ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ SORUNSUZ HAZIRLAYIN

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ SORUNSUZ HAZIRLAYIN

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ SORUNSUZ HAZIRLAYIN

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ SORUNSUZ HAZIRLAYIN

Taraflar evlilik akdini sonlandırma noktasında anlaşmışlarsa yani boşanma kararı almışlarsa ya evliliklerini çekişmeli usule göre sonlandıracaklar ya da çekişmesiz usulu yani anlaşmalı boşanmayı tercih edeceklerdir. Taraflar için hızlı sonuç doğuran usuli yöntem çekişmesiz usul olan anlaşmalı boşanma yöntemidir. Ancak burada da dikkat edilmesi ve üzerinde çokça durulması gereken hususlar vardır. Zira eşler çalakalem hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü ile evliliklerini sonlandırmakta, başta bu hızlı bitiş için sevinmekte iken sonradan diğer tarafın açtığı davalarla karşı karşıya kalarak hayatını zindana çevirmektedir. İyi bir anlaşmalı boşanma protokolü ile ileride yaşanması muhtemel davaların, çekişmelerin önüne geçilmiş olunur. Nitekim, kötü hazırlanan anlaşmalı boşanma protokollerinden sonra bir çok dava açıldığına şahit olmuşsunuzdur. İşte bunların önüne geçmenin tek yolu kusursuz anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasından geçer.

Taraflar, hızlı bir bitişi kafalarında hayal edip bir an önce birbirlerinden kurtulma çabası içerisinde olduklarından, mevcut durumun yarattığı psikolojik baskı ve stresin kucağında iken çoğu kez gerçeği göremez ve hak kayıplarının farkına varamaz. Sıcağı sıcağına yapılan, sabırsızca davranılıp düşünmeden hazırlanan, profesyonel ellerden geçmeyen anlaşmalı boşanma protokolleri saatli birer bomba gibidir. Zira zamanı gelince emin olun patlayacaktır. Bu patlamanın şiddetinin vermiş olduğu hasar ise yeniden şekillendirmeye başlanılan hayatları alt üst edecektir. Anlaşmalı boşanma kolay boşanma yöntemidir. Tek celsede boşanmaya olanak sağlayan bu boşanma türü için eşlerin anlaşmaları şarttır. Eşler boşanma protokolünü kusursuzca anlaşarak irade fesadına uğramadan bilerek isteyerek ve hür iradesiyle hazırlamalı ve bu boşanma protokolünün de hakim tarafından kabul edilmesi zorunludur. Önemli bir konu da anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı kısmı olup açık bir şekilde belirtilmesi tarafların yararına olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar ?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar- Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasının bir zıddı görünümündedir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmış oldukları hususlarda hazırlamış oldukları protokolü hakim önüne sunlarlar. Hakim önüne gelen anlaşmalı boşanma dilekçesi ve eki niteliğindeki anlaşmalı boşanma protokolünün usulüne göre düzenlenmiş olması şarttır. Aksi durumda anlaşmalı boşanma protokolü hakim tarafından kabul edilmeyecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafları yapacağı duruşmada bizzat kendisi dinler. Huzurda dinlenilen tarafların anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hususlarında anlaştıklarına kanaat getirir ve protokolün hem kanuna hem ahlaka hem de dürüstlük kurallarına aykırı olmadığına kanaat getirirse tarafların boşanmalarına karar verecektir. Hakim anlaşmalı boşanma davasında taraflara protokolü kabul edip etmediklerini, anlaşamadıkları bir husus olup olmadığını protokolün baskı altında mı yoksa özgür irade ile mi hazırlanıp imza altına alınıp alınmadığı gibi soruları yöneltir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davasındaki ilk duruşmada taraflar sorulan bu sorulara anlaşmalı boşanma protokolündeki hususlar çerçevesinde yanıt verdikleri takdirde aynı duruşmada boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir ya da eşler anlaştıklarından dolayı birlikte bulundukları yer aile mahkemesine de başvurabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında önemli olan kusursuz bir boşanma protokolü hazırlanmasıdır. Kusursuz protokol boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da eşleri koruyacağından dikkatli bir protokol yapılması şarttır. Anlaşmalı boşanma davası taraflardan birinin anlaşmalı boşanma için açılan boşanma davasını kabul etmesi ile açılmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede tamamlanır. Hakim huzurda tarafları dinler ve yapılan protokolün hukuka uygun olup olmadığını kontrol eder. Protokolde kanuna aykırı bir düzenleme bulmaz ise protokolü gerekçeli karara geçirir ve taraflar altını imzalar. Sonrasında mahkeme kalemine anlaşmalı boşanma davasına itiraz edilmeyeceğine dair feragat vererek kesinleşmesi sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmanın Faydası

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı tutmak anlaşmalı boşanma protokolünün sorunsuz hazırlanmasını sağlayacağından kişiler boşanma davasından sonra protokole aykrılıklarla karşılaşmayacak aleyhlerinde dava açılamayacaktır. Uygulamada yapılan yanlışlıklar neticesinde ne yazık ki protkoldeki olumsuz maddeler yüzünden sonradan büyük sorunlarla karşılaşıldığı maddi ve manevi zarara uğranıldığı çokça rastlanan bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma kararı ne zaman kesinleşir sorusu uygulamada çokça karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında eşlerin boşanmalarına karar verildikten sonra bu boşanma kararının kesin hüküm ihtiva etmesi için yani eşlerin kesin olarak boşandıklarının hukuk aleminde anlaşılması için bu kararın kesinleşmesi şarttır. Uygulamada eşler anlaşmalı boşanma davasından çıkar çıkmaz boşandıklarını zannetmektedirler ancak bu doğru değildir. Nitekim anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen duruşma tutanağına göre anlaşmalı boşanma davasına bakan mahkeme tarafından bir gerekçeli karar düzenlenmelidir. Bu gerekçeli kararın taraflara tebliğ olması ve tebliğden itibaren temyiz süresi yani üst derece mahkemesine başvurma süresi dediğimiz sürenin ki kanunumuzda 2 haftalık bu sürenin geçmiş olması şarttır. İki haftalık süre içinde taraflar bu protokole göre karar verilmiş anlaşmalı boşanmaya itiraz etmezlerse anlaşmalı boşanma davası kesinleşmiş olacaktır.

Taraflar bu iki haftalık süreyi beklemek zorundalar mı ?

Taraflar bu iki haftalık süreyi beklemek zorunda değillerdir. Eğer gerekçeli kararın yazıldığı kendilerine tebliğ olduysa ya da gerekçeli kararın yazıldığını öğrenip de kendilerine tebliğe çıkmadığını öğrenmiş iseler bu durumda hem davacı hem de davalı mahkeme kalemine giderek anlaşmalı boşanma davasına ilişkin karara itiraz etmeyeceklerini bidliren bir yazı imzalarlar ve mahkeme kaleminden buna ilişkin yani kararın kesinleştiğine ilişkin bir kesinleşme şerhi alırlar. İşt bu durumda artık tarafların anlaşmalı boşanma davası kesinleşmiş ve resmi bir şekilde kesin olarak boşanmış olacaklardır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce eşlerin anlaştıkları konuya ya da konulara ilişkin bir anlaşmalı boşanma protokolü hazrılamaları şarttır. Taraflar kusursuz bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamalılar ve bunu mahkemeye sunmalıdırlar. Peki anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamak yeterli midir? Anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamak yeterli değildir. Ayırca boşanma davası dilekçesi yazılmalı ve tarafların TMK 166/3 hususlarında anlaşarak boşanmak istediklerini talep ettikleri bir dava dilekçesi düzenlenmelidir. İşte bu dava dilekçesinin ekine de önceden hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü eklenmeli ve tevzi bürosuna teslim edilmelidir. 

Anlaşmalı Boşanma Davasını Kim Açar?

Anlaşmalı boşanma davasını anlaşan eşlerden birisi açabileceği gibi eşler birlikte de başvuru yapabilirler. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden birinin açacağı davada bir eş davacı diğer eş ise davalı gösterilmektedir. Bunun herhangi bir sorun yaratması mümkün değildir. Eşler genelde uygulamada her konuda anlaşsa da dava açılacağı sırada bu husus bazen problem çıkartabilmektedir. Ancak net bir şekilde söyleyebiliriz ki anlaşmalı boşanma davasında davacı ya da davalı olmanın herhangi bir sıkınıtısı ve hukuki açıdan aleyhe bir durumu söz konusu değildir. Taraflar anlaşmalı boşanma harcını ve gider avansını mahkeme veznesine yatırıp dava dilekçesi ve eki konumundaki boşanma protokolünü tevzi bürosuna teslim ettiklerinden sonra tevzi bürosu tarafından kendilerine bir evrak verilecektir. Bu evrak üzerinde davanın hangi mahkemede görüleceği ve dosya esas numarası yazması gerekmektedir. Bunu alan taraflar artık mahkemenin duruşma gününün kendilerine tebliğ olmasını bekleyecekler. Duruşma günü tebliğ edilip de o günde mahkemede hazır bulunduklarında anlaşmalı boşanma davası görülecektir. Taraflar avukat tutmadan da analşamalı boşanma usulünü yürütebilirler. Ancak her zaman dediğimiz gibi anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamak ya da davayı yönetmek kolay gelse de asıl sorunlar boşanmadan sonra ortaya çıkmaktadır. Çünkü bilinçsizce ve özellikle de hızlı bir şekilde hazırlanan anlaşmalı boşanma sözleşmeleri her zaman sorunlara gebedir. Bu yüzden uzman bir boşanma avukatına danışılması tavsiye olunur.

Boşanmada Gerekçeli Karar Ne Zaman Tebliğ Edilir?

Boşanmada gerekçeli karar ne zaman tebliğ edilir sorusunda; Boşanma davalarında son karar duruşması yapıldıktan sonra bu duruşmada karar verilir. Ancak bu karar kesin bir karar değildir. Kararın kesinleşmesi için belirli usullerin tamamlanması şarttır. Boşanma davasındaki son karar duruşmasında verilen hükme göre hükmü veren mahkemenin gerekçeli bir karar yazması şarttır. Bu gerekçeli karar son duruşmanın olduğu andan itibaren 1 ay içinde yazılmalı ve bir ayın sonunda taraflara tebliğe çıkarılmalıdır. Ancak uygulamada dava yoğunluğu nedeniyle bazen aksaklıklar meydana gelebilmekte gerekçeli kararların yazımı aksayabilmektedir. Tarafların gerekçeli kararın yazılıp yazılmadığını mahkeme kaleminden öğrenmeleri tavsiye olunur.

Boşanma Kararı Tebliğ Edilmezse Ne Olur?

Boşanma kararının taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Nitekim boşanma kararı taraflara tebliğ edilmez ise itiraz süreleri işlemeye başlamayacağından karar kesinleşmemiş olacak ve tarafların boşanmaları kesinleşmediğinden taraflar hala evli durumunda olacaklar ve nüfusta da böyle gözükeceklerdir. Taraflar gerekçeli kararın yazıldığını öğrendiklerinde mahkeme kalemini arayarak ya da avukatları vasıtası ile gerekçeli kararın taraflara tebliğe çıkartılmasını talep etmelidirler. Yoksa süreler işlemeye başlamayacağından boşanma kararı kesinleşmeyecek ve nüfusa bilgi verilemeyecektir.

Boşanma İlamını Almamak

Boşanma ilamını almamak aslında yukarıda da izah ettiğimiz üzere gerekçeli kararın tebliği ile ilgilidir. Gerekçeli kararın yazılı bulunduğu karar boşanma ilamıdır. Bu ilamın taraflara tebliğe çıkartılması ve tebliğ edilmesi sonucunda süreler başlayacağı için boşanma ilamının tebliğe çıkartılmamış olması boşanmanın gecikmesi anlamına gelecektir. Bu yüzden son duruşmadan sonra tarafların gerekçeli kararın yazılıp yazılmadığını ve taraflara tebliğe çıkartılıp çıkartılmadığını kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada İtiraz Süresi

Anlaşmalı boşanmada itiraz süresi 2 haftadır. Taraflar anlaşmalı boşanma davası açtıktan sonra yapılacak duruşmaya birlikte katılacaklar ve hakim huzurunda dinleneceklerdir. Bu dinleme sonrasında verilern anlaşmalı boşanma kararı kesin bir karar değildir. Taraflardan birisi duruşmadan çıktıktan sonra anlaşmalı boşanmadan dönmek istiyorsa anlaşmalı boşanmaya dair gerekçeli kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bu durumda itiraz eden taraf anlaşmalı boşanmadaki hangi hususlara itiraz ettiğini ve neden itiraz ettiğini, davaya çekişmeli olarak devam etmek istediğini belirten bir dilekçe sunmak zorundadır. Böylece anlaşmalı boşanma davası kesinleşmeden itiraz etmiş olunacak ve anlaşmalı boşanma protokolünün bir bağlayıcılığı kalmakayacaktır.

İstinaf Aşamasında Anlaşmalı Boşanma

Taraflar çekişmeli boşanma davası açıp bu kararı istinaf etmiş olabilirler. Örneğin ilk derece mahkemesinde velayetin babaya bırakıldığı ve annenin bu kararı istinaf ettiğini düşünelim. İstinafta bu karar görülmekte iken taraflar bu konuda anlaşmışlar ise yani müşterek çocuğun velayetinin anneye bırakılması konusunda anlaşırlarsa baba istinaf mahkemesine yapacağı başvuru ile anlaşılan konu hakkında karar düzenlenmesini talep edebilecektir. Bu durumda karar kesinleşinceye kadar tarafların anlaşamdıkları hususlarda anlaşmaları hukukumuz bakımından mümkündür. 

Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakim Tarafından Onaylanmazsa Geçersizdir

Mahkemece, kabul edilen kısım yönünden protokol yazılı belge kabul edilerek ispat yükü davalıya yüklenmiş ise de, anlaşmalı boşanmaya esas olmak üzere düzenlenen protokol hükümleri, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşerek protokol onaylandığı takdirde geçerli bir hale gelir. Somut olayda, anlaşmalı boşanma davası sonucunda onaylanan protokol olmadığına göre geçerli bir protokolden bahsedilemez.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

24.01.2012 tarihli protokol tanzim edilerek anlaşmalı olarak (TMK madde 166/3) açılan anlaşmalı boşanma davasının yargılaması sırasında davalının duruşmaya gelmemesi sebebiyle dava evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK mad.166/1) nedenine dayalı boşanma davasına dönüşmüştür. Mahkemece tanıklar dinlenerek şiddetli geçimsizlik nedeniyle Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmaya karar verilmiştir. Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığından davaya devam edilip boşanmaya karar verildiğine ve boşanmanın mali hükümlerinin düzenlendiği boşanma protokolü taraflarca mahkemeye verilmiş olmasına rağmen hakim tarafından uygun bulunup hüküm fıkrasında tasdik edilmeyen protokol hükümsüz kalmıştır. Açıklanan nedenlerle, mahkemece iddia ve savunma çerçevesinde taraf delillerinin toplanarak tartışılması ve tüm deliller değerlendirildikten sonra davalı erkeğin banka hesaplarındaki para yönünden davacının katılma alacağı talebinin esası hakkında olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Açıklanan yönlerden hüküm usul, Yasa ve Daire uygulamasına aykırı bulunmuş olup bozulmasına karar verilmiştir. T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9159 K. 2019/9855 T. 5.11.2019