TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

30-09-2019
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu- Tehdit Suçu, mağdurun kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik ileride bir saldırı gerçekleştirileceğini mağdura bildirilmesi ile oluşmaktadır. Tehdit suçunu düzenleyen TCK madde 106’da her ne kadar belirtilmemiş olsa da bu saldırının haksız bir saldırı olması gerekmektedir. Fail mağdurdan bir şekilde davranmasını, bir şey yapmasını ya da yapmamasını istese bile tehdit suçu oluşmaktadır. “Seni öldüreceğim”, “Sana bu şehri dar edeceğim” demesi ile tehdit suçu oluşmaktadır.

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik olmalı ve zarar tehlikesi içermelidir. Failin mağdura gerçekleştireceğini bahsettiği zararın gerçekleşmiş olması ise gerekmemekte zarar tehlikesinin objektif olarak varlığı gerekli ve yeterlidir. Örneğin “Seni vuracağım” sözleri ile tehdit suçu oluşmakta ancak failin mağduru vurmaya yönelik eylemlerine başlayıp başlamaması önem arz etmemektedir. Bununla birlikte gerçekleşmesi imkansız olan bir zarar söz konusu ise tehdit suçu oluşmamaktadır.

Tehdit Suçu ile kişilerin huzur ve sükunu bozulmakta güvensizlik duygusu meydana gelmekte, mağdur böylelikle özgür bir şekilde karar verememekte ve hareket etme hürriyetini kullanamamaktadır. İşte söz konusu hüküm ile de kişilerin iç huzuru ve hukuki güvenlik duygusu korunmaya çalışılmaktadır.

TEHDİT SUÇU KİME KARŞI İŞLENEBİLİR?

Tehdit suçunun faili herkes olabilir, suç tipi bu açıdan bir özellik göstermemektedir. Suçun mağduru kişi ise belirli yahut belirlenebilir bir kişi olmalıdır. Tehdidin konusunu teşkil eden kötülük veya zarar mutlaka kişinin kendisine yönelik değil maddede de belirtildiği üzere “kendisinin veya yakının...” hakkında da olabilir. Maddede geçen “yakının” mutlaka akraba olması gerekmemekte, mağdurun sıkı ilişki içerisinde olduğu arkadaş veya dostu da bu kavram içinde değerlendirilmektedir.

TEHDİT SUÇUNUN AÇISINDAN ŞİKAYET, UZLAŞTIRMA VE ZAMANAŞIMI

Tehdit suçunun ilk fıkrasının ilk cümlesindeki “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ....” basit şekli ile nitelikli hallerinde takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Şikayete tabi olmayan diğer suçlarda da olduğu üzere şikayet hakkı, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi olan içinde kullanılabilir ve dava zamanaşımı süresi içinde suç soruşturulabilir.

Tehdit suçunun ilk fıkrasının ikinci cümlesinde ise “Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine...” denilerek malvarlığına yönelik basit şekli şikayete bağlı olarak soruşturulacağı belirtilmiştir. Bu sebeple şikayet süresi, mağdurun fiili veya faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır.

Tehdit suçunun birinci fıkrasında “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine” olarak belirtilen temel şekli, 6763 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun da uzlaştırmaya yönelik yaptığı değişiklik ile kapsam içerisine alınmıştır. Uzlaşma kapsamında olan diğer suçlarda da olduğu gibi tehdit suçunun temel şeklinde de, soruşturma ya da kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanacak, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerecektir.

KAVGA SIRASINDA SÖYLENEN SÖZLERİN TEHDİT SUÇU AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Kavga sırasında, kişinin içerisinde bulunduğu öfke ve ruh hali sebebiyle, kızgınlıkla söylemiş olduğu sözler her ne kadar daha önceden tasarlanmamış olsa ve içinde bulunduğu ruh hali ve öfke sebebiyle iradesini kontrol edilememesi sebebiyle kusur yeteneği azalarak söylenmiş olsa da suçun oluşumunu engelleyen bir durum değildir. Ancak koşulları varsa haksız tahrik indirimi yapılabilmektedir. Yargıtayın “Sanığın sarhoş bir vaziyette, babası olan mağduru itekleyerek “burayı yakacağım, ölmediniz ki elinizden kurtulayım” diye tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, öfkenin suç kastının kaldırmayacağı ve tehdit suçunda tasarlama öğesinin bulunmadığı, ayrıca tehditin objektif olarak korku yaracak nitelikte bulunduğu bu nedenlerle olayda tehdit suçunun oluştuğu gözetilmeden....” kararında da görüldüğü üzere öfkenin öfek halinde söylenen sözlerin suçun oluşmasına engel değildir.

TEHDİT SUÇUNUN BASİT ŞEKLİ VE CEZASI NEDİR?

Tehdit Suçunun düzenlendiği 106 maddenin birinci fıkrasında failin, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik ileride bir saldırı gerçekleştireceği ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağı veya sair bir kötülük edeceğine yönelik tehdit etmek olmak üzere iki şekli düzenlenmiştir. Bunlardan ilki “seni vuracağım”, “seni öldüreceğim” gibi yaşam hakkıdeğerlerine yönelik ikincisi ise “evini, arabanı yakacağım” demek surtiyle malvarlığına yöneliktir.

Tehdit suçunun basit şeklinin yaşam hakkı değerlerine yönelmesi durumunda 6 aydan 2 yıla kadar, malvarlığına yönelik olması durumunda ise 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ VE CEZASI NEDİR?

Tehdit suçunun mağduru daha çaresiz bırakacağı ve daha da çok korkutacağı, savunmasız kalacağı sebebiyle kanunda daha çok ceza verilmesi gereken hallerde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun daha fazla ceza verilmesi gereken hallerinde ise faile 2 yıl ile 5 yıl arasında bir ceza verilmesi düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenmiş olan ceza süresinin uzunluğu ve iddianın ağırlığı sebebiyle suçun bu nitelikli halinde de alanında uzman bir ceza avukatı aracılığıyla savunma yapmak ve iddiada bulunmak her iki açıdan da faydalı olacaktır.

Tehdit Suçunun kanunda nitelikli hali olarak düzenlenen ve daha fazla ceza verilmesini gerektiren halleri ise şu şekilde düzenlenmiştir;

Silahla Tehdit Suçu

Silahla tehdit suçu- Tehdidin silahla işlenmesi, mağdurun iç huzurunu daha ağır derecede bozacağından ve silahın suçun işlenmesini daha da kolaylaştıracağından ötürü nitelikli haller arasında sayılmıştır. Bu halde silahın mağdura yöneltilmiş olması zorunlu olmamakla birlikte, mağdurun silahı görmüş olması, silahın kabzasından çıkarılmış olması nitelikli halin uygulanması için yeterlidir. Burada önemli noktalarından bir tanesi de silahın objektif olarak gerçek olmadığı anlaşılıyor ise tehdit suçunun oluşmadığıdır.

İmzasız Mektup veya Özel İşaretle İşlenmesi

Suçun bu halinin nitelikli haller arasında sayılması da yine mağdurun kendini savunabilmesinin zorlaşması ve suçun işlenmesinin kolaylaşması sebebiyledir. Fail yazının altına imza yerine geçecek bir işaret koymuş olsa bile kime ait olduğu anlaşılamıyorsa bu nitelikli hal uygulanmakla birlikte, eğer yazıda imza var ancak kullanılan ifadelerden failin kimliği açıkça belli ise nitelikli hal uygulanmamaktadır. Elektronik posta ile de gönderiler mektup kavramının içerisinde değerlendirildiğinden dolayı yine nitelikli halin uygulanması gerekmektedir.

Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak İşlenmesi

Tehdit suçunun nitelikli halinin bu kapsamda uygulanması için fail kendisini mağdur tarafından tanınmayacak hale getirerek suçu işlemesi gerekmektedir. Suçun bu halinde kişinin korkutucu olması şart değildir, önemli olan mağdur tarafından tanınmayacak şekilde hareket etmesidir. Suçu işleyenin maske takması, takma sakal takması, gözlük kullanması gibi durumlar kendini tanınmaz hale getirmiş ise nitelikli halin uygulanması gerekmektedir.

Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişiyle Birlikte İşlenmesi

Bu nitelikli halin uygulanması için suçun iştirak halinde değil, suçun icra hareketlerini gerçekleştiren kişi sayısının birden fazla olması gerekmektedir. Mağdur bu nitelikli halde de iç huzuru daha ağır zarar görmekte ve suçun işlenmesi kolaylaşmaktadır.

Örgüt İsmi Kullanarak İşlenmesi

Tehdit suçunun bir örgüt isminin kullanılarak işlenmesinin nitelikli hal değerlendirilmesi için örgütün gerçekten var olması gerekmediği gibi failin örgüte üye olması veya suçun örgüt faaliyeti olarak işlenmesi de gerekmemektedir. Burada önemli olan mağdurda örgütün var olduğu düşüncesinin oluşmasıdır.

TEHDİT SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Maddesi kapsamında düzenlenen ve belirli koşulların varlığı durumunda yargılama sonunda sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir. Fail bu denetim süresi boyunca gerekli özeni gösterir belirlenen koşulları yerine getirirse hakkında verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kalkmakta ve davanın düşmesine neden olmaktadır. Tehdit suçunda, koşulların uygun olması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına çevrilmesi mümkündür. Bununla birlikte tehdit suçunda, tehdit edilen mağdur maddi bir zarara uğramadığından dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken zararın giderilmesi koşulu aranmaz.

TEHDİT SUÇU CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ VEYA ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ?

Adli Para Cezası, Türk Ceza Kanunu 52. maddesinde, 5 günden az ve kanunda aksine düzenleme bulunmadığı hallerde 730 günden çok olmamak üzere düzenlenen mahkum edilen bir suç karşılığı olarak hapis cezasıyla birlikte ya da tek başına verilebilen bir yaptırım türüdür. Tehdit suçu, koşulların uygun olması durumunda adli para cezasına çevrilebilir.

Erteleme, Türk Ceza Kanunu 51. Maddesi kapsamında düzenlenen ve mahkeme tarafından verilen cezanın belirli koşulların varlığı durumunda infaz edilmiş sayılmasıdır. Tehdit suçu sonucunda hükmedilen hapis cezasının, koşulların koşulların varlığı halinde ertelenmesi mümkündür.

Tehdit suçu bakımından; Sözlü tehditin cezası nedir, Silahla tehdit suçu Yargıtay kararları, Mesajla tehditin cezası,Hakaret ve tehditten ceza alırmıyım, Telefonda hakaret ve tehditin cezası nedir, Silahla tehditin cezası nedir, Telefonda hakaret ve tehditin cezası nedir, Telefonla tehditin ispatı, Silahla tehdit suçu İstinaf dilekçesi, Basit tehditin cezası nedir gibi soruların cevabını konunun uzmanı avukatlara danışabilirsiniz.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi...

Devamı
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci v...

Devamı
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ...

Devamı
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık