Hamilelikte Eşi Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir

Hamilelikte Eşi Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir

Hamilelikte Eşi Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir

Hamilelikte Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir

Hamilelikte eşi yalnız bırakılan eşin boşanma ve nafaka hukuku kapsamında boşanma davası açma hakkı vardır. Tabi bu durum evlilik birliğinin temelden sarsılması ile ilgili bir durumdur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her birinin boşanma davası açabileceğini düzenlemiştir.

Boşanma davasını açan taraf tam kusurulu olmamalıdır. Tam kusurlu taraf boşanma davası açamayacağı gibi -daha doğrusu açmış olsa dahi boşanma davasının reddedilmesi gerekir- hiçbir kusuru olmayan taraf da davalı olamayacaktır. 

Boşanma davasında az kusuru olan taraf bile boşanma davasını açabilir. Hakim buna göre boşanmaya karar verebilir. Ancak burada karıştırılan bir durum boşanma davasında maddi manevi tazminata hükmedilip hükmedilemeyeceğine ilişkindir. Örneğin az kusurlu olan taraf kendisinden daha fazla kusurlu olan tarafa boşanma davası açtı diyelim. Boşanma davasında bu kişi eğer maddi manevi tazminat talep etmez ise hakim kendiliğinden karşı taraf daha fazla kusurlu diyerek tazminata hükmedemez. Burada az kusurlu olduğunu düşünen taraf karşı tarafın kusurunun fazla olduğunu ispat ederek ve yine dava dilekçesinde tazminat talep ederek maddi manevi tazminata hak kazanabilecektir. Boşanma davasında önemli olan hususlardan bir tanesi maddi manevi tazminata hak kazanabilmek amacıyla karşı tarafın kusurunun kendi kusurundan fazla olduğunun ispatıdır. Bu ispat her türlü delil ile ortaya konulabilecek iken en önemli delil tabi ki de görgüye dayalı tanık ifadeleridir. 

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Hamilelikte yalnız bırakmak, eşe ilgisiz davranmak duygusal şiddet niteliğindedir ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarında ispatlanması gereken hususlardandır.

Eşe İlgisiz Davranmak Boşanma Davası

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2014/23806 E. 
2014/22312 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Bursa 7. Aile Mahkemesi
TARİHİ :01.10.2013
NUMARASI :Esas no:2012/615 Karar no:2013/748

Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından; her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, boşanmaya neden olan olaylarda, davalı-karşı davacı (kadın)'ın tam kusurlu, kocanın ise kusursuz olduğu belirtilerek, kadının boşanma davasının reddine, kocanın davasının kabulüne karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı-davalı kocanın da eşinin hamileliği ve doğumuyla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı (kadın)'da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-davacı (kadın)'ın boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmamıştır. 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre yeniden karar verilmesi gerekli hale gelen davacı-davalı (koca)'nın kabul edilen boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.10.11.2014(Pzt.)

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
2014/297 E. 
2014/11104 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sorgun 1. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :13.11.2013
NUMARASI :Esas no:2013/54 Karar no:2013/507

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından; boşanma davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kocanın uzun süre Almanya'da yaşadığı, eşi ile ilgilenmediği, arayıp sormadığı ve böylelikle evlilik birliğinden kaynaklanan görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.14.05.2014 (Çrş)