YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Yoksulluk nafakası nedir- 4721 Sayılı Medeni Kanunumuza göre eşe verilebilecek olan nafakalar tedbir nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. 175'inci maddeye göre yoksulluk nafakası; "boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." şeklinde düzenlenmiştir. Görüleceği üzere yoksulluk nafakasına hükmedilebilinmesi için öncelikle boşanma yüzünden yoksulluğa düşülmeli, nafaka talep eden ağır kusurlu olmamalı ve nafaka yükümlüsünün mali gücü oranında nafaka hükmedilmelidir. Kusur olarak boşanmaya yol açan kusur araştırması yapılmalıdır. Boşanma davasında kusursuz, az kusurlu, eşit kusurlu olan eş yoksulluk nafakası alabilecektir. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166f.1 maddesine göre açılan bir davada davacının boşanma davası kabul edilmiş ise diğer koşulların da gerçekleşmesi durumunda TALEP HALİNDE davacı eşe yoksulluk nafakası verilmelidir.

Yoksulluk Nafakası Emsal Karar

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/5259

Karar : 2003/6125

Tarih : 28.04.2003


Özet: Ağır kusurlu kadın lehine yoksulluk nafkası takdir edilmez.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

4722 s. kanunun 1 inci maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin UYGULANMASI GEREKİR.

1-Türk Kanunu Medenisinin 144 üncü maddesine göre lehine yoksulluk nafakasına hükmolunacak tarafın kusurunun daha ağır OLMAMASI GEREKİR. Mahkemece de kabul olunduğu üzere davalı kadın ağır kusurlu olup lehine yoksulluk nafakası hükmolunması YASAYA AYKIRIDIR...

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2011/94

Karar : 2011/2518

Tarih : 16.02.2011

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK.m.175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa DÜŞECEĞİ GERÇEKLEŞMİŞTİR. O halde, davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR...
Boşanma davasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş tam kusurlu ise yoksulluk nafakası alamaz.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2003/4408

Karar : 2003/5356

Tarih : 14.04.2003


Özet : Toplanan delillere göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kocasına hakaret eden davalı kadın da tam kusurlu olduğundan, kadın lehine manevi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi hatalıdır.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası ve manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ.

1-Davalı taraf tanık masrafı yatırmadığından tanıkları dinlenememiş, davacı tanıkları da; davalı kadının kocasına: “................” şeklinde hakaretler ETTİĞİNİ BİLDİRMİŞLERDİR. Davalı, cevap dilekçesinde ileri sürdüğü hususları kanıtlayamamıştır. Toplanan delillere göre boşanmaya yol açan olaylarda davalı kadın tam kusurlu olduğundan lehine manevi tazminat ve yoksulluk nafakasına hükmolunması usul ve YASAYA AYKIRIDIR.
Yoksulluk nafakası yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

Esas : 2010/10653

Karar : 2011/12224

Tarih : 14.07.2011

Özet: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK. m. 175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, davacı-davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.

2 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK. m. 175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa DÜŞECEĞİ GERÇEKLEŞMİŞTİR. O halde, davacı-davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken isteğin reddi DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması zorunludur. Ancak kanunumuzda yoksulluğun herhangi bir tanımı yapılmamıştır. Yargıtay tarafından açıklık getirilen bu konu sonucunda yoksulluk, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca şu şekilde tanımlanmıştır; "yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim, gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların" yoksul olarak nitelendirilebileceği belirtilmiştir. Önemli olan boşanma tarihinin kesinleştiği tarihte yoksul olunup olunmadığıdır. Amaç zorunlu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik olarak yoksulluktan kurtulmasını sağlamaktır. Yoksulluk nafakası isteyenin gelirinin yetersiz olması yoksul sayılması için yeterlidir. Yoksulluk nafakasının işinden kendi iradesi dışında ayrılmış olana, işten çıkarılmış olana, hastalık sebebiyle işinden ayrılana verilmesi gerekmektedir. Onun haricinde boşanma süresi içerisinde bilerek ve isteyerek özellikle nafaka alacağına güvenerek kendi isteğiyle sebepsiz yere işten ayrılan tarafa yoksulluk nafakası verilmesi hukuka aykırıdır. Bu sebeple mahkemenin işten ayrılış sebebini araştırması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası isteyen yeterli ve düzenli bir geliri olmayan ev hanımı ise geliri olmayan bu ev hanımı da yoksulluk nafakası alabilir. Yargıtaya göre asgari ücret düzeyinde gelire sahip olunması yoksulluk nafakasına hükmedilmemesine yol açan bir durum değildir. Yani asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olunsa bile kişi yoksulluk nafakası alabilecektir. Yaşlılık aylığı, özürlülük aylığı alan yoksulluk nafakası da alabilir. Ancak yoksulluğu ortadan kaldıracak geliri olanlar yoksulluk nafakası alamazlar. Emekli aylığı yeterli olan, yeterli geliri olan, miras kalmış olan, yeterli kira geliri olan, yaptığı iş sebebiyle yeterli geliri olan, işçi olarak çalışan, memur olarak çalışan yoksulluk nafakası alamaz. Yoksulluk nafakası verilebilmesi için yoksulluk nafakası talep edenin çalışıp çalışmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Yoksulluk nafakası isteyenin çalıştığı ileri sürülmüş ise bu durumun belirlenmesi ve ona göre hüküm verilmesi gerekir. Bu durumda yoksulluk nafakası talep eden tarafın, dava açılmadan önce nerede çalıştığı, hangi zamanlarda ne kadar süre çalıştığı, gelir miktarı, işten ayrılmış ise ayrılma sebebi, işten ayrılma sonucunda tazminat alıp almadığı belirlenmeli gerekirse tanık deliline başvurulmalıdır. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için talep eden tarafın bunu açık bir şekilde talep sonucunda bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca yoksulluk nafakasında istenilen miktar hakim tarafından arttırılamaz. Örneğin yoksulluk nafakası talebinde bulunan taraf 100,00 TL yoksulluk nafakası talep etmiş ise bu miktar hakim tarafından arttırılıp hüküm bu şekilde kurulamaz. Yoksulluk nafakası dilekçede istenmemiş ise hakim re'sen yoksulluk nafakasına hükmedemez. İstek olmadan taraf lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi açık bir şekilde kanuna aykırıdır.

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar?

Yoksulluk nafakası ne kadar- Yoksulluk nafakası miktarını belirleyen nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu ile nafaka talep eden kişinin içine düştüğü ekonomik durumdur. Hakim enflasyon araştırması ile ekonomik durum araştırması yaptıracak ilgili kuruluşlara yazı yazacak, emniyet teşkilatına kişinin sabit ikametgah araştırması, ekonomik durum araştırması ile çalıştığı şirket araştırması yaptıracak elde edilen bulgular neticesinde tespit etmiş olduğu kazanç üzerinden nafaka talep eden tarafa nafaka hükmedecektir. Yukarıda da değindiğimiz üzere yoksulluk nafakasının şartları bulunmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir husus kişi açmış olduğu boşanma davasında aylık 1.000,00 TL nafaka istemiş ise hakim yapmış olduğu araştırma neticesinde nafaka yükümlüsü olacak tarafın fazla gelirine rastlamış olsa bile taleple bağlı kalacak ve 1.000,00 TL üzeri nafakaya hükmedemeyecektir. Kısaca hakim tarafların talep sonuçlarında belirtmiiş olduğu miktar ile istekleriyle bağlıdır. Ve fakat kişinin geliri aylık 1.000,00 TL nafaka ödemeye yetmeyecek ve mahvına sebep olabilecek nitelikte ise bu durumda 1.000,00 TL altına nafakaya hükmedecektir. Yine unutulmamalıdır ki talep edilen nafakadan reddedilen kısım üzerinden karşı vekalete hükmedilmesi de mümkün değildir. Yine kişinin nafaka talebi yoksa hakim re'sen yoksulluk nafakasına hükmedemez. Taleple bağlıdır. Yoksulluk nafakası istenmediği bildirilmişse hakim yine bununla bağlıdır. Yoksulluk nafakası boşanma davası ile birlikte istenilmemiş ise ve sonradan talep edilmek isteniyorsa boşanmanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde talep edilmelidir. Aksi durum yani boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl sonra açılacak yoksulluk nafakası talepli davalar zamanaşımı itirazında bulunulduğunda reddolacaktır. Yoksulluk nafakasının yardım nafakası ile karıştırılmaması gerekir.

Yoksulluk Nafakası Süresi

Yoksulluk nafakasının süresi konusunda ne yazık ki çalışma yapılacağı belirtilmişse de bu konuda herhangi bir gelişme şu ana kadar yoktur. Kanuna göre yani Türk Medeni Kanununun 175. maddesi gereğince yoksulluk nafakasında kural süresiz olarak verilmesidir. Ancak talep varsa sınırlı süreli verilebilir. Taraflar süreli yoksulluk nafakası için anlaşma yapabilirler. Yoksulluk nafakasının bazı durumlarda kendiliğinden sona ermektedir. Bunlar 

Nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi

Yeniden evlenemeyle yoksulluk nafakası kendiliğinden ortadan kalkar. Nitekim Yargıtay kararında;  KARAR : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 Sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin ( 1. ) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanun'un 26.09.2014 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir. Temyiz ilamında bildirilen gerektirici sebeplere, özellikle davalı-davacı kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakasının yeniden evlenme tarihi itibarıyla kendiliğinden kalkacağının tabii bulunmasına ve ortak çocuk ....'ın inceleme tarihinde ergin olduğunun anlaşılmasına göre, davacı-davalı erkeğin Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu'nun 440.maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirine uygun olmayan karar düzeltme isteği yersizdir.

Eşlerden birinin sonradan ölümü

İster nafaka yükümlüsü ister nafaka alacaklısı olsun birinin ölümü nafakayı sona erdirir. Anlaşılacağı üzere miras yoluyla geçmesi mümkün değildir. Eşlerden birinin ölümü ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yoksulluk nafakası kendiliğinden ortadan kalkar.

Mahkeme kararıyla kaldırılması

Alacaklının Başkasıyla Yaşaması

Nafaka alacaklısı başkasıyla yaşamaya başlamış ve bu durum nafaka yükümlüsü tarafından ispat edilmiş ise ve nafaka alacaklılsının fiilen evliymiş gibi biriyle yaşaması da yoksulluk nafakasının mahkeme kararıyla kaldırılmasını gerektirir. 

Alacaklının Yoksulluğunun Ortadan Kalkması

Alacaklının yoksulluğunun ortadan kalktığı nafaka yükümlüsü tarafından dava edilip ispatlandığı takdirde nafaka miktarı kaldırılacaktır. İlerde tekrar yoksulluğa düşme ihtimali bulunduğundan bahisle nafakanın sonlandırılması yerine indirilmesi cihetine gitmek hukuka aykırı olacağından bu tür bir karar verilmesi bozmayı gerektirecektir.

Alacaklının Haysiyetsiz Hayat Sürmesi

Nafaka alacaklısının haysiyetsiz hayat sürdüğü iddia edilir ve nafaka yükümlüsü tarafından açılacak davada ispat edilirse mahkeme bu gerekçeyle nafaka alacaklısının almış olduğu nafakayı kaldıracaktır.

Yoksulluk Nafakasında Miktar Aşılabilir mi?

Taraflar boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmiş ise ve mahkeme tarafından talep uygun görülmüş ise ve bir nafakaya hükmedilecekse mahkeme yoksulluk nafakası taleplerinde tarafların talepleri ile bağlıdır. Açıklayacak olursak diyelim ki sen boşanma davasında yoksulluk nafakası olarak 3.000,00 TL talep etmiş isen mahkeme yaptıracağı sosyo ekonomik durum araştırması ile karşı tarafın gelirini ve hukuken mevcut olması gereken bazı hususları araştıracak sonrasında ise kararını verecektir. Ancak unutma ki belirttiğimiz 3.000,00 TL talebin üzerinde de karar veremeyecektir. Anlaşılacağı üzere 3.000,00 TL yoksulluk nafakası istemiş ve mahkeme de yaptırmış olduğu sosyo ekonomik durum araştırmasına göre eşinin gelirini aylık 50.000,00 TL olarak tespit etmiş olsa dahi senin talebini aşamayacak ve en fazla 3.000,00 TL ye hükmedilebilecektir. Mahkeme daha aşağısına hükmedebilir ancak üstüne hükmedemez. Zira boşanma davasında yoksulluk nafakası taleplerine ilişkin olarak hakim taleple bağlıdır. Bunan dolayı davanın profesyonelce destek alınan alanında uzman bir avukatla takip ettirilmesi tarafımca tavsiye olunmaktadır. Nitekim hak kaybı yaşamak, geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılabilmek ve bilinçsizce hazırlanan dilekçeler ile sonrasında pişman olmak kaçınılmaz olacaktır.

Yoksulluk Nafakası Yargıtay Kararları

Asgari Ücretliye Yoksulluk Nafakası Bağlanabileceği Kararı

YOKSULLUK NAFAKASI Asgari Ücret Seviyesinde Gelir Elde Eden Davalı Karşı Davacı Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Koşulları Gerçekleşmiş Olup Elde Ettiği Gelirin Kadını Yoksulluktan Kurtaracak Düzeyde Olmadığı - Mahkemece Kadın Lehine Uygun Bir Miktarda Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği 
Mahkemece davalı-karşı davacı kadının çalışması nedeniyle sabit geliri olduğu ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesi ile yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının yargılama aşamasında asgari ücretle işe başladığı, yalnız yaşadığı, kira giderinin bulunduğu ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davalı erkeğin ise: polis memuru olduğu ve 2.800 TL maaş aldığı ve arkadaşları ile birlikte kiralık evde oturduğu anlaşılmıştır. Asgari ücret seviyesindeki gelirin kişiyi yoksulluktan kurtarmayacağını açıklayan HGK 24.12.2014 gün 2013/2-1364 esas ve 2014/1082 Sayılı kararı doğrultusunda, asgari ücret seviyesinde gelir elde eden davalı karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiş olup, elde ettiği gelir kadını yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir. Mahkemece davalı karşı davacı kadın lehine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi gereği uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken, yazılı şekilde isteğin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2/b-c bentlerde gösterilen sebeplerle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi 06.02.2019 tarih, 2017/2734 esas ve 2019/173 Sayılı kararının, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 373/1. maddesine göre KALDIRILMASINA; Bakırköy 4. Aile Mahkemesi 15.12.2016 tarih, 2015/347 esas ve 2016/902 Sayılı kararının BOZULMASINA T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/5103 K. 2019/12386 T. 17.12.2019

Yoksulluk Nafakası Kaldırılması Yargıtay Kararı

Yoksulluk nafakası kaldırılması- O hâlde, davacının boşanma davasından sonra mali durumunun bozulduğu, sürekli gelirinin bulunmadığı, nafaka alacaklısı kadının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün gelir durumu ve önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengenin de gözetildiği gerekçesiyle dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yoksulluk nafakasının kaldırılmasına hükmeden yerel mahkeme direnme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, mevcut düzenleme gereği nafaka alacaklısının mali durumunun önem arz ettiği, asgari ücretle çalıştığı, yoksulluktan kurtulmadığı, nafaka borçlusunun mali durumunun bozulmasının ise Kanunda indirim sebebi olarak öngörüldüğü, yine dosyada davacının bel rahatsızlığının tedavisinin mümkün olmadığına bu nedenle çalışamayacağına dair bir iddiasının ve doktor raporunun bulunmadığı, çalışmasına engel teşkil edecek fiziki rahatsızlığını ispat edemediği belirtilen nedenlerle nafakada hakkaniyete göre bir miktar indirime gidilmesi gerekirken tamamen kaldırılmasına hükmeden yerel mahkeme direnme kararının bozulması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararı onanmalıdır. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/3-1009
K. 2019/1179 T. 14.11.2019

Kira Giderini Ödeyemeyecek Durumda Olan Tarafa Yoksulluk Nafakası Bağlanacağı

YOKSULLUK NAFAKASI Davalı Kadının Sürekli İşi Olmadığı Her Yıl Okul Döneminde Sözleşmeli Olarak Asgari Ücretle Okulda Çalıştığı - Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı/Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği/Uygun Miktarda Tedbir ve Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği YOKSULLUK NAFAKASI  Davalı Kadının Sürekli İşi Olmadığı Her Yıl Okul Döneminde Sözleşmeli Olarak Asgari Ücretle Okulda Çalıştığı - Asgari Ücret Seviyesindeki Gelirin Kişiyi Yoksulluktan Kurtarmayacağı/Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceği/Uygun Miktarda Tedbir ve Yoksulluk Nafakası Takdiri Gerektiği  
Mahkemece, davalı kadının “Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği, düzenli gelirinin bulunduğu, halen kayın pederine ait evde oturduğu, kira geliri aldığı dikkate alındığında TMK m. 175'deki şartlar oluşmadığı” gerekçesiyle tedbir ve yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının sürekli işi olmadığı, her yıl okul döneminde sözleşmeli olarak asgari ücretle okulda çalıştığı, kira geliri aldığı evin erkeğe ait olduğu, kayın pederine ait olan oturduğu evin miras malı olduğu ve kayın pederi öldüğü için mirasçıların evi tahliye etmesi konusunda davalı kadına ihtarname gönderdikleri, bu nedenle bu evde oturmasının sürekliliğinin olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz ( YHGK 2009/3-165-186 ). Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre, davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği açıktır. O halde, davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda tedbir ve yoksulluk nafakası takdiri gerekirken, yazılı gerekçe ile tedbir ve yoksulluk nafakasının reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2557 K. 2019/10639 T. 24.10.2019

İşten Kendi İsteği İle Çıkan Tarafa Yoksulluk Nafakası Verilemez

Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen ihbarnamede davacı kadının 19.11.2014 tarihinde işten ayrıldığı bildirilmiş, dinlenen tanıklar da davacı kadının iş akdinin feshedileceğini düşünerek kendisinin istifa ettiğini beyan etmişlerdir. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır. Ne var ki, bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme talebinin kabulüyle Dairemizin 18.04.2018 tarih, 2016/15634 esas ve 2018/5203 karar sayılı yoksulluk nafakasına yönelik kısmen onama ilamının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan sebeple hükmün yoksulluk nafakası yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/6836 K. 2019/7645 T. 24.6.2019

Tarafların Gelirleri Eşitse Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemez

YOKSULLUK NAFAKASI Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Davalının Tam Kusurlu Olduğu Noktasında Mahkeme İle Özel Daire Arasında Uyuşmazlık Bulunmadığı - Tarafların Gelir Durumlarının Birbirine Denk Olduğu ve Davacı Kadının Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşeceğinden Söz Edilemeyeceği Belirgin Olup Davacı Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği
Tarafların gelir durumları karşılaştırıldığında davacı kadının emekli olduğu, düzenli ve yeterli gelirinin olduğu, hâlihazırda oturduğu bir evinin bulunduğu, bu hâliyle tarafların gelir durumlarının birbirine denk olduğu ve davacı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinden söz edilemeyeceği belirgin olup, davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1893 K. 2019/546 T. 9.5.2019

Ağır Kusurlu Taraf Lehine Yoksulluk Nafakası Verilemez

YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ Davacı-Karşı Davalı Kadın Ağır Kusurlu Olup Yararına TMK'nın 175. Md. Koşullarının Gerçekleştiğinden Söz Edilemeyeceği - Kadının Yoksulluk Nafakası İsteğinin Reddi Gerektiği 
Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. davacı-karşı davalı kadın ağır kusurlu olup yararına TMK'nın 175. madde koşullarının gerçekleştiğinden söz edilemez. O halde, davacı-karşı davalı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2017/5782 K. 2019/1858 T. 27.2.2019