Anlaşmalı boşanma protokolünden nasıl dönülür? Anlaşmalı boşanma protokolünden dönme

Anlaşmalı boşanma protokolünden nasıl dönülür? Anlaşmalı boşanma protokolünden dönme

Anlaşmalı boşanma protokolünden nasıl dönülür? Anlaşmalı boşanma protokolünden dönme

Anlaşmalı boşanma protokolünden nasıl dönülür? Anlaşmalı boşanma protokolünden dönme

Anlaşmalı boşanmadan dönme- Anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenmiş olup, kanunun aradığı koşullarda tarafların anlaşmalarını ve bunun da hakimin onayıyla hayat bulacağını bizlere göstermektedir. Taraflar, alanında uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanarak boşanmaya karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi sonrası boşanmış olurlar. Peki ya eşler anlaşmalı boşanma protokolünün kendileri tarafından imzalanması sonrası bu protokolden dönebilirler mi? Başka bir deyişle anlaşmalı boşanma protokolü hakimin onayı ve boşanma kararı sonrası ortadan kaldırılabilir mi? Anlaşmalı boşanma protokolünden, hakimin onayından önce taraflarca dönülmesi mümkün olmakla birlikte taraflar imzaladıkları protokolden hakimin onayından önce dönerek 4721 sayılı kanunun 166/f.3 hükmünün şartlarının oluşmasına engel olabilirler. Hakimin onayından sonra ise taraflar arasında özel hukuk sözleşmesi niteliğini haiz anlaşma, boşanma ilamının bir parçası haline gelir ve nihai hüküm oluşturur. Bu aşamadan sonra artık taraflar kanun yolu açık mahkeme kararına itirazlarını ancak ve ancak üst derece mahkemesine başvurarak açıklayabilirler. Bu kararı temyiz etmekte hukuki yararı olan taraf açısından kanun yolları açıktır. Taraflardan birinin kararı süresi içerisinde yani kesinleşmesinden önce bir üst mahkemeye taşıması durumunda yargılama çekişmeli usulde devam eder. Yine taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken ve kanunun 166/3. maddesinde yer alan hususlarda anlaşamamışlarsa davaya çekişmeli usulde devam edilecektir. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.03.2015 tarih 2015/4801 E., 2015/3328 K. sayılı kararında; "Buna göre, eşlerin serbest iradesiyle boşanma kararı verilebilmesi için, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tarafların anlaşmış olmaları, taraflarca kabul edilen düzenlemenin de hakim tarafından uygun bulunması zorunludur. Aksi halde anılan hüküm gereğince boşanma kararı verilemez. Yargıtay, kanunun açık maddesine muhalif gördüğü diğer sebeplerle hükmü bozabileceğinden hükmün boşanma bölümünün davalı tarafından temyiz edilmemesi hukuksal bir sonuç doğurmaz. Mahkemece yapılacak iş velayet düzenlemesi yapılmayan ortak çocuk 04.01.1998 doğumlu ..... nın velayeti hakkında tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Aralarında boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hususunda tam anlaşma olmadan TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanma kararı verilemeyeceğinden velayet konusunda eşler arasında anlaşma olmadığı ve mahkemece getirilen öneri kabul edilmediği takdirde davaya çekişmeli boşanma olarak devam edilerek taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerinin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir..." şeklinde hüküm kurulmuştur.

Görüleceği üzere taraflar anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanmasından sonra protokolde geçen ve kanunen anlaşmaları gereken hususlarda anlaşamamışlarsa davaya çekişmeli usulde devam edilmelidir. Ya da ilk derece mahkemesince verilen ve protokolde yazan hususların onaylanması sonucu ortaya çıkan boşanma hükmü kesinleşmeden eşler anlaşmalı boşanma protokolünden dönmek istiyorlar ise yasal temyiz süresi içerisinde bir üst mahkemeye başvurarak taleplerini dile getirebilirler. Kanunumuzda, anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, tarafların bu yöndeki irade beyanlarından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu da göstermektedir ki taraflar anlaşmalı boşanma kararı kesinleşinceye kadar bu iradelerinden dönerek kararı bir üst mahkemeye taşıyabilir ve davanın çekişmeli usulde devamını sağlayabilir.

Boşanma Avukatı Hukuki Değerlendirme

Anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi hakkında konunun uzmanı boşanma avukatına danışınız. Boşanma avukatı hukuki değerlendirme- Boşanma evlilik birliğinin eşler tarafından anlaşılarak sonlandırılması olmakla birlikte, eşler anlaşmalı boşanma protokolü ile bağlı olmak istemiyorlarsa dava kesinleşene kadar bu taleplerinden dönebilirler. Nitekim yukarıda da değindiğimiz üzere taraflar bağlı olmak istemedikleri bir protokolden bu şekilde tek taraflı olarak dönme beyanında bulunup davanın çekişmeli olarak görülmesini isteyebilirler. Örneğin anlaşılan bir husus konusunda daha sonradan pürüz ortaya çıkması ya da kişinin boşanmayla ilgili lehe olabileceğini düşündüğü bir delil elde etmesi durumlarında kesinleşmeden önce yapacağı üst mahkeme itirazı ile davayı çekişmeli boşanma davası haline getirebilir. Boşanma davaları eşler için aslında fazlasıyla önemli bir husustur. Zira severek yapılan evlilikler ne yazık ki çekişmeli olarak son bulabilmektedir. Ancak bu durumun bir an evvel son bulmasından yana olan taraflar bazen hak mahrumiyetlerini kabul etmekte ve sonrasını düşünmemektedir. Bu sebeple yol gösterici bir boşanma avukatı ile çalışılması bundan dolayı fazlasıyla önemi haiz bir durumdur. Bu sebeple her zaman dediğimiz gibi profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışılmasını tavsiye ederiz. Hukukumuzda her ne kadar avukat ile dava takibi zorunlu olmasa da her işte olduğu gibi böyle önemli bir hususta davanın boşanma avukatı ile takibi tabi ki de fazlasıyla yararlıdır.