ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

30-09-2019
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? 

Boşanma ve nafaka hukuku kapsamında Anlaşmalı boşanma davası- Anlaşmalı boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3'üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, kanunumuzun düzenlediği genel boşanma sebeplerinden biri olup mutlak boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda irade ilkesi geçerli değildir. Hakim kararı olmaksızın tarafların mahkeme dışında evlilik birliğine son vermeleri mümkün değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası; "evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması, ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. şeklindedir" Görüleceği üzere anlaşmalı boşanma müessesesinin geçerli olabilmesi için kesin ve net bir biçimde hakimin onayı gerekmektedir.

KUSURSUZ BİR ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İÇİN ALANINDA UZMAN BİR AVUKATA DANIŞINIZ.

Anlaşmalı boşanma için kanun koyucunun gerçekleşmesini istediği koşullar bulunmakta olup bu koşullar madde metninden de anlaşılacağı üzere; evlilik süresi yeterli olmalıdır, eşlerden biri ya da her ikisi tarafından başvuru gerçekleşmeli, taraflar mahkeme huzurunda dinlenmeli, hakim tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmeli, düzenleme uygun bulunmalı, kusur araştırması yapılmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

1. Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında davanın kabul edilebilmesi için evlilik süresinin kanunun önemle bahsettiği şekilde en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Dava açıldığı esnada 1 yıllık süre dolmamış ancak dava devam ederken 1 yıllık süre dolmuş olsa bile kanunun aradığı şart gerçekleşmediği için davanın reddedilmesi gerekmektedir. Zira kanun açık bir şekilde en az 1 yıl sürmüş evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandıracağını vurgulamıştır. Boşanmış eşler birbirleri ile yeniden evlenmiş ise anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim bu 1 yıllık süreyi re'sen araştıracaktır. 1 yıllık sürenin eşler tarafından beraber birlikte geçirilmesine gerek yoktur. Eşler evliliklerinden itibaren hiç bir araya gelmemiş olsalar dahi 1 yılın sonunda anlaşmalı boşanma davası yolu ile boşanabilirler.

2. Başvurma gerçekleşmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasının yürütülebilmesi için ya eşlerden birisinin davayı açıp diğeri tarafından davanın kabul edilmesi ya da eşlerin aynı dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma iradelerini ortaya koymaları gerekmektedir. Yargıtay eşlerin birlikte anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri durumunda tek başvurma harcı alınmasını yeterli görmüştür.

3. Taraflar bizzat hakim tarafından dinlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın anlaşma doğrultusunda gerçekleşebilmesi için eşlerin iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir. Bu sebepten ötürü mahkeme tarafından taraflar bizzat dinlenmeli ve imzaları alınmalıdır. Aile mahkemesi hem davacı hem de davalıyı dinlemeden anlaşmalı boşanma kararı veremez. Mahkemece taraflar aynı anda dinlenmelidir. Burada amaç tarafların serbest iradeleri ile anlaşıp anlaşmadıklarının mahkeme tarafından ortaya çıkartılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların dinlenmesi kamu düzenine ilişkin olduğundan usule uygun vekaletnamesi olan vekilin dinlenmesi ile boşanma kararı verilemez. Anlaşmalı boşanma davasının geçerli olabilmesi için duruşma zaptının her iki taraf tarafından da imzalanması gerekmektedir. Aile mahkemesi hakiminin tarafların iradelerini serbestçe açıkladıkları hususunda kanaate varması yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların boşanma sebeplerini açıklamalarına gerek yoktur.

4. Anlaşmalı boşanma protokolünün uygun bulunması

Anlaşmalı boşanma davasında dava dilekçesinin eki olarak verilen anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmesi şarttır. Tarafların boşanmanın maddi sonuçları ile nafakalar konusunda anlaşmalarının yanında velayete ilişkin hususlarda da anlaşmış olmaları gerekir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında çocukların durumlarının ne olacağı hususunda hakime açıklama yapmaları zorunludur. 

ANLAŞMALI BOŞANMA SÖZLEŞMESİ

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi- Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece uygun bulunması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin 3. fıkrası gereği, hakim anlaşmalı boşanma protokolünde geçen hususları uygun bulmalıdır. Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek protokolü uygun bulması gerekir. Boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakasıdır. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ile ilgili olarak anlaşmalı boşanma protokolünde mutabakat sağlamaları şarttır. Taraflar yine çocukların durumu hususunda da anlaşmalıdır. Taraflar, iştirak nafakası, çocuklar ile kişisel ilişki kurulması, velayet hususlarında anlaşmaya varmaları ve anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususlara değinmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü kanuna aykırı olarak düzenlenmemiş olmalı ve herhangi bir koşula bağlanmamalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında yargılama giderleri tarafların istekleri doğrultusunda kararlaştırılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama işlemi uzman avukatlara bırakılması tavsiye olunur. Anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlamak için anlaşmalı boşanma protokolünü sorunsuz hazırlayın makalemizi okuyabilirsiniz.

Anlaşılır, açıklayıcı, ileride sorunlara yol açmayacak ve kanunun aradığı özelliklere sahip bir anlaşmalı boşanma protokolü için iyi bir boşanma avukatına danışmanız ve bu protokolün hazırlanmasını uzman kişilere bırakmanızı önemle tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır- Anlaşmalı boşanma davasında önce taraflar anlaşacakları hususlar konusunda birbirlerine istişarelerde bulunmalı hangi konularda anlaştıklarını belirtmelidirler. Sonra bu anlaşılan hususlar bir protokole dökülür yani anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanır. Ancak bu protokolün hazırlanması ile işlemler tamamlanmaz. Analaşmalı boşanma dilekçesi de hazırlanıp tarafların bu dilekçeinin ekine hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünü de iliştirmeleri gerekir. İşte bu anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile dava açılmış olacaktır. Ancak anlaşmalı boşanma davasının hak kaybına uğranılmadan açılması için alanında uzman boşanma avukatından destek alınması tavsiye olunur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Ziynet Eşyaları

Anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyaları hakkında da anlaşma sağlanabilr. Örneğin taraflar evlendikleri sırada 60 adet küçük altın, 5 bilezik ve sair takı takılmış ise anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyalarının kime verileceği ya da kimde kalacağı ya da herhangi bir ortak mala özgüleneceği ve yahut karşılığında örneğin ortak hanenin kadına verileceği gibi hususlar düzenlenebilir. Önemli olan anlaşmalı boşanma protokolünün usulüne uygun olarak hazırlanması ve hakim tarafından tarafların dinelenerek ona göre bir karar verilmesi şarttır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Madddi Tazminat

Anlaşmalı boşanma protokolünde maddi tazminatın düzenlenmesi şarttır. Taraflar maddi tazminat haklarını saklı tutarak maddi tazminat konusunda anlaşma yapmadan haklarını saklı tutarak anlaşmalı boşanma gerçekleştiremezler. Kanun boşanmanın maddi konularından olan maddi tazminatın ki TMK 174. maddede düzenlenen boşanmada maddi tazminat konusunda tarafların anlaşmasını şart koşmuştur. Hakim TMK 174. maddeye göre bir maddi tazminat talebi yoksa re'sen karar veremeyeceği gibi tazminat hakkının saklı tutulması durumunda da anlaşmalı boşanmaya karar veremeyecektir. 

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Ödenmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada tazminat ödenmezse ne olur sorusuna geçmeden önce bir hususun kısaca açıklanması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında hakim tarafların anlaşmış oldukları hususların kanuna ve ahlaka aykırı olmaması durumunda boşanmaya karar verecektir. Anlaşmalı boşanma davası sonrasında verilern karar kesinleştikten sonra artık bu karar mahkeme ilamıdır ve bu kararın taraflarca yerine getirilmesi zorunludur. Taraflar anlaştıkları hususlarda mahkeme ilamına uymalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolünde erkeğin kadına 50.000,00 tl maddi tazminat vereceği kararlaştırılmış ve bu protokol hakim tarafından kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve karar kesinleşmiş ise erkeğin kadına 50.000,00 TL ödemek zorunda olduğu kesinleşmiş demektir. Erkek anlaşmalı boşanma protokolünde kabul edilen bu bedeli ödemez ize yapılacak şey mahkeme ilamının icraya konulması suretiyle erkeğin mallarının hazcedilmesidir. Bu durumda ilamın icrası uygulaması ile icra dairesi tarafından erkeğe bir icra emri gönderilecek ve belirtilen sürede ödeme yapılmadığı takdirde mallarının haczedileceği bildirilecektir. Anlaşmalı boşanma tazminatı ödenmezse tazminat alacaklısı icra dairesine başvurup ilamlı icra takibi başlatacak ve icra emrinin borçluya gönderilmesini sağlayacaktır. Hatta borçlu sgk kapsamında sigortalı bir işte çalışıyor ise maaşına haciz uygulanacak, bankada ve sair yerlerde parası bulunuyorsa bu paraya el konulacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanmada çocuğun velayeti hususunda anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşma olması şarttır. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken müşterek çocuklarla kişisel ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini de belirtmelidirler. Taraflarca düzenlenecek kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hususun mahkemece uygun bulunması şarttır. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolüne müşterek çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme eklememişlerse mahkemece yapılması gereken kişisel ilişki konusunda taraflara öneride bulunmak ve bu önerinin kabul edilmesi durumunda kişisel ilişkinin düzenlenmesi olacaktır. Taraflar kişisel ilişkinin kurulması konusunda hakimin önerisini kabul etmezlerse boşanma davası anlaşmalı boşanmadan çıkacak ve davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecektir. 

Taraflar önce velayet konusunda anlaşmalı sonrasında da velayetin bırakılmadığı tarafın müşterek çocukla kişisel ilişkiyi nasıl kuracağı konusunda anlaşmaya varmalıdırlar. Taraflar velayete ilişkin konu dışında anlaşmış olsalar da velayete ilişkin bir anlaşma söz konusu olmadığından dava çekişmeli olarak devam edecekitr. Unutulmamalıdır ki uygun bir anlaşmaya varılabilmesi için tarafların boşanmanın maddi ve manevi tazminat kısmında anlaşmaları, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, nafakalar hususunda anlaşmaları, velayet ve kişisel ilişki kurulması bakımından anlaşmaları şarttır. Bunların yerine getirilmemesi zaten anlaşmaya ters düşeceğinden ve usulüne uygun bir anlaşmanın ortaya konulamamasından dolayı anlaşmalı boşanmadan bahsedilemeyecektir. Tarafların belirtilen hususlarda anlaşmaya varamamış olmaları aralarında çekişme olduğunda delalet olduğundan boşanma davasına çekişmeli boşanma davası olarak devam edilecek ve tarafların delillerini sunmaları ile tanıklarının isimlerini bildirmeleri için kendilerin süre verilecektir. Bu durumda maddi manevi tazminat talepleri bulunmakta ise bu durumda mahkeme kusur araştırması da yapacak ve ona göre uygun bir karar verecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmaz ve hakimin tavsiye etmiş olduğu önerilerde de ortak paydada buluşamazlarsa hakim davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek zorundadır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokol İhlali

Anlaşmalı boşanmada protokol ihlali genellikle kusursuz bir şekilde hazırlanmamış anşlaşmalı boşanma sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer anlaşmalı boşanmada protokol ihlali gibi bir durum ortaya çıkarsa ihlali gerçekleşitiren tarafa karşı icra takibi başlatılabilir. Bunu bir örnek ile anlatalım. Anlaşmalı boşanma protokolünde, maddi tazminatlar konusunda anlaşılmış ancak maddi tazminat yükümlüsü olarak kararlaştırılan ve ilama da esas alınan kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda o kişi aleyhine ilmalı icra takibi yoluyla takip yapılarak mallarına ve üçüncü kişilerde bulunan alacakları ile bankadaki malvarlığına haciz konulabilmektedir. Böylece anlaşmalı boşanma protokol ihlali durumunda ihlale uğrayan ve ilamda kararlaştırılan alacağını alamayan taraf ilamlı icra ile alacaklarını alabilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazımı kolay bir husus değildir. Nİtekim hakların yarışması ve kullanılması bakımından bazen olumsuzluklar doğabileceği gibi bilgisizlik nedeniyle büyük problemler de çıkabilir. Bu sebeple boşanma avukatına danışmak her zaman taraflar açısından hak kayıplarını ortadan kaldıracak ve kusursuz bir sonuç doğuracaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği aşağıda sunulmuş olup kusursuz bir protokol için boşanma avukatına başvuru yapmanız tavsiye olunur.

BOŞANMA PROTOKOLÜ


DAVACI    : 

DAVALI    : 


Taraflar; … ile … mevcut bulunan evlilik birliğini sona erdirmek için, açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanun’un 166/3. maddesi uyarınca aralarında anlaşmışlardır:
                           
1- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat, yoksulluk nafakası, talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini gayrikabili rücu olmak üzere ibra etmişlerdir.

2-EŞYALAR HUSUSU; Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin gayrimenkul ve menkul mallar konusunda birbirlerinden hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

3-VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFI; Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafı ve vekalet ücreti talep etmeyecektir.

SONUÇ; YUKARIDA AÇIKLANAN TÜM HUSUSLAR ÜZERİNDE TARAFLAR MUTABAKATA VARMIŞ OLUP İŞ BU PROTOKOL MAHKEME DOSYASINA SUNULMAK ÜZERE KARŞILIKLI TEATİ SONUCU 2 NÜSHA OLARAK … TARİHİNDE TANZİM VE İMZA OLUNMUŞTUR.

imza                                               imza 
(TC xxx)                                       (TC xxx)

Anlaşmalı Boşanma Yargı Kararı

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi         2020/1714 E.  ,  2020/5488 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ :Tescilin İptali

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yükümlülüğünün sona ermesi talebinin reddi yönünden; davalı tarafından ise hükmün tamamı yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 09.11.2020 günü duruşmalı temyiz eden davacı ... vekili Av. ... ve karşı taraf temyiz eden davalı ... vekili Av. ... geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davacı tarafın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Davacı erkek, anlaşmalı boşanma protokolü ile kadının ABD’deki taşınmazdaki (1/2) müşterek mülkiyet hissesinin nakli için gerekli işlemleri süresi içinde gerçekleştirmeyecek olursa, ...kendi edimini yerine getirmediği müddetçe nafaka ödemekten süresiz olarak kaçınabilecek ve temerrüde düşmüş sayılmayacağı şeklindeki maddeye dayanarak nafaka ödeme yükümlülüğünün sona ermesini talep etmiş ise de, davalı kadın tarafından noterden düzenleme şeklinde devir ve feragat beyanında bulunulmasına karşın taşınmazın malikinin anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan ve davalı kadından kaynaklanmayan bir sebeple el değiştirmesinin davacı erkeğe protokolde yer alan nafaka yükümlülüğünden kurtulması sonucunu doğurmayacağı nazara alınarak davacının temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davalı tarafın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde düzenlenmiş olup, evlililiğin en az 1 yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın ferileri olan velayet, nafaka (TMK 169-175) ve maddi ve manevi tazminat (TMK. 174/1-2) hususunda anlaşması ve bu anlaşmanın hakim tarafından kabul edilmesi zorunlu unsurlarını barındırır. Taraflar anlaşmalı boşanma mutabakatında boşanmanın feri unsurları yanında ihtiyari olarak, ziynet ve ev eşyalarının paylaşımı, aralarındaki mal rejiminin tasfiyesi gibi hususlarda anlaşabilecekleri gibi, mal rejiminin tasfiyesi kapsamında yahut bundan bağımsız olarak bir kısım gayrimenkulün yahut sicile kayıtlı olan menkullerin tescili, menkullerin teslimi, bir miktar paranın ödenmesi, hisse devri ve bunun gibi bir çok hususu anlaşma boşanma protokolüne derc edebilirler. Anlaşmalı boşanma hükmünün kesinleşmesi ile birlikte boşanmanın feri niteliğinde olup olmadığına bakılmaksızın taraflara boşanma protokolünde yüklenilen edimler artık boşanmanın ayrılmaz bir parçası haline gelir. Boşanma protokolünde taraflara yüklenen edimlerin sebebi de tarafların iradeleri gereği münhasıran boşanma hükmüne bağlıdır. Bu sebeple boşanma protokolünden kaynaklanan edimlerin yerine getirilmesi aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, boşanma protokolünde yazılı olan hususların özel hukuk sözleşmeleri gibi yorumlanması olanağı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi kapsamında yer alan protokolde taraflardan birinin edimini yerine getirememesi veya getirmemesi, boşanma kararının dayanağı olan protokolün geçersizliği ile diğer tarafın edimlerinin iptalini isteme hakkını vermez. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ve hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple bölge adliye mahkemesi karanının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu, bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 2540 TL. vekalet ücretinin Uğur'dan alınıp Derya'ya verilmesine, aşağıda yazılı harcın Uğur'a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 267.80 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Derya'ya geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 09.11.2020 (Pzt.)

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Ne Olur

Taraflar daha doğrusu eşlerden biri anlaşmalı boşanma davası açmıştır dava açıldıktan sonra duruşma günü alınmış ve duruşmaya girmiştir. Taraflar yine duruşmada hakim önünde boşanma iradelerini ortaya koymuşlardır. Boşanmak istediklerini söylemişlerdir. Hakim de boşanma protokolü kapsamında anlaşmalı boşanmaya karar vermiştir. Bundan sonra ki aşama gerekçeli kararın yazılması süreci de ortalama 15 gün civarı sürmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra bu karar eşlere tebliğ edilmek zorundadır. Eşler yazılan kararı almak istiyorlarsa mahkeme kalemine giderek kalemde gerekçeli kararın tebliğ alabilirler. Eşlerden birisi gerekçeli kararı mahkeme kaleminde tebliği almadıysa o eşe posta yoluyla tebligat yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Tebligat yapıldıktan sonra tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istinaf hakkı mevcuttur. Anlaşmalı boşanmayı hızlı bir şekilde bitirmek isteniyorsa bu 15 günü beklemek zorunda değillerdir. Eğer kalemde tebliğ alındıysa temyizden feragat dilekçesi verilerek itiraz süresi sona erdirilmektedir. Ancak eşlerden birine tebligat yapıldıysa bu tebligatın bir parçasının dönüşü beklenir. Böylece hakim veya mahkeme kalemi boşanmanın kesinleşmesi işlemini tamamlar. Kesinleşen boşanma kararı sonrasında kesinleşme şerhi alınır ve bu şerh boşanmanın kesinleştiğini gösterir.

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık