Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi

Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi

Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi

Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi

Disiplin cezalarında masumiyet karinesi uygulanması gereken bir ilke konumundadır. Nitekim disiplin cezasına karşı açılan iptal davalarında ceza yargılaması sonucunda verilen lehe hükümlerin dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Anayasanın hak arama hürriyeti kenar başlıklı 36. maddesinin birinci fıkrası şöyledir;

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Anayasanın suç ve cezalara ilişkin esaslar 38. maddesinin dördüncü fıkrası ise;

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

Adil yargılanma hakkının bir unsuru olan masumiyet karinesinin sağladığı güvencenin iki boyutu bulunmaktadır. Güvencenin ilk boyutu kişi hakkındaki ceza yargılaması sonuçlanıncaya kadar geçen bir başka ifadeyle kişinin ceza gerektiren bir suçla itham edildiği sürece ilişkin olup suçlu olduğuna dair hüküm tesis edilene kadar kişinin suçluluğu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasını yasaklar. Güvencenin bu boyunutunun kapsamı sadece ceza yargılamasını yürüten mahkemeyle sınırlı değildir. Güvence aynı zamanda diğer tüm idari ve adli makamların da işlem ve kararlarında suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçlu olduğu yönünde ima ya da açıklamalarda bulunmamasını gerekli kılar. Dolayısıyla sadece suç isnadına konu ceza yargılaması kapsamında değil ceza yargılaması ile eş zamanlı olarak yürütülen diğer hukuki süreç ve yargılamalarda da masumiyet karinesinin ihlali söz konusu olabilir. Güvencenin ikinci boyutu ise ceza yargılaması sonucunda mahkumiyet dışında bir hüküm kurulduğunda devreye girer ve daha sonraki yargılamarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak kişinin masumiyetinden şüphe duyulmamasını kamu makamlarının toplum nezdinde kişinin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak işlem ve uygulamalardan kaçınmasını gerektirir.

Masumiyet karinesi hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Anılan karine kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan suçlu olarak kabul edilmemesini güvence altına almaktadır. Ayrıca hiç kimse suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar yargılama makamları ve kamu otoritereleri tarafından suçlu olarak nitelendirilemez.