Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

30-09-2019
Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun mal varlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünün 151. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanamaz hale getiren veya kirleten kişi mağdurun şikayeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu düzenleme ile kişinin malı üzerindeki mülkiyet hakkının korunması amaçlanmıştır. Mala zarar verme suçunda mal, eğer zilyedin elinde bulunduğu sırada zarara uğramışsa zilyedin de mala zarar verme suçunda şikayet hakkı vardır. Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi bir özellik göstermemektedir. Herkes bu suçun faili konumunda olabilir. Suçun mağduru ise o malın sahibi, mal üzerinde doğrudan doğruya yararlanma hakkı bulunan kişidir. Suçun mağduru gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilmektedir. Suçun maddi konusunu başkasının zilyetliğinde bulunan ve ekonomik değeri olan taşınır veya taşınmaz mallar oluşturmaktadır. Kendi malına zarar veren kişi mala zarar verme suçunu işlemiş olmaz. Kanunumuz başkasının malına zarar vereni cezalandırmakta, başkasına ait bir malın varlığını suçun ön şartı olarak kabul etmektedir. Suçun mağduru mülkiyet hakkına sahip olan bir kişi olabileceği gibi malın zilyedi de olabilir. Suçun konusu ekonomik değere sahip olan bir maldır. Ekonomik değer yoksa mala zarar verme suçu da oluşmayacaktır. Ancak, ekonomik değeri olmayan ama manevi değeri olan eşyanın da suçun konusunu teşkil edeceği açıktır. Gaz ve enerji de bu suçun konusunu oluşturabilmektedir. Nitekim boşa sarf edilen enerji ve gaz da mala zarar verme suçunu oluşturur. Suçun basit şekli en az cezayı gerektiren şeklidir. Suçun basit şekli şikayete tabi olup nitelikli halleri re'sen kovuşturmaya tabidir. Mağdur fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunma zorundadır. Nitelikli halleri şikayete tabi olmasa da savcılık tarafından 8 yıllık dava zaman aşımı süresi içerisinde soruşturulmalıdır. Kanun gerekçesine göre mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Kanun koyucu seçimlik hareketleri tahdidi bir şekilde saymıştır. Bu hareketlerden birinin gerçekleşmiş olması yeterli olup suç gerçekleşmiş sayılır. Fail malı hem kullanılamaz hale getirmiş hem de yıkmış ise tek bir mala zarar verme suçu söz konusu olacaktır. Suç icrai bir hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir.

Mala zarar verme suçu kanunumuza göre altı farklı şekilde işlenebilir

Malın Kullanılamaz Hale Getirilmesi

Burada eşyadan yararlanılması tamamen ortadan kaldırılmakta, fail mağdurun o eşyadan yararlanmasını engellemektedir.

Malın Tamamen veya Kısmen Bozulması

Malın özgülendiği amaca uygun olarak kullanılma olanağının ortadan kaldırılmasıdır. Fail malın niteliğini değiştirerek, kullanılabilirliğini, değerini azaltarak malı bozmaktadır.

Malın Tamamen veya Kısmen Yıkılması

Malın bozulmasından daha büyük bir fiil kastedilmekte olup yıkma eylemi taşınmazlar için söz konusu olabilir. Malın bir daha kullanılabilme olanağından çıkartılması demektir.

Malın Kısmen veya Tamamen Yok Edilmesi

Malın tamamen ortadan kaldırılması, tekrar elde edilme imkanının son bulması durumudur. Tamir etme durumundan söz edilemez.

Malın Tamamen veya Kısmen Kirletilmesi

Malın değerinde azalmaya yol açacak her türlü faaliyeti ifade eder. Duvara yazı yazmak, ilan yapıştırmak, duvara bir şeyler çizmek ve sair.

Mala zarar verme suçunun oluşması için zarar unsurunun gerçekleşmesi gerekir. Malın değerinde azalma olmadıkça mala zarar verme suçu oluşmayacaktır.

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası Nedir

Mala zarar verme suçunun basit halinde mala zarar verme suçunun cezası, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Burada yani suçun basit halinde ya hapis cezası verilecek ya da adli para cezasına hükmedilecektir.

Mala zarar verme suçu kasten işlenen bir suçtur. Yani failin bilerek ve isteyerek suçu işlemesi yeterlidir. Görüleceği üzere mala zarar verme suçu kanunda düzenleme bulunmadığından ötürü taksirle işlenebilinen bir suç değildir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında cezai bir yaptırımla değil tazminat yaptırımıyla hareket edilmesi gerekecektir.

Mala Zarar Verme Suçunun Ağırlaşmış Halleri Nelerdir

Mala zarar vermenin kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Mala zarar vermenin yangına sel ve taşkına kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis üzerinde gerçekleştirilmesi,

Mala zarar vermenin nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç fidan veya bağ çubuğu üzerine gerçekleştirilmesi,

Sulamaya içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler üzerinde gerçekleştirilmesi,

Grev ve lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımından olan bina tesis veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Siyasi partilerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis, veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Kamu görevlisinden görevi dolayısıyla öç almak amacıyla yapılması, suretleriyle işlenmesi halinde fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Failin mala zarar verme suçunu yarak yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirmesi, mala zarar vermenin toprak kaymasına çığ düşmesine sel veya taşkına neden olmak suretiyle gerçekleşmesi, mala zarar vermenin radyasyona maruz bırakarak nükleer biyolojik veya kimyasal silah kullanarak gerçekleştirmesi, durumlarında suçun basit ve nitelikli hallerinin cezaları bir kat arttırılır.

Mala zarar verme suçunda Ceza Verilmeyecek Durumlar Nelerdir

Mala zarar verme suçunun belli derecede arkrabalık ilişkisi olan kişiler arasında işlenmesi durumundas faile ceza verilmez. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Mala zarar verme suçunda zamanaşımı Süresi 

Mala zarar verme suçunun basit halinin dava zamanaşımı süresi suçun işlenmesi tarihinden itibaren 8 yıldır. Zamanaşımını kesen durumların varlığı halinde zamanaşımı süresi en fazla 12 yıl olabilir. Nitelikli hallerinin zamanaşımı süresi de 8 yıldır.

Mala Zarar Verme Tazminat Davası 

Mala zarar verme tazminat davasıbakımından yapılaması gerekenlerden birisi ceza davası görülürken malda meydana gelen hasarların ispatlı bir şekilde ceza hakimine sunulmasıdır. Hem tazminat davası hem de ceza davasını birlikte de açmış olabilirsiniz ancak sanık hagb istediğinde zararı karşılaması şart olduğundan hakim hagb kararı verirken ödeme çıkartacak ve zararın karşılanması koşuluyla hagb verecektir. İşte bu durumda suçtan zarar gören ya da mağdur katılma talebinde bulunup ceza davasında mahkemeye zararının neler olduğunu ispatlı bir şekilde belirtmelidir. Örneğin kişinin arabasının başka bir kişi tarafından bilerek ve istenerek yani kasten zarar gördüğünü ve araçta hasar meydana geldiğini düşünelim. Araç sahibi araçta meydana gelen zararı gidermek için aracı tamir ettirdiğinde bunu belgelemeli ve bu faturaları mahkemeye sunmalıdır. Sonrasında sanık hagb ister ise bu zararı gidermesi şart olduğundan para ya adli emanete yatırılacak ya da zarar görenin hesabına gönderilecektir. Böylece suçtan zarar gören kişi tazminat davası sonuçlanmadan zararını giderebilecek ve hukuk mahkemesinin sonucunu beklemek mecburiyetinde kalmayacaktır. 

Mala Zarar Verme Suçunda İspat

Mala zarar verme ispat bakımından her türlü delil hukuka uygun olarak elde edilmek koşuluyla mahkemede dedil olarak kullanılabilir. Başka suçlarla kovuşturulmadıkça görevli mahkeme Asliye ceza mahkemesi olacak ve deliller mahkeme tarafından resen toplanacağı gibi suçtan zarar gören kişi tarafından da asliye ceza mahkemesine verilebilecektir. Mala zarar verme suçu kasten işlenen bir suçtur ve en önemli delil tabi ki kamera kayıtları ve tanıklar olacaktır. Kamera kayıtlarının silinmesinin engellenmesi maksadıyla çabuk hareket etmek ve delillerin toplanmasının sağlanması amacıyla ilgili kolluk görevlilerine başvuru yapmak delilin toplanması için son derece önemlidir. 

Taksirle Mala zarar verme suçu işlenemeyeceğinden kasten mala zarar verildiğinin ispatlanması bu bakımdan son derece önemlidir. 

Mala Zarar Verme Mahkeme Kararı

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2020/110
K. 2020/1127
T. 2.6.2020
DAVA : Suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin süresinde temyiz başvurusunda bulunmuş ise de, dilekçe tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olan suça sürüklenen çocuğun dilekçeyle temyizden vazgeçtiğini ve hükmün onanmasını talep ettiğini bildirmekle, CMK'nin 266. maddesi uyarınca temyizden vazgeçme olarak kabul edildiğinden müdafiinin temyiz talebinin reddine, karar verilerek suça sürüklenen çocuklar ... yönünden kurulan hükümlerin Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine üzerine yapılan sınırlı temyiz incelemesinde;

Suça sürüklenen çocuklar ... hakkında 6136 Sayılı Yasaya muhalefet suçlarından, 5271 Sayılı CMK'nin 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, aynı Kanunun 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından inceleme dışı bırakılmıştır.

Mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından suça sürüklenen çocuklar ... hakkında mala zarar verme suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelen tebliğnamedeki düşünceye iştirak olunmamıştır.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuklar ...'nın mağdurlar ... ve ...'a karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, takdire ve yaş küçüklüğüne ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, suça sürüklenen çocuklar hakkında genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından TCK'nin 44. maddesi gözetilerek hüküm kurulmasına yer olmadığına, mala zarar verme suçlarından şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararları verilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen kararlarda bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, Cumhuriyet savcısının nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen cezaların azlığına, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala verme suçlarından ceza verilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

1-)Suça sürüklenen çocuklar ...'nın mağdur ...'a karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede;

Hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oybirliği ile ONANMASINA,

2-)Suça sürüklenen çocuklar ...'nın mağdur ...'ye karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; suça sürüklenen çocuk ...'in abisi ...'nın kuzeni olan, ...'in öldürüldüğü dosyada sanık konumunda bulunan mağdur ... hakkında verilmiş olan beraat kararı henüz kesinleşmeden olayın meydana geldiği anlaşıldığından; Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre; öldürenin öldürülmeye kalkışılması halinde kan gütme saikiyle hareket etmiş sayılamayacağı, suça sürüklenen çocuklar hakkında bu durumda haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci v...

Devamı
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ...

Devamı
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini...

Devamı
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık