Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı kavramı Ankarada bulunan ceza hukukçusu avukatın nitelendirilmesi için kullanılan bir kavramdır. Ceza avukatlığı savunmanın en önemli unsurlarından birisi olup Ankara ceza avukatı da ankaradaki ceza avukatlığının bir parçası niteliğind

Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı kavramı Ankarada bulunan ceza hukukçusu avukatın nitelendirilmesi için kullanılan bir kavramdır. Ceza avukatlığı savunmanın en önemli unsurlarından birisi olup Ankara ceza avukatı da ankaradaki ceza avukatlığının bir parçası niteliğinde olacaktır. 

Kişi herhangi bir suç işlediğinde bu suçun soruşturulmasına ya savcılık makamı tarafından kendiliğinden ya da şikayet üzerine başlanır. Suç işleyen kişiyi şikayet halinde savcılık makamı suç unsurlarını inceler. Suçun oluşup oluşmadığı hakkında tüm delilleri toplar. Suçun oluştuğunu düşündüğü takdirde iddianame hazırlayacağı gibi suçun oluşmadığı kanaatine varırsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik kararı) verir. İşte burada Ankaradaki ceza davaları bakımından Ankara ceza avukatının önemi oldukça fazladır. Ankara ceza avukatı soruşturma esnasında müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak maksadıyla savcılık makamına göndereceği bir savunma ile bu durumu ortaya koyar ve müvekkili hakkında iddianame düzenlenmesini engelleyerek takipsizlik kararı alabilir.

Savcılık makamı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumlarında kovuşturmaya yer olmadığına yani takipsizlik kararı verir. Suçtan zarar gören kişinin avukatı örneğin ankara ceza avukatı, takipsizlik kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren savcılık makamının bulunduğu yerdeki yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. 

Şayet savcılık makamı kişinin suçu işlediği hususunda kanaate vardığı takdirde bu durumda iddianame hazırlar. Aslında ceza yargılamasının iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi soruşturma savhası ikincisi ise kovuşturma safhası adını verdiğimiz mahkeme safhasıdır. Soruşturma aşaması savcılık makamı tarafından yürütülür. Savcı iddianame hazırlayıp iddianame mahkeme tarafından kabul görürse bu durumda kovuşturma safhasına yani mahkeme huzurunda yargılama aşamasına geçilecektir. Kamu davasını açma görevi, savcılık makamı tarafından yerine getirilir. Soruşturma evresi sonunda elde edilen kanıtlar ile, suçun meydana geldiği hususunda yeterli şüphe oluşmuş ise savcılık makamı tarafınan iddianame düzenlenir. 

Yukarıda da görüleceği üzere örnek verdiğimiz üzere Ankarada gerçekleşen bir suç olayında ankara ceza avukatı şüphelinin avukatlığını üstleneceği gibi suçtan zarar gören ya da müştekinin de avukatlığını üstlenebilir. Ankara ceza avukatı soruşturma aşamasında yaptığı savunmalar neticesinde takipsizlik kararı alamamış ise bu durumda açılacak ceza davasında yapacağı savunmalar ile müvekkilinin ceza almaması için savunma yapacak ve öncelikli olarak beraatini talep edecektir. Ankara ceza avukatının yapacağı gerekçeli savunmalar ile mahkeme durumu inceleyecek ve duruma göre savunmaları kabul ettiği takdirde ankara ceza avukatının talepleri doğrultusunda beraat hükmü verecektir. 

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,
Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,
Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,
Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade etmektedir.

Ankara ceza avuakatı, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın Ankara ceza avukatı ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin Ankara ceza avukatı ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.

Ankaradaki ceza davasında savunmaları kabul edilen Ankara ceza avukatının talepleri doğrultusunda mahkeme duruşmanın sona erdiğini açıklandıktan sonra hüküm verir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.

Ankara ceza avukatının talebi ile mahkeme Beraat kararını aşağıdaki durumlarda verebilir;
Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmamasıdır.

Ankara ceza avukatı Ankarada meydana gelen ceza davalarına bakmaya yetkili olduğu gibi Türkiyenin her yerindeki ceza davalarına da bakmaya yetkilidir. Ankara ceza avukatının yukarıda yer vermiş olduğumuz gibi görevlerine değinecek olursak;

- Ceza Davalarının takibi ile beraber gerekli işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Hukuki konular açısından gerek görüldüğü takdirde hukuki görüş beyan etmek,
- Anlaşmazlıkları önleyecek hukuki tedbirler almak,
- Ceza davasında Kişi ya da kurumun menfaatlerini korumak,
- Ceza davası süreçlerini (soruşturma aşamasından itibaren anlaşılmış ise soruşturma aşaması da dahil olmak üzere) uygun şekilde yerine getirmektir.

Ceza Avukatının Yükümlülükleri Nelerdir

İster Ankara ceza avukatı ister Türkiye'nin başka bir ilinde faaliyet gösteren ceza avukatı olsun ceza avukatının yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Ceza Avukatı Büro Edinme Yükümlülüğü

Avukatlar, levhaya yazıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadırlar. Bir avukatm buden fazla büro edinmesi yasak olduğu gibi, birlikte çalışan avukatların ayrı büro edinmeleri de yasaktır. Bürosunu değiştiren avukatm, yeni adresini bir hafta içinde baroya bildirmesi gerekmektedir.

Ceza Avukatının Dosya Tutma ve Evrakı İade Yükümlülüğü

Avukat, üzerine aldığı her iş veya yazılı mütalâasma başvurulan her husus hakkmda düzenli olarak dosya tutmak ve kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür. Avukat kendisine teslim edilen her türlü değerli eşyayı, parayı, kıymetli evrakı olası ziya ve tahrip olma tehlikelerine karşı en iyi şekilde korumak ve bunları istek halinde en kısa zamanda iş sahibine iade etmekle yükümlüdür.

Ceza Avukatının Sır Saklama Yükümlülüğü

Avukatların, kendilerine verilen işler dolayısıyla veya gerek avukatlık görevi, gerekse TBB ve baroların organlarmdaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Avukata bu görevin yüklenmesinde sadece sır sahihinin çıkarı değil, kamu yararı da gözetilmiştir. Gerçekten, iş sahibinin, sırrının açıklanacağından korkmaksızın avukata başvurabilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Avukatın sadece mesleği dolayısıyla veya mesleğini icra ederken öğrendiği hususlar “avukatlık sırrı” sayılabilrr. Şu halde, sırrın öğrenilmesi ile mesleki faaliyet arasında illiyet bağının bulunması gerekir.

Ceza Avukatının İşi Reddettiğini Bildirme Yükümlülüğü

Kural olarak avukat kendisine teklif olunan işi kabul etmek zorunda değildir; avukat işi reddederken herhangi bir gerekçe göstermek zorunda da değildir. Bununla birlikte, işi reddeden avukatın, işin rededildiğini gecikmeksizin' iş sahibine bildirmesi gerekmektedir.

Ankara Ceza Avukatı Olarak İlgilendiğimiz Ceza Davalarına Örnek Verecek Olursak

 • Kasten Öldürme,
 • Kasten Yaralama,
 • Cinsel Saldırı,
 • Çocuğun Cinsel İstismarı,
 • Tehdit,
 • Şantaj,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma,
 • Zimmet,
 • İftira,
 • Rüşvet,
 • Görevi Kötüye Kullanmak,
 • Hakaret,
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret,
 • Yağma,
 • Hırsızlık.
 • Uyuşturucu ticareti yapmak
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal,
 • Dolandırıcılık Suçu

En iyi ceza avukatı ya da google arama motorunda buna benzer şekilde yapılan aramalarda karşınıza çıkan avukatların dava yoğunlukları da araştırılmalı ve bu konu hakkında vatandaşların ayrıntılı olarak bilgi almaları gerekmektedir. 

Asliye ceza davaları ve ağır ceza davaları için igili makalelerimizi okuyabilirsiniz.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN DİĞER MAKALELERİMİZİ OKUYABİLECEĞİNİZ GİBİ BÜROMUZLA DA İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

Ankara Ceza Avukatı Ücreti Ne Kadardır

Ceza avukatı ücretinin sabit bir değeri yoktur. Avukatlık asgari ücret tarafesinde düzenlenen vekalet ücreti bedelleri bulunur ancak bu bedeller değinildiği üzere asgari seviyedir. Bu bedellerin altında dava alınması yasaktır. Ancak üst tutara ilişkin herhnagi bir azami bedel olmadığından taraflar ceza avukatı vekalet ücretini aralarında serbestçe belirlemelidirler. 

Ceza Avukatına Vekalet Nereden Verilir

Ceza avukatına vekalet vermek isteyen kişi ceza avukatının bilgilerini aldıktan ve aralarında ücret tutarında anlaşıp yazılı veya yazısız vekalet sözleşmesi koşullarını sağladıktan sonra noterden bu bilgiler ışığında vekalet verecektir. Noterden alınan bu vekaletname ile ceza avukatı müvekkilinin ceza davası sürecini takip edecek ve ceza almaması beraat etmesi yahut en kötü ihtimalle en az cezayı alması için görevinin gereğini yerine getirecektir.

Ankara Ceza Avukatı Tüm Dava Sürecini Takip Eder mi

Ceza avukatının tüm dava sürecini takip edip etmeyeceği müvekkili ile yapacakları anlaşmaya göre belli olacaktır. Nitekim yapılacak anlaşmaya göre taraflar bunu serbestçe kararlaştırmakta özgürdür. Kişi ceza avukatının tüm dosyayı sonuna kadar takip etmesini istiyor ve ücret konusunda da anlaşıyorsa ceza avukatı anlaşma gereği tüm dosyayı takip edecektir. Ama taraflar bunun aksini de kararlaştırabilirler. Örneğin sadece savcılık aşamasını ya da savcılık aşaması ile birlikte tüm sürecin yönetilmesine de karar verilebilir. 

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mu

Ceza davalarında özel ceza avukatı tutmak, davaları bu avukat vasıtasıyla takip ettirmek zorunlu değildir. Ancak ceza davalarının hürriyeti bağlayıcı özelliği gereği davalarda ceza avukatı ile takip yaptırmak önemle tavsiye olunur. Zira hukuki sürecin önceden tahayyül edilmesi kişilerin kendi kendilerini savunmaları sırasında kestirilmesi güç bir durumdur. Ceza davalarında yapılacak gerekçeli savunmalar kişilere özgürlüklerini vereceği gibi yanlış bir durum ceza almalarına ve hapis cezası ile karşılaşmalarına yol açabilecektir.

Ceza Avukatı İçin En Önemli Husus Gerekçeli Savunma Yapmaktır

Ceza avukatı için en öneli hususlardan birisi özellikle sanık müdafiiliği yaparken gerekçeli savunmalar yapmaktır. Nitekim sanık bir kez ceza aldı mı hürriyeti bağlanacak, bir daha belki de hayatı normale dönemeyecektir. Olması gereken gerekçeli ve hukuka uygun savunma yaparak müvekkilin ceza almamasını sağlayıp beraat ettirmek en kötü ihtimalle lehe olan hükümlerden yararlandırıp cezasında indirim yaptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldırmaktır. Bunların hepsi iyi ve gerekçeli savunma yapmakla ortaya çıkacaktır. 

Ceza Avukatı Nasıl Savunma Yapar

Ceza avukatı ceza yargılamasının sözlü yargılama olması nedeniyle sözlü savunma yapmakla birlikte yazılı olarak da savunmalarını sunabilir. Duruşma esnasında sözlü savunmalarını mahkeme huzurunda yapan  ceza avukatı duruşma haricinde yazılı savunma yaparak savunmaların kalıcı olmasını da sağlayabilir. Önemli olan mahkeme üyelerinin ve mahkeme başkanının dikkatini çekerek vicdani kanaatlerine göre karar vermelerini sağlamaktır.