Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Davası

  • Anasayfa
  • Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Davası

Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Davası

Polis, asker ve memur hukuku bakımından Askeriyede yaralanma nedeniyle nakdi tazminat verilmesi 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre yerine getirilmektedir. 

Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Davası

Askeriyede Yaralanma Nedeniyle Nakdi Tazminat Davası

Yaralanmalarda hazırlanması gereken evrakların neler olduğu hakkında bilgi için tıklayınız.

Polis, asker ve memur hukuku bakımından Askeriyede yaralanma nedeniyle nakdi tazminat verilmesi 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre yerine getirilmektedir.

2330 sayılı kanun ile barış zamanında asayiş ve güveni korumak, kaçakçılığı önlemek, yol güvenliğini sağlamak, trafik güvenliğini sağlamak, hükümlü olan veya tutukulu olan kişilerin sevk ve bir yerden bir yere götürülmekle yetkili olanların, Silahlı Kuvvetler, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde bulunan patlayıcıların incelenmesi, muhafaza edilmesi, nakil edilmesi ya da imha edilmesi ortadan kaldırılması faaliyetlerinde çalıştırılanların bu çalıştırma eyleminden ötürü veyahut çalışmaları sona ermiş olsa da yaptıkları görev nedeniyle hemen ya da bu sebeple meydana gelen yaralanma ya da hastalık sonucu ölümleri yahut engelli hale gelmeleri durumunda ödenmesi gereken nakdi tazminat ile verilecek aylıklar düzenlenmiştir.

Kimler Nakdi Tazminattan Faydalanabilir

Nakdi tazminattan faydalanabilemek için;

İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında görevlendirilen, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini, Silahlı Kuvvetler mensuplarını, Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını, Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, Orman memurları ve personeli ile Gümrük Muhafaza memurlarını kapsamakla birlikte, Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personel ile sayılan kişilerin yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini kapsar. 

Nakdi Tazminat Miktarı Ne Kadardır

Nakdi tazminat miktarı;
Ölüm durumunda kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının 100 katı tutarında tazminat ödenir.
Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, diğer engelli hale gelenlere ise en yüksek Devlet Memuru brüt aylığının 100 katının yüzde 25'inden yüzde 75'ine kadar,
Yaralananlara ise yüzde 20 sini geçmemek üzere engellilik ve yaralanma derecesine göre nakdi tazminat ödenir.

Nakdi Tazminat Davası Ne Zaman Açılır

Nakdi tazminat davası açılmasından önce idari bir işlemin meydana gelmiş olması şarttır. Ya da eylem nedeniyle direkt olarak tam yargı davası da açılabilir. Ancak kişi yaralanma nedeniyle idareye yazılı başvuru yapmış ve örneğin 2330 sayılı kanun gereğince kendisine tazminat ödenmesi talebinde bulunmuş ise ve bu talep reddolmuş ise red kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yerinde idari işlemin iptali ve nakdi tazminatın olay gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesine ilişkin dava açılması gerekmektedir. 60 günlük sürenin başlangıcı tevliğ tarihini izleyen günden itibarendir ve sürelere hafta sonu veya tatil günleri de dahildir. Sürenin sonu tatil gününe denk gelirse tatil gününün bitimini takip eden mesai gününün sonuna kadar dava açılabilir. Sürenin sonu ara verme zamanına ya da diğer adıyla adli tatil gününe denk gelmiş ise adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün içinde iptal davası açılabilecektir. 

Nakdi Tazminat Başvurusunun Reddi

Nakdi tazminat başvurularında idarenin gerekçesi genel olarak yaralanmanın ya da ölüm olayının 2330 sayılı Kanunda belirtilen görevler kapsamında gerçekleşmediği, yapılan tatbikat sırasında gerçekleşen kaza neticesinde meydana geldiği yahut kanunda yapılan tanımlar içerisinde yer almadığı, başvurucunun durumunun 2330 sayılı Kanun kapsamında kalmaması nedeniyle tarafına nakdi tazminat ödenemeyeceği şeklinde olmaktadır.

Nakdi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır

Nakdi tazminat davasında davalı kara kuvvetleri mensubu asker kişi için Milli Savaunma Bakanlığı, Jandarma ya da Sahil Güvenlik Personeli için ise Jadarma Genel Komutanlığı olacaktır. Dava ilgili kurumlara karşı açılacağından dilekçeler bu kurumlara ithafen yazılacak ve idare mahkemesine gönderilecektir.

Nakdi Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır

Nakdi tazminat davası 2330 sayılı kanunda yer alan hususların gerçekleştiğinin belirtildiği bir dilekçe ile İdare mahkemesinde açılacaktır. İdare mahkemesi idari işlemin iptali ve tam yargı davalarında görevli mahkeme olup davanın görüleceği yerdir.

Nakdi Tazminat Davasında Duruşma Yapılır mı

2330 sayılı kanun gereği açılacak nakdi tazminat davası idare mahkemesinin görevine girdiği için 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu uygulama alanı bulacaktır. Bu kanuna göre duruşma yapılması tarafların özgür iradelerine bırakılmıştır. Taraflar duruşma talep etmedikleri takdirde idare mahkemesi kendiliğinden duruşma tertipleyemez. Duruşma esnasında davacı ve davalı idare vekili ile davacının vekili de bulunabilir. Taraflara birer kez söz verilir. Duruşma kayda alınmaz zabta geçirilmez. İdare mahkemesinde duruşmalarda zabıt katibi yoktur ve duruşma zabtı verilmez. Duruşmanın yapılmasından 15 gün sonra idare mahkemesi kararını verir.

Nakdi Tazminat Davasında Tanık Dinlenir mi

Nakdi tazminat davasında tanık delili bulunmaz ve duruşmalarda tanık dinlenilmez. Ancak olayın olduğu zaman tutulan tutanaklar ile görgü tanıklarının vermiş olduğu ifadeler mahkemede delil olarak kullanılır. Bilgi edinme tutanakları vasıtası ile olay aydınlığa kavuşacağı gibi olay anında tutulan tutanaklar da bu sonuca varılması için önemli delillerdendir. Yine mahkeme tarafından hastane kayıtları da istenecek ve olay örgüsü ortaya çıkartılacaktır.

Nakdi Tazminat Danıştay Kararı

Jandarma uzman onbaşı olarak görev yapmakta iken maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsünün çarpması sonucunda yaralanan jandarma personeli tarafından, yaralanması nedeniyle kendisine nakdi tazminat ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Nakdi Tazminat Komisyonu kararının iptali talebiyle açılan davada iptal kararı verilmiş, davalı idare tarafından Danıştay'a yapılan temyiz başvurusu reddedilerek karar kesinleşmiştir.

T.C.
D A N I S T A Y
ONIKINCI DAIRE
Esas No : 2020/...
Karar No : 2020/...

TEMYIZ EDEN (DAVALI) : … Jandarma Genel Komutanlığı

VEKILI : Av. …

KARSI TARAF (DAVACI) : …

VEKILLERI                                   : Av. Bilgehan UTKU/ Av. Emre ASAN

ISTEMIN KONUSU : ... Idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECI :
Dava konusu istem: Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Trafik ... Sube Müdürlügünde uzman jandarma olarak görev yapmakta iken maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettigi sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsünün çarpması sonucunda yaralanan davacı tarafından, yaralanması nedeniyle kendisine nakdi tazminat ödenmesi istegiyle yapılan basvurunun reddine iliskin Nakdi Tazminat Komisyonu kararının iptaline ve nakdi tazminatın dava tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmistir.

Ilk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... Idare Mahkemesinin davanın reddine yönelik kararının, Danıstay Onbirinci Dairesinin 16/01/2018 tarih ve E:2016/..., K:2018/... sayılı kararıyla bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle, Trafik ... Sube Müdürlügünde görevli jandarma personeli olan davacının, maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettigi ve önlem aldıgı esnada meydana gelen kaza sebebiyle yaralanmasının dogrudan dogruya iç güvenlik ve asayisin saglanması kapsamında, görevinin sebep ve etkisiyle meydana geldiginin kabulü gerekirken, aksi yönde tesis edilen islemde hukuka uygunluk bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin iptaline karar verilmistir.


TEMYIZ EDENIN IDDIALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu islemin hukuka uygun oldugu, tek taraflı trafik kazasının 2330 sayılı Kanun kapsamında olmadıgı ileri sürülmektedir.

KARSI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemistir.

DANISTAY TETKIK HÂKIMI : …

DÜSÜNCESI : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Idare Mahkemesi kararının onanması gerektigi düsünülmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Karar veren Danıstay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra geregi görüsüldü:

HUKUKI DEGERLENDIRME:
2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile degisik 50/4. maddesinde, Danıstayın bozma kararına uyuldugu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacagı hükmüne yer verilmistir. Temyizen incelenen kararda, Idare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyuldugu anlasılmıs olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemistir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu islemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... Idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbes) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02/11/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

1