Boşanma Davasında Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Boşanma Davasında Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Boşanma Davasında Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Boşanma Davasında Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Boşanma ve Nafaka Hukuku/ Boşanma davası avukatı olarak bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi boşanmaya sebep olan olayların ispatından geçmektedir. Nitekim boşanma davaları hukuk davaları içerisinde yer alan bir dava türü olup Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir ve iddia eden tarafın iddialarını ispatla yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Kanuna göre iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkartan taraf iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İspat yoksa bu durumda haklılık da ortaya çıkamayacağından ya dava reddolacak ya da boşanma davasında talep edilen manevi tazminata hükmedilmeyecektir. 

Boşanma davalarında en önemli delil türlerinden bir tanesi tanık delilidir. Hukuk muhakemeleri kanununa göre mahkeme ilamları, düzenleme şeklindeki noter senetleri,tarafların beyanına dayanılarak noterlerin tasdik ettikleri senetlerle diğer yetkili memurların görevleri içinde usulüne uygun olarak düzenledikleri belgeler kesin delil niteliği taşırken, tanık ifadeleri takdiri delil olarak sayılmaktadır. Her ne kadar tanık delili takdiri delil olsa da, boşanma davalarında büyük önemi haizdir ve hakaretin gerçekleştiğine ilişkin özellikle de görgü tanıklığı boşanma davasında hakaret iddiasının ispatını sağlayacak niteliktedir. Zira hakaret, eşler arasında gerçekleşen tartışmalarda, tartışma esnasında direkt söylenen ve söylendiği anda oluşan bir eylem olduğundan ispat etmesi güç olduğundan görgü tanıkları bu aşamada çok işe yarayacaktır. 

Bir diğer ispat aracı ise yapılan hakaretin sosyal medya aracılığı ile ya da mesaj yoluyla gerçekleştirilmesi durumudur. Bu dururmlarda kişiler hakaret içerikli mesajları boşanma davasında delil olarak kullanabileceklerdir. 

Diğer aşama ise hakaret nedeniyle açılan ceza davalarıdır. Taraflar hakaret eyleminden sonra birbirlerini şikayet etmişler ve ceza mahkemesinde bunu ispat ettirmişler ise bu durumda ceza davasından çıkacak mahkumiyet kararı da hukuk mahkemsinde hakaretin gerçekleşmiş olduğu hususunda kesin delil niteliğinde olacak ve hukuk hakimini bağlayacaktır. 

Unutulmamalıdır ki boşanma davalarında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye olarak şarttır. Nitekim hangi tanığın hangi vakıayı ortaya çıkartmak amacıyla kullanılacağı, duruşma esnasında tanıklara nasıl ve ne amaçla sorular sorulacağı olayların aydınlatılması için son derece önemlidir. Bu bakımdan evlilik birliğinin sona ermesinde taraflardan birisinin haksız çıkması ya da diğer bir anlatımla kusurunun daha ağır olması durumunda talep halinde aleyhine maddi ve manevi tazminata hükmedileceğinden parasal hakları bakımından sıkıntıya düşeceği kaçınılmazdır. 

Boşanmada Ağır Kusurlar Nelerdir?

Boşanma avukatı olarak üzerinde durulması gereken diğer bir husus da çok karşılaşılan sorulardan birisi olan ağır kusur kavramıdır. Değinmekte fayda vardır ki tam kusurlu olan eş boşanma davası açamayacağı gibi kusursuz olan eşe de boşanma davası açılamamaktadır. Aslında bu durum Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre ortaya çıkmakta olan bir sonuç olarak görülse de bizce aksinin mümkün olması gerekmektedir. Ancak boşanmada her iki tarafın da kusuru varsa tarafların boşanmalarına karar verilecektir. Burada tartışılması gereken bir husus yoktur. Fakat boşanma davasında taraflar birbirlerinden tazminat da talep etmişler ise bu durumda kusurların karşılaştırılması yapılmalı ve kusuru diğerinden ağır olan taraf aleyhine tazminata hükmedilmelidir. Boşanmada ağır kusurlar eşe karşı duygusal şiddet, sosyal şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, görgüye dayalı şiddet olarak sayılabilir. Her iki tarafın da birbirine karşı kusuru bulunduğu durumlarda ise hangi tarafın kusurunun ağır olduğuna mahkeme karar verecektir. Peki ağır kusurlar nelerdir? Örneğin eşin her gün eve geç gelip de evin ihtiyaçlarının karşılanması için eşine para vermemesi ile eşin bu hareketlere tepki olarak evi bazen terk etmesi durumunda ağır kusurlu olan taraf ilk bahsetmiş olduğumuz taraf olacaktır.

Başka bir örnek olarak eşin sürekli hakaret etmesi ve şiddet uygulamasına karşın tepki olarak edilen hakaretlerde fiziksel şiddet uygulayan ve hakaret eden tarafın kusuru daha ağır kusur olarak nitelendirilecektir. Yine eşin ailesine hakaret, eşin ailesine kötü davranmak, eş hakkında başkalarıyla dedikodu yapmak, eşin maaşıyla alay etmek, eşe ekonomik şiddet uygulayarak evin bakım ve giderlerine ortak olmamak somut olayların değerlendirilmesi bakımından ağır kusur olarak sayılabilmektedir. Ancak ağır kusurun ortaya çıkartılması için karşı tarafın kusurlarının da belirlenmesi ve buna göre kusurların yarıştırılması ile sonuca gidilmesi uygun olacaktır. Zira hiçbir kusur araştırması yapmadan ya da kusurları karşılaştırmadan, onları yarıştırmadan tazminat talepleri hakkında karar verilmesi hakkaniyete aykırı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davası boşanmak isteyen tarafın diğerinin boşanmaya sebep olan olaylardaki kusurlarını ortaya çıkartmaya çalıştığı bir süreçtir ve hukukumuzda bu husular ispat araçlarıyla gerçekleştirilir. Örneğin eşin sürekli hakaret ettiği, evin giderlerine geliri ölçüsünde katılmadığı gibi gerekçeleri iddia eden tarafın bu hususları ispat etmesi gerekmektedir. İşte yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu ispat vasıtalarından birisi de tanık delilidir. Hakim tanıklara olayın aydınlatılması, iddia edilenlerin gerçekliğinin ortaya çıkartılması için sorular sorar. Özellikle de iddia edilen olayları görüp görmediği hususu sorulacak sorulardan ilkidir. Bundan başka taraf vekilleri yani avukatları da tanıklara direkt olarak soru sorabilirler. 

Hakaret Küfür Boşanma Sebebi midir?

Hakaret, küfür boşanma sebepleri içerisinde yer alır ve kişi hem özel boşanma sebeplerinden biriyle ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabileceği gibi genel boşanma davası olan şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması, nedeniyle de dava açabilmektedir. Hakaret, küfür her türlü ispat aracı ile ispatlanabilir. Önceden tuzak kurma şeklinde tertiplenmemiş ses ya da görüntü kayıtları da dava da delil olarak kullanılabilir. 

Boşanma Davasında Kusur Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında kusur hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilmektedir. Boşanma davalarında özellikle yazılı ya da sesli görsel herhangi bir somut delil yok ise tarafların evlilik birlikteliklerine şahit olmuş, onlarla çok vakit geçirip de sıkıntılara şahit olan kişiler tanık olarak dinlenebilecektir. Unutulmamamlıdır ki ağır kusuru olan taraf da boşanma davası açabilir. Ancak bu durumda hafif kusuru olan eş de karşı boşanma davası açarak kendi davasının kabul olmasını ve maddi manevi tazminat taleplerinde bulunabilir. Tabi ki bu durumda kusuru ağır olan eş, kusuru hafif olan eşin zararlarını karşılamak zorunda kalabilir.

Boşanmada Kocanın Hakları Nelerdir?

Boşanmada kocaının da hakları bulunmaktadır. Doğru bilinen bir yanlış; boşanma davalarında kadınların, erkeklere nazaran daha önde başladığı şeklindeki yorumlardır. Nitekim kanun, boşanma hukuku bakımından belirtmiş olduğu kurallarda erkek ya da kadın ayrımına gitmemiş evlilik birliğinin sonlanmasında tarafların taleplerine göre ve kusur oranına göre karar verileceğini belirtmiştir. Bundan dolayıdır ki erkek eş de nafaka talep edebilir ve nafaka alacaklısı konumunda bulunabilir. Üstüne üstlük zina sebebiyle açılan boşanma davalarında zina yapan taraf kadın eş ise bu durumda hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay
oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. 

Boşanma davasında kocanın hakları;

  • Boşanma davasında kocanın nafaka hakkı,
  • Boşanma davasında kocanın yoksulluk nafakası hakkı,
  • Boşanma davasında kocanın iştirak nafakası hakkı,
  • Boşanma davasında kocanın maddi tazminat hakkı,
  • Boşanma davasında kocanın manevi tazminat hakkı olarak özetlenebilir.

Boşanma Davasında Hakim Neye Dikkat Eder?

Boşanma davasında hakim tarafların boşanma dilekçelerindeki talepleri ile bağlıdır. Bundan dolayıdır ki taraflar boşanma davasında örneğin 5.000.000,00 TL manevi tazminat istemişlerse hakim dava sonrasında tazminata hükmedecekse 5 milyondan fazla tazminata hükmedemez. Bunun altında bir tazminata karar verebilir ancak üstüne çıkamaz. Bu konuda hakimin takdir hakkı yoktur. Bunun haricinde boşanma davasında hakim, boşanma davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. Hakim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. Tarafların boşanma konusundaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. Hakim, boşanma davasındaki kanıtları serbestçe takdir eder.  Hakim, boşanma davasında taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır.

Boşanma Davasında 3 Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir mi?

Boşanma davasında taraflar mahkemeden karşı tarafın telefon kayıtlarına ilişkin verilerin dosyaya getirilmesini talep etme hakkına sahiptirler. Talep halinde aile mahkemesi hakimleri tarafından numaraların kayıtlı bulunduğu operatörlere yazı yazılarak görüşme trafiğini, görüşülen numaraları, mesajlaşılan numaraları ve mesajlaşma görüşme sıklığını gösteren veriler talep edilebilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki bu konuşmaların içeriğine, mesajların içeriğine ulaşılması mümkün değildir.  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/430 E., 2012/18514 K. sayılı kararında "Davacı tarafın delil olarak bildirdiği ve getirtilen telefon görüşme kaydına göre; davalı kadının , davanın açılmasından önceki altı aylık dönem içinde bir başka erkekle değişik tarihlerde çok sayıda, beşer dakika ve üzeri sürelerle telefon konuşmaları gerçekleştirdiği görülmektedir. Davalı kadın bu görüşmeleri doğrulayarak görüşmenin “A. adlı kişinin kendisini telefonla rahatsız etmesinin sonucu olduğunu savunmuştur. Yukarıda açıklanan sayı ve süreyle yapılan telefon görüşmesinin kendisini rahatsız eden bir kimseyle yapıldığının savunulması, olağan yaşam tecrübesine göre normal kabul edilemez. Eşinin bir başka erkekle bu kadar sık ve uzun süreli görüşmesini öğrenen kocanın, eşi hakkındaki güvenin sarsılması beklenen bir davranıştır. O halde; mahkemece davalı kadının güven sarsıcı davranış içine girdiği sabit kabul edilmelidir. Buna karşılık, toplanan delillerden, davalı kocanın da; eşi ve çocuklarını eşinin baba evine bırakmak, daha sonra da ortak konutu boşaltmak ve kiraya vermek suretiyle birlik görevlerini ihmal ettiği de sabit olmuştur. Evlilik birliği tarafların açıklanan kusurlu davranışlarıyla temelinden sarsılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüyle boşanmaya karar verilecek yerde; mahkemece yetersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA" şeklinde hüküm tesis edilerek telefon kayıtlarına ulaşılabileceğini ve delil olarak sunulabileceğini göstermiştir.

Tarafların elinde mesaj içeriklerine ilişkin kayıtlar varsa ve mesajlara ilişkin kayıtlar içinde tarafların birbirine ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkilerine ilişkin aykırı davranışlar, sözler ya da anlatımlar söz konusu ise evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında mesajlar görsel şiddet teşkil ettiğinden açılacak davalarda boşanma konusu davranış olarak delil teşkil edecektir.