Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Boşanma Sebebidir

Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Boşanma Sebebidir

Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Boşanma Sebebidir

Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Boşanma Sebebidir

Cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak boşanma sebebidir ve cinsel şiddet içerisine girmektedir. Cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf boşanmaya sebep olan olaylarda daha fazla kusurlu olup talep halinde aleyhine Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşullarına göre maddi ve manevi tazminata hükmedilecektir.

Unutulmamalıdır ki bu tür davaranışların meydana gelmesi sonrasında hakim boşanmaya karar verebilecektir. Ancak burada önemli olan husus illa boşanmaya karar verildi diye yoksulluk nafakası ya da maddi- manevi tazminata da hükmedilecek şeklinde doğru bilinen yanlışlardır. Taraflar boşanma davasında yoksulluk nafakası ve veya maddi- manevi tazminat talep etmişler ise ve yine karşı taraf kendilerinden daha fazla kusurlu iseler bu talepler de karşılıksız bırakılmayacaktır. Önemli olan boşanmanın fer'isi yani eki olarak nitelendirdiğimiz bu hususlarda tarafların birbirlerinden talebi olsun. Yoksa bilinmesi gerekir ki hukuk hakimi yani aile mahkemesi hakimi taleple bağlı olup re'sen yani kendiliğinden tazminat veya yoksulluk nafakasına hükmedemez.

Cinsel Güveni Sarsıcı Davranışlar Yargıtay Kararı

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi  
2015/14643 E. 
2016/5543 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran Davacı

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından; erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddi yönünden, davalı-davacı erkek tarafından ise; kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, velayet ve ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda taraflar eşit kusurlu bulunmuş ve bu kusur belirlemesine göre davalı-davacı erkeğin tazminat talepleri reddedilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı kadının cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı-davacı erkeğin ise birlik görevlerini yerine getirmediği, boşanmaya neden olan olaylarda davacı-davalı kadının daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı-davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat (TMK m. 174/1-2) taleplerinin reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

3-Velayet kamu düzenine ilişkin olup karardan sonra dosyaya giren delillerden davacı-davalı annenin velayeti kendine verilen müşterek çocuklar 2005 doğumlu ..... ve 2009 doğumlu ...... karşı velayet görevlerini yerine getirmediği anlaşıldığından, müşterek çocukların velayetinin davalı-davacı babaya verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

4-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden her hangi bir geliri ve malvarlığı bulunmayan boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşen davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu gerekçesi ile reddi gerekirken, gelir elde edebilir durumda olduğu gerekçesi ile reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2., 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.22.03.2016(Salı)

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2015/13434 E.
2016/3995 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran Davacı

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların ön inceleme aşaması tamamlanana kadar usulüne uygun şekilde dayanmadığı vakıalar hükme esas alınamaz (HMK m. 25/1). Tahkikat, ön inceleme sonuç tutanağında belirtilen vakıalara göre yapılır (HMK m. 140/3). Davalı tarafından, davacı kadının, eşinin önceki evliliğinden olan çocuğuna kötü davrandığı ve aracına takip cihazı koyduğu vakıalarına dayanılmamıştır. Dayanılmayan bir vakıanın, tanık beyanlarında geçtiğinden bahisle davacıya kusur olarak yüklenmesine imkan bulunmamaktadır. Bunun dışında, mahkemece sabit görülen davacının akrabalarının davalıya fiziksel şiddet uygulaması eylemi de davadan sonra meydana gelen bir olay olup davacıya kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu durum karşısında, eşini evden kovan, kilidi değiştiren, cinsel güveni sarsıcı davranışlarda bulunan, yükümlülüklerini yerine getirmeyen davalı erkek, boşanmaya sebep olan olaylarda daha fazla kusurlu olup; davacı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmuştur. Hal böyle iken mahkemece tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.01.03.2016(Salı)

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi   
2015/7073 E. 
2016/4380 K.

Temyiz Kanun Yoluna Başvuran Davacı

Vekili

Davalı

Vekili

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 07.03.2016 günü temyiz eden davalı ... geldi. Karşı taraf davacı ... ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle sadakatsizlik eylemi ispatlanamamış ise de, cinsel güveni sarsıcı davranışlar içerisine giren, eşine fiziksel şiddet uygulayan ve birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı erkeğin, eşinin ailesine hakaret eden davacı kadına nazaran boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 07.03.2016 (Pzt.)