Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması

Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması

23-08-2020
Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması

Erkeğin Ailesinin Evliliğine Müdahalesine Sessiz Kalması

Erkeğin ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalması onların yanında tavır alması evlilik birliğinin sarsılması ya da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren davranışlar içerisinde yer alabilir. Yapılan yargılamada davayı açan taraf bu durumu ispatlamalı ve elindeki bütün delilleri mahkemeye sunmalıdır. Boşanmada nelerin delil olarak sunulacağı hakkında Boşanma Davasında Neler Delil Sayılır başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. 

Şiddetli geçimsizlikten boşanma davasında kadın, erkeğin ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalmasının yani ailenin evliliğe müdahalesine karşı çıkmamasını Türk Medeni Kanunu 166. madde kapsamında ortaya koyduğu durumlarda hakim boşanmaya karar verecektir. Burada kusur araştırmasının yapılmasına gerek yoktur. Kusur araştırması boşanmada maddi tazminat ya da tazminat talep edilmesi durumunda yapılacaktır. Kişi erkeğin ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kaldığından dolayı boşanma davası açmış ve bu davada bu durumu erkeğin kusuru olarak ifade etmiş ve yine maddi ve manevi tazminat talep etmiş ise bu sefer kusur araştırması yapılacak ve boşanmada erkeğin kusurunun kadından fazla olduğu ortaya çıkar ise kadın lehine maddi ve manevi tazimnata hükmedilecektir. 

Kayınvalidenin evliliğe karışması olarak da taraflar bu durumu nitelendirmektedirler. Eşin ailesi yüzünden boşanma davası açması durumunda yukarıda da dile getirdiğimiz gibi ailenin evliliğe karışması, eşin ailesine saygısızlık yapması, eşi evden kovma şeklinde ortaya çıkan davranışların delillerle ispatı boşanmada maddi tazminat ve manevi tazminat bakımından son derece önemlidir. 

Ailelerin Evliliğe Müdahalesi Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/1686
K. 2018/4459
T. 3.4.2018

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

• BOŞANMA ( Davacı Erkeğin Ailesinin Evliliğe Müdahalesine Sessiz Kaldığı Onların Yanında Tavır Aldığı Davalı Kadının ve Ailesinin de Davacı Erkek İle Ailesine Hakaret Ettikleri Anlaşılmakla Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Kusurlu Olduklarının Kabulü Gerekeceğinden Mahkemece Davalıya Nazaran Davacı Erkeğin Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi ve Bu Hatalı Kusur Belirlemesine Bağlı Olarak Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
• ERKEĞİN AİLESİNİN EVLİLİĞİNE MÜDAHALESİNE SESSİZ KALMASI VE ONLARIN YANINDA TAVIR ALMASI ( Boşanma - Davalı Kadının ve Ailesinin de Davacı Erkek İle Ailesine Hakaret Ettikleri Anlaşılmakla Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Kusurlu Olduklarının Kabulü Gerekeceğinden Mahkemece Davalıya Nazaran Davacı Erkeğin Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi ve Bu Hatalı Kusur Belirlemesine Bağlı Olarak Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
• KADININ VE AİLESİNİN KOCASINA VE AİLESİNE HAKARET ETMESİ ( Boşanma - Davacı Erkeğin de Ailesinin Evliliğe Müdahalesine Sessiz Kaldığı Onların Yanında Tavır Aldığı Anlaşılmakla Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Tarafların Eşit Kusurlu Kusurlu Oldukları/Mahkemece Davalıya Nazaran Davacı Erkeğin Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi ve Bu Hatalı Kusur Belirlemesine Bağlı Olarak Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olacağı )
4721/m.174/1-2
ÖZET : Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davacı erkeğin, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı onların yanında tavır aldığı, davalı kadının ve ailesinin de, davacı erkek ile ailesine hakaret ettikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Öyleyse, mahkemece davalıya nazaran, davacı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata ( TMK m. 174/1-2 ) hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tedbir nafakası ve kadın yararına hükmolunan tazminatlar yönünden; davalı tarafından ise; kusur belirlemesi, yoksulluk nafakasının reddi, tedbir nafakası ile tazminatların miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 12.12.2017 günü tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davacı erkeğin, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı onların yanında tavır aldığı, davalı kadının ve ailesinin de, davacı erkek ile ailesine hakaret ettikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Öyleyse, mahkemece davalıya nazaran, davacı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata ( TMK m. 174/1-2 ) hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA

kazancı.com

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/11271
K. 2015/2604
T. 24.2.2015

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

• EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Ailesinin Evlilik Birliğine Müdahalesine Sessiz Kalması Eşinin Annesine Ben Kızını İstemiyorum Gel Götür Demesi - Kadın Eşin de Annesinin Evlilik Birliğine Müdahalesine Sessiz Kalması Kocasına Mal Aptal Bundan Birşey Olmaz Demesi Karşısında Kocanın da Boşanma Davasını Açmaya Hakkı Bulunduğu )
• MÜŞTEREK ÇOCUK İÇİN TEDBİR NAFAKASI ( Doğum Tarihinden İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerekirken Dava Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Boşanma Davası )
4721/m. 166/2, 169
ÖZET : Müşterek çocuk için doğum tarihinden itibaren tedbir nafakası verilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı ( erkek eş ) tarafından, her iki dava yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 24.2.2015 günü temyiz eden davalı-karşı davacı M. S. vekili geldi. Karşı taraf davacı-karşı davalı Ş. N. S. ile vekili gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Toplanan delillerden, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda; davalı-karşı davacı ( erkek eş )'in, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, eşinin annesine "... ben kızını istemiyorum, gel götür, kız bebeği istemiyorum, piçini de al götür." demek suretiyle hakaret edip, evden kovduğu, buna karşılık davacı-karşı davalı ( kadın eşin )de; annesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, eşine "mal, aptal, bundan bir şey olmaz" demek suretiyle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre koca da dava açmakta haklıdır. Bu durumda kocanın davası bakımından Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi koşulları oluşmuştur. Mahkemece, kocanın davasının da kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

2- ) Müşterek çocuk için doğum tarihinden itibaren tedbir nafakası ( TMK.md.169 ) verilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle kocanın boşanma davasının reddi ve müşterek çocuk yararına hükmedilen tedbir nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden hüküm verilmesi zorunlu hale gelen davacı-karşı davalı ( kadın eş )'in boşanma davası ve fer'ilerine dair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin Ş.'den alınıp M.'ya verilmesine, temyiz peşin harcınınistek halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 24.2.2015 tarihinde karar verildi.

kazancı.com

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi     
2014/18030 E. 
2015/2525 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı (koca) tarafından, kendi davasının reddi, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, aleyhine hükmedilen tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece davacı-karşı davalı (koca) ağır kusurlu, davalı-karşı davacı (kadın) kusursuz kabul edilerek davacı-karşı davalı (koca)'nın davasının reddine, davalı-karşı davacı (kadın)'ın davasının kabulüne karar verilmişse de, yapılan tahkikat ve toplanan delilerden; davacı-karşı davalı (koca)'nın bağımsız konut temin etmeyip eşini ailesi ile yaşamaya mecbur bıraktığı, davalı-karşı davacı (kadın)'a şiddet uyguladığı ve babasının eşine uyguladığı şiddete sessiz kaldığı, buna karşılık davalı-karşı davacı (kadın)'ın, davacı-karşı davalı (koca)'sının annesine şiddet uyguladığı, tehdit ettiği, kocasının annesi ve babasının yüzüne tükürdüğü, müşterek çocuğu dövdüğü, davacı-karşı davalı (koca) yakınlarına ait para ve eşyaları çaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında tarafların kusurlu davranışlarıyla ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen bu olaylar karşısında, davacı-karşı davalı (koca) da, dava açmakta haklıdır. Bu nedenle davacı-karşı davalı (koca)'nın boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı-karşı davacı (kadın)'ın davasının kabulü ve ferilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.23.02.2015(Pzt.)

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi    
2014/18190 E. 
2015/2444 K.

Davacı:
Vekili:
Davalı:
Vekili:

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Boşanma ve Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından, kusur belirlemesi ve nafaka yönünden; davalı (kadın) tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Mahkemece tarafların "eşit kusurlu" oldukları kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiştir. Oysa, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; kocanın, davalı eşine sık sık fiziksel şiddet uyguladığı, annesinin evlilik birliğine müdahelesine sessiz kaldığı ve ailesinden yana tavır aldığı; davalı (kadın)'ın ise, kayınvalidesini sevmediğini, istemediğini söylediği, kayınvalidesine hakaret etliği, tartışmalardan sonra ev eşyalarına zarar verdiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan ol...rda; davacı (koca)'nın eşine göre daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Davalı kadın daha az kusurlu ise de; mevcut ol...ra göre, evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olduğu da kuşkusuzdur. Az kusurlu olan davalı (kadın)'ın davaya itirazı hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, evlilik birliğinin devamında kadın bakımından korunmaya değer bir yararın kalmadığı, Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesi şartlarının davada gerçekleştiği görülmektedir. Bu bakımdan kadının boşanma davasına ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, sonucu bakımından doğru olan boşanma kararının kusura ilişkin gerekçesinin değiştirilmesi suretiyle onanması uygun bulunmuş (HUMK. md. 438/son), davalı (kadın)’ın bu yöne ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yönlere ilişkin temyiz itirazlari ile kocanın kusur belirlemesi ile nafakaya ilişkin temyiz itirazlari yerinde görülmemiştir.

2-Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat 174/2. maddesi ise, boşanmaya sebep olan ol...r yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan ol...rda tazminat isteyen eşin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bir başka deyişle davacı kocanın ağır kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davalı (kadın) yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple boşanma hükmünün gerekçesi değiştirilerek ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran ...'ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.02.2015 (Pzt.)


Ailenin evliliğe müdahalesi

Kayınvalidenin evliliğe karışması Yargıtay kararı

Eşin ailesi yüzünden boşanma Yargıtay

Ailenin evliliğe Karışması

Eşi aşağılama Yargıtay kararı

Eşin ailesine saygısızlık Yargıtay

Eşi evden kovma Yargıtay kararı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için boşanma davası avukatına başvurmanız tavsiye olunur.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık