Boşanmada Şiddet ve Tazminata Etkisi

Boşanmada Şiddet ve Tazminata Etkisi

Boşanmada Şiddet ve Tazminata Etkisi

Boşanmada Şiddet ve Tazminata Etkisi

Boşanma ve Nafaka Hukuku- Boşanma davasına gerekçe olarak gösterilen sebepler çok çeşitli olabilir. Boşanma davası özel veya genel sebeplere dayandırılarak açılabilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 161. maddesinden 166. maddesine kadar boşanma sebepleri belirtilmiştir. Özel boşanma sebepleri kanunda sayılmış olmasına karşın genel boşanma olan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmanın gerekçeleri tahdidi olarak sayılmamıştır. Kaldı ki bu sebeplerin sıralanması mümkün değildir. Nitekim her olay evlilik birliğinin temelden sarsılması bakımından evlilik birliğini eşler için çekilmez hale getirebilir. Bu durum somut olayda yani boşanma davasında tarafların iddialarına bakılarak sonuca erdirilecek bir hususutur. 

Hangi Durumlar Boşanma Davasında Şiddet Olarak Nitelendirilir

Boşanma davasında şiddet olarak akıllara ilk başta fiziksel şiddet gelmekte ise de somut olarak gözle görülmeyen ancak kişinin ruhuna etki eden şiddet türleri de bulunmaktadır. Boşanma davasının irdelenmesinde ve davanın açılması sırasında bu hususların bir bir açığa çıkartılması davanın lehe olarak sonuçlanması bakımından oldukça önemli olacaktır. 

Eşler evlilik birliği içerisinde birbirlerine fiziksel şiddet uyguluyorsa, bu husus şiddet gören taraf için her zaman boşanma gerekçesi olarak sunulabilir. Ancak fiziksel şiddet haricinde değindiğimiz üzere çokca şiddet türü bulunmaktadır. Eşler birbirlerine duygusal şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, sosyal şiddet uygulayabilmekte ve şiddete maruz kalan taraf uygulanan bu şiddet ya da şiddetleri gerekçe olarak göstererek boşanma davası açabilmektedirler.

Boşanma Davasında Boşanmaya Karar Verilmesi Şartları

Boşanma davası açıldıktan sonra kesin boşanmaya karar verilecek diye bir kaide yoktur. Evlilik birliğinin sarsılması dolayısıyla boşayanmaya karar verilebilmesi için evliliğin devamının eş ve çocuklar bakımından artık devam ettirilmesinin herhangi bir yararı kalmadığının ortaya çıkması şarttır. Boşanma davasında davalı olan taraf boşanmak istemiyor olsa dahi, kusurlu ise ve artık evlilik birliğinin devamında eşler ve çocuklar için herhangi bir fayda kalmamış ise hakim boşanmaya karar verebilecektir. Unutulmamlıdır ki hakim boşanma davasında ayrılığa da karar verebilir. Her somut olayın özelliği kendi içinde değerlendirilmelidir. 

Boşanma Davasında Tazminat Alınır mı

Boşanma davasında özellikle tazminat konusunda doğru bilinen bazı yanlışlar bulunmaktadır. Boşanma davasında boşanmaya karar verilmesi kendiliğinden boşanma davası açan taraf lehine tazminat doğurmaz. Bir de tam kusurlu eş boşanma davası açamayacağı gibi eş hafif kusurlu olsa dahi boşanma davası açabilir. Burada önemli olan husus boşanma sonucunda tazminata karar verilebilmesi için tazminat talep eden tarafın kusurunun tazminat talep edilen taraftan az olması koşuludur. Örneğin boşanmaya karar verdiniz ve boşanma davası açıcaksınız. Ancak evlilik birliğinin sarsılmasına sebebiyet veren olaylar bakımından davalı eşten biraz daha fazla kusurlusunuz. Davada tazminat da talep ettiniz diyelim. Davaya davalı tarafından cevap verilerek karşı dava açıldığını ancak davalı tarafından tazminat talep edilmedi diyelim. Bu durumda hakim davacının talebine göre kusur araştırması yapacak, her ne kadar boşanma hükmü verecek ise de davacının kusurunun davalının kusurundan fazla olmasından mütevellit davacının tazminat talebini reddedecektir. Tazminat taleplerinde unutulmaması gereken husus tazminat talep edilen tarafın kusurunun ortaya çıkartılması ve talep eden kusurunun talep edilen kusurundan daha az olduğunun saptanmasından geçmektedir. 

Boşanma davasında talep edilen tazminat talepleri boşanma davasının eki niteliğinde olan yani TMK 174. maddeye istinaden talep edilen tazminatlar ise herhangi bir harca tabi değildir ve boşanmaya karar verilirken tazminat taleperine ilişkin de hüküm kurulması şarttır.

Unutulmamalıdır ki diğer boşanma davalarında olduğu gibi şiddet sebebiyle açılan boşanma davasında da tarafların tazminat talepleri bulunmakta ise bu husus dilekçelerinin talep sonucu bölümünde açık bir şekilde belirtilmelidir.

Boşanma Davasında Şiddetin İspatı

Boşanma davasında şiddet gören taraf şiddet gördüğünü ispatlamalı ve bu hususta hukuka uygun her türlü delili kullanabilmelidir. Bu deliller görüntü kaydı veya tanık delili olabilir. Boşanmada en önemli delillerden birisi görgüye dayalı delil olan tanık delilidir. Tanıklar duruşmada hazır bulundurularak olayın ve şiddet eyleminin nasıl gerçekleştiğini bir bir anlatmalı olayı aydınlığa çıkartmalıdır ki hakim boşanmayla birlikte talep edilen tazminat miktarlarına da hükmedebilsin.

Boşanma Davasında Şiddet İspatı Tanıklar Nasıl Dinlenir

Boşanma davasında tanıkların dinlenmesinden önce usulü bazı kurallara dikkat çekilmesi şarrtır. Zira şiddete uğrayan ve boşanma davası açan taraf boşanma davası dilekçesinde hangi vakıaların hangi delillerle ispatlanacağını açıkça belirtmenin yanında tanık dinletecekse tanığın hangi konunun aydınlığa kavuşturulacağı hakkında dinleneceğini de dilekçede belirtmelidir. Mahkeme davanın açılmasından sonra dilekçeler aşaması bitiminde mahkeme davacı ve davalıya bir tensip zaptı düzenler ve gönderir. Bu tensip zaptında taraflara iki hafta süre vererek tanıklarını ve delillerini sunmalarını ister. Ayrıca ön inceleme için duruşma günü de bu tensip zaptında belirtilir. Ön incelemenin duruşmalı yapılacağını ve ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilebileceği de bu zapt üzerinde yazmaktadır. 

Şiddet Sebebiyle Boşanma Davasında Tanıkların Dinlenmesi

Şiddet sebebiyle açılan boşanma davasında tanıkların dinlenmesinden önce mahkeme tanıkların dinleneceği gün hakkında taraflara bilgi verir ve tanıklara ihtarat çıkartır. Bu gün tanık duruşması yapılır ve taraflar tanıklarını mahkemede hazır bulundurarak dinlenmelerini sağlar. Hakim ve avukat tanıklara direkt soru yöneltebilir. Taraflar hakim vasıtasıyla tanıklara soru yöneltebilirler. Örneğin ekonomik şiddete maruz kalan taraf bu ekonomik şiddet sebepleri hakkında dinlettiği tanığa sorular sorabileceği gibi tanık duruşmada eşin diğer eşe para vermediğini, geçimini sağlayacak kadar eve para bırakmadığını, evin giderlerine katılmadığını, eşin ve çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtebilir ve bu duruma nasıl denk geldiyse bu hususu huzurda hakime anlatır. Ya da fiziksel şiddet içeren bir durumda tanık fiziksel şiddetin nasıl meydana geldiğini, nerede,  ne zaman gerçekleştiğini anlatabilir.

Boşanma Davasında Taraflar Tazminat Talep Etmek Zorunda Değildir

Boşanma davasında taraflar tazminat talep etmek zorunda olmayıp sadece boşanmayı da isteyebilir. Tarafların birbirlerinden boşanma haricinde bir talepleri yoksa mahkeme kendiliğinden tazimnata hükmedemez. 

Boşanma Davasında Şiddet Mağduru Taraf Koruma Tedbiri İsteyebilir

Boşanma davasında şiddete mağruz kalan taraf 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN gereği koruma tedbiri de isteyebilir. Mahkeme bu hususta ayrı bir ara karar çıkartarak ilgili tedbirleri uygulayacaktır.