Boşanma Hukukunda Onur Kırıcı Davranış

Boşanma Hukukunda Onur Kırıcı Davranış

Boşanma Hukukunda Onur Kırıcı Davranış

Boşanma Hukukunda Onur Kırıcı Davranış

Onur kırıcı davranış Türk Medeni Kanununun düzenlendiği mutlak boşanma sebeplerinden biri olup özel bir boşanma sebebidir. Onur kırıcı davranış davacı tarafından davalı vasıtasıyla gerçekleştirildiği kanıtlanmış olan mektup, duvara yazma, gazete ilanı, pankart asma gibi araçlarla ya da cep telefonu gibi araçlar vasıtasıyla onur kırıcı davranışlarda bulunulabilir. Bu yüzden onur kırıcı davranış yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir. 
Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanmada sadece ağır derecedeki onur kırıcı davranışlar boşanma sebebi sayılmaktadır. Yargıtay da her hakaret eyleminin onur kırıcı davranış sayılmayacağını ağır derecedeki davranışların onur kırıcı davranış sayılacağını belirtmektedir. Onur kırıcı davranışta tek bir fiil ile eş ağır derecede hakaret etmiş ya da eylemi sözlü ya da yazılı olarak ağır derecede onur kırıcı davranış teşkil edecek derecede ise bu durumda boşanmaya karar verilebilecektir. Eylemin süreklilik unsuru aranmaz ve bu yüzden tek bir fiil de onur kırıcı davranışın oluşması için yeterlidir. Eylemin süreklilik kazanması davranışı ağırlaştıran unsurlardandır. Burada eylemin onur kırıcı davranış olduğunu yani tek bir eylemin onur kırıcı davranış teşkil edip etmediğine karar verecek olan davayı gören hakimdir. Onur kırıcı davranışın gerçekleşmesi için bazı unsurların gerçekleşmiş olması şarttır. Onur kırıcı davranış tek bir fiille daha doğru ifadeyle ağır derecedeki fiille işlenebilmesinin ötesinde bu davranışın davacının kendi şahsına yöneltilmiş olması şarttır. Davacının şahsı haricinde başka bir kişiye yöneltilmiş olması durumunda onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma gerçekleşmeyecektir. Ayrıca davacının şahsına yönelmesinden başka onur kırıcı davranışın kasten yapılması da şarttır. Önemli unsur davranışın onur kırıcı davranış olup olmadığına karar verecek olan hakimdir. 
Onur kırıcı davranış nedeniyle açılan davada onur kırıcı davranışta bulunan davalının kusurlu olması şarttır. Ancak önemle belirtmekte fayda vardır ki onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası bir mutlak boşanma sebebi olduğundan ötürü evlilik birliğinin çekilmez hale gelip gelmediği ile evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığı hususu araştırılmayacak davalının onur kırıcı davranışta bulunduğu ispatlandığı takdirde boşanmaya karar verilecektir. Ayrıca davada kusur kıyaslaması da yapılmayacaktır. Davacı eş ne kadar kusurlu olursa olsun davalının onur kırıcı davranışı gerçekleştirdiği ispat edildiği durumda boşanmaya karar verilecektir. Bu durumda kusur kıyaslaması yapılamayacağından yani davacının da kusurunun araştırılması yöntemine gidilemeyeceğinden davalının onur kırıcı davranışta bulunduğu ispat edildiği durumda boşanmaya karar verileceği gibi boşanmada davalının tam kusurlu olduğu kabul edilecektir. 

Onur Kırıcı Davranış Boşanma Davasında Zamanaşımı

Onur kırıcı davranış boşanma davası için davanın belirli bir sürede açılması gerekmektedir. Bu SÜRE ZAMANAŞIMI DEĞİL HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDİR. Hak düşürücü süre olduğu için hakim tarafından re'sen dikkate alınacaktır. Yani davalı taraf zamanaşımı def'inde itirazında bulunmasa dahi hakim davanın süresi içerisinde açılmadığından dolayı red kararı verecektir. Onur kırıcı davranış sebebiyle dava açmaya hakkı olan tarafın boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay içinde onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davasını açması gerekir. Ayrıca her halde onur kırıcı davranış fiilinin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşecektir. Örneğin Ocak 2010 yılında kadın ya da erkek taraf diğer tarafın onur kırıcı davranış içinde bulunduğunu öğrendi diyelim. Davasını Haziran 2010 yılına kadar açmak zorundadır. Yine Ocak 2010 yılında eşlerden birinin diğerine yazılı olarak onur kırıcı davranışta bulunduğunu düşünelim ve diğer eşin bu durumu Haziran 2013 de öğrendiğini varsayalım. Hala 5 yıllık süre geçmediği için bu durumda eş davasını Ocak 2014 e kadar açmalıdır. Ancak eş Ocak 2010 yılında meydana gelen onur kırıcı davranışı Ocak 2016 yılında öğrendi ise bu durumda 5 yıllık hak düşürücü süre geçtiğinden ötürü dava açamayacaktır. Tekrar belirmekte fayda vardır ki BU SÜRELER HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERDİR. 
Onur kırıcı davranışın diğer eş tarafından affedilmesi durumunda artık onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır. Af şekle tabi olmadığından yazılı sözlü ve zımni bir davranışla da gerçekleştirilebilecektir. Af kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve şarta bağlanamaz onur kırıcı davranış eyleminden önce de gerçekleştirilemez. Önemle belirtelim ki onur kırıcı davranış aynı zamanda suç da teşkil ediyor ve eş boşanma davası ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak sonrasında şikayetinden vazgeçmiş ise bu durum yani şikayetten vazgeçme af niteliğinde olmayacaktır.