EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En İyi Boşanma Avukatı

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi müvekkiller Boşanma Hukukunda da en iyi avukat ile çalışıp dava sürecinin en iyi boşanma hukuku avukatı ile sürdürülmesini isterler. Bu sebepten ötürü en iyi boşanma avukatının seçilmesi bir davanın tüm seyri bakımından oldukça önemlidir. Günümüzde iyi avukatın önemi çok büyüktür. Her hukuki ihtilafta olduğu gibi boşanma sürecinde de en iyi boşanma avukatının varlığı şarttır. Boşanma sürecine girmiş bulunan eşler; çevrelerinden, sosyal medyadan veya internet sitelerinden en iyi boşanma avukatı, en iyi aile hukuku avukatı ya da en iyi ankara boşanma avukatı şeklinde aramalarda bulunmakta davalarını ve boşanma süreçlerini bu gibi avukatlara teslim etmeye çalışmaktadır. Boşanma süreci eşler açısından sıkıntılı anların yaşandığı bir süreçtir. Zira müşterek çocukların velayetinin diğer eşte kalacak olması, maddi ve manevi tazminat talepleri eşleri bir hayli sıkıntıya sokmaktadır. Bütün bu buhranlı dönemi zararsız ve huzurlu atlatmanın yolu ise en iyi boşanma avukatı ile çalışmaktan geçer. Boşanma eşiğinde bulunan eşlerin bu hususu göz ardı etmemeleri, profesyonel bir avukat ile çalışmaları ve en iyi boşanma hukuku avukatına ulaşmaları gerekmektedir.

Boşanma davası, çekişmeli olarak görülebileceği gibi eşler anlaşarak çekişmesiz olarak da boşanabilir. Halk arasında anlaşmalı boşanma olarak geçen bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde yapılması için yine en iyi boşanma hukuku avukatına ihtiyaç vardır. Nitekim en iyi boşanma avukatı tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün her iki eş tarafından da kabul bulması sonucu bu protokolün geçerliliği hakim onayına bağlıdır. Eşler, boşanma hukuku avukatı ya da diğer bir tabir ile boşanma avukatı tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarınca imzalanması sonucu boşanmış olmazlar. Bu protokolün hakimin onaylaması sonucu hayat bulacağı unutulmamalıdır. Burada boşanma avukatına düşen görev, bu protokolün eksiksiz ve tam hazırlanmış olmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün ya da anlaşmalı boşanma sözleşmesinin; eşlerin maddi manevi tazminat taleplerini, velayete ilişkin taleplerini ve hem çocuklar hem de kendileri için nafaka taleplerini olumlu ya da olumsuz tam ve eksiksiz olarak içermesi gerekmektedir. Buna dikkat edecek olan ise tarafların seçtikleri boşanma avukatıdır. En iyi boşanma avukatı başka bir deyişle boşanma hukuku avukatı, müvekkilinin çıkarlarını ön planda tutan, müvekkilinin talimatları ve istekleri doğrultusunda hukuki bilgisini maksimum seviyede kullanarak davaya yön veren avukattır. Bunun için önemle belirtmekte fayda vardır ki, en iyi boşanma avukatına ulaşmak için tarafların ciddi bir araştırma yapması gerekmektedir. En iyi boşanma avukatının ya da en iyi boşanma hukuku avukatının önemi bu kadar fazla iken dava takiplerinin eşlerin bizzat kendileri tarafından yürütülüyor olması ileride yaşanacak büyük sorunların en önemli nedenlerinden birisidir. en iyi boşanma avukatı, olmadan yapılan dava takipleri neticesinde eşler büyük tazminatlar ödemek zorunda kaldıkları gibi müşterek çocuklarının velayetini de kaybetmektedir. Evlilik birliğinin bir an önce sonlanması ve bu süreçte yaşanan huzursuzlukların bir an önce bitmesi amacıyla başta her şeyi kabullenip sonrasında her şey durulduğunda pişmanlık yaşayan bir çok kişi mevcuttur. Bu yüzden işi başından itibaren sıkı tutmak ve en iyi boşanma avukatı, en iyi boşanma hukuku avukatı, ile çalışmak her zaman en mantıklısı olacaktır.
MİL Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak aile hukuku alanında özellikle çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, velayet davaları, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat ile mal rejiminin sonlanmasından dolayı ortaya çıkan değer artış payı (katkı payı) davaları , katılma alacağı davaları başta olmak üzere bir çok davada müvekkillerimize kusursuzu hedefleyen profesyonel bir yaklaşımla avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanmada En Çok Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

Boşanmada en çok karşılaşılan sorunlar müşterek çocuk ya da çocukların velayeti bakımından ve kişisel ilişkiler açısından çıkmaktadır. Tabi maddi ve manevi tazminat konusu ve mal paylaşımı da önemli konular içerisinde yer alsa da en çok problem tecrübelerimize dayanarak velayet bakımından çıkmaktadır. Ancak eşler bazen müşterek çocukların velayeti konusunda sorun çıkarmasalar da (ki bu durum genellikle akla uygun biçimde davranma yeteneği henüz gelişmemiş yaşta bulunan çocuklar bakımından söz konusu olabilmektedir) mal varlığının paylaşılması konusunda çekişmeler had safhaya ulaşabilmektedir. Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da ispat bu açıdan çok önemlidir. İspat vasıtalrının temini bunların mahkemeye sunulması, sunulma zamanlarının önemi ile tanıkların dinlenmesi ve karşı tarafın tanık ifadelerine karşı beyanda bulunulması davanın yönetimi hususunda büyük önemi haiz unsurlardır. Bu yüzden boşanma davası açmış taraf tanıklarının hangi konu ile ilgili tanıklık yapacağını da Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği bildirmeli ve mahkemeye sunmalıdır. Hakimin tanıklı duruşma yapacağını bildirdiği zamanda bu tanıklarını duruşma esnasında hazır bulundurmalı ve hakim huzurunda dinletmelidir. Kişiler boşanma davalarını avukat vasıtasıyla takip ettirmek zorunda olmayıp kendileri de davalarını yönetebilir. Bu bakımdan hukuka aykırı bir durum söz konusu değildir. Ancak tecrübeli bir boşanma avukatı ile davanın yönetilmesi tavsiye olunur. 

Açılan boşanma davalarında ispat kuralı çok önemli olduğundan herkesin iddia ettiği vakıayı ispatlaması şarttır. Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi gereği iddia edillen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf bunu ispatla yükümlüdür. İspat yoksa tazminata da hükmedilemeyeceği gibi hak kayıpları artacaktır. Örneğin boşanma davasında maddi manevi tazminata hükmedilebilmesi için karşı tarafın kusurlu olduğunu en azından kendi kusuru bulunsa dahi bu kusurdan fazla bir kusurun bulunduğunu ispat tazminat talebinde bulunan tarafa aittir. Nitekim boşanma davasının açılmasında her iki eş de kusurlu olsa bile hakim evlilik birliğinin temelden sarsıldıına ve artık bu durumun eşler bakımından çekilmez hale geldiği gibi çocuklar bakımından da devamı açısıdan bir yarar kalmadığına kanaat getirdiği takdirde boşanmaya karar verecek ancak kusuruyla boşanma davası açan eşin kusuru karşı tarafın kusurundan fazla bulunursa maddi ve manevi tazminata hükmetmeyecektir. Çünkü hukuk sistemimiz kendi kusurundan dolayı kendi lehine hak çıkaran tarafı korumamakta ve kazanç sağlamasını engellemektedir. 

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara boşanma avukatı ankarada yaşayan ve boşanmak isteyen çiftlerin tercih konusu olabilmektedir. Ancak bir avukat bulunduğu il haricinde de dava alabilmekte ve müvekkillerine kusursuz bir şekilde hizmet verebilmektedir. Ankara boşanma avukatı kavramının haricinde kişi İstanbul da ikamet ediyor ve davasını istanbul boşanma avukatına vermek istiyorsa tercih konusu kişinin kendisine ait olacaktır. Ancak istanbul boşanma avukatı ile ankara boşanma avukatı arasında bir fark olmayıp kişilerin tercihinin en iyi boşanma avukatı arayışı olması tercih edilmektedir. Boşanma avukatlığı uzamanlık gerektirdiği gibi aynı zamanda müvekkillerinin durumunu anlayışla karşılamalı onların içinde bulundukları durumu atlatmalarına yardımcı olmalıdır. Nitekim ankara boşanma avukatı ya da başkent boşanma avukatı istanbul boşanma avukatı kavramları sadece kişilerin arama tercihi olup bunun haricinde en iyi boşanma avukatına ulaşmak için başka kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Boşanmada karşımıza çıkan sorunlara yukarıda örnekler vermek istedik. Burada önemli olan eşlerin haklarının korunarak ve hak kaybına uğramadan boşanmanın sağlanmasıdır. Ne yazık ki eşler boşanma süreci içerisinde bazı hak kayıplarına uğramakta ve mağdur olabilmektedirler. Boşanma avukatı bu hususların engellenmesi için profesyonel hizmet veren kişi olduğundan müvekkilinin çıkarlarını sonuna kadar korumakla mükelleftir. Toplumsal bilinç çok önemlidir. Eşlerin haklarının korunarak boşanmalarının sağlanması toplumsal ilişkilerin de aksamadan devam etmesine yol açacaktır. Nitekim boşanma sürecinde olan eşler bu süreç içerisinde toplumdan kendilerini soyutlayabilmekte ve sürekli boşanma davası ile ilgilenmek durumunda kalabilmektedirler. Ayrıca bu sürece odaklanılması yaşamın sekteye uğramasına da sebebiyet verebilmektedir. Hem psikolojik destek hem de hukuki destek alınması bu bakımdan önemlli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ankara Boşanma Avukatına Nasıl Vekalet Verilir

Ankara boşanma avukatına vekalet vermek isteyen kişi öncelikle ankara boşanma avukatı ile vekalet ücretleri konusunda anlaşmış olmalı ve bu konuda hiçbir sorun yaşanmayacak şekilde bir sözleşme hazırlanmalı her iki taraf da sözleşmeye bağlı kalarak hareket etmelidir. Ücretler konusunda anlaşılıp hukuka uygun bir sözleşme yapıldıktan sonra ankara boşanma avukatına vekalet verecek olan kişi ankara boşanma avukatının bilgilerini aldıktan sonra notere başvurur. Noterde ankara boşanma avukatının bilgileri paylaşılır ve boşanma davası için genel dava vekaletnamesi çıkartılması talep edilir. Noter ankara boşanma avukatının bilgilerine uygun olarak vekaleti çıkartır ve vekalet çıkartmak isteyen kişiye imzalatır. Sonrasında vekaletin bir örneği kendisine teslim edilir. Kişi bu vekaleti ankara boşanma avukatına teslim eder. Ankara boşanma avukatı da bu vekalet ile hem davayı açabilecek hem de tüm dava sürecini yönetebilecektir.

Ankara Boşanma Avukatına Ankara Dışında Vekalet Verebilir miyim

Ankara boşanma avukatına Ankara dışında bulunan kişiler de vekalet verebilir. Ankara boşanma avukatı avukatlığın kendisine vermiş olduğu temsil yetkisi ile Türkiye'nin her yerinde boşanma avukatlığı yapabileceğinden örneğin İzmir'de boşanma davası açmak isteyen bir kişi Ankara boşanma avukatına vekalet verebilecektir. 

Ankara Boşanma Avukatı Hangi Baroya Kayıtlıdır

Ankara boşanma avukatı sadece Ankara barosuna kayıtlıdır. Ankara barosu haricinde başka bir baroya kayıt olamaz. Her avukat sadece tek bir baroya kayıt olmak zorundadır. Ancak Ankara boşanma avukatının Ankara barosuna kayıtlı olması diğer barolarda işlem tesis edemeyeceği ya da Ankara dışında boşanma davası alamayacağı anlamına gelmemektedir.

Ankara Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim

Ankara boşanma avuakatına internet vasıtasıyal ulaşılabileceği gibi sosyal çevreden destek alınarak da ulaşılabilmektedir. Ankara'da faaliyet gösteren Ankara boşanma avukatlarına ulaşabilmek için en çok tercih edilen yöntem google arama motorundan araştırma yapmak olduğu gibi sosyal medya platformlarından da ulaşılabilmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Olmanın Koşulları Nelerdir

Ankara boşanma avukatı olmanın en baştaki koşulu tabi ki Ankara barosuna kayıtlı olmaktır. Ankara barosuna kayıt olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlanmalı ve serbest avukatlık için avukatlık ofisi tutulmalı ve burada faaliyetlere başlanmalıdır. Ankara boşanma avukatı olarak tanımlanmak ya da çevrede bu isimle anılmak için hukuken aile hukukuna ve boşanma hukuku ile nafaka hukukuna öncelikli olarak hakim olmakla birlikte 6284 sayılı yasa da iyi bir şekilde bilinmeli eşlerin birbirlerinden boşanma sürecinde neleri nasıl talep edebilecekleri konusunda tüm hukuki süreç yönetilmelidir. Ankara boşanma avukatı açılmış olan ya da açılacak boşanma davalarında kusursuz bir şekilde müvekkillerine hukuki hizmet vermeli sorunlarına ortak olmalı ve empati yeteneğinin fazla olmasına önem vermelidir. 

Toplumumuzda ne yazık ki empati yeteneği çok gelişmemiştir. Kişinin karşısındaki kişi yerine koyması olarak adlandırılan empati yeteneğinin fazla olması boşanma avukatı olmanın olmazsa olmaz unsurlarındandır. Boşanma avukatı dosyayı benimsemeli müvekkilinin evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğu kötü durumları ve koşulları mahkemeye iletmekte bir aracı olarak değil de sanki kendisi yaşamışcasına davranmalıdır. Bu husus boşanma avukatlığının bizce en önemli temelidir.

Çekişmeli boşanma davası hakkında bilgi için Çekişmeli boşanma davası açılması ve boşanma avukatı başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

 

Boşanma avukatı için daha ayrıntılı makalemize boşanma avukatı ankara başlıklı makalemiz ile de ulaşabilirsiniz.