmiş olup kınama cezası uyarma cezasına göre daha ağır disiplinsizlikler için verilmek amacıyla düzenlenmiş olup personel kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. 

Maddenin 3'üncü fıkrasında "hizmete kısmi süreli devam" cezasının yerine getirilme şekli ve özellikleri belirlenmiş olup bu ceza mesai sonrasında belli bir süre göreve devam etmek şeklinde yerine getirilecek bir cezadır. Hizmete kısmi süreli devam cezası günde 3 saatten fazla ve herhalde gece yarsını geçmeyecek şekilde yerine getirilecekir. Cezanın yerine getirileceği saatler cezayı veren disiplin amiri tarafından belirlenecektir. Örneğin, 19.00, 19.30 saatleri arasında akşam yemeği arası olmak üzere mesai sonrasında 18.00-21.00 saatleri arasında cezanın yerine getirilmesi şeklinde bir karar verilebilmesi mümkündür. Bu cezayı alan personel ceza kararında belirlenecek süreler içerisinde kendi kadro görevinde çalışmaya devam edebileceği gibi kadro görevi dışında ancak ve ancak askeri hizmete ilişkin başka bir görevde de çalıştırılabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus cezayı alan personelin statüsüne ve yeteneklerine uygun bir askeri hizmette çalıştırılmasıdır. Örneğin, bir bölük komutanının emrinde çalışan bir takım komutanına bölükteki erbaş ve erlere 3 gün boyunca mesaiden sonra ikişer saat gece dersi vermek şeklinde ceza vermesi mümkündür. Bu cezanın tatil günlerinde yerine getirilmemesi bu yönüyle parçalı olarak infaz edilebileceği öngörülmüştür. Hizmet yerini terk etmeme cezası kapsamında ilave hizmet ile görevlendirilen personel bu cezanın yerine getirilmesi müddetince de hizmette sayılır. Cezanın yerine getiriliş şekline ilişkin tüm hususlar cezayı alan personele bildirilecektir. Disiplin amirlerinin rütbe ve makamlarına göre verebileceği hizmete kısmi süreli devam cezasının miktarları ise TSK Disiplin Kanunu EK-1 sayılı çizelgede belirlenmiştir. 

Maddenin 4'üncü fıkrasında; "aylıktan kesme" cezasının özellikleri belirlenmiş olup bu ceza disiplin amirleri tarafından verilebilen bir ceza olmakta ve aylıktan kesme cezasının miktarları bu maddenin yer aldığı disiplin kanununun EK-1 sayılı çizelgesinde yer almaktadır. Tereddütlerin önüne geçilmesi amacıyla aylıktan kesme cezasının oranlarına esas alınacak aylık miktarı ilgiliye uygulanan Sosyal Güvenlik Mevzuatından belirlenmiş olan prime esas kazanç tutarı olarak açıkça belirlenmiştir. Bu miktarın ceza oranı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktar -ki bu durumda kuruşlar dikkate alınmayacaktır- ceza verilen personelin aylığından kesilecektir. Cezanın yerine getirilebilmesi amacıyla cezanın kesinleşmesine müteakip cezayı veren disiplin amiri tarafından ceza yazısının bir sureti cezayı alan personelin maaşının tahakkuk ettirildiği maliye birimine gönderilecek ve maliye birimince ceza yazısına göre hesaplanacak meblağ personelin müteakip dönemde alacağı ilk maaştan kesilecektir. 

5'inci fıkrada ise; "hizmet yerini terk etmeme" cezasının özellikleri açıklanmıştır. Bu ceza hem disiplin kurulları tarafından hem de disiplin amirleri tarafından verilebilen bir cezadır. Ancak disiplin amirleri tarafından verilebilecek hizmet yerini terk etmeme cezasının süresi oldukça kısa tutulmuştur. Bu ceza, ceza alanın mesai sonrasında görev yaptığı yeri terk etmeyerek hizmette bulunmaya devam etmesi şeklinde yerine getirilecektir. Cezanın yerine getirilme şekli itibarıyla cezayı alanın hürriyetinin tam manası ile kısıtlanmaması da öngörülmüştür. Ziyaretçi kabul edebilmesi, belli bir odaya kapatılmaması ve görev yaptığı birim içerisinde hareket serbestisinin bulunması gibi hususlar bu kapsamda belirlenen tedbirlerdir. Ayrıca cezanın mesai yapılmayan tatil günlerinde yerine getirilmesine ara verilmesi öngörülen bir diğer tedbirdir. Yaşanabilecek tereddütleri engellemek amacıyla cezayı alan personel görev yaptığı yeri geceleyin de terk etmeyeceğinden bunlara gece kalmaları için uygun bir yatma yerinin tahsis edilmesi de öngörülmüştür.

6'ncı fıkrada; "oda hapsi" cezasının verilebileceği durumlar ile usul  ve esasları belirlenmiş olup oda hapsi cezası barış zamanında tek bir istisna haricinde kaldırılmıştır. Bu istisna kara suları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlikler kapsamında oda hapsi cezasının verilmesine imkan tanınmasıdır. Bunun yanında oda hapsi cezasının savaş ve seferberlik gibi olağanüstü dönemlerde askeri hizmetin ve disiplin tesisi adına gerekli ve önemli olduğu göz önüne alınarak hem disiplin amirler hem de disiplin kurulları tarafından verilebilmesine imkan sağlanmıştır. Savaş ve seferberlik halinde hangi tür disiplinsizlikler için hangi makam tarafından ve ne kadar süre ile oda hapsi cezası verilebileceği bu fıkranın (a) bendinde belirtilmiştir. Buna göre, savaş zamanında işlenen disiplinsizliklerde amirlerin isterlerse kanunda o disiplinsizlik için gösterilmiş disiplin cezasını verme isterlerse de oda hapsi cezasını verme gibi seçimlik bir hakları olduğu kabul edilmiştir. Barış zamanında ise karasuları dışındaki gemilerde, görevli olan subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erlere sadece gemi komutanı tarafından oda hapsi cezası verilebilecektir. Oda hapsi cezasının barışta her türlü disiplinsizlik için verilmesi öngörülmemiştir. Sadece gemi karasuları dışındayken işlenen ve kanunda hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılması öngörülen disiplinsizlik hallerinde oda hapsi cezası verilebilecektir. Barış zamanında oda hapsi verilebilecek disiplinsizliklerde disiplin amirini oda hapsi cezası verme yetkisi seçimliktir. Yani isterse oda hapsi cezası yerine hizmet yerini terk etmeme cezası verebilecektir. Savaş ve barış zamanlarında bu cezanın yerine getirilebilmesi için hapis odalarının teşkil edilmesi ve cezanın yerine getirilmesi esnasında subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erlerin emir veremeyecekleri ve genel hizmette kullanılmayacakları da belirtilmiştir.

İdari Dava Avukatı Değerlendirme

Askeri mahkemelerin kapatılması sonrasında sivil mahkemelerin asker kişilerin disiplin cezalarına ilişkin itirazları incelemesine geçilmiş bulunmakla birlikte bu işleyişin farkındalığı da artmıştır. Disiplin cezalarının yerine getirilme şekillerine bakılacak olunursa Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 12 nci maddesine vakıf olmak şarttır. Disiplin cezalarının amacı disiplinin sağlanması iken bu amaç dışında kararların verilmesi verilen disiplin cezalarını sakatlayacak ve İdare Mahkemeleri tarafından iptaline yol açacaktır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Maddeleri
6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Maddeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Türk S...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık