Bilişim Avukatı Nedir

Bilişim Avukatı Nedir

Bilişim avukatı (siber suçlar avukatı, bilişim avukatı, bilişim suçları avukatı, internet suçları avukatı, internet ve bilişim avukatı isimleri de verilmektedir. ) kavramından önce bilişim hukuku kavramının günümüzdeki portföyünün incelenmesinde fayd

Bilişim Avukatı Nedir

Bilişim Avukatı Nedir?

Bilişim avukatı (siber suçlar avukatı, bilişim avukatıbilişim suçları avukatı, internet suçları avukatı, internet ve bilişim avukatı isimleri de verilmektedir. ) kavramından önce bilişim hukuku kavramının günümüzdeki portföyünün incelenmesinde fayda vardır. Bilişim hukuku gelişmekte olan çağın vazgeçilmez hukuk dallarından bir tanesidir çünkü teknolojinin gelişmesi hukuku da içine almaktadır hatta almak zorundadır. Nitekim günümüzde alışverişlerin dahi sanal ortamlara yönelmesiyle kişiler arasındaki ihtilaflar da farklılık gösterebilmekte ve yeni hukuk kurallarının hazırlanmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bilişim hukuku kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bilişim suçları, kişilik haklarının korunması bakımından hem ceza hukuku hem idare hukuku hem de tazminat hukuku alanlarında bilgi ve tecrübe gerektirmtektedir. Zira kişilik haklarına internet aracılılğıyla yapılan saldırı sonucunda bu içeriğin kaldırılması gündeme gelebileceği gibi içerik nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın da tazmini gündeme gelebilecektir. İçerik kaldırma bakımından 5651 sayılı kanuna hakimiyet çok önemli olduğu gibi kişilik haklarına saldırı sonucunda 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile tazminat davası gereği hem hukuk muhakemeleri kanunu hem de genel hükümler itibari ile tazminat hukukuna vakıf olmak zaruridir. Spesifik konuların tahlili bilişim hukuku alanında ihtisaslaşmayı gerektirdiği gibi mevcut dava uzantıları bakımından da diğer hukuk dallarında hakimiyet şarttır.

Bilişim hukuku; içerdiği alan bakımından İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlal Edilmesi, İnternet Hukuku ve İnternet Üzerinden İşlenen Suçlar, Bilgi ve İletişim Teknolojilerilerinin Donanımsal Olarak Kötüye Kullanımı, Hukuka Aykırı İçeriklerin Kaldırılması, Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde Açılacak Tazminat Davaları, FSEK çerçevesinde yazılımların korunması, Startup Hukuku bakımından İşletmelerde Yazılımların Mülkiyeti, Yazılım Kullanım Hakları ve Sözleşmeler, Korsan yazılımlar, Donanım satın alım süreçlerinde yaşanan hukuki sorunlar, Teknik destek ve garanti süresi sözleşme ihlalleri ve davaları, Art niyetli donanımlarla şirket zararlarının oluşması, Donanım kaynaklı iş kaybı, veri kaybı ve maddi kayıplar, Personel kaynaklı bilişim suçları (Verilerin silinmesi, çalınması, paylaşılması), Ticari Sırlar Hukuku ve Personel İlişkisi, Personelden kaynaklı suçlarda şirketlerin yükümlülükleri ve sair konularının temeli olup adeta bir şemsiye bir çatı ya da bir iskelet konumundadır. 

Bilişim Avukatı Nasıl Olunur?

Bilişim avukatı olabilmek için kanunlara ve mevzuata hakim olmakla birlikte yargı kararları ve içtihatlar konusunda da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kanunun uygulayıcısı olan avukatların bu konuda uzmanlaşabilmesi yukarıda yer vermiş olduğumuz konu başlıklarına hakim olmaktan geçtiği gibi tecrübeyi de gerektirmektedir. Nitekim yapılan başvuruların ve bilişim hukuku kapsamındaki taleplerin mahkemeler tarafından kabul edilebilmesinin temeli bu taleplerin gerekçeli ve hukuka uygun olmasına bağlıdır. Bunu sağlayacak bilgi birikimine sahip olunmabilmesi için bilişim hukuku ile ilgili olan tüm yazılı ve görsel materyalin takibi elzemdir. Gelişen dünyada bilişim hukuku ön planda olup bu hukuk dalında uzmanlaşmış bir bilişim hukuku avukatı vasıtasıyla uyuşmazlıkların çözüm yoluna gidilmesi tavsiye olunur.

Bilişim Suçlarına Bakan Avukatlar

Bilişim suçlarına bakan avukatlar bakımından değindiğimiz üzere Bilişim hukuku bir üst başlık olup bilişim suçlarını da içermektedir. Bilişim suçlarının düzenlendiği ayrı bir başlık yer almamaktadır. Bilişim suçları Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olup bu suçların işlenmesi bilişim suçları içerisine girmektedir. Bu yüzden bilişim suçlarına bakan avukatların ceza kanununa da vakıf olması Ceza Muhakemeleri Kanununu iyi bilmesi elzemdir. Bu sebeple kişiler bilişim suçlarının işlenmesi durumunda bilişim suçlarına bakan avukatlarla davalarını takip ettirmeleri davanın yönetimi bakımından tavsiye olunmaktadır.

Bilişim sektörü gittikçe gelişmekte, hayat dijitalleşmektedir. Yapay zekaların ortaya çıkışı, tıp hukukundaki gelişmeler, bilişimin ve teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi hukukun da evrilmesinin kaçınılmaz olmasına sebep olmuştur. Hukukun devingen olması mevcut gelişmelere ayak uydurması teknoloji kaşısında güçsüz düşmemesi kişilerin hak ve çıkarlarının korunması bakımından oldukça gereklidir. Bu durumun sağlanması her ne kadar yasa yapıcının görevinde olsa da yasa yapıcıyı harekete geçirecek olan teknolojik gelişmeler olduğu gibi bu gibi bilişim hukukuyla ilgilenen bilişim hukuku avukatının da asli bir görevidir. Bu sebeple bilimsel çalışmaların yapılması, gelişen teknoloji ve hukuk uyumunun sağlanması bakımından makaleler ortaya konulması bizce vatana saygıdan gelmektedir. Çünkü gelişen teknolojik yapıya ayak uyduran ve kişilerin haklarını koruyan bir düzenin varlığı ile insan varlığı devam edecek bunun bir sonucu olarak da devletler gücünü yitirmeyecek barış ve huzur içerisinde yaşanmaya devam edilebilecektir. Yapılması gereken dijital çağa ayak uydurmak ve bu çağı hukuki değişimlerle takip etmekten geçmektedir.

İlgili Etiketler:
1