Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

30-09-2019
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçu Türk Ceza Kanunun madde 107’de;

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlayarak, (m.107/1)
Haksız çıkar sağlamaya zorlayarak,(m.107/1)
Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunularak (m.107/2) suçun oluşacağı düzenlenmiştir.
Şantaj suçunun İkinci Fıkrasında belirtilen tehdit suçunun özel görünüş şeklidir, fıkrada tehdit söz konusudur ancak tehdidin yönelmiş olduğu hukuki değerler mağdurun “şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki” hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdididir. Somut olaya göre mağdurun şeref ve saygınlığına zarar verebilecek bir hususu açıklamakla veya isnat etmekle tehdit edilerek bir yarar sağlamaya zorlama varsa, fail TCK md. 107/2’de düzenlenenşantaj suçu ile cezalandırılmalıdır. Bu özel görünüş nedeniyle tehdit suçunun mu yoksa şantaj suçunun mu oluştuğu dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca Tehdit suçunun, bir kimseye haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bildirilmesiyle genel kast ile işlenebilen bir suç olmasına rağmen şantaj suçunun TCK 107/1’de yer alan şekli genel kast ile, TCK 107/2’de yer alan şekli ise özel kast ile işlenebileceği göz önünde tutulmalıdır.

ŞANTAJ SUÇU KİME KARŞI İŞLENEBİLİR?

Tehdit suçunun faili herkes olabilir, suç tipi bu açıdan bir özellik göstermemektedir. Ancak suçun birinci fıkrasında düzenlenen şekli bakımından failin hukuken korunan herhangi bir hakka sahip olması veya herhangi bir yükümlülük sahibi olması gerekmektedir. Örneğin bir suç işlendiğini gören “ suçu bildirmeme suçu” yükümlülüğü olan kimse bunu yetkililere bildirmeyip  “Bana şu kadar para vermezsen senin hırsızlık yaptığına dair şikayette bulunurum” diyerek şantaj suçunu işlemiş olur. Buna karşın böyle bir hakka veya yükümlülüğe sahip olmamasına rağmen fail haksız menfaat elde ettiyse Şantaj suçu değilDolandırıcılık suçu, suçun faili kamu görevlisi olup da görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak haksız çıkar sağlaması durumunda ise yine Şantaj suçudeğil İrtikap suçu oluşmaktadır.

ŞANTAJ SUÇUNUN AÇISINDAN ŞİKAYET, UZLAŞTIRMA VE ZAMANAŞIMI   Şantaj suçu kanunda ayrıca belirtilmediğinden dolayı şikayete bağlısuçlardan değildir. Şikayete tabi olmayan diğer suçlarda da olduğu üzere şikayet hakkı, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi olan içinde kullanılabilir ve dava zamanaşımı süresi içinde suç şikayet üzerine ya da re’sen soruşturulabilir.

Uzlaştırma 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253-255 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Uzlaştırma, özel hukuk uyuşmazlıkları yönünden öngörülen “arabuluculuk kurumunun” ceza yargılamasındaki karşılığını oluşturan, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. CMK m.253/1’de hangi suçların uzlaştırma kapsamına alındığı belirtilmiştir. Şantaj Suçu ise bu kapsamda olmadığından dolayı uzlaştırma kapsamında değildir.

ŞANTAJ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci ve ikinci fıkrasında failin, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlaması ile kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

ŞANTAJ SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Şantaj suçu seçimlik hareketli bir suç olmakla birlikte 107.maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sayılan üç hareketin gerçekleşmesi ile şantaj suçu gerçekleşmiş olmaktadır.

Bir Kimseyi Kanuna Aykırı Veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya Veya Yapmamaya Zorlamak
Şantaj suçu genelde haksız çıkar elde etmek amacıyla işlendiğinden dolayı suçun bu fıkrada düzenlenen şeklinin gerçekleşme ihtimali düşüktür. Failin, işveren mağdura “Eski eşim Aylin’i işten çıkarmazsan, usulsüz işlemlerle vergi kaçırdığını ihbar ederim” demesinde olduğu gibi fail mağduru yükümlü olmadığıbir şeyi yapmaya zorlamaktadır.

Mağduru Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlamak
“Kişinin suç işlemiş olan bir kimseyi ihbar edeceğinden bahisle, kendisine bir menfaat temin etmeye zorlaması halinde”, şantaj suçunun oluşacağıkanunun gerekçesinde de gösterilmiştir. Halk arasında kullanılan fidye olaylarında ise şantaj suçu oluşmamakta yağma suçu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları oluşmaktadır.

Mağdurun Şeref veya Saygınlığına Zarar Verecek Nitelikteki Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehdidinde Bulunmak
Bu yönde yapılacak şantajın mağduru etkileyecek derecede olması yeterli olup mağdurun bu tehditten korkup korkmaması, etkilenip etkilenmemesi önemli değildir. Açıklanacak veya isnat edilecek tehditin gerçek olup olmaması önemli olmayıp “eşcinsel olduğunu herkese söyleyeceğim” örneğinde olduğu gibi mağdurun şeref veya saygınlığının zarar görecek olması suçun oluşması yeterlidir. 

ŞANTAJ SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEBİLİR Mİ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanunu 231. Maddesi kapsamında düzenlenen ve belirli koşulların varlığı durumunda yargılama sonunda sanık hakkında verilecek hüküm ve hukuki sonuçların denetim süresi sonuna kadar ertelenmesidir. Failin, bu denetim süresi boyunca gerekli özeni gösterip belirlenen koşulları yerine getirmesi durumunda hakkında verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kalkmakta ve davanın düşmesine karar verilmektedir. Şantaj suçunda, koşulların uygun olması durumunda verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararına çevrilmesi mümkündür.

ŞANTAJ SUÇU CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ VEYA  ERTELENMESİ MÜMKÜN MÜ?

Adli Para Cezası, Türk Ceza Kanunu 52. maddesinde, 5 günden az ve kanunda aksine düzenleme bulunmadığı hallerde 730 günden çok olmamak üzere düzenlenen, mahkum edilen bir suç karşılığı olarak hapis cezasıyla birlikte ya da tek başına verilebilen bir yaptırım türüdür. Şantaj suçu, koşulların uygun olması durumunda adli para cezasına çevrilebilir.

Erteleme, Türk Ceza Kanunu 51. Maddesi kapsamında düzenlenen ve mahkeme tarafından verilen cezanın belirli koşulların varlığı durumunda infaz edilmiş sayılmasıdır. Şantaj suçu sonucunda hükmedilen hapis cezasının, koşulların koşulların varlığı halinde ertelenmesi mümkündür.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi...

Devamı
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ...

Devamı
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini...

Devamı
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık