DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

30-09-2019
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ

Disiplin cezasına itiraz- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135'inci maddesinde itiraz düzenlenmiştir. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı Genelkurmay Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı Milli Savunma Bakanlılğı Yüksek Disiplin Kuruluna, ceza kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Personelin itirazı disiplin cezasını tebliğ eden birimce incelenmeyerek ilgili kurullarda görüşülmek üzere cezasına ilişkin tüm belgeler ile birlikte üst yazıda itiraz ettiği açıkça belirtilerek Personel İşlem Daire Başkanlığına gönderilecektir. İtiraz edilmeyen disiplin cezası kesinleşir. İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir ya da tamamen kaldırabilir. İtirazın kurul tarafından kabulü disiplin cezasının usul şartlarına uymadığı gerekçesine dayanıyorsa amir usul eksikliklerini tamamlayıp tekrar ceza verme yetkisine sahiptir. Amirin tekrar ceza vermesi durumunda her ne kadar mevzuatta bir süre belirtilmemişse de kurul kararının amire tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde işlemin tamamlanmasının uygun olacağı derğerlendirilmektedir.

Disiplin Cezasına Karşı İptal Davası Açılır mı?

Displin cezalarına karşı iptal davası açılabileceği hususu hak arama özgürlüğüne ilişkin bir durumdur. Disiplin cezalarına karşı itiraz hakkı Anayasal bir haktır. Her disiplin cezası aynı zamanda bir idari işlemdir. Her idari işlem de hukuki olarak yargı denetimine tabidir. İdarenin her eylemi kanuni olmalı ve işlemi yargısal denetim içerisinde bırakılmalıdır. İdarenin denetiminden yargı sorumludur. İdarenin yargı denetimi dışında bırakılması düşünülemez. İdari işlemler yetki, konu sebep amaç ve usul unsuru bakımında toplmada 5 unsur açısından idari yargı denetimine tabidir. Bu yüzden idari işlem konumunda bulunan disiplin cezalarının da yargı denetimine tabi olması ve bu beş unsur bakımından incelenmesi hukuk devletinin ve Anayasal devletin gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece Anayasası olan Anayasalı bir devlet değil aynı zamanda yasalara bağlı olan Anayasal bir devlettir. Bu yüzden kurallar eşitlik ilkesi gereği herkese uygulanacağından disiplin cezası almış bir kişi bu cezanın kesinleşemesinden itibaren dava açabilecektir. İdari davada kişi cezanın sebep konu amaç usul veya yetki bakımından hukuka aykırı olduğunu belirtmeli ve hangi unsurun ihlal edildiğini belirtmelidir.

Disiplin Cezasının İptali Davası Nerede Açılır?

Disiplin cezasının iptali davası İdari Yargılama Usuluü Kanunununa göre idari yargıda yani idare mahkemesinde açılır. İdari yargıda idare mahkemesinde açılacak bu iptal davası disiplin cezasını veren idari merciin bulunduğu yerde açıacaktır. Örneğin disiplin cezası alan memur Eskişehirde görev yapmakta olup disiplin cezasını Eskişerhi de çalışmış olduğu kurumun amiri vermiş ise dava Eskişehir Nöbetçi idare mahkemesine açılacak açılan dava sonrasında bir esas numarası verilecektir. Bu esas numarsı ile artık dosya takibi yapılabilecek ve o esas numarasına göre itirazlar ve savunmalar yerine getirilecektir. 

Disiplin Cezasına İtiraz Dava Açma Süresi

Disiplin cezası iptal davası kesinleşen cezanın memura tebliğinden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. Bu sürelere tatil günleri de dahildir ve süreler iş günü değildir. Sürenin sonu hafta sonuna denk gelmiş ise ilk mesai günü saat 17.00 a kadar davanın açılması gerekmektedir. Sürelerin bitiş tarihi adli tatil gününe gelmiş ise adli tatilin bitiminden itibaren süreler bir hafta daha uğrayacağından bitiminden itibaren 7. günün mesai saati bitiminde davanın açılması şarttır. Zira bu sürenin geçirilmesinden sonra açılacak disiplin cezası ipta davası idare mahmekesi tarafından süre aşımı yönünden usulden reddolacak ve kişi hak kaybına uğrayacaktır. 

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi disiplin cezasının alındığı idari birimin bulunduğu yer idare mahkemesinde açılır. Örneğin Van'da görev yapan bir devlet memuru almış olduğu disiplin cezasının iptali için Van idare mahkemesinde disiplin cezasına itiaraz davası açmalıdır.

ANKARA …….. İDARE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

 


DAVACI        : ...
                
VEKİLİ        : ...

DAVALI        : ... BAKANLIĞI 
      
KONU          : verilmiş olan “uyarma” disiplin cezasının iptali istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :..


HUKUKİ SEBEPLER    : İYUK, HMK, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sair her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    :  Müvekkile ait şahsi sicil (özlük) dosyası-dosyaları (Sayın Mahkemeden Celbini talep ediyoruz), Müvekkilin ilgili disiplin cezasına ilişkin savunma istem yazıları ile bunlara ilişkin savunması (Sayın Mahkemeden Celbini talep ediyoruz), Müvekkilin kademe ilerlemesini gösterir belgeler (Sayın Mahkemeden Celbini talep ediyoruz), İdareye yapılan başvuru dilekçesi (Sayın Mahkemeden Celbini talep ediyoruz), müvekkilin disiplin cezasına ilişkin özlük dosyasında mevcut bulunan her türlü belge, karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK     : Yukarıda izâh ettiğimiz ve ayrıca Sayın Mahkemenizin re’sen alacağı diğer sebeplerle her türlü talep, dava ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 

Sayın Mahkemenizde açılan iş bu davamızın KABULÜNE,  

Müvekkil hakkında; usule, kanuna ve hakkaniyete aykırı olarak uygulanan “...” cezasının İPTALİNE,

İdare Hukuku Avukatı Değerlendirme

Disiplin cezalarının değerlendirilmesi hukuki bir konu olup vatandaşların almış oldukları disiplin cezalarını yabana atmamaları tavsiye olunur. Ntiekim alınana cezalar sonucunda kişinin memuriyetten ilişiğinin kesilmesine varacak derecede olumsuzluklarla karşılaşılması gündeme gelebilecektir. Bu yüzden cezaya maruz kalan devlet memuru bu cezanın keyfi yani amaca aykırı bir şekilde verildiğini düşünüyor ise hakkını sonuna kadar aramalıdır. Nitekim amir ast ilişkisi içerisinde bazen yüksek mertebede bulunan kişiler ne yazık ki bu itibarlarını olumsuz bir şekilde çalışanları üzerinde kullanabilmekte ve ne yazık ki disiplin cezası ile cezalandırabilmektedir. Böyle bir yaptırım ile karşılaşan memur ise almış olduğu cezalardan dolayı ekonomik açıdan etkilenebilmekte ( hem alınana cezanın niteliği hem de derece kademe alamaması nedeniyle) ya da bazı haklarda yararlanamamaktadırlar. Örneğin bazı görevlendirmelerde aranan kriterlerden birisi hiç ceza almamış ya da uyarma ya da kınama cezası almamış olanlar içerisinde seçilecek personel gibi bazı kriterler getirilmiş ise bu haklardan mahrum kalma durumlarına mahal verilebilmektedir. Bu sebeple açılacak ceza iptal davasının önemi oldukça fazladır.

DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133'üncü maddesinde disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi hususu düzenlenmiş olup bir cezanın silinmesi için silinmesi gereken sürede memurun ayrı bir ceza almamış olması gerekmektedir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesi gereğince son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere 1 kademe ilerlemesi verilmektedir. Memurun herhangi bir disiplin cezası alması halinde 8 yıllık hizmet süresinin hesaplanması ortadan kalkacak ve bu tarihten itibaren süre yeniden başlayacaktır. Disiplin cezasının özlük dosylarrından silinmiş olması ileriye dönük uygulanabileceğinden bu sürenin hesabını etkilemeyecektir. Yani disiplin cezası özlük dosyasından silinse bile silinen disiplin cezası 8 yıl sürenin hesabında dikkate alınacaktır. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası TSK Disi...

Devamı
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?
DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Subay yedek subay dahil, astsubaylar, uzman erbaşl...

Devamı
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Cezaları, 6413 Sa...

Devamı
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Suç ve Cezaları Nelerdir?

Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek di...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık