Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

30-09-2019
Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun mal varlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünün 151. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanamaz hale getiren veya kirleten kişi mağdurun şikayeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu düzenleme ile kişinin malı üzerindeki mülkiyet hakkının korunması amaçlanmıştır. Mala zarar verme suçunda mal, eğer zilyedin elinde bulunduğu sırada zarara uğramışsa zilyedin de mala zarar verme suçunda şikayet hakkı vardır. Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi bir özellik göstermemektedir. Herkes bu suçun faili konumunda olabilir. Suçun mağduru ise o malın sahibi, mal üzerinde doğrudan doğruya yararlanma hakkı bulunan kişidir. Suçun mağduru gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilmektedir. Suçun maddi konusunu başkasının zilyetliğinde bulunan ve ekonomik değeri olan taşınır veya taşınmaz mallar oluşturmaktadır. Kendi malına zarar veren kişi mala zarar verme suçunu işlemiş olmaz. Kanunumuz başkasının malına zarar vereni cezalandırmakta, başkasına ait bir malın varlığını suçun ön şartı olarak kabul etmektedir. Suçun mağduru mülkiyet hakkına sahip olan bir kişi olabileceği gibi malın zilyedi de olabilir. Suçun konusu ekonomik değere sahip olan bir maldır. Ekonomik değer yoksa mala zarar verme suçu da oluşmayacaktır. Ancak, ekonomik değeri olmayan ama manevi değeri olan eşyanın da suçun konusunu teşkil edeceği açıktır. Gaz ve enerji de bu suçun konusunu oluşturabilmektedir. Nitekim boşa sarf edilen enerji ve gaz da mala zarar verme suçunu oluşturur. Suçun basit şekli en az cezayı gerektiren şeklidir. Suçun basit şekli şikayete tabi olup nitelikli halleri re'sen kovuşturmaya tabidir. Mağdur fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunma zorundadır. Nitelikli halleri şikayete tabi olmasa da savcılık tarafından 8 yıllık dava zaman aşımı süresi içerisinde soruşturulmalıdır. Kanun gerekçesine göre mala zarar verme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Kanun koyucu seçimlik hareketleri tahdidi bir şekilde saymıştır. Bu hareketlerden birinin gerçekleşmiş olması yeterli olup suç gerçekleşmiş sayılır. Fail malı hem kullanılamaz hale getirmiş hem de yıkmış ise tek bir mala zarar verme suçu söz konusu olacaktır. Suç icrai bir hareketle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir.

Mala zarar verme suçu kanunumuza göre altı farklı şekilde işlenebilir.

Malın Kullanılamaz Hale Getirilmesi

Burada eşyadan yararlanılması tamamen ortadan kaldırılmakta, fail mağdurun o eşyadan yararlanmasını engellemektedir.

Malın Tamamen veya Kısmen Bozulması

Malın özgülendiği amaca uygun olarak kullanılma olanağının ortadan kaldırılmasıdır. Fail malın niteliğini değiştirerek, kullanılabilirliğini, değerini azaltarak malı bozmaktadır.

Malın Tamamen veya Kısmen Yıkılması

Malın bozulmasından daha büyük bir fiil kastedilmekte olup yıkma eylemi taşınmazlar için söz konusu olabilir. Malın bir daha kullanılabilme olanağından çıkartılması demektir.

Malın Kısmen veya Tamamen Yok Edilmesi

Malın tamamen ortadan kaldırılması, tekrar elde edilme imkanının son bulması durumudur. Tamir etme durumundan söz edilemez.

Malın Tamamen veya Kısmen Kirletilmesi

Malın değerinde azalmaya yol açacak her türlü faaliyeti ifade eder. Duvara yazı yazmak, ilan yapıştırmak, duvara bir şeyler çizmek ve sair.

Mala zarar verme suçunun oluşması için zarar unsurunun gerçekleşmesi gerekir. Malın değerinde azalma olmadıkça mala zarar verme suçu oluşmayacaktır.

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası

Mala zarar verme suçunun basit halinde mala zarar verme suçunun cezası, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Burada yani suçun basit halinde ya hapis cezası verilecek ya da adli para cezasına hükmedilecektir.

Mala zarar verme suçu kasten işlenen bir suçtur. Yani failin bilerek ve isteyerek suçu işlemesi yeterlidir. Görüleceği üzere mala zarar verme suçu kanunda düzenleme bulunmadığından ötürü taksirle işlenebilinen bir suç değildir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında cezai bir yaptırımla değil tazminat yaptırımıyla hareket edilmesi gerekecektir.

Mala Zarar Verme Suçunun Ağırlaşmış Halleri

Mala zarar vermenin kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Mala zarar vermenin yangına sel ve taşkına kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis üzerinde gerçekleştirilmesi,

Mala zarar vermenin nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç fidan veya bağ çubuğu üzerine gerçekleştirilmesi,

Sulamaya içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler üzerinde gerçekleştirilmesi,

Grev ve lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımından olan bina tesis veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Siyasi partilerin kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis, veya eşya üzerinde gerçekleştirilmesi,

Kamu görevlisinden görevi dolayısıyla öç almak amacıyla yapılması, suretleriyle işlenmesi halinde fail 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Failin mala zarar verme suçunu yarak yakıcı veya patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirmesi, mala zarar vermenin toprak kaymasına çığ düşmesine sel veya taşkına neden olmak suretiyle gerçekleşmesi, mala zarar vermenin radyasyona maruz bırakarak nükleer biyolojik veya kimyasal silah kullanarak gerçekleştirmesi, durumlarında suçun basit ve nitelikli hallerinin cezaları bir kat arttırılır.

Mala zarar verme suçunda Ceza Verilmeyecek Durumlar

Mala zarar verme suçunun belli derecede arkrabalık ilişkisi olan kişiler arasında işlenmesi durumundas faile ceza verilmez. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Mala zarar verme suçunda zamanaşımı

Mala zarar verme suçunun basit halinin dava zamanaşımı süresi suçun işlenmesi tarihinden itibaren 8 yıldır. Zamanaşımını kesen durumların varlığı halinde zamanaşımı süresi en fazla 12 yıl olabilir. Nitelikli hallerinin zamanaşımı süresi de 8 yıldır.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci v...

Devamı
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi ...

Devamı
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini...

Devamı
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık