YOKSULLUK NAFAKASINDA HARÇ VE MASRAF NE KADARDIR?

YOKSULLUK NAFAKASINDA HARÇ VE MASRAF NE KADARDIR?

30-09-2019
YOKSULLUK NAFAKASINDA HARÇ VE MASRAF NE KADARDIR?

YOKSULLUK NAFAKASINDA HARÇ VE MASRAF NE KADARDIR?

Yoksulluk nafakasında harç ve masrafların belirlenmesi iki türlü durumun varlığı söz konusu olduğunda değişkenlik göstermektedir. Nitekim aşağıda yer verdiğimiz hususlar çerçevesinde nafaka harç ve masraflarında değişme yaşanacak ve kişiler davalarını sürdürebilmeleri bakımından bu harç ve masrafları ödemekle yükümlü olacaklardır. Aksi durum mahkemenin harç ve masrafları tamamlatmak maksadıyla tarafa süre vermesi ile uzayacak ve taraf kendisine verilen sürede harcını tamamlamazsa hakim Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerine göre dava hakkında karar verecek ve harcını tamamlamayan taraf hak kaybına uğrayabilecektir.

Boşanma davasıyla birlikte yoksulluk nafakasının talep edilmesi

Boşanma davası ile birlikte yoksulluk nafakasının talep edilmesi durumunda yoksulluk nafakası boşanma davasının eki niteliğinde olacağından harca bağlı değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından; yoksulluk nafakasında vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

"Mahkemece verilen 06.02.2012 tarihli kararla boşanma davasının kabulü nedeniyle davacı lehine maktu vekalet ücreti takdir edilmiş olup, bu yön kesinleşmiştir. 14.01.2013 tarihli bozma kararı davalının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerektiğine ilişkindir. Boşanma davasında talep edilen boşanmanın eki niteliğindeki nafakalar ayrıca harca ve vekalet ücretine tabi değildir. Bu husus gözetilmeden, boşanma davasının kabulü dolayısıyla 06.02.2012 tarihli kararla davacı lehine vekalet ücreti takdir edildiği de dikkate alınmaksızın, davacı yararına yeniden vekalet ücreti tayini isabetsizdir. Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir."(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/7202E., 2014/9282K.)

Boşanma davasından sonra yoksulluk nafakası talep edilmesi

Türk Medeni Kanunumuza göre boşanma davasından sonra açılacak davalar boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımına tabidir. Yoksulluk nafakası talebi de boşanma davası ile istenmeyerek boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava ile istenilmişse harca tabidir.

"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, yoksulluk davası yönünden, davalı tarafından ise, velayetin değiştirilmesi ve yoksulluk nafakası davaları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı, dava dilekçesinde velayetin değiştirilmesi yanında, davalıya bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını da talep etmiştir. Dava dilekçesi ile birlikle yatırılan başvurma harcı, dilekçedeki tüm talepleri kapsar. Başvurma harcı ile birlikte yatırılan maktu karar harcının hangi dava için yatırıldığı anlaşılamamaktadır. Dava dilekçesindeki her bir talep için ayrı ayrı maktu ve nispi harçların yatırılması gerekmektedir. Davacının velayetin değiştirilmesi ve yoksulluk nafakasının kaldırılması yönündeki davaları için ayrı ayrı harç alınmamıştır. Kaldırılması talep edilen yoksulluk nafakasının YILLIK TUTARI üzerinden hesaplanacak nisbi (maktu harcın altında kalması halinde maktu harç miktarı) harç alınmadan (Harçlar Kanunu m. 30-32) davaya devam edilmesi yanlış olmuştur. O halde, mahekemece davacıya eksik harcın tamamlattırılması ve sonucu itibariyle karar verilmesi gerekirken, eksik harçla yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır." (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/20774E., 2017/906K)

"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından, ortak çocuğun velayeti yönünden; davalı tarafından ise, yoksulluk nafakasının kaldırılması ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı, dava dilekçesinde yoksulluk nafakasının kaldırılması yanında ortak çocuğun velayetini de talep etmiş ve tek dava için harç yatırmıştır. Davacının birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı harca tabi iki davası bulunmaktadır. Dava açarken alınan başvuru harcı her iki davayı da kapsar. Mahkemece, yoksulluk nafakasının artırılması davası yönünden nafakanın bir yıllık tutarının toplamı üzerinden nispi harcın tamamlaması için süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekirken (Harçlar Kanunu m.30-32), bu eksiklik giderilmeden yargılamaya devamla hüküm tesisi doğru görülmemiştir." (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/24678E, 2017/290K)

"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından ortak çocuk ... için takdir edilen nafaka miktarı, davacı için takdir edilen yoksulluk nafakası ve ortak çocuk ... için takdir edilen iştirak nafakalarının arttırımı talebinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Davacı kadın dava dilekçesinde boşanma kararından sonra doğan ....'ün velayetinin düzenlenmesinin yanı sıra yoksulluk nafakası ve velayeti kendisinden bulunan ortak çocuk .... için daha evvel takdir edilen iştirak nafakasının da arttırılması talebinde bulunmuştur. Dava açılırken alınan başvuru harcı, dava dilekçesindeki isteklerin tümünü kapsar. Davacı kadının yoksulluk nafakası ve ortak çocuk ... için takdir edilen iştirak nafakasının arttırılması talebi ortak çocuk ...l'ün velayetinin düzenlenmesi talebinin eki niteliğinde olmayıp nispi harca tabidir. Bu talep nedeniyle davanın açılması esnasında nispi harç alınmadığı gibi bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmemiştir. Nispi harç tamamlattırılmadan müteakip işlemler yapılamaz. Mahkemece, davacı kadına arttırılmasını talep ettiği bir yıllık yoksulluk ve iştirak nafakası miktarları üzerinden nispi harcın ikmali için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m. 30-32) harç noksanlığı giderildiği takdirde, bu talebin esasının incelenmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi, harcın ikmal edilmemesi halinde ise Harçlar Kanununun 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir." (Yargıtay2. Hukuk Dairesi 2016/25335.E, 2017/187K.)

Boşanma Avukatı Değerlendirme

Yoksulluk nafakası boşanma davasından sonra yoksulluğa düşecek tarafa verilecek ve taleple bağlılık kuralına göre sadece talebe istinaden verilebilecek bir nafakadır. Yoksulluk nafakası eşe verilir ve çocuklar için kararlaştırılan nafakayla karıştırılmaması gerekir. Yoksulluk nafakası talep eden tarafın asgari ücretle bir yerde çalışıyor olması yoksulluk nafakasının reddine bir gerekçe olamayacağından asgari ücret alan taraf dahi yoksulluk nafakası alabilecektir. Yoksulluk nafakası eşin ölümüne kadar devam edecek bir nafaka olduğundan ötürü tartışmalı bir nafaka çeşididir.

Yoksulluk nafakasının boşanma davası ile birlikte istenmesi durumunda yoksulluk nafakası talep eden taraftan buna ilişkin harç alınmayacaktır. Ancak boşanma davasının eki niteliğinde olmayan yani boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde istenecek yoksulluk nafakası harca tabi olacaktır ve harç miktarı yıllık nafaka miktarı üzerinden hesaplanacaktır. 

Boşanma davası ile birlikte talep edilen yoksulluk nafakası için ayrıca harç verilmesine gerek olmadığından dolayı bu hususun boşanma davası ile birlikte talep edilmesi kişinin yararına olacaktır. Bu sebeple boşanma avukatının müvekkilini bu konularda bilgilendirmesi tavsiye olunur. Boşanma davaları çok çetrefilli ve ispatı gerektiren konuların varlığlının sağlanmasına bağlı olarak çok önemli davalardandır. Kişinin ekonomik geleceği ile manevi geleceğini etkileyen dava türlerinden olduğundan mütevellit aşırı ilgi isteyen bir dava türüdür.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık