Eşin Ailesine Hakaret

Eşin Ailesine Hakaret

Eşin Ailesine Hakaret

Eşin Ailesine Hakaret- Türk Medeni Kanununa göre kadın ve erkek arasında kurulan evlilik birliği içinde eşlerin birbirlerine karşı bazı hakları ve yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları vardır. Eşler aile birliğinin huzurunu korumak ve evlilik birliğini temelden sarsan hareketlerden kaçınmak zorundadırlar. Kanun, eşlerin birbirlerine karşı hakaret etmesini evlilik kurumunu sarsan bir eylem olarak nitelendirmiş ve kusur kabul etmiştir. 

Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini iki başlık altında düzenlemektedir. Bunlar genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleridir. Kanun, eşe hakaret etmeyi TMK m.162'de düzenlenen ve özel sebeplerden olan hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış içinde kabul ederek, onur kırıcı davranış olarak nitelendirmiştir. 

Eşe hakaretin yanı sıra eşin ailesine hakaret edilmesi de evlilik birliği içinde kusurlu bir davranış olarak kabul edilmiş ve boşanma sebebi sayılmıştır. Eşin ailesine karşı edilen hakaret kanunda genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (çekişmeli boşanma davası)neden olan davranışlar arasında kabul edilmiştir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evliliğin devamının her iki taraf için de çekilmez hale gelmesi demektir. Kanun evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan hareketleri tahdidi olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenlerin neler olabileceği Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir. Eşin ailesine karşı edilen hakaret de Yargıtay kararlarıyla evlilik birliğini temelinden sarsan hareketlerden biri olarak kabul edilmektedir.  

Eşin Ailesine Hakaret Aynı Zamanda Suçtur

Eşin ailesine hakaret suçtur ve hakarete uğrayan aile fertleri hakaret eden eş hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Nitekim hakaret suçu şikayete tabi bir suçtur ve sorutşurulması ve kovuşturulması için hakarete uğrayan kişinin hakaret eyleminden itibaren 6 ay içinde savcılığa şikayette bulunması şarttır. Savcılık şikayet olmadan soruşturmaya başlayamayacağı gibi şikayetin geri alınması ile dava dava şartı olmadığından mütevellit düşecektir. Bu bakımdan ailesi hakaret uğrayan eşin savcılığa şikayet hakkı bulunmasa da hakarete uğrayan aile fertlerinin şikayet hakkı bulunmaktadır. Şikayet hakkı hakarete uğrayan kişinin kendisi tarafından kullanılacak olduğundan hakarete uğramayan kişi şikayette bulunamayacaktır.

Eşin Ailesine Hakaret Yargıtay Kararı

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2016/24445 E.
2018/11289 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, davalı-davacı erkeğin boşanma davasının reddine, davacı-davalı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir. 

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının da eşinin annesine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek 
yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi    
2016/16779 E.
2018/5058 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ile kadının davasının tamamı yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, reddedilen yoksulluk nafakası, tazminatlar ve erkeğin davasının tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek her iki boşanma davasının kabulüne karar verilmişse de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında ayrıca erkeğin evi sık sık terk ettiği, 20-25 gün eşini ve çocuklarını arayıp sormadığı ve eşinin annesine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya neden olan olaylarda davalı-karşı davacı kadına 
oranla davacı-karşı davalı erkeğin daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü hatalı olup,bozmayı gerektirmiştir.
3-Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya neden olaylarda davacı-karşı davalı erkek ağır kusurlu olup, gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları kadın yararına oluşmuştur. Bu duruma göre davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin 
reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 

1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Şükrü'ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Neziha'ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2016/13954 E.  
2018/3108 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlar yanında, davacı kadının da eşinin annesine hakaret etmek suretiyle kusurlu davranışın gerçekleştiği, boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı erkeğin yine de ağır kusurlu olduğunun anlaşılmış bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda 
yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi  
2015/25752 E. 
2017/3612 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, reddedilen maddi-manevi tazminat talepleri, nafakaların miktarı yönünden, davacı-karşı davalı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi, reddedilen maddi-manevi tazminat talepleri ve nafaka yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-karşı davacı kadının, eşine ve eşinin annesine hakaret ettiği, eşinin annesine saldırdığı, köyde eşi ile birlikte yaşamaktan kaçındığı, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı ve eşine hakaret ettiği, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının anlaşılmasına göre, tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve 
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00'şar TL. temyiz başvuru harçları peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi  
2011/15792 E. 
2012/12355 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakaların miktarı, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden; davalı koca tarafından ise kusur belirlemesi ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın tüm, davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan deliller ve mahkemenin gerekçeli kararında taraflara izafe edilen eylemler nazara alındığında; boşanmaya neden olan olaylarda eşine fiziksel şiddet uygulayan, ona hakaret eden, ayrı bir müşterek konutun varlığına rağmen eşini kendi ailesi ile birlikte yaşamaya zorlayan, eşinin ailesi ile görüşmesini kısıtlayan, eşinin annesine hakaret eden davalı kocanın daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu 
kusur belirlemesine bağlı olarak da davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

3-Davacı tarafından açılan dava kabul edildiği halde, tarafların kusur oranları dikkate alınarak davacıya yargılama gideri yükletilmesi ve davalı yararına vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle kusur belirlemesi, tazminatlar, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden davacı kadın yararına BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 90.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Stajyer Av. Zeliha GÖKTAŞ