Kişisel Verileri Ele Geçirme Verme Yayma Suçu

Kişisel Verileri Ele Geçirme Verme Yayma Suçu

Kişisel Verileri Ele Geçirme Verme Yayma Suçu

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Yayma Veya Paylaşma Suçu

Kişisel verileri ele geçirme, yayma başkalarıyla paylaşma suçu ile kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanununun Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlıklı 9. bölümünde düzenlenmiştir. Anayasamızın 20. maddesinin 3. fıkrasında da özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme olduğu gibi bu düzenlemeye esas alınarak kişisel verilerin korunması kanunu da 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Anayasamıza göre herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir

Gelişen teknoloji kişisel verilerin daha çok korunmasını gerektirdiğinden mevzuatsal bakımdan koruma yöntemleri arttırıldığı gibi 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 136. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin, yayılmasının ve paylaşılmasının cezalandırılacağı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme başlığı altında düzenlenmiştir.

Nitekim Türk Ceza Kanununun 136. maddesinde yapılan düzenlemede kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin cezalandırılacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Kişisel Veri Tipleri

Kişisel veri tipleri- Kişisel verinin tanımı kişisel verilerin korunması kanununda açık bir şekilde yapılmakla birlikte kişisel veri tipleri olarak şunları örneklendirebiliriz; Kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası, araç plaka numarası, telefon numarası, parmak izi, retina taraması, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşleri, ırki kökenleri, cinsel yaşamları, sağlık durumları veya sendikal bağlantıları ve sairdir. Kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Ve Şirketlerin Yükümlülükleri adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçu Şikyate Tabi midir?

Kişisel verileri ele geçirme, yayma veya başkalarıyla paylaşma suçu şikayete tabi bir suç değildir. Suçun soruşturulması Cumhuriyet Başsavcılığının böyle bir durumu öğrenmesinden itibaren re'sen yani kendiliğinden yapılır. Kişisel verisi ele geçirilen, yayılan ya da başkalarıyla paylaşılan mağdur kişinin şikayeti aranmaz ve resmi makamlar ihbar ya da kanunen aranan şikayet haricindeki şikayet dilekçeleri ile harekete geçirildiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma yapacak, soruşturma sonucunda hukuka aykırı bir durumla karşılaşıldıysa iddianame hazırlanıp Asliye Ceza Mahkemesine gönderilecektir. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul eder ve kovuşturmaya başlarsa sanık hakkında nihai karar mahkeme tarafından verilecektir. Hukuka aykırı bir durumla karşılaşılmazsa savcılık makamı iddianame hazırlamayıp takipsizlik kararı verecektir. Türk Ceza Kanununun 139. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme suçlarının soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete tabi olmadığı açıkça düzenlemiştir.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçunun Unsurları

Kişisel verileri ele geçirme suçunun oluşması kanunen üç hareketin varlığına bağlanmıştır. Bunlar;

  • Ele geçirme; Kişisel verilerin kaydedildiği yerden alınması, kağıda yazılması, fotoğrafının çekilmesi, bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve sair hususlardır.
  • Başkasına verme; Kişisel verilerin fail ve mağdur haricinde başka bir üçüncü şahsa verilmesidir. 
  • Kişisel verilerin yayılması; Kişisel verilerin birden fazla şahsa ulaştırılmasıdır. Örneğin kişisel verilerin internet yoluyla birden çok kişiye iletilmesi, sokakalara bırakılması, basın yayın yoluyla yayımı, ilan edilmesi ve sair.

Kişisel verilerin ele geçirilmesi, yayma veya paylaşma suçunun faili herkes olabileceği gibi suç herkese karşı işlenebilen bir suçtur. Yani mağdur da herkes olabilmektedir.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçunun Cezası

Kişisel verileri ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Nitekim Türk Ceza Kanununun 136. maddesine göre kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Nedenler

Kişisel verileri ele geçirme suçunda cezayı ağırlaştıran nedenler Türk Ceza Kanunun 137. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kişisel verieri hukuka aykırı olarak ele geçiren, yayan ya da başkasıyla paylaşan kişi;

  • Kamu görevlisi ise ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle,
  • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

işlemiş ise Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilecek ceza 1/2 oranında arttırılacak ve kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle alacağı ceza yarı oranında ağırlaşacaktır.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçu Zamanaşımı

Kişisel verileri ele geçirme suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, paylaşılması yayılması suçunun işlendiği andan başlamak üzere 8 yıl içinde soruşturmaya başlanmalıdır. 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin bitiminden sonra failin kişisel verileri ele geçirme suçunu işlemesi sebebiyle soruşturmaya başlanamayacağı için hakkında ceza kovuşturması yapılamayacak ve cezalandırılamayacaktır. 

Kişisel Verileri Ele Geçirme Verme Suçu Yargıtay Kararları

Cep Telefonu Numarasının Facebookta Paylaşılması

İkrar içeren savunmaya ve dosya kapsamına göre; sanığın, katılan facebook hesabında yayınladığı resimleri ve katılana ait cep telefonu numarasını kendi facebook hesabında yayınlaması şeklinde eyleminin TCK'nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu ve sanık hakkında bu suçtan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, delillerin takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde özel hayatın gizliliğini ihlalden sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Sanığın Katılan Facebook Hesabında Yayınladığı Resimleri ve Katılana Ait Cep Telefonu Numarasını Kendi Facebook Hesabında Yayınlaması Şeklinde Eyleminin 5237 S.K. Md. 136/1 Hükmünde Düzenlenen Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçunu Oluşturduğu ve Sanık Hakkında Bu Suçtan Mahkumiyete Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Delillerin Takdirinde ve Suç Vasfında Yanılgıya Düşüldüğü T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2018/8221 K. 2019/6189 T. 15.5.2019

Kredi Kartı Bilgilerinin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi

Diğer müştekilere ait kart bilgilerinin kopyalanmasına rağmen fiziki bir kart oluşturulmadığı ve kullanılmayarak menfaat temin edilmediği, dava dosyasında sadece kopyalama cihazında bilgi bulunduğuna yönelik 21.08.2007 tarihli inceleme raporu karşısında; ele geçirilen kopyalama cihazında bilgi bulunması halinde eylemin mağdur sayısınca TCK.nun 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2018/10126 K. 2019/1793 T. 11.2.2019

İnternette Hukuka Aykırı Fotoğraf Paylaşılması

Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına göre; ... Barosu avukatlarından Avukat ....'nın avukat kimlik belgesinde kullanılması amacıyla Türkiye Barolar Birliği'ne göndermiş olduğu fotoğrafının, http://www.... isimli URL adresinde rızası dışında yayımlanmasından dolayı TCK'nın 136. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun işlendiği iddiası ile ...Barosu Başkanlığının 26.07.2018 tarihli suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma sonunda; “...Avukat ....'nın özel hayata ilişkin fotoğrafının paylaşılmadığı, avukatlık bilgileri ile Barolar Birliğine vermiş olduğu fotoğrafın ve herkese açık avukatlık bilgilerinin paylaşıldığı, bu haliyle meçhul şüphelinin eyleminin suç teşkil etmediği...” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, ...sayılı kararında isabet görülmemiştir. T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2019/3534 K. 2019/5452 T. 24.4.2019

Sahte Facebook Hesabında Fotoğraf Yayınlanması

TCK'nın 136/1. maddesinin, “Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek, bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.” şeklindeki gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kişisel verilerin, “verildiği”, “yayıldığı” veya “ele geçirildiği”nin kabul edilebilmesi için, kişisel verilerin kaydedilmiş halde bulunması, kaydedilmiş haliyle başkalarına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi gerekir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak ( örneğin; yazının başka bir kağıt, defter vb. nesne üzerine geçirilmesi, taşınabilir belleğe veya CD'ye aktarılması gibi işlemlerle ) sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri “ele geçirme” kapsamında değerlendirilebilir ise de, kişisel verilerin kaydedilmeden önce öğrenilmesi, hafızada tutulan kişisel verilerin başkalarına açıklanması, kişisel verilere salt duyu organları aracılığıyla vakıf olunması, ancak TCK'nın 134/1. maddesinin 1. cümlesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilir. Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, bir dönem internet üzerinden tanışıp arkadaş olduğu katılanın daha önce kendi facebook hesabında paylaştığı resimleri, katılan ile tartışmaları sebebiyle katılan adına açtığı sahte facebook hesabından katılanın rızası dışında yayınladığı iddia edilen olayda, katılanın gündelik kıyafetler ile kamuya açık alanda çekilmiş ve kişisel veri niteliğindeki resimlerini daha önce kendi facebook hesabında yayımlamasının bu resimlerin kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceği gibi üçüncü kişilere katılanın rızası dışında yayınlama hakkı da tanımayacağı gözetilmeden sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2017/2960 K. 2018/1541 T. 14.2.2018

Youtube da Fotoğraflarla Slayt Gösterisi Yapmak

Katılanlar tarafından internet ortamında yayımlanan ve katılanların kamuya açık alanlarda günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri resimleri, katılanların başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyecekleri özel yaşam alanlarına dair görüntü olarak kabul edilemeyeceğinden, katılanların kişisel veri niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle yayımlayan sanığın eyleminin, TCK'nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında TCK'nın 134/2. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2015/11703 K. 2017/870 T. 8.2.2017