Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı oldukça önemli bir kavramdır. Nitekim kişiler açacakları boşanma davası ile hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek ve buna göre bir gelecek planı yapmak derdindedirler. Boşanma davası uzmanlık gerektiren bir husus olduğundan mütevellit bu tür davaların açılmasında boşanma davası avukatından hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir. Nitekim boşanma davası ile birlikte talep edilecek hususlar farklılıklar göstermekte olup özellikle dilekçelerin talep sonuçlarının istenilen hususları taşıması büyük önemi haizdir.

Boşanma Davası Aşamaları

Boşanma davasının birinci aşaması güzel bir dava dilekçesinin hazırlanmasından geçmektedir. Boşanma davası açacak kişilerin tüm haklarını koruyacak şekilde bu dilekçeyi hazırlamaları ve talep sonuçlarında bunları belirtmeleri elzemdir. İşte bundan dolayıdır ki boşanma davası avukatından yardım alınmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir diğer makalelerimizi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davasını Kim Açar

Boşanma davasını boşanmak isteyen eş diğer eşe karşı açacaktır. Boşanma davası açmak isteyen eşe karşı diğer eş önce davranıp boşanma davası açmış ise bu durumda eş aynı boşanma davasında itirazlarını sunabileceği gibi karşı dava da açabilecektir. Ya da karşı dava açmayıp sonradan açacağı boşanma davası ile bu davaların birleştirilmesini de isteyebilir. 

Boşanma Davası Kime Karşı Açılır

Boşanma davası eşe karşı açılan bir dava türüdür. Boşanma davasında davalı boşanmak istenilen eştir. Davalının eş haricinde başka bir kişi olarak gösterilmesi taraf sıfatı yokluğundan davanın usulden reddedilmesine sebep olacaktır.

Boşanma Dava Dilekçesi Hazırlanmalıdır

Boşanma dava dilekçesi- Birinci aşama öncelikli olarak boşanma dava dilekçesi hazırlanmasıdır. Ama bundan önce eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu tercih edip birbirleri ile anlaşma ihtimallerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Örneğin eş diğer eşe boşanmak istediğini bildirerek anlaşmalı boşanma teklifinde bulunmuş ve diğer eş bunu kabul etmiş ise anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenip anlaşmalı boşanma davası açabileceklerdir. Anlaşmalı boşanma şartları için ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR? başlıklı makalemizi okuyunuz. 

Eğer eş anlaşmalı boşanma teklifini kabul etmemiş ise boşanmakta kararlı olan taraf bu sefer çekişmeli boşanma davası açmak zorunda kalacaktır. İşte çekişmeli boşanma davası için de güzel ve gerekçeli bir dava dilekçesine ihtiyaç vardır. Aile hukuku özel hukuk alanıdır ve usul hukuku bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir. Buna göre dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar bu kanunda düzenlenmiştir.

Boşanma Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Boşanma davasında boşanma dava dilekçesinde bulunması gerekenler kanunda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre boşanma dava dilekçesinde bulunması gerekenler;

  • a) Mahkemenin adı.
  • b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  • c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  • ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  • d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  • e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  • f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  • g) Dayanılan hukuki sebepler.
  • ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
  • h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz (a), (d), (e), (f) ve (g) maddeleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davayı açan eşe eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılacaktır.

Değinmiş olduğumuz bu maddeler içerisinde bizce en önemli hususlardan bir tanesi (ğ) maddesinde yer alan "Açık bir şekilde talep sonucu." hususudur. Nitekim kişi boşanma isteği dışında velayetin verilmesini, nafaka taleplerini ve maddi manevi tazminat taleplerini de istemekte ise bunu açık bir şekilde talep sonucunda belirtmelidir. Dava dilekçesinde bu hususlar belirtilmez ise en azından cevaba cevap dilekçesinde belirtilmesi şarttır. Aksi durumda bu taleplerini dilekçeler aşamasından sonra genişletmesi mümkün değildir. Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

Boşanma Davası Nerede Açılır

Boşanma davası Aile Mahkemelerinde görülen davadır. Boşanma davaları aile mahkemesinde görülse de aile mahkemesinin olmadığı yerlerde davanın açılacağı mahkeme aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi olacaktır. 

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Boşanma davasının aile mahkemesinde açılacağı ve dilekçelerin nöbetçi aile mahkemesine hitaben yazılacağı hususu haricinde hangi yerleşim yeri mahkemesinde açılacağı da önemlidir. Nitekim kanun gereği boşanma davaları eşlerden birinin yerleşim yerinde bulunan aile mahkemesinde açılabileceği gibi eşlerin boşanmadan önce son altı ay birlikte yaşadıkları yerleşim yeri aile mahkemesinde de açılabilir. Bu tercih davayı açacak eşe bırakılmıştır. Eş bu iki seçimlik hakkından bir tanesini kullanır ve davasını bu mahkemelerden birisinde açarsa itiraz edilse dahi mahkeme bu itirazı kabul etmeyecektir.

Boşanma Dava Dilekçesi Tevzi Bürosuna Verilir

Boşanma dava dilekçesini hazırlayan taraf boşanma dilekçesini aile mahkemesine hitaben yazacaktır. Yani boşanma davası dilekçesinin başlığı ".... Nöbetçi Aile Mahkemesine" şeklinde olacaktır. Bu dilekçe tevzi bürosuna verilecek ve tevzi bürosu tarafından çıkartılan ödeme belgesine göre çıkan harç ve masraflar vezneye ödenecektir. Sonrasında tevzi bürosu bu dilekçeleri hangi mahkemeye düşmüş ve belirlenmiş ise bu mahkemeye gönderecek ve davanın açılma safhası tamamlanacaktır.

Boşanma Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilir

Boşanma dava dilekçesi ilgili mahkemeye tevzi bürosundan gönderildikten sonra mahkeme Tensip Zaptı hazırlar ve tensip zaptı ile boşanma dava dilekçesi ve eklerini davalıya tebliğ eder. Davalı hem tensip zaptını alır hem de boşanma dava dilekçesini aldıktan sonra buna karşı cevaplarını bildiren bir boşanma dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye gönderir. Mahkeme kendisine gelen boşanam cevap dilekçesini tekrardan davacıya gönderir ve tebliğ eder. Davacı cevaba cevap dilekçesini mahkemeye sunar ve yukarıdaki aşamalar devam edip en son davalı ikinci cevap dilekçesini mahkemeye sunduktan sonra mahkeme ön inceleme duruşma günü verir ve taraflara bunu tebliğ eder.

Boşanma Davasında Delillerin Elde Edilmesi

Boşanma davası açan tarafların boşanma davasına gerekçe gösterdikleri delilleri kendileri mahkemeye sunması ve bu delilleri belirtmesi ile birlikte ellerinde bulunmayan delillerin getirilmesi gereken yerleri de belirtmesi şarttır. Nitekim hukuk muhakemeleri kanununa göre taraflar bu hususu dilekçeler aşamasında belirtmeli ve boşanma davalarında mahkemenin kendliğinden delil toplayamacağını unutmamalıdır.

"Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; taraflar arasında 09.03.2012 tarihinde yaşanan olayda, yanların karşılıklı olarak birbirlerine karşı fiziksel şiddet uyguladıkları, davacı-karşı davalı ( kadın )'ın da önceki birlikteliğini ve bu birlikteliğinden bir çocuğunun olduğunu gizlediği anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı ( koca )'nın 09.04.2012 tarihinde davacı-karşı davalıyı ortak konuta dönmesi için davet ettiği, kadının ihtar tebliği üzerine ortak konuta döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak ihtar istek tarihinden önceki olayları affettikleri, en azından hoşgörüyle karşıladıkları anlaşılmaktadır. Taraflar bir araya geldikten sonra kocanın, eşine hakaret içeren sözler söylediği, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve tehdit ettiği, boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan; boşanma davalarında kendiliğinden delil toplanamayacağından tarafların delil listesinde yer almayan Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/423 esas sayılı dava dosyasındaki olaylar sebebiyle kadına kusur yüklenmesi mümkün değildir. Bu durumda; davalı-karşı davacı ( koca )'nın boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü ile kocanın boşanma davasının reddi ile kadının davasının kabulü suretiyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir." T.C YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/22510 K. 2014/25166 T. 9.12.2014

Boşanma Davasında Tanıkların Dinlenilmesi

Boşanma davasında ön inceleme aşamasından sonra aile mahkemesi tanıkların dinlenilmesi için gün verir ve tanıklara tebligat çıkartır. Verilen duruşma gününde taraflar duruşmada tanıklarını hazır bulundururlar ve mahkeme tarafından tanıklar dinlenir. 

"Davalı-davacı ( koca )'nın birleşen boşanma davasında süresinde sunduğu delil listesinde isimlerini bildirdiği dört adet tanıktan, mahkemece 12.11.2013 tarihli ara kararda yapılan sınırlandırma nedeniyle iki tanığı dinlenmiş, 21.01.2014 tarihli oturumda dinlenilmeyen iki tanığının dinlenilmesi isteği mahkemece, dinlenen tanıkların beyanlarının yeterli görüldüğü belirtilerek reddedilmiştir. ( HMK m. 241 ) Davalı-davacı ( koca )'nın karşı dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların sabit kabul edilmeyerek birleşen davanın reddine karar verildiği dikkate alındığında, dinlenilmesinden açıkça vazgeçilmeyen tanıkların da Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. ve devamı maddeleri gereğince usulüne uygun olarak çağrılıp dinlenilmesi, toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir." T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/20379 K. 2015/2665 T. 25.2.2015

Bu aşamalara ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek maksadıyla Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davası Sonrasında Ne Olur

Boşanma davasından sonra mahkeme tarafların talepleri doğrultusunda boşanmaya karar verecektir. Ancak bunun yanında velayet talebi bulunuyorsa bu talebi de hükmünde düzenler ve velayeti Sosyal İnceleme Raporunu da göz önünde bulundurarak ilgili eşe bırakır. İlgili eş yani velayet kendisine bırakılan eş dava dilekçesinde müşterek çocuk için nafaka da talep etmiş ise bu durumda mahkeme nafaka için de hüküm kuracak ve talep edilen miktarda ya da nafaka yükümlüsünün ekonomik durumuna göre nafakaya hükmedecektir. Bu bakımdan dava dilekçesinde bu hususların talep edilmesi şarttır. Dilekçede yoksa mahkeme kendiliğinden bu hususlarda karar veremeyecektir. Ayrıca bu durum maddi ve manevi tazminat için de geçerlidir. 

Boşanma davasında önemli hususlardan bir tanesi de boşanma davasında talep edilen maddi ve manevi tazminatların harca tabi olmamasıdır. Bu yüzden maddi ve manevi tazminat miktarlarının bazen uçuk seviye belirlenmesi ile karşılaşılabilmektedir. Ancak mahkeme taleple bağlı olmakla birlikte davanın ve tazminatın kabul edilmesine karşın istenen miktarlarda tazminat kabul edilemeyebilecektir. Örneğin kişi 50 bin maddi 100 bin manevi tazminat talep etmiş diyelim. Mahkeme tazminatlara hükmetse dahi 10 bin maddi 15 bin maneviye tazminata hükmedebilecektir. Bu durumda reddolan miktarlar bakımından avukatlık ücretine de hükmedilmeyeceğinden talep eden tarafın bir zararı da olmayacaktır. Bu konular çok önemli hususlar olduğundan profesyonel bir boşanma avukatından yardım alınması bizce şarttır. 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hususlar çerçevesinde kişilerin boşanma davası nedeniyle açacakları ve Medeni Kanun 174. maddesine dayandırdıkları tazminat taleplerini boşanma davası ile talep etmemişlerse bu davayı boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açacakları dava ile talep edebilirler. Aksi durumda zamanaşımına uğrayacaktır.

Ayrıca boşanma davasında velayet kendisine verilmeyen taraf ile müşterek çocuklar arasında kişisel ilişki yani görüş de düzenlenecektir. Örneğin her ayın birinci ve son haftası çocuk velayeti alamayan tarafta kalacak bayramların ilk günü diğerinde kalacak gibi ya da yarıyıl tatillerinde ilk hafta birinde ikinci hafta diğerinde ve sair düzenlemeler yapılabilecektir.

Boşanma davası nasıl açılır konusunda daha ayrıntılı bilgi için ankara boşanma avukatı olan hukuk büromuzdan danışmanlık alabilirsiniz.

Boşanma Davasında Nafaka İstenir mi

Boşanma davasında nafaka talebinde de bulunulabilir. Nitekim boşanmak isteyen taraf hem kendisi hem de 18 yaşın altında olan ve velayeti kendisinde bulunan müşterek çocuklar için iştirak nafakası talep edebilir. Bu bakımdan eş kendisine yoksulluk nafakası çocuklar için de iştirak nafakası talep edebilecektir. Nafakaların miktarına ise hakim tarafların ekonomik durumlarına göre ve ihtiyaçları doğrultusunda karar verecektir.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat veya Manevi Tazminat İstenir mi

Boşanma davası sırasında kişi boşanma nedeniyle sıkıntıya düşecek ise boşanma davasında maddi tazminat taleplerinde bulunabilir. Boşanma davasında maddi tazminat talep eden tarafın diğer eşin kusurlu olduğunu en azından kendisinden daha fazla kusurlu olduğunu mahkemede ispatlaması şarttır. Boşanma davasında maddi tazminat talep eden ve bu talebi kabul edilen taraf kararın kesinleşmesinden sonra bu tazminatın tahsili için boşanma davası mahkeme ilamını icraya koyacak ve faizleri ile birlikte bunu icra dairesinden ilamlı takip yoluyla isteyecektir. Boşanma davasında talep edilen maddi tazminat istekleri harca tabi değildir. Bu sebeple genelde taraflar birbirlerinden çok yüksek bedellerde maddi tazminat talep edebilmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki boşanma davasında maddi tazminat çok yüksek talep edilmiş ise de son sözü söyleyecek olan hakimdir. Hakim ekonomik duruma ve var olan zararın büyüklüğüne göre uygun bir maddi tazminata hükmedebilir. Boşanma davası ile birlikte maddi tazminat istemeyen taraf boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ancak ve ancak bir yıl içinde boşanma sebebiyle maddi zararının ortaya çıkması nedeniyle maddi tazminat davası açabilecektir. Bu bir yıllık süre zamanaşımı süresidir. Bu bakımdan kişilerin itirazlarını mahkemeye sunmaları ve zamanaşımının geçtiği savunmasını yapmaları şarrtır. Mahkeme bu bir yıllık süreyi kendiliğinden işleme koyamaz. Ayrıca boşanma davası ile birlikte talep edilmeyen maddi ve manevi tazminat talepleri harca tabidir ve harç ve masraflar yatırılmadan açılması durumunda verilecek süre içerisinde giderilmezse dava açılmamış sayılacaktır. Zira kanunun lafzıyla " Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir."

Boşanma Davasında Çocuklarla Nasıl Görüşülür

Boşanma davasında dava devam ettiği sırada çocukla kişisel ilişki kurulamıyorsa bu durum mahkemeye bildirilerek müşterek çocuklar ile dava süreci içerisinde görüşme sağlanması için kişisel ilişki kurulması için günler belirlenebilir. Mahkeme bu konuda ara karar verebilmektedir. Yine boşanma davasında müşterek çocukların velayeti de talep edilmeli, buna ilişkin deliller sunulmaslı ve mahkeme tarafından yaptırılacak olan sosyal inceleme raporuna müşterek çocuğun neden talep eden eş yanında kalması gerektiği iyi bir şekilde izah edilmelidir. 

Boşanma Davası Açma Süresi Var mıdır

Özellikle şiddetli geçimsizlikten dolayı kanuni ifadesi ile evlilik birliğinin sarsılmasından dolayı açılacak boşanma davasının kanunen açılması gereken bir süresi yoktur. Ancak boşanmaya sebebiyet verecek nitelikteki olayların gerçekleşmesinden sonra boşanmaya karar veren tarafın boşanma davasını bir an evvel açmasında yarar vardır. Yoksa aradan geçen zaman içerisinde boşanma sebebine gerekçe gösterilecek olayın etkisi tükenmiş olabilir. 

Ancak kanunumuzda düzenlenmiş olan zina nedeniyle boşanma davasında davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşecektir. Ayrıca affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Yine hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıştan dolayı dava açacak eş boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava açamayacaktır. Ayrıca affeden tarafın dava hakkı yoktur. 

Anlaşmalı boşanma davasında ise eşler aralarına boşanma konusunda anlaşmışar iseler bu davayı ancak bir yıl evli kalmak koşulu gerçekleşmiş ise açabileceklerdir.

Boşanma Davasında Dilekçeler Verildikten Sonra İstekler Değiştirilebilir mi

Boşanma davasında dilekçeler verildikten sonra talep ve sonuçlar genişletilemez. Nitekim kanunda Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır şeklinde düzenleme mevcuttur.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davasının ne kadar sürdüğü her dosya içeriğine göre değişkenlik göstermekle birlikte büyük şehirlerde görülen davalar dosya yoğunluğu nedeniyle biraz daha fazla sürmektedir. Boşanma davaları açıldıktan sonra boşanma davasına bakan hakim tarafları huzurda dinleyecek buna ilişkin olarak belirtilen tanıkların dinlenmesi amacıyla tebligat çıkarttıracak, sosyal inceleme raporu düzenlettirip tarafların ekonomik durum araştırmalarını yaptıracaktır. Bunların hepsi zaman alan hususlar olduğundan mütevellit dava süreçlerinin uzamasına sebep olacak etkenlerdendir. 

Boşanma Davası Avukatla mı Takip Ettirilmeli

Boşanma davasının avukat tafafından takibi zorunlu değildir. Ancak hak kayıplarının yaşanmaması ve taleplerin kabul görmesi bakımından profesyonel bir yardım alınarak davanın takibinin boşanma avukatı tarafından yapılması tavsiye olunur.

Boşanma Davasında Avukata Nasıl Vekalet Verilir

Boşanma davasında avukata noter kanalıyla vekalet verilmesi şarttır. Avukata verilecek vekaletin fotoğraflı olması ve genel boşanma dava vekaletnamesi olması gerekir. Avukatın bilgileri vasıtasıyla çıkartılacak vekaletname avukat tarafından mahkemeye sunulacak ve dava süreci bu vekaletname ile sonuna kadar takip edilebilecektir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Davacı kadın TMK 166/1 maddesine dayalı olarak boşanma davası açmış, dava dilekçesinde sadakatsizlik iddiasında bile bulunmamış, mahkemece verilen ilk karar Dairemizce davanın davalı erkeğin, davacı kadının ailesinin evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kabul edilmesi gerektiği gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bu bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir. Davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) davası olmadığı halde üstelik boşanmaya sebep olan vakıanın Dairemiz ilamı ile belirlenip mahkemece bu ilama uyulmasına rağmen, zina eyleminin şartlarının gerçekleştiği gerekçesi ile davanın TMK 161. maddesi gereğince kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2020/4980 K. 2020/5675 T. 12.11.2020

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Mahkemece boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğu kabul edilerek her iki boşanma davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı erkeğin eşine yönelik fiziksel şiddet eylemlerinin süreklilik arzettiği ve pek kötü davranış niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu hale göre tarafların mahkemece belirlenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışları da birlikte değerlendirildiğinde boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-davalı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu husus gözetilmeden, davalı-davacı kadının ağır kusurlu kabul edilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/22448 K. 2018/9215 T. 13.9.2018

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Dava, boşanma istemine ilişkindir. Davalı-davacı erkek duruşmada ve ıslah dilekçesiyle davanın hukuki sebebini zina sebebi ile boşanma yanında, haysiyetsiz hayat sürme ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma olarak ıslah ettiğini beyan etmiştir. Mahkemece, davalı-davacı erkek tarafından ıslaha dair maktu ıslah harcı yatırılmamış olduğu böylelikle usulüne uygun yapılmış bir ıslah işlemi olmadığı gerekçesiyle davalı-davacı erkeğin haysiyetsiz hayat sürme ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Taraflardan herbiri dava/cevap dilekçesini ıslah ederek yeni bir vakıa ekleyebilir, davanın hukuki sebebini genişletip, değiştirebilir ıslah karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı olmadığı gibi bu konularda harç ödenmesine de gerek yoktur. Mahkemece; davalı-davacının haysiyetsiz hayat sürme, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma talebi hakkında tüm deliller değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2018/1484 K. 2018/8676 T. 5.7.2018

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, ayrılık en az dört ay sürmüş ve bu durumun devam ediyor olması gerekir. Bu sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz (TMK m.164). Toplanan delillerden, davacı-davalı kadının 26.05.2016 tarihinde müşterek haneden ayrıldığı, ihtarın ise 27.09.2016 tarihinde, kanunda öngörülen (TMK m.164/1) dört aylık süre dolduktan sonra istenildiği anlaşılmaktadır. Olayda bu şarta uyularak ihtar istenmiştir. Terk ihtarı davacı-davalı kadına 05.10.2016 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen kanunda öngörülen iki aylık süre dolmadan birleşen davanın 06.10.2016 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan davalı-davacı erkeğin terke dayalı boşanma davasını kanunda öngörülen iki aylık süre dolmadan açtığı için reddi gerekirken, ihtarın samimi olmaması nedeniyle reddi doğru olmamıştır. Davalı-davacı erkeğin terke dayalı boşanma davasının reddi sonucu itibariyle doğru olduğundan, hükmün, kocanın boşanma davasının reddine yönelik gerekçesi düzeltilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir. 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple, davalı-davacı erkeğin terk hukuki sebebine dayanan davasının reddine  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2020/3025 K. 2020/6823 T. 23.12.2020

Boşanma Davasında Ön İnceleme Duruşmasında Neler Yapılır?

Boşanma davasında Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Hakim ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. Unutulmamalıdır ki Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. hakim, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilecektir. hakim, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve biraz önce belirttiğim incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak davetiyede, Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri; ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği belirtilmelidir.

Şimdi gelelim boşanma davasında ön inceleme duruşmasına. Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Boşanmaya ilişkin Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder, bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. İşte boşanmaya ilişkin Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülecektir. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilecektir. Biraz önce mahkemenin delilleri sunmaları için 2 haftalık süre vereceğinden bahsetmiştim. Eğer sen mahkemenin vermiş oluğu bu 2 haftalık süre içinde yapılan ihtara rağmen dilekçende gösterdiğin belgeleri sunmamış veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmamışsan artık bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilecektir. Boşanma davasında Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Ancak İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı tutulmuştur. İşte boşanma davasında ön inceleme duruşması bu şekilde bu usullere riayet edilerek gerçekleştirilir.